chi dao

Wednesday, 01/06/2016 06:45
 • Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

  08:24 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Ap luc cua nhung la thu tay

  09:06 | Thứ tư 07/07/2004 (GMT+7)

  Ap luc cua nhung la thu tay

  Ngay 6-7, ngay sau khi bao TS dua tin ve buc thu tay cua pho tong cuc truong Tong cuc Thue Pham Van Huyen “chi dao” Cuc Thue TP.HCM “lam ngay van ban gui Bo Tai chinh ve viec chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai” cho Cong ty lien doanh Phu My Hung, Tong cuc Thue da co yeu cau kiem tra ngay su viec bao neu.

 • Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  08:31 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  Chung toi xin gioi thieu toan van bao cao tinh hinh giao duc do Bo truong GD-DT thay mat Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, 15/11. Moi quy vi tham gia y kien.

 • Toan van bao cao tinh hinh giao duc Viet Nam

  09:52 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay (5-11), Bo truong GD-DT Nguyen Minh Hien doc bao cao tinh hinh giao duc truoc Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • Chi dao bat thuong cua Pho Tong thanh tra CP Tran Quoc Truong

  10:33 | Thứ ba 28/02/2006 (GMT+7)

  Chi dao bat thuong cua Pho Tong thanh tra CP Tran Quoc Truong

  * Chi dao xem xet trach nhiem hinh su, nhung den ket luan chinh thuc, lai dong y de xu ly hanh chinh? * Cac doi tuong thanh tra phai hoi lo, qua cap cho lanh dao thanh tra. "Gio that cao, danh that nhe"? Qua trinh dieu tra vu an "Loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu; nhan hoi lo, dua hoi lo" trong khi thanh tra cac du an cua TCty Dau khi Viet Nam, dang buoc vao giai doan moi. Loi khai cua cac bi can nhu nguyen Vu pho Vu Thanh tra kinh te 2 Luong..

 • Doi moi nang cao chat luong bao chi

  17:52 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Doi moi nang cao chat luong bao chi

  Tu ngay 8 den 10-1-2007, tai Quang Ninh, Ban Bi thu T.U Ðang to chuc hoi nghi so ket ve cong tac lanh dao, quan ly bao chi; tuyen truyen cac van de, su kien lon cua dat nuoc nam 2007.

 • Doi moi nang cao chat luong bao chi

  07:21 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Doi moi nang cao chat luong bao chi

  Tu ngay 8 den 10/1/2007, tai Quang Ninh, Ban Bi thu Trung uong Ðang to chuc hoi nghi so ket ve cong tac lanh dao, quan ly bao chi; tuyen truyen cac van de, su kien lon cua dat nuoc nam 2007.

 • Nang luc lanh dao cua Dang can duoc the hien toan dien

  22:24 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Nang luc lanh dao cua Dang can duoc the hien toan dien

  Ngay 18/1, tai phien be mac Hoi nghi Trung uong 13 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa IX), Tong Bi thu Nong Duc Manh da co bai phat bieu. Sau day la toan van bai phat bieu: Sau 8 ngay lam viec khan truong, tap trung tri tue, phat huy dan chu va tinh than trach nhiem cao, Hoi nghi lan thu 13 Ban Chap hanh Trung uong Dang da hoan thanh nhung nhiem vu de ra: hoan thien cac du thao van kien, chuan bi mot buoc quan trong nhan su Ban Chap hanh Trung uong khoa X. Hoi..

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Thu tuong chi dao dieu hanh ho chua nuoc mua kho

  20:41 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  28/12, Thu tuong Chinh phu da ra Chi thi ve mot so bien phap cap bach dieu hanh cac ho chua nuoc trong mua kho va cac ho chua nuoc thuy dien cung nhu viec dam bao nguon nuoc phuc vu san xuat vu Dong Xuan 2007-2008.

 • Thu tuong tiep tuc chi thi dieu tra 4 vu an lon

  18:16 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong tiep tuc chi thi dieu tra 4 vu an lon

  TS- Thu tuong yeu cau Bo truong Cong an truc tiep chi dao cac co quan dieu tra khan truong thuc hien nghiem chi dao cua Thu tuong tai Thong bao so 137/TB-VPCP ngay 1/9/2006 cua Van phong Chinh phu doi voi cac vu an lon trong thoi gian qua.

 • Thanh vien Chinh phu xuong co so chi dao phong chong dai dich cum

  18:12 | Chủ nhật 06/11/2005 (GMT+7)

  Ngay 6/11, Chinh phu ra quyet dinh so 1163/QD-TTg ve viec phan cong cac thanh vien Chinh phu chi dao, kiem tra, don doc viec trien khai, thuc hien ke hoach hanh dong khan cap phong, chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi.

 • Lanh dao cuoc dau tranh chong tieu cuc con nhieu han che

  03:43 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Lanh dao cuoc dau tranh chong tieu cuc con nhieu han che

  Ong Phan Dien - uy vien Bo Chinh tri, thuong truc Ban bi thu - da trinh bay bao cao kiem diem su lanh dao, chi dao cua Ban chap hanh Trung uong (BCH T.U) Dang khoa IX. TS luoc trich phan kiem diem noi dung lanh dao, chi dao cua Bo Chinh tri; kiem diem ve doi moi phuong thuc lanh dao, phong cach va le loi lam viec cua Bo Chinh tri, Ban bi thu.

 • Giai quyet dut diem cac vu tham nhung lang phi

  07:24 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Giai quyet dut diem cac vu tham nhung lang phi

  Ngay 1/8, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Cong dien so 1186/CD-TTg ve phong, chong tham nhung, lang phi. Theo do, nham thuc hien nghiem tuc Nghi quyet Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) ve phong, chong tham nhung, lang phi, Thu tuong Chinh phu yeu cau Bo truong, Thu truong co quan ngang bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong truc tiep chi dao thuc hien ngay nhung viec sau:..

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Tu van truc tuyen ve Suc khoe sinh san vi thanh nien

  09:25 | Thứ tư 18/10/2006 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen ve Suc khoe sinh san vi thanh nien

  Tu 14h30 den 16h ngay 20/10/2006, tren TNO, TS-BS Phan Trung Hoa - Pho truong phong Chi dao tuyen Benh vien Tu Du va BS Nguyen Ngoc Thong - Giam doc Trung tam Cham soc Suc khoe sinh san (SKSS) TP.HCM da co buoi tu van truc tuyen ve "SKSS vi thanh nien".

 • Ben le san co Chi dao kieu Calisto

  21:56 | Thứ sáu 07/04/2006 (GMT+7)

  Ben le san co Chi dao kieu Calisto

  Tran GDTLA gap Binh Duong (hoa 2-2) tuan roi - tran dau tien ong Calisto thuc hien an phat khong duoc chi dao truc tiep cua VFF. Hiep 1, ong Calisto dung bo dam chi dao BHL va cac cau thu tu tren khan dai, nhung sau khi Gach bi dan 2-1 o dau hiep 2, ong da lao xuong tan hang rao ngan cach giua khan dai va duong piste, vua dung bo dam vua... ho het chi dao. Cung may, nho nhung dieu chinh kip thoi tu cach chi dao dac trung kieu Calisto, ma phut cuoi tran tien dao..

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Vu Hai chi nhieu hanh vi phot lo chi dao cua tinh

  07:49 | Thứ sáu 15/07/2005 (GMT+7)

  Vu Hai chi nhieu hanh vi phot lo chi dao cua tinh

  Nguoi dan dia phuong thuong noi: "O Ham Tan khong co luat phap, chi co luat rung cua Hai Chi". Tu nam 2001 den 2004 la giai doan bang nhom Hai Chi lien tiep gay ra nhung vu an nghiem trong tren dia ban huyen Ham Tan - Binh Thuan.

 • Bao cao tong hop kien nghi cua cu tri

  10:00 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Mo dau phien chat van sang nay (24-11), QH da nghe Tong thu ky Uy ban TU MTTQ VN, ong Huynh Dam trinh bay bao cao tong hop kien nghi cua cu tri. Chung toi xin chuyen den ban doc noi dung ban bao cao nay.

 • Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 9 Cac vu dua va nhan hoi lo khi ong trum bi bat lan dau

  10:08 | Thứ bảy 30/11/2002 (GMT+7)

  Duoi su dan dat cua Nguyen Van Thuyet (Thuyet "Buon Vua"), dan em Nam Cam da tiep can ong Le Thanh Dao, Pham Si Chien (nguyen vien truong va pho vien truong VKSND Toi cao) va Tran Mai Hanh (nguyen tong thu ky Hoi nha bao Viet Nam). Hang tram nghin USD da duoc chi de chay toi cho "ong trum".

 • Dan khong dong tinh voi chi dao cua 1 Pho Chu tich Ha Noi

  13:05 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Dan khong dong tinh voi chi dao cua 1 Pho Chu tich Ha Noi

  Khi du luan ve viec cap nha sai qui dinh cho nguyen Chu tich UBND TP Ha Noi con chua het xon xao, moi day, lai tiep tuc co nhung phan anh cua nguoi dan o ngo 59 Lang Ha xung quanh nhung chi dao bat hop li cua mot vi Pho Chu tich UBND thanh pho…

 • De bung phat cum gia cam ky luat Chu tich tinh

  03:00 | Thứ bảy 23/12/2006 (GMT+7)

  De bung phat cum gia cam ky luat Chu tich tinh

  Hom nay 22/12, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co cong dien chi dao cac Bo, nganh, cac dia phuong trong ca nuoc phai kip thoi bao vay khong che, ngan chan kip thoi dich cum gia cam lay lan tai phat, khong de xay ra dich cum o nguoi (cum A - H5N1).

 • Chong ret Phai cam tay chi viec cho ba con

  06:09 | Thứ năm 21/02/2008 (GMT+7)

  Chong ret Phai cam tay chi viec cho ba con

  - Ong Phan Huy Thong, Pho Cuc truong Cuc Trong trot (Bo NN-PTNT) cho rang, trong nhung tinh huong dac biet nhu dot ret ky luc nay, noi nao ma lanh dao don doc, kiem tra, giam sat, cam tay chi viec thi cho ket qua cao. Ong noi, viec chi dao neu chi dung o cap tinh, cap huyen voi viec ra vai van ban thi khong hieu qua.

 • Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo

  13:53 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam----------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: /2007/ND-CPDu thao

 • Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX

  14:52 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX

  5 nam qua, BCH TU Dang IX lanh dao dat nuoc trong dieu kien trong nuoc va quoc te co nhung thuan loi nhung cung day thach thuc lon, dat ra yeu cau moi doi voi su lanh dao cua dang.

 • Chi thi cua Bo Chinh tri ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac xay dung xa hoi hoc tap

  09:05 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/4/2007, Bo Chinh tri da ban hanh Chi thi so 11- CT/TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Chi thi neu ro: Quan triet Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang ve “ chuyen dan mo hinh giao duc hien nay sang mo hinh giao duc mo - mo hinh xa hoi hoc tap” va tu tuong Ho Chi Minh ve hoc tap suot doi, nham nang cao dan tri, phat trien nguon nhan luc, dao tao nhan tai, phuc vu su..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0