can bo lanh dao

Sunday, 29/05/2016 20:27
 • Mo rong dan chu va cong khai trong tuyen chon can bo lanh dao

  23:42 | Thứ tư 15/09/2004 (GMT+7)

  Mo rong dan chu va cong khai trong tuyen chon can bo lanh dao

  Chuan bi cho hoi nghi toan the lan 4 Uy ban trung uong khoa 16 Dang Cong san Trung Quoc (TQ), TQ da ban hanh sau van ban co lien quan den can bo lanh dao dang va chinh quyen nhu: cong khai tuyen chon, canh tranh dam nhiem chuc vu, tu chuc, han che mot so linh vuc hoat dong sau khi tu chuc, thanh ly kiem chuc tai doanh nghiep... nham qui che hoa cong tac can bo.

 • Trung Quoc ban hanh quy dinh ve viec khai bao thong tin ca nhan voi to chuc Dang cua can bo lanh dao cac cap

  16:25 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Trung Quoc ban hanh quy dinh ve viec khai bao thong tin ca nhan voi to chuc Dang cua can bo lanh dao cac cap

  Ngay 29/8, duoi su chu tri cua Tong Bi thu, Chu tich nuoc Ho Cam Dao, Bo Chinh tri Dang Cong san Trung Quoc da tien hanh thao luan, nghien cuu doi voi quy dinh moi ve thong tin ca nhan cua tat ca can bo lanh dao.

 • Mot so can bo lanh dao cap cao nghi huu theo che do tu ngay 1122007

  11:53 | Thứ bảy 01/12/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh nghi huu theo che do tu 1/12/2007 doi voi mot so can bo lanh dao cua Bo Tai nguyen va Moi truong, Bo Ngoai giao va Bo Cong an. Cac can bo lanh dao cua cac Bo Tai nguyen va Moi truong, Bo Ngoai giao va Bo Cong an nghi huu theo che do tu ngay 1/12/2007 gom: Ong Chu Tuan Cap, Thu truong Bo Ngoai giao; Ong Do Hai Dung, Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong; Trung tuong Tran Van Thao, Bo Cong an; Trung tuong Tran Quang Binh, Bo..

 • Lang phi can bo lanh dao

  11:05 | Thứ bảy 03/09/2005 (GMT+7)

  TTCN - Mot lan duoc moi tham du le don nhan huan chuong cua mot doanh nghiep, toi thay co ong bi thu tinh uy, chu tich UBND tinh, chu tich HDND va hon nua can bo lanh dao ban nganh cua tinh uy, UBND tinh, HDND tinh, lien doan lao dong tinh, Mat tran To quoc tinh, roi giam doc cac so, ban nganh cap tinh...!

 • Cum cang Hang khong mien Trung Dinh chi cong tac them 2 can bo lanh dao

  05:20 | Thứ ba 22/02/2005 (GMT+7)

  Sau khi Bo GTVT ra quyet dinh tam dinh chi cong tac ong Nguyen Lai - nguyen tong giam doc Cum cang Hang khong mien Trung (ngay 4-2), moi day Cuc Hang khong dan dung VN tiep tuc dinh chi cong tac doi voi hai can bo lanh dao cua cum cang nay la ong Dong Huu Nghiem - pho tong giam doc cum cang, ong Do Ngoc Tuan - giam doc Cong ty Thuong mai va dich vu hang khong (thuoc Cum cang Hang khong mien Trung).

 • Cac quan tham va vu xam hai gan 10 ti dong cua Nha nuoc

  23:30 | Thứ bảy 13/05/2006 (GMT+7)

  *Lap "quy den" gan 4 ti dong de chi tieu sai nguyen tac *Can bo xa, huyen cau ket ban 319.000m2 dat cong thu tien ti*Dung tien ngan sach Nha nuoc, mua dat cho 15 can bo lanh dao*Can bo Chi cuc thue tiep tay cho sai pham, chiem doat tai san Nha nuoc

 • Hau xe cong ky sinh su

  20:05 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Hau xe cong ky sinh su

  Chuong trinh xe buyt dua don can bo cong chuc o Quang Nam duoc trien khai gan hai thang nay da hoan toan pha san. Can bo lanh dao dau nganh cua tinh van vo tu cho minh quyen duoc su dung xe cong dua don, bat chap su phan doi cua du luan, su bat binh cua nhan dan... (doc TS Chu Nhat so 6 ngay 12-2-2006).

 • Quan tham Trung Quoc ke chuyen

  09:35 | Chủ nhật 06/05/2007 (GMT+7)

  Quan tham Trung Quoc ke chuyen

  “Nam 27 tuoi toi la nguoi dung dau bang trong cuoc thi tuyen can bo lanh dao An Duong (Ha Nam)", quan tham tro thanh tu nhan Truong Ve Quan - nguyen tong giam doc Tong cong ty dien may Ngu Kim o thanh pho An Duong - tam su.

 • Tay Ninh 5 can bo lanh dao DN thuoc tinh uy bi khoi to

  09:33 | Thứ bảy 24/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 23/11/2007, nguon tin tu tinh Tay Ninh cho biet, Co quan CSDT CA tinh da tong dat quyet dinh khoi to bi can 5 can bo lanh dao cua Cty xuat nhap khau tong hop 30/4 Tay Ninh (viet tat Cty 30/4, thuoc Tinh uy Tay Ninh).

 • Dao tao tieng Anh cho can bo lanh dao den nam 2005

  09:58 | Thứ năm 01/05/2003 (GMT+7)

  Ban to chuc Thanh uy TP HCM vua xay dung ke hoach lan thu 3 ve dao tao tieng Anh cho can bo lanh dao, quan ly, can bo du bi cac chuc danh do Thanh uy quan ly va can bo tre co trien vong. Viec to chuc, dao tao tieng Anh lan nay se duoc quy dinh chat che hon cac lan truoc.

 • Vu PMU 18 Chanh VP Dang uy TCty Xay dung Thang Long nop lai 180 trieu dong

  11:22 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Ngay 10/10, nguon tin moi nhat cho biet, lien quan den qua trinh xac minh nhung sai pham xay ra trong cong tac thi cong cac tuyen quoc lo do PMU 18 lam chu dau tu, trong cac ngay vua qua, Cuc CSDT toi pham ve TTXH (C14 - Bo Cong an) da tien hanh trieu tap nhieu can bo lanh dao doanh nghiep de lam ro cac van de lien quan toi du an xay dung cau Kien (Hai Phong). Dac biet, CQDT tiep tuc trieu tap not so can bo lanh dao duong nhiem hoac nguyen la lanh dao Cong ty co..

 • Bo nhiem lanh dao co quan bao chi Phai hoat dong bao chi it nhat ba nam

  07:17 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Viec bo nhiem can bo lanh dao co quan bao chi phai dam bao cac tieu chuan: tot nghiep dai hoc; da duoc dao tao, boi duong ve nghiep vu bao chi va chuong trinh quan ly nha nuoc ve bao chi; co trinh do ly luan chinh tri cao cap; co thoi gian hoat dong trong linh vuc bao chi it nhat ba nam.

 • Mot so can bo lanh dao nghi huu

  10:26 | Chủ nhật 30/09/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky cac quyet dinh nghi huu theo che do tu 1/10/2007 doi voi mot so can bo lanh dao cua Bo Cong thuong va Bo Giao duc - dao tao.

 • Nghe quan tham ke chuyen

  01:53 | Chủ nhật 06/05/2007 (GMT+7)

  Nghe quan tham ke chuyen

  “Nam 27 tuoi toi la nguoi dung dau bang trong cuoc thi tuyen can bo lanh dao cua thanh pho (thuoc huyen) An Duong (Ha Nam).

 • Thu tuong ky quyet dinh nghi huu 6 can bo lanh dao

  16:43 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky cac quyet dinh nghi huu doi voi mot so can bo lanh dao cua Bo Noi vu, Bo Thuong mai, Bao hiem Tien gui Viet Nam, Tap doan Dien luc Viet Nam, Tap doan Than - Khoang san Viet Nam.

 • Mot so can bo lanh dao nghi huu

  08:06 | Chủ nhật 30/09/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky cac quyet dinh nghi huu theo che do tu 1-10-2007 doi voi mot so can bo lanh dao cua Bo Cong thuong va Bo Giao duc - dao tao.

 • Da Nang Khac phuc tinh trang yeu nang luc thieu tam huyet trong can bo lanh dao cac cap

  00:03 | Thứ tư 28/01/2004 (GMT+7)

  Ngay 27/1, tai cuoc hop mat dau nam voi can bo lanh dao cac cap uy Dang cua Da Nang, Bi thu Thanh uy Nguyen Ba Thanh cho rang thanh pho phai khoi dong ngay nhung chuong trinh lon, voi mot loi lam viec khoa hoc va cu the, cham dut nhung cung cach nua voi, loi suy nghi lung khung dang la can benh tram trong trong hang ngu can bo quan ly. Tinh trang phuong, quan chi biet keu ma khong "xoc" vao suy nghi, tim toi nhung phuong an quan ly do thi huu hieu (mac du bay gio..

 • Quan tham Trung Quoc ke chuyen

  08:13 | Chủ nhật 06/05/2007 (GMT+7)

  Quan tham Trung Quoc ke chuyen

  “Nam 27 tuoi toi la nguoi dung dau bang trong cuoc thi tuyen can bo lanh dao An Duong (Ha Nam)", quan tham tro thanh tu nhan Truong Ve Quan - nguyen tong giam doc Tong cong ty dien may Ngu Kim o thanh pho An Duong - tam su.

 • Cat giam che do kinh phi dien thoai doi voi can bo lanh dao

  14:52 | Thứ bảy 03/03/2007 (GMT+7)

  TP - UBND tinh Kon Tum vua ban hanh Quyet dinh so 169 ve viec cat giam che do ho tro them kinh phi dien thoai doi voi can bo lanh dao cua tinh.

 • Gia mao giay to vu khong gan 20 can bo lanh dao

  14:40 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  Gia mao giay to vu khong gan 20 can bo lanh dao

  Tu thang 4/2006, bao Lao dong nhan duoc tap tai lieu quy ket gan 20 quan chuc cua tinh Binh Phuoc "dinh" sai pham trong vu nhap go lau va thu hoi dat tai Cty co phan The Ky (CPTK).

 • Vu an Nguyen Duc Chi De nghi khoi to them mot so can bo lanh dao tinh Khanh Hoa

  23:38 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Ngay 12.6, Vien KSNDTC da ky van ban so 06/VKSNDTC-V1 ve viec dieu tra mo rong vu an Nguyen Duc Chi lua dao hang tram ti dong tu du an khu du lich Rusalka, Nha Trang, Khanh Hoa.

 • Mo rong dan chu va thuc hien cong khai trong quy hoach can bo

  14:53 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  Bo Chinh tri vua ra Nghi quyet so 42-NQ/TW ve cong tac quy hoach can bo lanh dao, quan ly thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

 • Quang Nam can bo lanh dao van chua di xe buyt

  01:26 | Thứ hai 17/04/2006 (GMT+7)

  TT (Quang Nam) - Tinh Quang Nam da bat dau dua don can bo tu Tam Ky ve Da Nang va nguoc lai bang xe buyt. Theo ke hoach, nganh giao thong van tai to chuc 40 chiec de dua don khoang 609 can bo cong chuc cua cac so ban nganh.

 • Dung doc chieu tong tien VIP

  00:00 | Thứ tư 01/03/2006 (GMT+7)

  Dung doc chieu tong tien VIP

  "Viec dau tien cua chung toi la tien hanh chom chung minh thu cua nguoi khac de mo tai khoan (ATM) mang chinh ten nguoi do, sau do mua sim dien thoai tra truoc, nap tien vao va goi di de doa. Khi "ca da can cau", chung toi mang the ATM den cac cot the de kiem tra, chua co tien thi… doa tiep. "Con moi" la can bo lanh dao so, ban nganh cap tinh, giam doc, tong giam doc cac doanh nghiep…".

 • Khanh Hoa Mot can bo lanh dao bi de doa khung bo

  23:47 | Thứ sáu 21/01/2005 (GMT+7)

  Sang 21/1, ong Vo Lam Phi - Chu tich UBND tinh cho biet: Vua qua, thuc hien quy hoach vinh Nha Trang (mot trong 29 vinh dep nhat the gioi), co quan chuc nang da thong bao cho cac ho nuoi tom di chuyen khoang 9.000 long tom hum den khu vuc danh cho nuoi trong thuy san.

 • Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  10:25 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Dao tao nhan tai chu khong phai qui hoach can bo lanh dao

  08:00 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Dao tao nhan tai chu khong phai qui hoach can bo lanh dao

  Tu nam 2005, cac tinh DBSCL co them mot de an dao tao nguon nhan luc bac sau Dai Hoc o nuoc ngoai - de an Mekong 1000 (dao tao 1.000 can bo khoa hoc cho DBSCL) - do Truong DH Can Tho khoi xuong.

 • Can bo lanh dao phai ro luat

  10:36 | Thứ năm 21/12/2006 (GMT+7)

  Can bo lanh dao phai ro luat

  Uy ban hoi dong nhan dan cac tinh Bac Kinh, Triet Giang, Trung Khanh, Quy Chau (Trung Quoc - TQ) vua ban hanh qui dinh tat ca cac can bo truoc khi nhan chuc vu o hoi dong nhan dan deu buoc phai thi kiem tra kien thuc phap luat.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0