cai cach tien luong

Wednesday, 01/06/2016 02:54
 • 1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong

  10:10 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong

  Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung da cho biet nhu vay trong buoi lam viec sang nay (10-6) khi cac dai bieu chat van Bo truong ve chinh sach cai cach tien luong, bu truot gia, luong huu...

 • Cai cach tien luong truoc het phai co nguon thu

  11:09 | Thứ hai 10/06/2002 (GMT+7)

  De co the thuc hien duoc nhung y tuong ve cai cach tien luong, mot van de quan trong, la phai tao ra nguon thu. Ong Quach Duc Phap, Vu truong Vu Chinh sach tai chinh (Bo Tai chinh) da co cuoc trao doi xung quanh van de nay.

 • Cai cach tien luong phai cung voi cai cach bo may

  09:27 | Thứ tư 12/01/2005 (GMT+7)

  Tai hoi nghi trien khai thuc hien che do tien luong, tro cap uu dai nguoi co cong dien ra tai TP.HCM trong hai ngay 10 va 11-1, tra loi phong van TS, ong Do Quang Trung - bo truong Bo Noi vu, pho truong ban thuong truc ban chi dao nghien cuu cai cach tien luong nha nuoc - cho biet:

 • Khong de tinh trang gia tang theo luong

  14:12 | Thứ tư 06/09/2006 (GMT+7)

  Khong de tinh trang gia tang theo luong

  Trong phien hop thuong ky thang 8 vua qua, nhieu thanh vien Chinh phu da tan thanh viec dieu chinh luong toi thieu tu muc 350.000 dong/thang hien nay len 450.000 dong/thang, bat dau tu ngay 1/10/2006. Luong tang lieu gia ca hang hoa, dich vu co tang? Bao chi da dat cau hoi nay voi ong Nguyen Tien Thoa, Pho cuc truong Cuc Quan ly gia (Bo Tai chinh). *Theo ong, viec dieu chinh tang muc luong toi thieu va tang phu cap doi voi nguoi nghi huu, nguoi huong luong tu..

 • Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  21:11 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  (VM)- Trong chieu qua va sang nay, 31/10, Quoc hoi da thao luan o Hoi truong ve tinh hinh thuc hien ngan sach Nha nuoc nam 2007, du toan ngan sach va phuong an phan bo ngan sach nam 2008 cua Chinh phu. Nhin chung cac dai bieu deu thong nhat voi bao cao cua Chinh phu; tuy nhien cung thoi cung bay to ban khoan ve mot so khoan thu, chi ngan sach chua hop ly. Uoc thu nam 2007 qua thap ? Danh gia ve tinh hinh thuc hien ngan sach nam 2007, cac dai bieu deu thong nhat..

 • Dai bieu QH hien ke cai cach tien luong

  13:43 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Dai bieu QH hien ke cai cach tien luong

  De lam mot cuoc cach mang ve tien luong, nhieu DBQH cho rang, dieu truoc tien la phai tinh gon bo may hanh chinh, giam thu tuc ruom ra va tang thu ngan sach bang viec chong that thoat tu quan ly dat dai va cham tre CPH.

 • Luong toi thieu se tren 400000500000 dongthang

  05:05 | Thứ sáu 07/04/2006 (GMT+7)

  Luong toi thieu se tren 400000500000 dongthang

  “Tiep tuc thuc hien lo trinh cai cach tien luong, tu ngay 1/10/2006, muc luong toi thieu chung (LTT) o khu vuc hanh chinh su nghiep (HCSN) se duoc dieu chinh len muc 400.000 - 420.000 dong/thang; khoi doanh nghiep trong nuoc cung du kien tang len 500.000 - 550.000 dong/thang”- ong Pham Minh Huan, Vu truong Vu Tien luong - Tien cong ( Bo LDTB-XH) vua khang dinh voi nhu the. Theo ong Pham Minh Huan, viec dieu chinh muc LTT o khu vuc HCSN lan nay dam bao bu du..

 • Luong toi thieu co the len 540.000 dong thang

  15:12 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  Luong toi thieu co the len 540.000 dong thang

  Trong qua trinh soan thao de an cai cach tien luong giai doan 2000-2012, Ban chi dao cai cach tien luong Nha nuoc da thong nhat nang muc luong toi thieu nam 2007 len toi 540.000 dong/thang. Du kien, De an tang luong nay se duoc trinh Chinh phu vao dau thang 4 toi.

 • Tang thu NS noi dia Se danh cho cai cach tien luong

  23:28 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  Tang thu NS noi dia Se danh cho cai cach tien luong

  "Chinh phu da thong nhat roi! Tang thu duoc bao nhieu thi giao dia phuong thuc hien cai cach tien luong va phuc vu cong viec cap bach...". Trong buoi thao luan chieu ngay 3/11 cua Quoc hoi ve van de ngan sach, Pho Chu nhiem Uy ban Kinh te va Ngan sach Tao Huu Phung da khang dinh nhu vay.

 • Luong toi thieu co the len 540.000 dong thang

  04:30 | Thứ sáu 02/03/2007 (GMT+7)

  Luong toi thieu co the len 540.000 dong thang

  Theo nguon tin rieng, trong qua trinh soan thao de an cai cach tien luong giai doan 2000-2012, Ban chi dao cai cach tien luong Nha nuoc da thong nhat nang muc luong toi thieu nam 2007 len toi 540.000 dong/thang. Du kien, De an tang luong nay se duoc trinh Chinh phu vao dau thang 4 toi.

 • Luong toi thieu len 540.000 dong thang

  08:04 | Thứ sáu 02/03/2007 (GMT+7)

  Trong qua trinh soan thao de an cai cach tien luong giai doan 2000-2012, Ban chi dao cai cach tien luong Nha nuoc da thong nhat nang muc luong toi thieu nam 2007 len toi 540.000 dong/thang. Du kien, De an tang luong nay se duoc trinh Chinh phu vao dau thang 4 toi.

 • Luong toi thieu co the len 540.000 dong thang

  17:57 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  Luong toi thieu co the len 540.000 dong thang

  Trong qua trinh soan thao de an cai cach tien luong giai doan 2000-2012, Ban chi dao cai cach tien luong Nha nuoc da thong nhat nang muc luong toi thieu nam 2007 len toi 540.000 dong/thang. Du kien, De an tang luong nay se duoc trinh Chinh phu vao dau thang 4 toi.

 • Co quan tu dam bao luong bien che vuot dinh muc

  20:29 | Thứ ba 11/01/2005 (GMT+7)

  Bo Noi vu, Tai chinh va Lao dong Thuong binh va Xa hoi vua ban hanh 11 thong tu huong dan thuc hien che do luong moi doi voi cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang.

 • Luong toi thieu co the len 540.000 dong thang

  12:00 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  Luong toi thieu co the len 540.000 dong thang

  Theo nguon tin rieng, trong qua trinh soan thao de an cai cach tien luong giai doan 2000-2012, Ban chi dao cai cach tien luong Nha nuoc da thong nhat nang muc luong toi thieu nam 2007 len toi 540.000 dong/thang. Du kien, De an tang luong nay se duoc trinh Chinh phu vao dau thang 4 toi.

 • Nam 2004 danh 7.000 ti dong cho cai cach tien luong

  09:36 | Thứ tư 03/12/2003 (GMT+7)

  Ngay 2/12, Hoi nghi toan quoc nganh tai chinh da ket thuc sau 2 ngay lam viec. Theo ke hoach, tong thu ngan sach nha nuoc nam 2004 se dat khoang 149.320 ti dong, tang 12,7% so voi nam 2003, dat ty le dong vien 21,5% GDP. Trong do se bo tri 7.000 ti dong cho cai cach tien luong trong tong chi ngan sach nha nuoc nam 2004.

 • Chuyen dai cai cach tien luong

  07:44 | Thứ sáu 02/11/2007 (GMT+7)

  Da tu lau roi dong luong khong du song luon la noi am anh thuong nhat cua moi nguoi, nhat la trong gioi can bo cong chuc nha nuoc, nhung nguoi huong luong "ba coc ba dong".

 • Y kien cua dai bieu QH ve tien luong Luong tang ma gia cung tang thi chang an thua

  23:34 | Thứ năm 20/05/2004 (GMT+7)

  Y kien cua dai bieu QH ve tien luong Luong tang ma gia cung tang thi chang an thua

  Tra loi Bao Thanh Nien ben hanh lang Quoc hoi, Bo truong Noi vu Do Quang Trung cho biet, viec dieu chinh, tang luong vao thang 10 toi van duoc thuc hien theo ke hoach va Bo Noi vu se tinh toan den nhung yeu to ve viec chi so gia tieu dung tang cao trong nhung thang dau nam. Con ve nguyen tac dieu chinh luong nhu De an cai cach tien luong da duoc Quoc hoi thong qua se khong thay doi.

 • Khong the tra luong theo kieu binh quan

  04:04 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Khong the tra luong theo kieu binh quan

  Luong khong du song cho can bo cong chuc la de tai tiep tuc nhan duoc hang tram y kien phan hoi tu nhung nguoi trong cuoc. Trong do, nhieu y kien da chi ra nguyen nhan va giai phap cho van de nay. >> Chuyen dai cai cach tien luong >> Chuyen dai cai cach tien luong >> Luong du song cho cong chuc nha nuoc, bao gio? >> Toi va dong luong "suy dinh duong" >> Khong du song, kho toan tam toan y >> Luong khong du song: Ai giai quyet?

 • Danh 7.000 ty dong de tang luong trong nam 2003

  12:00 | Thứ năm 28/11/2002 (GMT+7)

  Danh 7.000 ty dong de tang luong trong nam 2003

  Sang 28/11, Quoc hoi da thong qua du toan ngan sach 2003 voi khoan tien lon cho cai cach tien luong, dong thoi co gang tang them phan chi cho dau tu phat trien. Truoc do, da co y kien phe phan gay gat mat trai cua chi von dau tu, boi Chinh phu chua lam ro duoc giai phap chong that thoat lang phi trong xay dung co ban.

 • Cai cach tien luong de chong tham nhung hieu qua

  21:26 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Cai cach tien luong de chong tham nhung hieu qua

  Chieu nay 19/4, duoi su dieu hanh cua Uy vien Bo Chinh tri Nguyen Van An, Dai hoi lam viec tai Hoi truong de nghe tham luan cua cac doan dai bieu tham du Dai hoi. Tai phien hop da co 10 dai bieu thuoc cac doan: Dang bo khoi cac co quan Trung uong ve cong tac tu tuong, Dang bo Khoi Dan van Trung uong, Dang bo Khoi Doi ngoai va Dang bo Ngoai nuoc, Dang bo Quan doi; cac dang bo Thanh pho Ha Noi, Dang bo Thanh pho Ho Chi Minh; Dang bo cac tinh Quang Ninh, Dang bo..

 • Se bao dam cho cong chuc song duoc bang luong

  21:15 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 22/1, Hoi nghi trung uong 6 da be mac, thong nhat chu truong mo rong dia gioi hanh chinh thu do Ha Noi va cai cach tien luong, bao hiem xa hoi 2008-2012. Huong cai cach la bao dam cho cong chuc song duoc bang luong o muc trung binh kha trong xa hoi. > Trung uong Dang thao luan de an cai cach tien luong/ Dau nam 2008 dong loat tang luong toi thieu

 • Cai cach tien luong dua tren nhu cau muc song dan cu

  09:42 | Thứ bảy 24/03/2001 (GMT+7)

  Cai cach tien luong dua tren nhu cau muc song dan cu

  Ong Nguyen Trong Dieu, Pho Truong ban To chuc Can bo Chinh phu cho biet, 9 phuong an dieu chinh muc luong toi thieu se duoc quyet dinh vao khoang thang 6.

 • Chuan bi de an cai cach tien luong toan dien

  09:28 | Thứ năm 21/12/2000 (GMT+7)

  Dieu chinh muc luong toi thieu khi gia sinh hoat tang tu 10% tro len.

 • Rat lo khong dam bao du nguon cho qui luong

  12:27 | Thứ bảy 25/10/2003 (GMT+7)

  Rat lo khong dam bao du nguon cho qui luong

  Dap ung de nghi “lam ro hon mot so noi dung trong de an cai cach tien luong” cua mot so dai bieu, Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung cho biet:

 • Co che luong hien hanh de tao dieu kien cho tham nhung

  09:50 | Thứ sáu 27/04/2001 (GMT+7)

  Ong Quach Duc Phap, Vu truong Vu Chinh sach tai chinh (Bo Tai chinh) da phat bieu nhu vay khi de cap den van de cai cach tien luong. Theo ong Phap, co che tien luong hien nay rat bat hop ly. Neu tinh muc luong toi thieu la 240.000 dong/thang thi bo het ngan sach ra tra cung khong du.

 • Luong toi thieu se tang deu dan hang nam

  10:31 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Luong toi thieu se tang deu dan hang nam

  Trong thang 5 nay, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi se trinh Chinh phu De an Cai cach tien luong giai doan 2008 - 2012. Bao gioi da co cuoc trao doi voi ba Nguyen Thi Hang, Bo truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi ve chinh sach tien luong toi thieu trong thoi gian toi. Thua ba, theo lo trinh dua ra trong De an, muc luong toi thieu se tang len bao nhieu? Chung toi dang chuan bi trinh Chinh phu De an Cai cach tien luong toi thieu giai doan 2008 - 2012...

 • Cai cach tien luong nam 2007 Co gi moi

  11:18 | Thứ sáu 12/01/2007 (GMT+7)

  Cai cach tien luong nam 2007 Co gi moi

  Du kien nam 2007 se co mot dot dieu chinh luong toi thieu (LTT) - day la dot dieu chinh nam trong lo trinh thong nhat LTT den nam 2010. Chinh sach tien luong, tien thuong trong khu vuc san xuat se nhu the nao? co gi moi trong nam 2007? Nhan dip dau nam moi, bao chi da co cuoc trao doi voi ong Hoang Minh Hao - Pho vu truong Vu Tien luong - Tien cong (Bo LD-TB-XH). “Theo so lieu chung toi nam duoc den thoi diem nay thi muc thuong cuoi nam cao nhat la 45 trieu..

 • Se co 4 vung luong toi thieu

  11:21 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Se co 4 vung luong toi thieu

  Trong de an cai cach tien luong tu nay den nam 2012 co de xuat chinh sach luong toi thieu theo vung. Chung toi vua co cuoc trao doi voi TS. Nguyen Thi Lan Huong, Pho vien truong Vien Khoa hoc Lao dong - Xa hoi ve van de nay. *Trong lo trinh tang luong toi thieu tu nay den nam 2012 thi trong de an cai cach tien luong con de xuat phuong an phan vung luong toi thieu, o goc do nghien cuu xin ba cho biet viec phan vung luong toi thieu co giup cho tinh canh tranh ve..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0