chenh lech gia

Friday, 27/05/2016 21:11
 • Tu 18 thu chenh lech gia clinker nhap khau 5

  10:42 | Thứ ba 31/07/2001 (GMT+7)

  Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung vua quyet dinh ty le thu chenh lech gia doi voi mat hang clinker thuoc ma so 25231000 cua danh muc bieu thue nhap khau la 5%, thay vi 10% nhu truoc day.

 • Thu chenh lech gia 10 doi voi mot so mat hang NK

  11:18 | Thứ ba 24/04/2001 (GMT+7)

  Theo quyet dinh cua Bo truong Bo Tai chinh vua ban hanh, ke tu 1/5, se thuc hien ty le thu chenh lech gia 10% doi voi cac mat hang nhap khau sau day:

 • Nguyen lieu lam hang XK duoc hoan thu chenh lech gia

  10:42 | Thứ năm 15/08/2002 (GMT+7)

  Do la noi dung cua Cong van so 8602 cua Bo Tai chinh, huong dan viec hoan lai tien thu chenh lech gia doi voi nguyen vat lieu nhap khau phuc vu san xuat, sau do san pham lam ra duoc ban cho doanh nghiep khac lam hang xuat khau.

 • Tam dung nhap uy thac thuoc co muc chenh lech gia qua cao

  23:38 | Thứ ba 04/04/2006 (GMT+7)

  Cuc Quan ly duoc Viet Nam ngay 3.4 da co van ban yeu cau Cong ty co phan duoc pham thu do Ha Noi va Cong ty TNHH thuong mai Hoang Khang (TP.HCM) phai bao cao truoc ngay 10/4 toan bo cac mat hang uy thac nhap khau dang kinh doanh tu nam 2005; giai trinh cu the ve phuong thuc tinh gia (ban buon va ban le) cac mat hang uy thac nhap khau co su chenh lech gia cao, kem theo toan bo chung tu hoa don, chung tu lien quan den gia nhap khau.

 • TPHCM xin bu chenh lech gia vat tu cho cong trinh

  22:35 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua de nghi Thu tuong Chinh phu chap thuan giao cho UBND TP quyet dinh viec xu ly bu chenh lech gia cap dien va cac loai vat tu thiet bi khac neu co bien dong lon ve gia vuot qua 15% so voi gia thi truong (va dieu chinh gia tri hop dong).

 • Da Nang Ho tro chenh lech gia thep ong nhua cho cac nha thau

  18:40 | Thứ hai 22/03/2004 (GMT+7)

  Da Nang Ho tro chenh lech gia thep ong nhua cho cac nha thau

  De kip thoi thao go vuong mac va day nhanh tien do thi cong cua mot so cong trinh do TP dau tu trong tinh hinh gia thep va ong nhua tang cao, UBND TP Da Nang vua co van ban so 750/UB-VP ve viec xu ly bien dong don gia mot so vat lieu xay dung.

 • Nha may Dam Phu My se bi thu dieu tiet tren 1000 ty dong

  14:27 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Nha may Dam Phu My se bi thu dieu tiet tren 1000 ty dong

  Theo ly giai cua Bo Tai chinh, khoan lai 2.089 ty dong tu nam 2004-2006 cua PVFCCo phat sinh chu yeu do chenh lech gia khi dau vao thap. Chi tinh rieng nam 2006, trong so lai 1.161 ty dong co hon 500 ty dong lai phat sinh la do chenh lech gia khi dau vao duoc quy dinh thap. Cung theo kien nghi cua Bo Tai chinh thi gia khi dau vao cho Nha may dam Phu My se duoc thuc hien theo gia thi truong ke tu ngay 1 thang 4 nam 2007.

 • Cong ty Phan dam va hoa chat dau khi se bi thu dieu tiet tren 1.000 ti dong

  01:14 | Thứ sáu 25/05/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh cho biet da chinh thuc de nghi Thu tuong Chinh phu cho phep thu dieu tiet 50% loi nhuan thuc hien tu nam 2004-2006 cua Cong ty Phan dam va hoa chat dau khi (PVFCCo). Theo Bo Tai chinh, khoan lai 2.089 ti dong tu nam 2004-2006 cua PVFCCo phat sinh chu yeu do chenh lech gia khi dau vao thap. Chi tinh rieng nam 2006, trong so lai 1.161 ti dong co hon 500 ti dong lai phat sinh do chenh lech gia khi dau vao duoc qui dinh thap.

 • Giam doc Chi cuc Du tru TP HCM giau tien chenh lech gia

  10:41 | Thứ sáu 04/05/2001 (GMT+7)

  Theo bao cao cua Cuc Canh sat Dieu tra, Bo Cong an, ve vu an tham o xay ra tai Chi cuc Du tru TP, ba Le Hoang Thu, Giam doc Chi cuc co biet va dong tinh voi viec nang gia lua lay tien chenh lech o ba tong kho truc thuoc (Thap Muoi, Tam Nong va Sa Dec).

 • Bo thu chenh lech gia doi voi clinker nhap khau

  08:13 | Thứ hai 27/05/2002 (GMT+7)

  Mat hang clinker nhap khau (ap dung cho tat ca to khai hang nhap khau da nop cho co quan hai quan) ke tu ngay 6/6 se khong phai nop phan thu chenh lech gia.

 • Pacific Airlines tang gia ve tu 13

  21:06 | Thứ ba 19/02/2008 (GMT+7)

  Pacific Airlines tang gia ve tu 13

  Ke tu ngay 1/3/2008, Pacific Airlines se tang gia ve may bay cho cac chuyen bay theo quy dinh ve khung gia ve may bay noi dia moi do Bo Tai chinh vua ban hanh. Cu the, Pacific Airlines thay the 2 muc Gia linh hoat (Gia Flex) hien hanh bang mot muc Gia Flex duy nhat. Muc Gia Flex tren duong bay Tp. Ho Chi Minh – Ha Noi (hoac nguoc lai) dao dong tu 1,45 trieu dong den 1,55 trieu dong/chieu tuy thoi diem ap dung. Gia Flex tren cac duong bay tu Tp. Ho Chi Minh va..

 • Se thu hoi 73 ty chenh lech gia ban nha xuong tai TP HCM

  18:39 | Thứ ba 06/04/2004 (GMT+7)

  UBND thanh pho vua giao So Tai chinh ra soat lai nhung truong hop ban nha xuong khong dung quy dinh cho doanh nghiep nha nuoc va de xuat theo huong thu hoi phan chenh lech 73 ty dong de nop vao ngan sach.

 • Buon lau xang dau o cua khau Lao Bao

  08:03 | Thứ bảy 30/07/2005 (GMT+7)

  Buon lau xang dau o cua khau Lao Bao

  Tai cua khau Lao Bao (Quang Tri) viec tuon xang dau qua bien gioi het suc tinh vi, phuc tap. Mot trong nhung thu doan duoc doi tuong buon lau dung la thay thung xang lon, gia co thanh hai lop de “tuon” xang dau qua bien gioi.

 • Thuoc nhap chenh lech gia 50 300

  09:02 | Thứ sáu 09/04/2004 (GMT+7)

  Theo bao cao hoan chinh cua dot thanh tra lien nganh ve gia thuoc vua ket thuc thang 3-2004, qua thanh tra tai nam benh vien lon phat hien 222 loai thuoc tang gia, trong do co gan 50 thuoc tang tren 20%.

 • Dau co chi xuat hien khi co chenh lech gia

  16:53 | Thứ tư 31/08/2005 (GMT+7)

  Xin rat dong tinh voi y kien cua TS. Le Dang Doanh. Cach chong dau co nha dat hieu qua nhat la minh bach hoa thong tin va thuc hien o moi khau co che dau thau, dau gia.

 • Nguoi mua PC can chu y chenh lech gia giua cac cong ty

  10:05 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Nguoi mua PC can chu y chenh lech gia giua cac cong ty

  Theo cac chuyen gia, neu cua hang nao chao ban thiet bi, linh kien may tinh re hon tu 2% tro len so voi mat bang chung tren thi truong thi co the do la nhung san pham can xem xet lai.

 • Tien chenh lech gia dat chui vao tui ai

  18:24 | Thứ tư 07/02/2007 (GMT+7)

  Tien chenh lech gia dat chui vao tui ai

  Bo truong Mai Ai Truc noi ong khong binh luan ve con so 70 ty USD that thoat do chinh sach “hai gia” dat. Song theo Bo truong, so tien Nha nuoc that thoat nay chac chan roi vao tui doanh nghiep va can bo, quan chuc thuc hien giao, cho thue dat.

 • Chenh lech gia xang dau tai bien gioi con rat lon

  08:45 | Thứ bảy 20/08/2005 (GMT+7)

  Bo truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen hom qua (19-8) da co cuoc lam viec voi chin doanh nghiep (DN) dau moi nhap khau xang dau de ban bien phap day manh viec chong xuat lau xang dau qua bien gioi.

 • Thanh toan qua the tin dung co het dat song

  09:42 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  Chi can ap dung ban ve thanh toan qua the tin dung thi co moi, dau co tuon ve an chenh lech gia se tu dong bien mat ma khong can toi bat cu luc luong cong an, trat tu nao. Tai sao o ta sau hon 30 nam phat trien kinh te ma nhung tien bo ve thanh toan theo the tin dung cua nguoi dan khong dua vao ap dung duoc? (LeLai)

 • Trung cau giam dinh chenh lech gia thiet bi

  08:33 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Cuc Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu quan ly kinh te va chuc vu Bo Cong an vua co quyet dinh trung cau giam dinh, yeu cau So Tai chinh TP.HCM tien hanh giam dinh gia thiet bi dien tu tai hop dong 1088/VATM-Thales thuoc goi thau 15, he thong tu dong quan ly khong luu AACC/HCM. Co quan dieu tra cung da ky hop dong voi don vi chuc nang tai TP.HCM tu van ve gia va chat luong thiet bi.

 • DN qua thiet thoi vi chenh lech gia mua ban ngoai te

  10:17 | Thứ hai 25/06/2001 (GMT+7)

  Tap doan San xuat Hang det may 19-5 xuat khau gan nhu toan bo san pham, nhung 40% so ngoai te thu ve phai ban cho ngan hang voi gia quy dinh. Tuy nhien, khi co nhu cau nhap nguyen vat lieu cho san xuat, tap doan lai phai mua lai ngoai te cua ngan hang voi gia cao hon.

 • Cach chuc Giam doc Benh vien Phu san Tien Giang

  06:40 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Cach chuc Giam doc Benh vien Phu san Tien Giang

  Tu thang 8/2003 - 2/2007, tong so tien benh vien Phu san Tien Giang thu sai cua benh nhan len den hon 7,5 ty dong. Cac khoan thu sai nhu: Tien chenh lech gia thuoc giua kho duoc va gia ghi tren phieu thanh toan; so luong thuoc giua ho so benh an va so luong thu tien cua benh nhan; tien kham benh noi tru hang ngay va nhieu khoan tieu hao vat tu y te khac trong qua trinh dieu tri benh...

 • Kien pha gia Viet Nam thoat khoi phep tinh Zeroing cua My

  22:25 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  Kien pha gia Viet Nam thoat khoi phep tinh Zeroing cua My

  Bat dau tu hom nay 16/1, tuan thu theo quyet dinh cua WTO, Bo Thuong mai My se buoc phai bai bo phuong phap “quy ve khong” (Zeroing) de tinh bien do pha gia trong cac vu kien thuong mai. Voi tu cach thanh vien WTO, Viet Nam se thoat duoc mot nguy co.

 • Bit lo hong co che quota bang cach nao

  08:56 | Chủ nhật 26/09/2004 (GMT+7)

  Bit lo hong co che quota bang cach nao

  TTCN - Trong khi VN chua duoc vao WTO, hang det may van buoc phai xuat khau theo co che quota. Kho co co che nao lai khong co ke ho. Nhung nhieu hay it ke ho, ke ho rong hay hep moi la dieu dang noi.

 • Nen bo bu lo dau hoa

  11:41 | Thứ ba 07/06/2005 (GMT+7)

  Nen bo bu lo dau hoa

  Ong Tran Van Duc, Tong giam doc Tong Cong ty Xang dau Viet Nam - Petrolimex (Bo Thuong mai) vua dua ra loi canh bao ve hien tuong gian lan thuong mai qua gia xang dau, dac biet la tu khi co su chenh lech gia dang ke giua dau hoa voi dau diesel va xang.

 • Bu lo dau hoa nen hay khong

  17:31 | Thứ ba 07/06/2005 (GMT+7)

  Bu lo dau hoa nen hay khong

  Tong Giam doc Petrolimex vua canh bao ve hien tuong gian lan thuong mai qua gia xang dau, dac biet la tu khi co su chenh lech gia giua dau hoa voi dau diesel va xang.

 • So Y te HN sai pham trong mua thiet bi y te

  12:37 | Thứ bảy 11/08/2007 (GMT+7)

  Truong hop Phong y te huyen Thanh Tri, Ha Noi, (mua nhieu trang thiet bi y te co nghi van ve chat luong, chenh lech gia ca), thi Chu tich UBND huyen do phai chiu trach nhiem. So Y te Ha Noi khong he duoc su dung so tien ngan sach nay.

 • Toan van NQ ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01 thang 7 nam 1991 co nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  14:48 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 27-7-2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01-7-1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9-8-2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0