cap giay chung nhan

Wednesday, 01/06/2016 06:46
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • Cap nhanh giay chung nhan quyen so huu nha o

  14:06 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Cap nhanh giay chung nhan quyen so huu nha o

  Trong thoi han 30 ngay, ke tu ngay nop du ho so, nguoi dan se duoc cap giay chung nhan quyen so huu nha o, ong Tong Van Nga, Thu truong Bo Xay dung, da khang dinh nhu vay ve viec day nhanh cap giay chung nhan quyen so huu nha o.

 • Tu 1 7 cap nhanh giay chung nhan quyen so huu nha o

  15:47 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Tu 1 7 cap nhanh giay chung nhan quyen so huu nha o

  Trong thoi han 30 ngay, ke tu ngay nop du ho so, nguoi dan se duoc cap giay chung nhan quyen so huu nha o, ong Tong Van Nga, Thu truong Bo Xay dung, da khang dinh.

 • Giay to nha dat Ong Dang Hung Vo de nghi kien tri mot giay

  15:50 | Thứ ba 09/08/2005 (GMT+7)

  Giay to nha dat Ong Dang Hung Vo de nghi kien tri mot giay

  Trong thu rieng gui Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, GS. TSKH Dang Hung Vo, Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong - nhung ""voi tu cach hoan toan ca nhan mot nha khoa hoc, khong lien quan gi den cuong vi quan ly (Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong), khong co y kien cua lanh dao Bo Tai nguyen va Moi truong"" - kien nghi ""can kien tri mot giay"" doi voi chung nhan quyen su dung dat va so huu nha.

 • Ha Noi Siet chat hoat dong cap quan ly giay chung nhan dam bao VSATTP

  20:56 | Thứ ba 08/01/2008 (GMT+7)

  Theo ong Le Anh Tuan - Giam doc So y te Ha Noi, mot trong nhung nhiem vu trong tam trong dot phat dong chien dich VSATTP dau nam 2008 nay la tap trung vao quan ly va cap giay chung nhan dam bao VSATTP cho cac ho kinh doanh thuc pham, ke ca hang ban rong. Den thoi diem nay, tai 8 phuong diem ve VSATTP cua thanh pho, khoang 95-97% cac co so kinh doanh thuc pham da duoc cap giay chung nhan. o nhung cho co tinh trang lon xon ve VSATTP truoc day nhu cho Buoi, cho Hang..

 • Hang rong khong du dieu kien ve sinh thuc pham phat 1015 trieu dong

  06:01 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  Hang rong khong du dieu kien ve sinh thuc pham phat 1015 trieu dong

  Ngay 1-1-2008, So Y te TP.HCM se siet chat van de quan ly ve sinh an toan thuc pham (VSATTP) cua khoang 30.000 co so san xuat, kinh doanh, che bien thuc pham thuoc muoi nhom nguy co cao theo quyet dinh 11 cua Bo Y te.

 • Phan cap tham dinh va cap giay chung nhan quyen su dung dat tai Ha Noi

  15:36 | Thứ hai 23/08/2004 (GMT+7)

  Phan cap tham dinh va cap giay chung nhan quyen su dung dat tai Ha Noi

  Uy ban nhan dan (UBND) TP Ha Noi vua ban hanh Quyet dinh so 124/QD-UB ngay 10/8/2004 ve viec phan cap tham dinh, quyet dinh cap Giay chung nhan quyen su dung dat o, quyen so huu nha tren dia ban TP Ha Noi.

 • Truong hop nao bi thu hoi lai GCN quyen su dung dat

  11:21 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Hoi: Toi muon hoi, trong nhung truong hop nao thi giay chung nhan quyen su dung dat da cap trai phap luat bi thu hoi? (Cau hoi cua ban Nguyen Manh Dung, Co Nhue, Ha Noi).Tra loi: Theo Nghi dinh so 84/2007/NÐ-CP ngay 25/5/2007 cua Chinh phu quy dinh viec thu hoi giay chung nhan da cap trai phap luat trong nhung truong hop sau:1. Truong hop co van ban cua co quan dieu tra, co quan thanh tra ket luan la giay chung nhan da cap trai voi quy dinh cua phap luat thi co..

 • TP HCM Nhieu sai pham trong cap giay chung nhan nha dat

  09:22 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Bao cao moi day cua UBND TP.HCM ve cong tac cap giay chung nhan quyen su dung dat va quyen so huu nha o tai cac quan, huyen gui Thanh tra Chinh phu cho thay con rat nhieu ton tai, sai pham trong linh vuc nay.

 • Viec cap so do cho dat su dung truoc va sau thoi diem 15101993

  09:23 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Viec cap so do cho dat su dung truoc va sau thoi diem 15101993

  Bo TN-MT vua hoan thien du thao de trinh Chinh phu Nghi dinh Quy dinh bo sung ve viec cap Giay chung nhan quyen su dung dat, thu hoi dat va trinh tu, thu tuc boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat.

 • Cap giay chung nhan bao chua cho luat su cua bi can Vu Manh Tien

  14:21 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  Cap giay chung nhan bao chua cho luat su cua bi can Vu Manh Tien

  Sang 9/11, tin tu Van phong Luat su (LS) Pham Hong Hai va cong su cho biet: Co quan canh sat dieu tra (Bo Cong an) vua quyet dinh cap "Giay chung nhan nguoi bao chua" so 543 va 544 dong y cho LS Pham Hong Hai va LS Nguyen Hong Bach tham gia bao ve quyen, loi ich hop phap cho bi can Vu Manh Tien trong vu an "co y lam trai cac quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly kinh te gay hau qua nghiem trong; dua hoi lo; nhan hoi lo va lam moi gioi hoi lo" co lien quan den cac sai..

 • Ha thue dat de nhieu nguoi dan co the chap nhan duoc

  18:54 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Ha thue dat de nhieu nguoi dan co the chap nhan duoc

  (VM) – Trong buoi “dang dan” sau khi nghe 26 y kien cua cac dai bieu gop y cho viec cap giay chung nhan quyen su dung dat, Bo truong Bo TNMT Pham Khoi Nguyen da dua ra y kien tren.

 • Tu ngay 10.4 nguoi dan TP HCM de dang xin cap giay hong moi

  11:49 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Tu ngay 10.4 nguoi dan TP HCM de dang xin cap giay hong moi

  * Quy trinh moi rat ro rang, thuan loi cho dan va co quan chuc nang* Bai bo Quyet dinh 207 ve ton tai cong trinh; Giay to hop le, "giay trang" duoc su dung khong thoi hanTheo quy dinh tai thong tu 05 huong dan Nghi dinh 90, UBND TP. phai ban hanh quy trinh giai quyet viec cap giay chung nhan. Va tu cuoi nam 2006 den nay, nhieu quan huyen khong nhan ho so, khong cap giay chung nhan cho dan vi ly do TP. chua ban hanh quy trinh nay.

 • Cap giay chung nhan quyen su dung dat theo qui trinh nao

  06:35 | Thứ năm 09/03/2006 (GMT+7)

  Cap giay chung nhan quyen su dung dat theo qui trinh nao

  Trong so 70 van ban ve dat dai do UBND TP.HCM quyet dinh huy bo co mot so van ban huong dan ve qui trinh thu tuc cap giay chung nhan nha dat ma cac quan huyen van dang ap dung trong khi UBND TP lai chua co quyet dinh moi thay the. Qui trinh cap giay chung nhan co thay doi hay ap dung theo qui dinh nao?

 • Day nhanh tien do cap giay chung nhan QSDDO doi voi cac loai dat

  10:28 | Thứ tư 27/12/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen va Moi truong vua yeu cau UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong thong nhat giua cac co quan quan ly dat dai, nha o tao thuan loi cho nguoi lam thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o (QSHNO) va quyen su dung dat o (QSDDO).

 • Ha Noi Mo rong tham quyen cua quan huyen trong viec cap giay chung nhan QSDD

  18:09 | Thứ bảy 14/08/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Mo rong tham quyen cua quan huyen trong viec cap giay chung nhan QSDD

  UBND TP Ha Noi vua ra Quyet dinh so 124/2004/QD-UB ngay 10/8/2004 ve viec phan cap tham dinh, quyet dinh cap Giay chung nhan quyen su dung dat o (QSDDO), quyen so huu nha tren dia ban Ha Noi.

 • Cap so do va chuyen nhuong thu tuc ra sao bao lau

  07:35 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  “Nguoi dan khong phai e ngai ma hay duong hoang den co quan hanh chinh. Nguoi dan co quyen doi hoi co quan hanh chinh dap ung yeu cau cua minh va co quan hanh chinh co nghia vu phai phuc vu dan” va “trong truong hop cac co quan hanh chinh khong thuc hien hoac cham thuc hien cac thu tuc, de them qui dinh ngoai luat, ngoai nghi dinh... nguoi dan cu kien ra toa”.

 • Dieu kien de co giay chung nhan ve sinh an toan thuc pham

  06:57 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  Dieu kien de co giay chung nhan ve sinh an toan thuc pham

  Ngay 30-6, So Y te TP.HCM co van ban huong dan viec cap “giay chung nhan du dieu kien ve sinh an toan thuc pham (VSATTP) doi voi co so san xuat, kinh doanh thuc pham co nguy co cao” theo quyet dinh 11 cua Bo Y te.

 • Dieu kien de duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat

  08:16 | Thứ ba 01/04/2003 (GMT+7)

 • Cap giay chung nhan nhung khong cap bang tot nghiep

  16:31 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Mot so sinh vien cua lop tai chuc khoa 36, nganh Xay dung cau duong, DH Giao thong van tai (co so 2 tai TP.HCM) duoc cap giay chung nhan tot nghiep nhung khong duoc cap bang tot nghiep. Ho da gui don keu cuu gui len Bo truong Bo GD-DT.

 • Cap giay chung nhan nhung khong cap bang tot nghiep

  07:57 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  TP - Mot so sinh vien cua lop tai chuc khoa 36, nganh Xay dung cau duong, DH Giao thong van tai (Co so 2 tai TPHCM) duoc cap giay chung nhan tot nghiep nhung khong duoc cap bang tot nghiep. Ho da gui don keu cuu gui len Bo truong Bo GD-DT.

 • Quan dau tien hoan tat cap giay chung nhan nha dat

  08:27 | Thứ tư 19/11/2003 (GMT+7)

  Sang 18-11, UBND quan 11 TP.HCM da to chuc tong ket cong tac cap giay chung nhan quyen so huu nha va quyen su dung dat tren dia ban. Tinh tu khi thi diem viec cap giay tai phuong 9, quan 11 nam 1997 va trien khai cap dai tra vao nam 2000, den nay mat hon sau nam quan moi ket thuc co ban cap giay chung nhan, tro thanh quan dau tien hoan tat cong tac nay.

 • Chu tich quan duoc cap giay chung nhan so huu dat

  11:16 | Thứ năm 12/08/2004 (GMT+7)

  Chu tich quan duoc cap giay chung nhan so huu dat

  UBND TP Ha Noi vua co quyet dinh cho phep cac quan, huyen to chuc tham dinh va quyet dinh cap Giay chung nhan quyen su dung dat o tai cac do thi cho ca nhan ho gia dinh tu ngay 11/8 thay vi phai nop tat ca ve So Tai nguyen Moi truong Nha dat nhu truoc kia.

 • Cap giay chung nhan nha o va dat o Cham

  05:00 | Thứ ba 10/08/2004 (GMT+7)

  Cap giay chung nhan nha o va dat o Cham

  Vi sao viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o tren dia ban TP.HCM con cham? Lieu den thang 9-2005 TP co hoan thanh viec cap cac loai giay nay theo nhu ke hoach du kien?

 • Quoc hoi dat muc tieu GDP 2008 tu 8 59

  16:54 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi dat muc tieu GDP 2008 tu 8 59

  Sang 12/11, Quoc hoi da thong qua hai Nghi quyet quan trong ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2008 va ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2008 voi da so phieu tan thanh. Theo do, muc tieu tang truong GDP nam 2008 dat tu 8,5-9%, trong khi chi so gia tieu dung thap hon tang truong kinh te. Phan dau GDP dat tren 9% Truoc khi Quoc hoi bieu quyet thong qua Nghi quyet ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2008, mot so dai bieu da co y kien ve cac muc..

 • Lap Ban chi dao cap giay chung nhan quyen su dung dat

  16:18 | Thứ ba 29/03/2005 (GMT+7)

  So Tai nguyen - Moi truong TP HCM sang nay cho biet, se thanh lap Ban chi dao cong tac cap giay chung nhan quyen su dung dat, nham thuc day nhanh tien do cap giay cho nguoi dan tren dia ban thanh pho.

 • Quy dinh moi ve viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o

  16:48 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Thu tuong vua ban hanh Nghi dinh ve viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o, quyen so huu cong trinh xay dung, ap dung doi voi to chuc, ca nhan trong nuoc, nguoi Viet Nam o nuoc ngoai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0