cap huyen

Monday, 30/05/2016 23:29
 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat Bau cu dai bieu HDND

  13:00 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  So dai bieu HDND tung cap bao nhieu la vua? Tinh dai dien va co cau ra sao? Lam the nao de nguoi co nang luc tu ung cu vao HDND? Tieu chuan dai bieu? Day la nhung van de can duoc lam ro trong Luat Bau cu dai bieu hoi dong nhan dan (sua doi).

 • Toa an cap huyen duoc tang tham quyen xet xu

  14:52 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Toa an cap huyen duoc tang tham quyen xet xu

  Buoi sang dau tien (19/9) cua phien hop thu 2, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da thong qua viec giao tham quyen xet xu moi ve hinh su va dan su cho 219 toa an nhan dan (TAND) cap huyen tu ngay 1/11/2007, tuc muon mot thang so voi du kien.

 • Giu nguyen ca ch xu a n ta i ho so

  12:19 | Thứ tư 11/06/2003 (GMT+7)

  Sang nay (11/6), QH buoc sang buoi thao luan thu tu ve Luat To tung hinh su (sua doi). Neu nhu trong thao luan to, cac dai bieu thien ve huong ung ho nhung cai cach co ban ve tu phap ma Ban soan thao muon huong toi thi trong thao luan Hoi truong hom qua, khong it dai bieu lai de xuat: "Nen giu nguyen nhu hien nay". Nguyen nhan cac dai bieu chan chu chua "quyet" nhung de xuat cai cach cua Ban soan thao van la "van de con nguoi"… Tang tham quyen cho toa an cap..

 • Tu 1 7 bat dau lo trinh tang tham quyen toa an cap huyen

  08:34 | Thứ bảy 24/04/2004 (GMT+7)

  Hang nam Toa an nhan dan toi cao chu tri phoi hop voi Vien kiem sat nhan dan toi cao va Chinh phu thong nhat de nghi Uy ban thuong vu Quoc hoi quyet dinh nhung toa an nhan dan cap huyen, toa an quan su khu vuc duoc thuc hien tham quyen xet xu moi.

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi Chua chap thuan danh sach 93 toa an cap huyen duoc tang quyen

  00:41 | Thứ bảy 24/04/2004 (GMT+7)

  Uy ban Thuong vu Quoc hoi Chua chap thuan danh sach 93 toa an cap huyen duoc tang quyen

  Ngay 23/4, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da hop, cho y kien va danh sach cac toa an nhan dan (TAND) cap huyen va toa an quan su khu vuc du dieu kien de tang tham quyen xet xu theo quy dinh tai Dieu 170 Bo luat To tung hinh su nam 2003 (co hieu luc tu ngay 1/7/2004).

 • Tu 18 tang tham quyen cho cac toa an cap huyen

  08:14 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Chieu ngay 27/7, UBTVQH thong qua nghi quyet tang tham quyen xet xu cho cac toa an cap huyen - theo khoan 1, Dieu 170 Bo luat To tung hinh su va Dieu 33, Bo luat To tung dan su tu ngay 1/8. Theo do, voi cac vu an hinh su, toa an cap huyen va toa an quan su khu vuc duoc quyen xet xu so tham cac vu an co khung hinh phat toi 15 nam tu giam (thay vi chi 7 nam tu).

 • Xet lai danh sach toa huyen duoc thuc hien tham quyen moi

  15:08 | Thứ sáu 23/04/2004 (GMT+7)

  Theo ke hoach, hom nay Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua danh sach 93 toa an cap huyen va 17 toa an quan su khu vuc du dieu kien thuc hien tham quyen xet xu moi theo quy dinh tai dieu 170, Bo luat To tung hinh su nam 2003. Nhung do con nhieu y kien khac nhau nen Uy ban quyet dinh can ra soat lai.

 • Lanh dao phong cap huyen tro len phai ke khai tai san

  11:21 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Theo Nghi dinh 37 vua duoc Chinh phu ban hanh thi can bo, cong chuc tu pho truong phong cua UBND cap huyen tro len va nguoi duoc huong phu cap chuc vu tuong duong pho truong phong cua UBND cap huyen tro len trong co quan, to chuc, don vi co nghia vu ke khai tai san, thu nhap.

 • Truong phong cap huyen tro len phai ke khai tai san

  18:49 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Can bo, cong chuc tu pho truong phong cua UBND cap huyen tro len va nguoi duoc huong phu cap chuc vu tuong duong pho truong phong cua UBND cap huyen tro len trong co quan, to chuc, don vi co nghia vu ke khai tai san, thu nhap.

 • Can manh dan tang tham quyen cho toa cap huyen

  20:54 | Thứ ba 10/06/2003 (GMT+7)

  Can manh dan tang tham quyen cho toa cap huyen

  Do la y kien chung hom nay cua cac dai bieu trong buoi thao luan tap the thu hai ve du an Bo luat To tung hinh su. Boi neu tiep tuc vin ly do co quan to tung cap huyen con yeu, kho dam duong nhiem vu de tri hoan tang tham quyen, thi 5 hay 10 nam nua cung chua the thuc hien nguyen tac 2 cap xet xu.

 • Tang tham quyen xet xu cho 201 toa an cap huyen

  02:07 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Ket thuc phien hop 41, chieu qua 27-7, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da bieu quyet thong qua nghi quyet ve viec tang tham quyen xet xu doi voi 201 toa an cap huyen co du dieu kien ke tu ngay 1-8-2006.

 • Them 219 TAND cap huyen duoc tang tham quyen xet xu

  16:09 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  TP - Ke tu 1/11/2007, them 219 Toa an nhan dan (TAND) cap huyen duoc giao tham quyen xet xu theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 170 Bo luat To tung hinh su va Dieu 33 Bo luat To tung dan su.

 • Tang tham quyen cho 201 toa an cap huyen

  09:19 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Theo Nghi quyet ma Uy ban Thuong vu Quoc hoi vua thong qua, tu ngay 1/8 toi, 201 toa an cap huyen, quan, thi xa duoc tang them tham quyen, trong do 117 don vi duoc xet xu ca ve hinh su va dan su.

 • Khai mac phien hop thu 2 Uy ban Thuong vu Quoc hoi 219 toa an nhan dan cap huyen duoc giao tham quyen xet xu moi

  00:00 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 19.9, phien hop thu 2 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da khai mac tai Ha Noi. Tai phien hop nay, du kien keo dai den ngay 27.9, UBTVQH se xem xet, cho y kien ve mot loat cac du an luat: Luat Dac xa, Luat Quan ly va su dung tai san nha nuoc, Luat Tuong tro tu phap, Luat Thue thu nhap ca nhan... va thong qua mot so nghi quyet quan trong.

 • Nang luc xet xu cua TAND cap huyen con han che

  15:01 | Thứ tư 28/03/2001 (GMT+7)

  Du kien nam nay, Bo luat To tung hinh su sua doi se duoc thong qua, theo do TAND cap huyen se duoc giao xet xu cac vu an hinh su co khung hinh phat len den 15 nam tu. Tuy nhien, con nhieu ban cai ve nang luc cua toa an cap nay khi ma tu truoc den nay, cac tham phan chi xet xu vu an co khung hinh phat cao nhat 7 nam tu.

 • Nguoi can tro hoat dong to tung dan su co the bi khoi to hinh su

  15:45 | Thứ tư 24/09/2003 (GMT+7)

  Nguoi can tro hoat dong to tung dan su co the bi khoi to hinh su

  ""Cac doi tuong co hanh vi can tro hoat dong to tung dan su co the bi xu ly bao gom bi don; nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan; nguoi co hanh vi can tro hoat dong xac minh, thu thap chung cu cua nguoi tien hanh to tung... Bien phap xu ly la: canh cao, phat tien, ap giai, bi bat giu, khoi to vu an hinh su..."". Day la mot trong nhung noi dung moi cua Du thao bo luat To tung dan su cua Chinh phu dang duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi xem xet hom nay (24/9).

 • Khai mac lop tap huan bi thu Doan cap huyen

  23:46 | Thứ tư 01/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 1.8 tai Ha Noi, T.U Doan da to chuc khai mac lop tap huan bi thu Doan cap huyen khu vuc phia Bac.

 • Lam Dong Nhieu sai pham trong xet xu cua toa cap huyen

  16:35 | Thứ hai 27/09/2004 (GMT+7)

  Theo ong Nguyen Huy Mien (Vien truong VKSND tinh Lam Dong) co nhieu nguyen nhan dan toi tinh trang nay, song chu yeu van la chat luong, nang luc va y thuc trach nhiem cua doi ngu lam cong tac xet xu cap huyen chua cao.

 • Phu Yen Lan dau tien to chuc thi tuyen can bo quan ly cap huyen

  23:46 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 17.4, UBND huyen mien nui Song Hinh (Phu Yen) da chinh thuc thong bao ve viec to chuc thi tuyen chuc danh Truong phong Giao duc huyen. Day la lan dau tien tinh Phu Yen bo nhiem can bo quan ly cap huyen thong qua viec to chuc thi tuyen.

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat To chuc HDND UBND

  12:59 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao nhan dinh co cau to chuc, hoat dong hien hanh cua chinh quyen dia phuong con co nhieu han che. Nhu chuc nang, nhiem vu cua 3 cap tinh, huyen, xa quy dinh chung chung, khong lam ro viec phan cap. Trach nhiem ca nhan, tap the chua duoc phan dinh... Tuy nhien giai quyet the nao dang la bai toan kho.

 • Cap huyen se phe duyet cong trinh tai tro duoi 100000 USD

  09:46 | Thứ ba 07/05/2002 (GMT+7)

  Chinh phu vua phe duyet du an Ha tang co so nong thon dua vao cong dong voi tong muc dau tu hon 123 trieu USD tu von vay WB tai khoa 2001-2007. Du an co the se duoc thi hanh tu ngay 17-5. Chinh phu cung da cho phep UBND cap huyen phe duyet ke hoach va ket qua dau thau doi voi cong trinh cap xa do WB tai tro co gia tri duoi 100.000 USD.

 • Ba phuong an tang tham quyen cho toa an huyen

  17:34 | Thứ năm 24/05/2001 (GMT+7)

  Sang qua (24/5), Quoc hoi lam viec tai hoi truong, nghe Chinh phu trinh cac du an Luat Hai quan, Luat Sua doi mot so dieu Bo luat To tung Hinh su. Vien truong VKSND Toi cao Ha Manh Tri da phan tich cac phuong an tang tham quyen cho toa an cap huyen.

 • Thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o

  06:04 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o

  Trinh tu, thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o (GCNQSHNO) da duoc qui dinh trong nghi dinh 90 huong dan thi hanh Luat nha o nhu the nao?

 • Che tao thanh cong lo dot chat thai cho cac trung tam y te cap huyen

  18:52 | Thứ bảy 24/06/2006 (GMT+7)

  Che tao thanh cong lo dot chat thai cho cac trung tam y te cap huyen

  Cac nha khoa hoc Vien cong nghe moi truong - Vien KHCN VN vua moi che tao va dua vao ung dung thanh cong lo dot chat thai doc hai VHI-18B thich hop cho viec xu ly chat thai doc hai trong y te, cac trung tam nghien cuu dieu tri thu y va chat thai ran trong nha may, xi nghiep, khu cong nghiep... voi gia thanh chi bang mot nua so voi cong nghe nhap ngoai.

 • Be hui Chu dieu dung dan meo mat

  12:11 | Thứ năm 26/10/2006 (GMT+7)

  Be hui Chu dieu dung dan meo mat

  Chu hui “cap huyen” bo tron. Hang chuc chu “cap thi tran, cap xa” lam vao canh dieu dung, cam so do, rao ban nha, tham chi bi doa lay mat mang de… tru tien. Hang tram ho dan choi hui khoc dung khoc ngoi, un un keo nhau di xiet no… Chuyen be hui dang la van de “nong” nhat o mot so xa mien nui huyen Thanh Chuong (Nghe An).

 • Bac Giang Dai hoi Doan diem cap huyen khu vuc phia Bac

  15:55 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  TP - Bi thu T.U Doan Doan Van Thai da den du va chi dao DH Doan TNCS Ho Chi Minh huyen Son Dong - don vi to chuc DH diem cap huyen khu vuc phia Bac da dien ra trong hai ngay 26 va 27/1.

 • Giao them quyen cho toa an cap huyen

  12:32 | Thứ sáu 23/04/2004 (GMT+7)

  Sang nay 23-4, Uy ban thuong vu Quoc hoi da bieu quyet thong qua nghi quyet huong dan thuc hien nghi quyet cua QH “ve viec thi hanh Bo luat to tung hinh su”.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0