chi phi dao tao

Wednesday, 25/05/2016 18:02
 • Don phuong cham dut HDLD boi thuong chi phi dao tao nhu the nao

  17:59 | Thứ năm 21/09/2006 (GMT+7)

  Truoc day, toi la vien chuc nha nuoc, hien duoc don vi giai quyet cho don phuong cham dut hop dong lao dong. Trong thoi gian cong tac, toi duoc don vi cu di hoc cao hoc he chinh quy khong tap trung (vua hoc, vua lam).

 • Phai boi thuong chi phi dao tao khi nghi viec trong truong hop nao

  11:35 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Xin toa soan cho biet khi nao thi nguoi lao dong phai boi thuong chi phi dao tao cho cong ty khi ho xin nghi viec ? Truong hop cua toi, lam viec tai mot doanh nghiep nha nuoc trong 10 nam, thang 7 nam 2006 toi lam don xin nghi viec.

 • Khanh Hoa ho tro 50 100 chi phi dao tao nghe cho lao dong xuat khau

  08:14 | Thứ ba 16/09/2003 (GMT+7)

  Khanh Hoa ho tro 50 100 chi phi dao tao nghe cho lao dong xuat khau

  TT (Khanh Hoa - Trong ke hoach day manh hoat dong xuat khau lao dong (XKLD), tinh Khanh Hoa da thi diem thuc hien ho tro chi phi dao tao nghe cho nguoi tham gia XKLD.

 • Boi thuong chi phi dao tao

  07:22 | Thứ bảy 10/11/2007 (GMT+7)

  + Nam 1997, toi bat dau lam viec tai cong ty A. Nam 2000, toi ky hop dong lao dong (HDLD) vo thoi han voi cong ty. Thang 1-2003, toi tham gia mot khoa dao tao do cong ty to chuc voi tong chi phi 12 trieu dong (gom chi phi dao tao 5 trieu + luong trong thoi gian dao tao 7 trieu).

 • Inlaco Sai Gon moi duoc hoan tra 1 3 chi phi dao tao

  12:18 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Inlaco Sai Gon moi duoc hoan tra 1 3 chi phi dao tao

  Sau khi co don to cao va du luan tren bao chi ve vu con gai mot thu truong bo viec sau khi duoc du hoc bang tien do nha nuoc dai tho, ong Pham Duy Anh – Thu truong Bo GTVT kiem Chu tich Hoi dong quan tri Tong Cong ty Hang hai Viet Nam moi voi va chi tra cho Inlaco Sai Gon tong cong tren 180 trieu dong – tuong duong 11.364 USD (theo ti gia 1 USD bang 15.840 dong) – mot phan chi phi ma co quan nay da bo ra cho con gai ong la Pham Thi Quynh Trang du hoc nuoc..

 • Hoc phi dai hoc cao hay thap

  18:09 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Hoc phi dai hoc cao hay thap

  TP - Cac truong DH cho rang muc hoc phi hien tai qua thap, khong du trang trai, nang cao chat luong. Tuy nhien, theo tim hieu cua chung toi, muc thu hoc phi hien nay, dac biet tai cac truong ngoai cong lap, rat cao so voi chi phi dao tao mot sinh vien.

 • Co boi thuong chi phi dao tao khi om dau phai xin nghi viec

  04:01 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  Toi la giang vien cao dang. Nam 2001 toi duoc nha truong cu di hoc sau dai hoc. Toi co lam cam ket sau khi tot nghiep se phuc vu nha truong bay nam va da lam duoc ba nam.

 • Phai boi hoan hoc bong chi phi dao tao neu khong thuc hien dung cam ket

  12:35 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Do la mot noi dung moi trong Nghi dinh vua duoc Thu tuong chinh phu ban hanh ve che do cu tuyen vao cac truong DH, CD va trung cap. Theo quy dinh moi nay, nguoi hoc theo che do cu tuyen phai co cam ket truoc khi duoc cu tuyen va chap hanh su cam ket voi co quan cu di hoc ve su phan cong cong tac sau khi tot nghiep, phai hoan thanh chuong trinh dao tao theo nganh hoc do co quan cu di hoc phan cong.

 • Khong de HS SV phai nghi hoc vi hoc phi

  13:58 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  Cuoi thang 10 nay , Bo Giao duc va Dao tao se cong bo du thao de an hoc phi moi de lay y kien rong rai trong cac tang lop nhan dan . De an hoc phi moi nay neu duoc ban hanh se duoc ap dung tu nam hoc 2008-2009 toi .

 • Thu hoc phi cat co sinh vien Truong CDGTVT 3 bat chap du luan

  20:17 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  Thu hoc phi cat co sinh vien Truong CDGTVT 3 bat chap du luan

  Theo ban giai trinh so 68 cua Truong CDGTVT gui Bo GTVT va TBT TP, moi nam truong CDGTVT 3 phai bu lo hon 5,2 ty dong.

 • Tang hoc phi nhung dieu can ban

  15:34 | Thứ bảy 15/10/2005 (GMT+7)

  Tang hoc phi nhung dieu can ban

  1. Che do truong cong mien phi la mot thanh tuu lon cua lich su loai nguoi, bat dau co o phuong Dong tu che do phong kien va o phuong Tay tu the ky XIX, duoi che do tu ban chu nghia.

 • Duoc vay tien de tra chi phi dao tao tien si thac si

  09:35 | Thứ ba 12/03/2002 (GMT+7)

  Ban dieu hanh "Chuong trinh dao tao 300 tien si, thac si tre xuat sac TP HCM giai doan 2001-2005" cho biet, nhung nguoi trung tuyen duoc vay truoc kinh phi de thanh toan phi dao tao, di lai va sinh hoat voi dieu kien phai co than nhan o Viet Nam bao lanh.

 • Can bo cong chuc thoi viec Moi nam lam viec duoc 1 2 thang luong hien huong

  23:53 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu, Chinh phu vua ban hanh nghi dinh ve che do thoi viec, boi thuong chi phi dao tao doi voi can bo, cong chuc (CBCC). Ve che do cho CBCC thoi viec, cu moi nam lam viec duoc tinh bang 1/2 thang luong hien huong (muc luong theo ngach, bac) va cac khoan phu cap hien huong (neu co).

 • Can bo thoi viec Duoc nhan tro cap 1 2 thang luong moi nam lam viec

  11:11 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Can bo thoi viec Duoc nhan tro cap 1 2 thang luong moi nam lam viec

  Can bo cong chuc (CBCC) thoi viec se duoc nhan tro cap tinh bang 1/2 thang luong va cac khoan phu cap hien huong theo moi nam lam viec. Do la mot trong cac quy dinh tai Nghi dinh ve che do thoi viec, che do boi thuong chi phi dao tao doi voi CBCC vua duoc ban hanh.

 • Dap so nao cho bai toan thu chi tai cac truong DH

  13:12 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  Dap so nao cho bai toan thu chi tai cac truong DH

  Theo ly giai cua dai dien Bo GD-DT: viec tang hoc phi, dac biet o bac hoc DH se giup tang chat luong dao tao thong qua nang cao chi phi dao tao, giam ganh nang tai chinh cho cac truong DH.

 • Thu tuong Dau tu giao duc co the len 22 ngan sach

  10:05 | Thứ sáu 04/01/2008 (GMT+7)

  Doi voi giao duc mam non va pho thong o cac truong cong lap, ngan sach nha nuoc la nguon tai chinh chu yeu de dam bao chi phi cua qua trinh dao tao. Hoc phi la su dong gop mot phan nho cua nguoi dan, phu hop voi kha nang chi tra cua cac gia dinh, de chia se chi phi dao tao voi Nha nuoc.

 • Bon truong DH tuyen them chi tieu ngoai ngan sach

  09:25 | Thứ bảy 27/08/2005 (GMT+7)

  Bon truong DH tuyen them chi tieu ngoai ngan sach

  Gom cac truong DH Y Ha Noi, Y Hai Phong, Duoc Ha Noi va DH Ngoai thuong. Nhung thi sinh diem cao nhung chua trung tuyen neu nhap hoc se phai tu tuc chi phi dao tao. Bo GD - DT chinh thuc chap thuan cho 4 truong nay tuyen them nhung thi sinh co muc diem ke can diem chuan.

 • Can bo thoi viec Tinh mot nua thang luong moi nam lam viec

  07:53 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Can bo thoi viec Tinh mot nua thang luong moi nam lam viec

  CBCC thoi viec se duoc nhan tro cap tinh bang 1/2 thang luong va cac khoan phu cap hien huong theo moi nam lam viec. Do la mot trong cac quy dinh tai Nghi dinh ve che do thoi viec, che do boi thuong chi phi dao tao doi voi CBCC vua duoc ban hanh

 • Cac truong lon tuyen them ngoai chi tieu Tren va duoi deu pha rao

  22:33 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  Cac truong lon tuyen them ngoai chi tieu Tren va duoi deu pha rao

  Sau khi da hoan tat viec cong bo diem chuan NV1, ngay nhung ngay dau nhan don xet tuyen NV2, Bo GD-DT da dong y cho 4 truong gom DH Y Ha Noi, DH Duoc Ha Noi, DH Ngoai thuong co so Ha Noi va DH Y Hai Phong tuyen them nhung thi sinh co muc diem ke can diem chuan, voi dieu kien phai tu tuc chi phi dao tao (khoang 6 trieu dong/nam); o phia Nam la Trung tam Dao tao - boi duong can bo y te TP.HCM, co truong duoc tuyen them hon 250 thi sinh.

 • Thu tuong Truong DH tu quyet muc hoc phi

  09:41 | Thứ sáu 04/01/2008 (GMT+7)

  Thu tuong Truong DH tu quyet muc hoc phi

  Doi voi giao duc mam non va pho thong o cac truong cong lap, ngan sach nha nuoc la nguon tai chinh chu yeu de dam bao chi phi cua qua trinh dao tao. Hoc phi la su dong gop mot phan nho cua nguoi dan, phu hop voi kha nang chi tra cua cac gia dinh, de chia se chi phi dao tao voi Nha nuoc.

 • Hoc cu tuyen duoc dia phuong phan cong cong tac

  06:04 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Hoc cu tuyen duoc dia phuong phan cong cong tac

  Do la mot trong nhung noi dung moi cua nghi dinh vua duoc Chinh phu ban hanh ve che do cu tuyen vao cac truong DH, CD va trung cap.

 • Bo sung toi danh vu De an 112

  08:07 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  Chieu 10/10, co quan dieu tra, Vien KSND Toi cao da khoi to bo sung toi danh tham o tai san doi voi Vu Dinh Thuan, nguyen pho chu nhiem van phong Chinh phu, Chu nhiem de an 112 va "de tu" Luong Cao Son.

 • Phan mem nguon mo Giai phap giam vi pham ban quyen

  14:39 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Phan mem nguon mo Giai phap giam vi pham ban quyen

  Cau chuyen ve phan mem ma nguon mo cung nhu van de vi pham ban quyen phan mem khong con la cau chuyen moi nua. Tuy nhien, du rang, khong con moi, day van la van de rat nong duoc du luan xa hoi quan tam. Dac biet, tu khi cac co quan cua Dang chuyen sang dung phan mem ma nguon mo va tham luan cua Bo KHCN trinh bay tai “Hoi thao hop tac phat trien CNTT lan thu XI” tai Ninh Thuan, nhan manh: “Su dung cac phan mem tu do, phan mem nguon mo nhu mot giai phap cho..

 • Muc hoc phi khong the cao hon luong khoi diem

  09:02 | Thứ ba 15/11/2005 (GMT+7)

  Muc hoc phi khong the cao hon luong khoi diem

  Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi da de xuat dua van de hoc phi ra xin y kien cua Quoc hoi vi su nhay cam cua no. Trao doi voi PV TP ve van de nay, ba Tam Dan noi:

 • Hoc cu tuyen duoc dia phuong phan cong cong tac

  13:20 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Hoc cu tuyen duoc dia phuong phan cong cong tac

  Do la mot trong nhung noi dung moi cua nghi dinh vua duoc Chinh phu ban hanh ve che do cu tuyen vao cac truong dai hoc, cao dang va trung cap.

 • Thanh Hoa tuyen 100 chi tieu dao tao o nuoc ngoai

  13:53 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  TP - Theo De an dao tao nguon nhan luc cua tinh Thanh Hoa vua duoc cong bo, nam nay Truong DH Hong Duc tiep tuc tuyen sinh 100 chi tieu (khoa 2) dao tao DH va sau DH o nuoc ngoai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0