cap giay phep

Thursday, 26/05/2016 05:43
 • So sai pham nghe si lach luat Chi can rut kinh nghiem

  08:46 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  So sai pham nghe si lach luat Chi can rut kinh nghiem

  "So cap phep “treo ngoe” dung la non kem nghiep vu, khong nam duoc cac cong van, nguyen tac. Khong ai lai cap giay phep thuoc don vi khac, chung toi se phe binh de rut kinh nghiem" - ong Ngoc Cuong, Cuc truong Cuc Bieu dien Nghe thuat cho biet. Tinh trang “noi cap giay phep, noi khong” rat tuy tien cua mot so So VH-TT nhu: Album “Dan ong la the” (Nhom Vboys) khong xin duoc giay phep cua So VH-TT TP.HCM thi chay sang So VH-TT Ca Mau; Nghe si Hong To..

 • Thanh tra viec dao tao va sat hach cap giay phep lai xe

  21:46 | Thứ hai 03/05/2004 (GMT+7)

  Bo Giao thong van tai dang trien khai tong thanh tra cac co so dao tao va sat hach cap giay phep lai xe o tat ca cac tinh va TP trong ca nuoc. Dot thanh tra nay se ket thuc vao ngay 1-7-2004 voi muc tieu nham cung co, nang cao chat luong cong tac dao tao sat hach cap giay phep lai xe.

 • TP Ho Chi Minh Doi tuong nao duoc dao duong lap dat dong ho nuoc khong can giay phep

  23:08 | Thứ sáu 20/02/2004 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Doi tuong nao duoc dao duong lap dat dong ho nuoc khong can giay phep

  Ngay 20/2, Cong ty Cap nuoc thanh pho (So Giao thong Cong chanh TP Ho Chi Minh) da chinh thuc ap dung quy che mien cap giay phep dao duong gan dong ho nuoc cho cac ho dan ngu o mot so khu vuc quan, huyen thuoc dia ban thanh pho. Ong Ho Huu Tho - Pho giam doc Cong ty Cap nuoc TP cho biet:

 • Ngung cap giay phep moi de han che gas lau

  11:06 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Ngung cap giay phep moi de han che gas lau

  Quyet dinh tam ngung cap giay phep kinh doanh gas moi tai dia ban TP HCM thuc su la tin vui doi voi khong chi dai ly ma ca cac doanh nghiep. Ho cho rang, viec lam nay se han che phan nao tinh trang sang chiet gas trai phep gay mat an toan, anh huong den uy tin cua hang.

 • Ha Noi Cap giay phep xay dung khong doi giay do

  00:30 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  Chieu qua 21.12, ong Nguyen Van Hoat, Truong phong Tong hop, UBND TP Ha Noi cho biet, tai cuoc hop giai quyet mot so van de buc xuc, vuong mac trong linh vuc dau tu, xay dung tren dia ban, lanh dao UBND TP da quyet dinh tam dung thuc hien quy dinh tai Khoan 12 Dieu 7 Quyet dinh so 79/2007/QD-UB ve cap giay phep xay dung cac cong trinh tren dia ban. Theo do, thanh pho yeu cau dung thuc hien quy dinh: "Tu ngay 1.1.2008, viec su dung dat phai co Giay chung nhan..

 • Ha Noi Cap giay phep hoat dong quang cao trong 10 ngay

  20:23 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Cap giay phep hoat dong quang cao trong 10 ngay

  Day la noi dung trong Quy che quan ly hoat dong quang cao moi do UBND thanh pho Ha Noi ban hanh, tai quyet dinh so 205/2006/QD-UBND va co hieu luc tu thang 12/2006. Quy che nay thay the Quyet dinh so 10/2001/QD-UB ngay 9/3/2001. Thoi gian cap giay phep la 5 ngay doi voi quang cao tren man hinh dien tu, 7 ngay doi voi quang cao bang-ron va 10 ngay doi voi cac quang cao khac. Thoi han giay phep thuc hien quang cao khong qua 3 nam. So VHTT Ha Noi la don vi chiu..

 • TP HCM giam thu tuc trong xay dung cho nha dan

  12:15 | Thứ tư 24/12/2003 (GMT+7)

  Nha trong khu vuc “quy hoach treo” duoc cap giay phep xay dung tam; mien cap giay phep xay dung cho nha trong khu vuc da co quy hoach chi tiet 1/500, du an da duoc duyet hoac xay dung nha theo thiet ke mau. Do la noi dung chinh cua quyet dinh sua doi ve cap giay phep xay dung se duoc UBND thanh pho ban hanh trong thang 12.

 • So sai pham nghe si lach luat Chi can rut kinh nghiem

  15:48 | Chủ nhật 08/04/2007 (GMT+7)

  So sai pham nghe si lach luat Chi can rut kinh nghiem

  So cap phep “cheo ngoe” dung la non kem nghiep vu, khong nam duoc cac cong van, nguyen tac. Khong ai lai cap giay phep thuoc don vi khac, chung toi se phe binh de rut kinh nghiem - Ngoc Cuong, Cuc truong Cuc Bieu dien Nghe thuat

 • Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

  17:33 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

  Nhieu cau hoi rat cu the, khong it nhung cau hoi thuoc tam vi mo, khong it nhung cau hoi khong de tra loi... Hon 300 cau hoi gui den buoi giao luu hom nay da thuc su lam cac quan chuc trong cac nganh chuc nang co ban phai toat mo hoi. Cau tra loi co the chua du muc thoa man, nhung chac chan, se la mot buoc thu ngan lai khoang cach co ve nhu con kha xa giua nguoi dan va cac co quan cong quyen.

 • Doanh nghiep co von DTNN tai VN duoc cap Giay phep kinh doanh trong vong 15 ngay

  14:40 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 12-2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 23/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lien quan truc tiep den mua ban hang hoa cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam.

 • Quang Nam Cap giay phep dau tu nuoc ngoai trong 24 gio

  16:41 | Thứ tư 03/03/2004 (GMT+7)

  Quang Nam Cap giay phep dau tu nuoc ngoai trong 24 gio

  Thuc hien cai cach thu tuc hanh chinh, giam phien ha cho cac nha dau tu nuoc ngoai, UBND tinh Quang Nam da rut ngan thoi gian cap giay phep tu 7 ngay xuong con 24 gio. Cong ty Rieker Asia (Thuy Si) vua tro thanh nha dau tu nuoc ngoai nhan duoc giay phep theo quy trinh moi nay.

 • Cap Giay phep lai xe cho nguoi nuoc ngoai

  21:13 | Thứ bảy 13/01/2007 (GMT+7)

  Cap Giay phep lai xe cho nguoi nuoc ngoai

  Ong Lam Thanh Trung (anh), Pho phong quan ly sat hach va cap giay phep lai xe, So Giao thong Cong chinh TP.HCM, cho biet:

 • Honda Vietnam duoc giao cap giay phep lai xe moto

  10:00 | Thứ tư 14/05/2003 (GMT+7)

  Ngay 13/5, Honda VN (HVN) da khai truong Trung tam dao tao lai xe moto tai xa Phuc Thang (Me Linh, Vinh Phuc), sau khi duoc So giao thong cong chinh tinh Vinh Phuc cap phep dao tao lai xe va cap giay phep lai xe mo to hang A1. Trung tam nay se dao tao 200 hoc vien/ky.

 • Bo Noi vu khong cap giay phep cho tan binh cua Arsenal

  21:52 | Chủ nhật 29/07/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu khong cap giay phep cho tan binh cua Arsenal

  Sau su bo di cua 2 tru cot Henry va Ljungberg, mua he 2007 tiep tuc la chuoi ngay den dui voi Arsenal khi Bo Noi vu Anh tuyen bo tu choi cap giay phep thi dau cho tan binh Eduardo da Silva, nguoi duoc mua ve de thay the cho Thierry Henry.

 • Cap giay phep cho cong ty Me Con dau tien tai VN

  21:29 | Thứ tư 03/08/2005 (GMT+7)

  Cap giay phep cho cong ty Me Con dau tien tai VN

  Ngay 3/8/2005, Bo Ke hoach dau tu da trao giay thanh lap Cong ty me con hay con goi la Cong ty quan ly von cho Cong ty Panasonic Holding tai Viet Nam. Voi viec duoc thanh lap cong ty quan ly von, Tap doan Matsushita noi tieng the gioi voi thuong hieu Panasonic da tro thanh nha dau tu nuoc ngoai dau tien duoc cap giay phep thanh lap Cong ty Me - Con 100% von nuoc ngoai tai Viet Nam.

 • DBSCL Xay dung trung tam sat hach va cap giay phep lai xe tap trung Tay Do

  09:43 | Thứ ba 06/02/2001 (GMT+7)

  Du an nay vua duoc Bo GTVT ky quyet dinh dau tu voi tong so von 23 ty de phuc vu viec sat hach va cap giay phep lai xe o cac tinh DBSCL. Day la mot trong ba trung tam (Ha Noi, TP HCM, Can Tho) sat hach tap trung cho cac khu vuc ca nuoc, du kien se hoat dong vao quy II/2002.

 • Dat quy hoach khong duoc xay nha qua 3 tang

  08:19 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Dat quy hoach khong duoc xay nha qua 3 tang

  Chu tich thanh pho Ha Noi Nguyen Quoc Trieu vua ra quy dinh moi ve cap giay phep xay dung. Theo do, doi voi nha o trong vung da quy hoach nhung chua thuc hien, chu nha duoc xay dung tam khong qua 3 tang.

 • Cap Giay phep quan ly quy cho Cong ty Ban Viet

  18:47 | Thứ sáu 27/10/2006 (GMT+7)

  Cap Giay phep quan ly quy cho Cong ty Ban Viet

  Ngay 25/10/2006, Uy ban Chung khoan Nha nuoc da cap Giay phep quan ly quy cho Cong ty Co phan Quan ly quy dau tu chung khoan Ban Viet (Vietcapitalfund).

 • He mo su that

  12:48 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  He mo su that

  >> Ky 1: Tu dau moi giay phep xuat khau cua Lao >> Ky 2: Bat dau truy tim tren dat Lao Tim su that tu dau moi doanh nghiep Lao Tu Vientiane, toi theo con duong xuyen Lao, nham huong tinh Bolikhamxay, cach thu do 200 km ve phia nam. Toi nho mot anh va chi nguoi Lao dua den Cty Xuat - Nhap khau Thuong mai Xayasa Co. Ltd vi doanh nghiep nay co dia chi ro rang, so 174 ban Una Sonxay, huyen Pakxan, tinh Bolikhamxay. Chi tinh rieng nam bo ho so, tu 633 den 638 (thieu..

 • Quy trinh cap giay phep dau tu giam 7 ngay

  10:35 | Thứ tư 10/01/2001 (GMT+7)

  Tin hieu dau tien trong nam cua TP Ho Chi Minh trong cai cach moi truong dau tu thong thoang, thu hut manh hon dau tu nuoc ngoai vao mot so nganh trong diem. Tu ngay 23/1, quy trinh cap giay phep du an dau tu se rut ngan mot nua.

 • Muon duoc cap phep phat hanh bang dia phai nop tien

  16:11 | Thứ năm 30/06/2005 (GMT+7)

  Muon duoc cap phep phat hanh bang dia phai nop tien

  Cac chuong trinh ca nhac, san khau in ra bang dia neu xin cap giay phep phat hanh phai dong phi tham dinh la 70.000 dong/block (15 phut). Bo Tai chinh vua ban hanh Quyet dinh so 52 quy dinh muc thu, che do thu, nop, quan ly va su dung phi tham dinh chuong trinh tren bang, dia, phan mem va tren cac vat lieu khac.

 • Thanh tra cong tac cap giay phep lai xe

  18:16 | Thứ ba 22/07/2003 (GMT+7)

  Tu ngay 10/8, So Giao thong cong chinh phoi hop voi cac so ban nganh lien quan phai thanh lap doan kiem tra cong tac dao tao, sat hach cap giay phep lai xe - do la mot trong nhung chi dao cua Bo truong GTVT Dao Dinh Binh.

 • Ca si hai ngoai cung phai tuan thu phap luat

  09:45 | Thứ năm 23/06/2005 (GMT+7)

  Ca si hai ngoai cung phai tuan thu phap luat

  Cuc Thue TP.Ho Chi Minh gui van ban toi cac so VHTT cac tinh, thanh pho trong ca nuoc de nghi khong cap giay phep bieu dien cho 9 ca si hai ngoai. Chung toi da co cuoc trao doi voi ba Nguyen Thi Cuc - Pho Tong cuc truong Tong cuc Thue. Ba Cuc cho biet:

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • CBQ se tao co hoi cho cac NXB hoi nhap

  05:40 | Thứ ba 31/08/2004 (GMT+7)

  CBQ se tao co hoi cho cac NXB hoi nhap

  Da hon mot thang, ke tu khi Cuc Ban quyen (CBQ) co cong van "khan" gui cac NXB thong bao ve viec cong uoc Berne co hieu luc va yeu cau cac don vi “tu dieu chinh ke hoach”, “tu lien he cac doi tac de thoa thuan viec su dung tac pham”. Nhung theo dich gia Doan Tu Huyen thi: “Dung trong cho vao su nang dong cua cac NXB, tru NXB Tre va Kim Dong, cac NXB khac co song bang sach dau ma quan tam den sach, ho song bang lich, bang van hoa pham va bang quan ly phi..

 • Mo rong hinh thuc dang ky cap giay phep dau tu

  09:46 | Thứ tư 12/02/2003 (GMT+7)

  Ba linh vuc duoc Bo Ke hoach va Dau tu kien nghi ap dung hinh thuc nay la: cac du an co ty le xuat khau 80% tro len; cac du an dau tu vao khu cong nghiep khong thuoc du an nhom A, nhung thuoc Danh muc du an dac biet khuyen khich dau tu; va cac du an san xuat co quy mo von toi 5 trieu USD, xuat khau tu 50% tro len.

 • Tim viec o trung tam ma

  10:22 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  Tim viec o trung tam ma

  Sau gan 2 nam Nghi dinh 19/CP cua Chinh phu ban hanh, cong tac quan ly Nha nuoc ve gioi thieu viec lam (GTVL) van bi tha noi. Tai TP.HCM, chi moi co 29 trong tong so 2.500 doanh nghiep kinh doanh dich vu lao dong du dieu kien duoc cap giay phep GTVL

 • TP HCM thoi gian cap giay phep lai xe con 10 ngay

  09:40 | Thứ bảy 10/07/2004 (GMT+7)

  Theo ong Duong Tu Luc - truong Phong quan ly sat hach va cap giay phep lai xe (GPLX) So Giao thong cong chanh TP.HCM, tu ngay 1-8-2004, thoi gian cap GPLX hai banh con 10 ngay ke tu ngay hoc vien thi thay vi 15 ngay nhu truoc day (rieng oto van la 15 ngay).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0