chi tieu ngan sach

Wednesday, 25/05/2016 20:02
 • Muon tang hoc phi phai cong khai chi tieu truoc

  13:18 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Muon tang hoc phi phai cong khai chi tieu truoc

  Trao doi voi VTC ben hanh lang ky hop QH sang nay, 25/10, Pho Chu nhiem Uy ban Phap luat cua QH, ong Phan Trung Ly cho rang, nganh giao duc chi nen dua ra de xuat tang hoc phi sau khi da cong khai, lam ro viec chi tieu ngan sach cho giao duc thoi gian qua co hieu qua hay khong.

 • Bai toan kho trong du tru ngan sach 2005 cua My

  07:08 | Thứ ba 03/02/2004 (GMT+7)

  Bai toan kho trong du tru ngan sach 2005 cua My

  Tong thong My Bush hom qua (2/2) de trinh len Quoc hoi ban du tru chi tieu ngan sach cho nam tai chinh 2005. Ong chu Nha Trang da co nhung quyet dinh manh tay de giai bai toan kho: giam tham hut ngan sach, tang dau tu cho an ninh, quoc phong va tiep tuc cat giam thue.

 • Kiem toan chi tieu ngan sach duoc cong khai tren bao chi

  13:35 | Thứ sáu 20/05/2005 (GMT+7)

  Kiem toan chi tieu ngan sach duoc cong khai tren bao chi

  Ket luan kiem toan ngan sach duoc cong bo cong khai tren bao chi, kien nghi cua kiem toan co gia tri bat buoc. Day la noi dung dang chu y cua Luat Kiem toan nha nuoc (KTNN) duoc Quoc hoi thong qua sang 20/5 (74,29% dai bieu tan thanh).

 • Giam sat chi tieu ngan sach se duoc tang cuong

  02:47 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Giam sat chi tieu ngan sach se duoc tang cuong

  Mot ngay sau khi duoc bau lam pho chu tich Quoc hoi (QH), ong NGUYEN DUC KIEN trao doi voi bao chi ve nhung giai phap de QH nang cao chat luong xem xet, quyet dinh nhung van de lien quan toi ngan sach. Ong Kien noi:

 • Chong tham nhung Cong khai de dan phan xu

  08:53 | Thứ năm 11/11/2004 (GMT+7)

  Hom 10-11, phat bieu be mac hoi nghi tong ket nam nam thuc hien nghi quyet 09/CP va Chuong trinh quoc gia phong chong toi pham, Pho thu tuong Nguyen Tan Dung cho rang chong tham nhung la chong ngay trong nhung linh vuc ma tham nhung dang dien ra pho bien, nhan dan dang buc xuc, bat dau tu viec quan ly, chi tieu ngan sach nha nuoc; trong dau tu xay dung co ban... Ma viec nay khong nam ngoai tam tay cua Chinh phu va cac cap chinh quyen dia phuong.

 • Tang kiem toan de kiem soat chi tieu ngan sach

  07:24 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Chieu 22-5, tai phien hop thu 49, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da dong y ve chu truong cho thanh lap them bon don vi kiem toan nha nuoc khu vuc truc thuoc Kiem toan Nha nuoc de dap ung yeu cau kiem toan trong giai doan hien nay.

 • Anh giao quyen chi tieu ngan sach cho gioi tre

  06:03 | Thứ sáu 10/03/2006 (GMT+7)

  Anh giao quyen chi tieu ngan sach cho gioi tre

  Thanh thieu nien Anh se co quyen quyet dinh viec su dung ngan sach chinh phu danh cho minh. Do la noi dung chinh cua ke hoach cai cach tao bao voi ten goi Youth matters: Next step (Nhung van de cua gioi tre: buoc ke tiep) gioi thieu tren website cua Cong Dang (www.labour.org.uk) tu ngay 8-3.

 • Lam ro nguyen nhan chi tieu khong hieu qua trong nhieu linh vuc

  22:16 | Thứ bảy 22/10/2005 (GMT+7)

  Lam ro nguyen nhan chi tieu khong hieu qua trong nhieu linh vuc

  Sang ngay 22/10, QH tiep tuc thao luan ve du toan ngan sach nam 2005 va phuong huong phan bo ngan sach nam 2006. Mac du van ghi nhan la viec chi tieu, giam sat chi tieu ngan sach nam 2005 co nhieu tien bo nhung nhieu dai bieu (DB) van cho rang, viec dau tu cho mot so chuong trinh, du an co von dau tu lon van chua co hieu qua. Chieu cung ngay, Du an Luat cac cong cu chuyen nhuong duoc trinh ra QH va da duoc cac DB nhat tri cao.

 • Noi dung chu yeu ve nhiem vu phat trien KT XH nam 2005

  09:43 | Thứ năm 21/10/2004 (GMT+7)

  Theo du kien, ngay 25-10 nay, tai Hoi truong Ba Ðinh, Ha Noi se khai mac Ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XI. Xin gioi thieu cung ban doc Bao cao cua Chinh phu trinh Quoc hoi.

 • Thu it chi lon nen luon co suc ep

  06:09 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Thu it chi lon nen luon co suc ep

  Tan Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Duc Kien da noi nhu vay ben le ki hop Quoc hoi. Ong Kien cung khang dinh, su ra doi cua Uy ban Tai chinh - Ngan sach se giup cho viec chi tieu ngan sach duoc giam sat chat che hon...

 • Bac Ninh Bat giam nguyen Chu tich UBND xa tham o hang chuc ti dong cong quy

  16:02 | Thứ tư 26/07/2006 (GMT+7)

  Sang nay 26/7, thuc hien phe duyet cua VKSND tinh, Cong an tinh Bac Ninh da tien hanh bat tam giam ong Do Dinh Vuong, nguyen Chu tich UBND xa va ong Nguyen Van Chuyen, nguyen ke toan tai UBND xa Nam Son, huyen Que Vo ve toi tham o, co y lam trai trong viec quan ly dat dai, chi tieu ngan sach trong thoi gian duong nhiem.

 • Nha cong xe cong dat cong Nuoc trong phai tu nguon

  20:09 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Nha cong xe cong dat cong Nuoc trong phai tu nguon

  Nuoc trong phai tu nguon, tren nghiem duoi moi nghiem. Voi tinh hinh hien nay, tu tong bi thu, chu tich nuoc, cac UV TU , thanh vien Chinh phu neu guong tiet kiem, chong lang phi la doi hoi vo cung cap bach!

 • Phai boi thuong 4000 ty dong cong quy mua qua bieu

  22:42 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Phai boi thuong 4000 ty dong cong quy mua qua bieu

  Chi tinh rieng tien mua qua bieu cua 663 don vi da "xoi" cua ngan sach tren 4.000 ty dong. So tien nay co the giup cho hang tram ngan nguoi dan bi thien tai thoat canh man troi, chieu dat, xay duoc hang tram cay cau de khong con hoc sinh thiet mang tren ben do Chom Lom (Nghe An)...

 • Gia vang tiep tuc xu huong tang theo dau tho

  16:05 | Thứ ba 06/02/2007 (GMT+7)

  Gia vang tiep tuc xu huong tang theo dau tho

  Gia dau tho on dinh tren muc 59USD/thung van tiep tuc la yeu to chinh huong mot so nha dau tu di san lung vang, day gia vang the gioi tang. Cu the, gia vang giao ngay tai London tang len muc 649/649,70 USD/ounce so voi muc gia dong cua cuoi tuan truoc la 647/647,7 USD/ounce, trong khi do gia vang ky han giao thang 4/2007 tai New York tang 4,6USD len muc 656,1 USD/ounce va dao dong trong bien do 651,20-657,50USD/ounce. Theo ong James Moore, chuyen gia phan tich..

 • 2007 la nam dac biet quan trong doi voi dat nuoc

  13:52 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  2007 la nam dac biet quan trong doi voi dat nuoc

  Ngay 19/6, tai Ha Noi, Bo Ke hoach va Dau tu to chuc Hoi nghi toan quoc nganh Ke hoach va Dau tu de huong dan xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi nam 2007. Phat bieu khai mac Hoi nghi, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc khang dinh: tinh hinh kinh te-xa hoi 6 thang dau nam 2006 tiep tuc on dinh, dat toc do tang truong kha cao. Toc do GDP 6 thang dau nam 2006 uoc dat 7,5-7,6%, bang voi cung ky nam 2005, trong do khu vuc nong, lam, thuy san tang..

 • My tang ngan sach quoc phong va an ninh

  23:54 | Thứ hai 06/02/2006 (GMT+7)

  Tong thong My G.Bush hom 6.2 da de trinh len Quoc hoi ban du tru tong chi tieu ngan sach cho nam tai chinh 2006 (bat dau tu 1.10 toi) la 2.700 ti USD, trong do uu tien viec tang ngan sach dang ke cho quoc phong va an ninh noi dia.

 • Hai Phong Phat hien nhieu sai pham tai So Thuong mai

  00:09 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Theo tai lieu tu co quan chuc nang, trong hai nam 2004-2005, tai So Thuong mai thanh pho da dien ra hang loat nhung sai pham ve van de chi tieu ngan sach, gay lang phi hang ti dong, nhu mua o to vuot qua muc quy dinh 167 trieu dong, chi hoi hop sai che do 249 trieu dong, quy tien mat van phong so am hon 600 trieu dong.

 • De an 112 Trach nhiem cua Bo Tai chinh den dau

  08:57 | Thứ ba 30/10/2007 (GMT+7)

  De an 112 Trach nhiem cua Bo Tai chinh den dau

  Ngay 29-10, Bo truong Bo Tai chinh VU VAN NINH (anh) da tra loi bao chi.

 • Giam bien che de can doi ngan sach

  00:17 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Giam bien che de can doi ngan sach

  Ngay 18.10, Quoc hoi (QH) da danh mot ngay thao luan o to ve cac van ve kinh te-xa hoi, nhiem vu nam 2007 va du toan, ke hoach chi tieu ngan sach nam 2007...

 • Nen thuc hien khoan kinh phi va qui luong

  08:05 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  TP.HCM da “tiet kiem” duoc 2.574 bien che nho thuc hien khoan kinh phi va bien che quan ly hanh chinh tu phuong den thanh pho. Theo toi, chu truong khoan kinh phi va qui luong cua thanh pho khong chi giam dang ke chi tieu ngan sach ma con tang thu nhap cho can bo cong nhan vien trong co quan, don vi.

 • DBQH Quy trinh quyet ngan sach dang bi nguoc

  16:45 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  DBQH Quy trinh quyet ngan sach dang bi nguoc

  Quoc hoi co quyen cao nhat trong chi tieu ngan sach, nhung dai bieu kho biet thuc hu nhung con so do Chinh phu dua ra va khong du thoi gian de xem xet. Nhieu dai bieu de nghi cai tien cach thuc quyet dinh ngan sach hien nay.

 • WB du bao kinh te the gioi tang truong 3 1

  16:07 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  Ngan hang the gioi (WB) vua cong bo ban bao cao "Tai chinh phat trien toan cau 2005" (Global Development Finance 2005), trong do du bao kinh te the gioi nam 2005 se tang cham lai o muc 3,1% do tac dong cua cac dot tang lai suat o My, chinh sach that chat chi tieu ngan sach va tac dong cua dong Euro tang gia toi 25%.

 • Dai bieu QH de nghi giam sat chi tieu giao duc

  15:57 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Dai bieu QH de nghi giam sat chi tieu giao duc

  Ve ngan sach du tinh 20% cho giao duc, dao tao trong nam 2008, nhieu dai bieu QH cho rang, can tinh toan ky den hieu qua ngan sach. Chi tieu trong giao duc phai duoc cong khai va can co co che thu hut su tham gia cua doanh nghiep vao linh vuc nay, chia se bot ganh nang voi Nha nuoc.

 • No xay dung co ban de doa ngan sach

  17:23 | Thứ sáu 13/05/2005 (GMT+7)

  No xay dung co ban de doa ngan sach

  Do la nhan dinh cua cac nha tai tro cho Viet Nam trong ban Bao cao Danh gia tong hop Chi tieu cong 2004. Bao cao duoc Ngan hang The gioi tai Viet Nam cong bo hom nay (13/5). Ban bao cao cho rang, Viet Nam da tien bo rat nhieu trong viec chi tieu ngan sach cong, nhung van con nhung nguy co de doa den su ben vung tai chinh phai chu y trong nhung nam toi.

 • Bush My se giam manh tham hut ngan sach

  15:30 | Thứ ba 03/02/2004 (GMT+7)

  Bush My se giam manh tham hut ngan sach

  Tong thong My GW Bush hom nay de trinh len Quoc hoi ke hoach chi tieu ngan sach nam tai khoa 2004 (ket thuc 30/9) tri gia 2.400 ty USD. Ong cung cam ket ha muc tham hut chi tieu xuong con 364 ty USD, so voi 521 ty USD nam 2003.

 • Lanh dao So Thuong mai tieu tien cong vo toi va

  07:24 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Chieu qua 23/11, ong Doan Van Dan, chanh Thanh tra Nha nuoc thanh pho Hai Phong, cho biet vua phat hien hang loat sai pham ve quan ly tai chinh va chi tieu ngan sach tai So Thuong mai Hai Phong trong nam 2004-2005.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0