chi thuong xuyen

Wednesday, 25/05/2016 14:14
 • Du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  09:44 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  Cho den cuoi nam 2004, cac du an trong "Ke hoach tong the ve ung dung va phat trien CNTT den 2005" moi giai ngan duoc khoang 12%. Dac biet, cac du an cua Bo Cong An quy mo hon 200 ty dong, cua Bo Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon tren 70 ty dong, da xay dung xong nhung khong trien khai duoc. Theo nguoi viet bai nay, cac du an se con be tac neu khong thay doi co che xay dung va co che tai chinh. Phan cung lan at phan mem Noi den viec trien khai cac du an CNTT su..

 • Tang hoc phi con loi giai nao khac

  06:00 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

  Tang hoc phi con loi giai nao khac

  Pho thu tuong Nguyen Thien Nhan trong mot buoi phong van ben le ky hop Quoc hoi da khang dinh de an tang hoc phi moi sap duoc trinh Bo Chinh tri. Cac cap hoc deu co kha nang tang hoc phi, khoi CD - DH chac chan se tang. Nhung lieu co nhat thiet phai tang hoc phi?

 • Phat hien tren 20000 khoan chi thuong xuyen sai che do

  09:10 | Thứ hai 06/01/2003 (GMT+7)

  Theo nguon tin tu Kho bac Nha nuoc Trung uong, nam qua, he thong kho bac trong ca nuoc da tu choi thanh toan so khoan chi noi tren cua 9.500 luot don vi. Tong so tien bi dinh chi len den 130 ty dong.

 • Luong giao vien chiem het 85 kinh phi giao duc

  11:34 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  Luong giao vien chiem het 85 kinh phi giao duc

  Sau khi Bo truong Bo GD-DT Nguyen Minh Hien cong bo con so 85% kinh phi danh cho GD da duoc danh de chi tra luong giao vien (GV), da gay nhieu tranh cai trong giao gioi. Ti le tren dung hay sai?

 • Luong giao vien chiem het 85 kinh phi giao duc

  14:36 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  Luong giao vien chiem het 85 kinh phi giao duc

  Con so 85% kinh phi giao duc da duoc danh de chi tra luong giao vien, do Bo truong Bo Giao duc - Dao tao cong bo, da lam no ra nhieu tranh cai trong giao gioi. Lieu Bo truong Nguyen Minh Hien co noi dung su that truoc du luan xa hoi? Kinh phi that cua giao duc la bao nhieu?

 • Nhin lai giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  21:45 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Nhin lai giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  Cang ngay nguoi ta cang tham ro mot dieu, giao duc va dao tao (GD va ÐT) khong phai chuyen rieng cua nganh GD va ÐT, cang khong phai chuyen rieng cua mot truong hoc, ma la van de cua ca xa hoi. Vi the, moi hay do, tot xau, thanh bai cua GD va ÐT can duoc xa hoi nhin nhan cong bang, de cung se chia, quan tam va thao go kho khan. Ba cai duoc... Nam 2005, se di vao bien nien su giao duc voi mot dau an rieng, nam Luat Giao duc (sua doi) ban hanh, voi ten goi chinh..

 • Ngan sach giao duc TPHCM nam 2006 tang 9 03

  10:43 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  Ngan sach giao duc TPHCM nam 2006 tang 9 03

  Tai hoi nghi tong ket cong tac ke hoach, co so vat chat, ngan sach chi thuong xuyen cho nganh giao duc - dao tao TPHCM, Pho chu tich UBNDTP Nguyen Thanh Tai da nhan manh mot so nhiem vu trong tam cua nganh GD - DT trong nam 2006.

 • Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

  15:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh -..

 • Chat luong giao duc TPHCM Dieu gi dang xay ra

  08:18 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  Chat luong giao duc TPHCM Dieu gi dang xay ra

  Ngan sach chi thuong xuyen cho giao duc TPHCM cao nhat nuoc nhung so thi sinh dau DH hang nam khong cao va gan day nhat thanh pho lai dung dau ve ty le HS yeu, kem.

 • Tu chuyen hoc phi den chat luong giao duc

  16:36 | Thứ bảy 29/09/2007 (GMT+7)

  Tu chuyen hoc phi den chat luong giao duc

  Cu vao nam hoc moi, giao duc (GD) lai tro thanh diem nong. Nam nay, van de tang hoc phi nganh GD-DT du kien ap dung da khong duoc xa hoi dong tinh.

 • Ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI Ngan sach khong phai la con bo sua

  23:56 | Thứ ba 24/10/2006 (GMT+7)

  Ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI Ngan sach khong phai la con bo sua

  "Ngan sach khong phai la con bo sua de ai muon vat thi vat", DB Nguyen Minh Thuyet (Lang Son) da nang loi nhu vay de phe phan tinh trang tieu tien ngan sach mot cach thieu trach nhiem khi Quoc hoi thao luan ve van de ngan sach va phan bo ngan sach nam 2007 vao ngay 24/10.

 • Trien khai du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  18:02 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Trien khai du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  Bat cu khi nao de cap den chuyen trien khai cac du an ung dung CNTT su dung von ngan sach, cac chuyen gia va nha quan ly trong nganh cua nuoc nha deu co chung "mot cai lac dau ngao ngan". Vi sao lai nhu vay?

 • TP HCM DB keu ngan sach duoc giu lai qua it

  23:37 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  TP HCM DB keu ngan sach duoc giu lai qua it

  Tai buoi thao luan thong qua nghi quyet cua HDND TP.HCM ve du toan va phan bo ngan sach TP nam 2007 vao ngay 7/12, nhieu dai bieu cho rang, muc 26% thu ngan sach duoc Trung uong giao cho TP.HCM giu lai cho nam 2007 la qua han hep.

 • Y kien kien nghi cu tri thuoc linh vuc tai chinh ngan sach

  19:09 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  Co 80 y kien, kien nghi cua cu tri ca nuoc thuoc linh vuc tai chinh - ngan sach gui len QH.Ve von - ngan sach

 • Nam 2006 Kho bac Nha nuoc tu choi thanh toan gan 700 ty dong

  09:38 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Nam 2006 Kho bac Nha nuoc tu choi thanh toan gan 700 ty dong

  Tu dau nam den nay, toan he thong kho bac Nha nuoc (KBNN) da thuc hien kiem soat chi thuong xuyen khoang 125.000 ty dong, phat hien tren 23.000 khoan chi cua tren 10.000 luot don vi chua chap hanh dung thu tuc, che do quy dinh va dac biet da tu choi thanh toan gan 200 ty dong chi ngan sach khong dung che do. Doi voi cong tac kiem soat thanh toan von dau tu xay dung co ban, he thong KBNN kiem soat thanh toan 67.364 ty dong, dat 88,1% ke hoach nam va tu choi thanh..

 • Cat giam thue nhap khau co anh huong den thu ngan sach

  10:51 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Cat giam thue nhap khau co anh huong den thu ngan sach

  Viec thuc hien cac cam ket nay se khong gay tac dong tieu cuc cho nguon thu ngan sach. Dung mot ngay sau khi Viet Nam duoc ket nap lam thanh vien thu 150 cua to chuc WTO, ngay 8/11/2006 Bo Tai chinh da cong bo mot so noi dung cac cam ket ve thue. Nhieu nguoi da quan tam theo doi, dat van de: nguon thu ngan sach se bi anh huong khi thuc hien viec cat giam thue nhap khau, va co giai phap nao de dam bao nguon thu khong thieu hut. Toan bo cac cam ket ve thue quan cua..

 • That thoat hon 200 ti dong trong con say chi tien

  09:15 | Chủ nhật 28/10/2007 (GMT+7)

  That thoat hon 200 ti dong trong con say chi tien

  Tien o de an 112 da lot qua co man nhung “lo thung” duoc ve ra de moi tien cua Nha nuoc, dac biet la chu truong phan bo von theo toc do giai ngan. Khong co san pham cung chi tien, khong co don gia cung ban hang, khong co du an cung giao von, khach hang bat hop phap cung ky ket, khong co nhiem vu cung chi ho, tien chua chi cung da duoc quyet toan va tu ve ra cac san pham, hang muc de chi tien roi bo xo...

 • Bao cao ve giao duc VN Quen nhieu khoan tien

  08:20 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  Bao cao ve giao duc VN Quen nhieu khoan tien

  Ban bao cao cua Bo GD-DT ve “Giao duc VN - Dau tu va co cau tai chinh” cong bo kha chi tiet so lieu ve nhieu van de “nong” nhung lai khong de cap den nhieu khoan dong gop cua nguoi hoc va gia dinh.

 • Nhieu dia phuong con nhan thuc nham lan

  09:54 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Nhieu dia phuong con nhan thuc nham lan

  Khong chi Son La nham lan dan den sai lam trong viec trien khai phong, chong ma tuy ma hien con nhieu dia phuong khac cung nong voi va nham lan co ban trong nhan thuc, dan toi ket qua khong duoc nhu mong muon. Ong Tran Xuan Sac - Truong phong Chinh sach 06 cua Cuc Phong, chong te nan xa hoi - Bo LDTBXH - cho biet, hien nay cac cap chinh quyen tai nhieu dia phuong van mac phai 2 nham lan co ban ve mat nhan thuc trong cong tac cai nghien: Thu nhat, cac phac do cua..

 • Vay 100 trieu USD de ho tro tang truong kinh te va giam ngheo

  16:57 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  (VM)- Ngay 5/9 tai Ha Noi, Ngan hang Nha nuoc va Ngan hang The gioi (WB) tai Viet Nam da ky ket mot khoan tin dung uu dai cua WB tri gia 100 trieu USD cho chuong trinh Tin dung Ho tro Giam ngheo 5 (goi tat la PRSC 5) nham tiep tuc ho tro nhung no luc giam ngheo va tang truong kinh te cua Viet Nam. Khoan tin dung PRSC 5 nay se ho tro truc tiep vao ngan sach cua Chinh phu tren co so cong nhan nhung tien trien dat duoc trong cai cach chinh sach trong nam vua qua,..

 • Khong de tinh trang gia tang theo luong

  14:12 | Thứ tư 06/09/2006 (GMT+7)

  Khong de tinh trang gia tang theo luong

  Trong phien hop thuong ky thang 8 vua qua, nhieu thanh vien Chinh phu da tan thanh viec dieu chinh luong toi thieu tu muc 350.000 dong/thang hien nay len 450.000 dong/thang, bat dau tu ngay 1/10/2006. Luong tang lieu gia ca hang hoa, dich vu co tang? Bao chi da dat cau hoi nay voi ong Nguyen Tien Thoa, Pho cuc truong Cuc Quan ly gia (Bo Tai chinh). *Theo ong, viec dieu chinh tang muc luong toi thieu va tang phu cap doi voi nguoi nghi huu, nguoi huong luong tu..

 • Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  21:11 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  (VM)- Trong chieu qua va sang nay, 31/10, Quoc hoi da thao luan o Hoi truong ve tinh hinh thuc hien ngan sach Nha nuoc nam 2007, du toan ngan sach va phuong an phan bo ngan sach nam 2008 cua Chinh phu. Nhin chung cac dai bieu deu thong nhat voi bao cao cua Chinh phu; tuy nhien cung thoi cung bay to ban khoan ve mot so khoan thu, chi ngan sach chua hop ly. Uoc thu nam 2007 qua thap ? Danh gia ve tinh hinh thuc hien ngan sach nam 2007, cac dai bieu deu thong nhat..

 • Gap rut chuan bi cho hau chuong trinh de an 112

  14:18 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Gap rut chuan bi cho hau chuong trinh de an 112

  De an CPDT moi co mot so khac biet so voi De an 112, nhan manh su chu dong cac bo nganh va dia phuong trong viec trien khai theo nhung huong dan va muc tieu ma de an nay de ra. Cong viec chuan bi cac dieu kien cho trien khai xay dung chinh phu dien tu (CPDT) dang trong giai doan nuoc rut, tu van de to chuc bo may, tiep nhan ket qua De an 112 den xay dung van ban phap ly cho viec trien khai CPDT. Sap het rao can phap ly Xay dung cac van ban phap ly tao dieu kien..

 • Hieu truong se quyet dinh muc tra luong giao vien

  09:49 | Thứ năm 10/01/2008 (GMT+7)

  Tien toi day Hieu truong nha truong se la nguoi quyet dinh he so tra luong cho can bo, giao vien cua truong. Nang luc cua giao vien den dau thi se duoc hieu truong tra dung theo muc do. Khong co gi thay doi thi Truong DH Quoc gia se tien phong lam thi diem viec nay. Giai phap tren da duoc Pho Thu tuong, Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan de cap den tai Hoi nghi Ke hoach va Ngan sach nam 2008 cac truong, cac don vi truc thuoc Bo GD-DT dien ra ngay 9/1. Ong Nhan..

 • Ca Mau Thieu 41,8 ty dong cho su nghiep giao duc

  17:30 | Thứ năm 29/09/2005 (GMT+7)

  So GD-DT mat can doi chi thuong xuyen cho su nghiep giao duc 41,8 ty dong, chu yeu la thieu luong va cac loai phu cap cho giao vien.

 • Hon 10.000 ty dong ngan sach cho GD DT di dau

  07:55 | Thứ bảy 20/10/2007 (GMT+7)

  Hon 10.000 ty dong ngan sach cho GD DT di dau

  TP - Nganh GD-DT can giai thich ro vi sao co su chenh lech lon giua ty le quy luong ma ngan sach bo tri va con so chi luong theo bao cao cua nganh (khoang 61,60% so voi tu 85% - 90%?). Rieng nam 2006, so tien chenh lech nay la khoang 10.600 ty dong.

 • Kinh phi cho GDDT nam 2008 la 1647 265 ty dong

  15:52 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Tong kinh phi su nghiep giao duc va dao tao nam 2008 duoc Thu tuong Chinh phu giao la 1.647,265 ty dong, tang 144,436 ty dong so voi nam 2007 (tang 10%). Day la thong tin duoc ong Nguyen Van Ngu, Vu truong Vu Ke hoach - Tai Chinh, Bo GD-DT cho biet tai Hoi nghi Ke hoach va Ngan sach nam 2008 cac truong, cac don vi truc thuoc Bo GD-DT dien ra ngay hom nay 9/1. Ong Ngu cung cho biet nguyen tac phan bo du toan chi ngan sach Nha nuoc se bo tri theo 6 nhom nhiem vu co..

 • Lan dau tien cong khai bao cao kiem toan nha nuoc

  15:56 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  Lan dau tien cong khai bao cao kiem toan nha nuoc

  Lan dau tien cong khai bao cao kiem toan nha nuoc. Nhieu bo lap quy den, doanh nghiep nha nuoc thua lo hon 1.000 ty dong, chi mua sam, xay dung tru so tran lan... nhung viec lam tren khien ngan sach nha nuoc hut thu 4.500 ty dong. Day la lan dau tien nhung "con so den" duoc Kiem toan Nha nuoc cong bo rong rai. Nam 2005 co 11 bo, 30 tinh, thanh pho, 9 du an va 19 tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc thuoc dien kiem toan. So tien Kiem toan Nha nuoc kien nghi tang..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0