cac van kien

Thursday, 26/05/2016 01:50
 • Toan van bao cao cua BCH T U Dang khoa IX ve cac van kien DH X

  19:10 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Tien Phong Online tran trong gioi thieu toan van Bao cao cua BCHTW Dang khoa IX ve cac van kien Dai hoi X cua Dang do dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006.

 • Cong bo ban tieng Viet cac van kien cam ket cua Viet Nam gia nhap WTO

  00:06 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  Chieu 14/11, Bo Thuong mai chinh thuc cong bo ban tieng Viet cac van kien lien quan den cam ket cua Viet Nam khi gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO), bao gom: Nghi dinh thu gia nhap, bao cao cua Ban cong tac, bieu cam ket ve thuong mai hang hoa va bieu cam ket ve thuong mai dich vu (truoc do ban tieng Anh cac van kien nay da cong bo vao ngay 7/11/2006).

 • Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen

  00:28 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen

  Ngay 19/4, ngay lam viec thu hai, buoi sang cac dai bieu tiep tuc thao luan o doan ve cac van kien va gop y cho du thao Quy che bau cu Ban Chap hanh Trung uong khoa X. Trong cac buoi thao luan tai doan chieu ngay 18/4 va sang 19/4, da co hon 1.200 luot dai bieu phat bieu y kien. Khong khi thao luan soi noi, lien tuc va co tranh luan. Hau het cac y kien thong nhat cao voi noi dung cac van kien va cho rang cac van kien duoc chuan bi cong phu, dan chu, noi dung the..

 • Nhung viec cac Bo nganh can lam ngay sau khi Viet Nam chinh thuc gia nhap WTO

  21:47 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Nhung viec cac Bo nganh can lam ngay sau khi Viet Nam chinh thuc gia nhap WTO

  Ngay 6/11, Thu tuong Chinh phu co Cong van 1791/TTg-QHQT chi dao cac Bo: Thuong mai, Ngoai giao, Tai chinh, Tu phap, Van hoa - Thong tin, Buu chinh - Vien thong, Nong nghiep va Phat trien nong thon trien khai mot so cong viec truoc mat ngay khi Viet Nam chinh thuc gia nhap WTO vao ngay 7/11. Thu tuong Chinh phu yeu cau cac Bo, co quan lien quan khan truong hoan tat cac thu tuc trinh Chu tich nuoc va Quoc hoi xem xet, phe chuan cac van kien gia nhap WTO. Cu the,..

 • Phat huy suc manh toan dan toc day manh toan dien cong cuoc doi moi

  01:35 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Phat huy suc manh toan dan toc day manh toan dien cong cuoc doi moi

  * Guong sang dang vien* Bao chi quoc te noi ve Dai hoi* Se lay y kien tham do tat ca dai bieu ve chuc Tong bi thu* Dang vien lam kinh te tu nhan: Thong diep la khong doi!

 • Cong bo toan van cac van kien gia nhap WTO vao thang 11 toi

  06:51 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung da nhan manh noi dung tren trong cong van hoa toc gui cac bo, cac co quan thuoc Chinh phu; UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong... ve viec chuan bi hoan thanh qua trinh dam phan gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO) va chuan bi cac cong viec sau gia nhap.

 • Toan tap Van kien Dang la bo sach vo cung quy gia

  09:13 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Sau 12 nam hoat dong, Hoi dong Xuat ban Toan tap Van kien Dang da hoan thanh ke hoach xuat ban Toan tap Van kien Dang tu cac to chuc tien than cua Dang den nam 1995. Nhan dip nay, dong chi Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu, Chu tich Hoi dong Xuat ban Toan tap Van kien Dang da co buoi noi chuyen voi bao gioi.Ong Truong Tan Sang.Thua dong chi, qua 12 nam phan dau lien tuc, ben bi, den nay viec xuat ban bo sach Toan tap Van kien Dang ke..

 • Ket thuc dam phan da phuong Viet Nam co the gia nhap WTO vao ngay 711

  08:03 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Ket thuc dam phan da phuong Viet Nam co the gia nhap WTO vao ngay 711

  Ngay 13/10, vao luc gan nua dem (gio Ha Noi), tu Gionevo, Dai su Ngo Quang Xuan thong bao cuoc dam phan gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO) cua Viet Nam, ve nguyen tac, da ket thuc. Voi tien do nay, Chu tich Dai Hoi dong WTO co the trieu tap phien hop dac biet, du kien vao ngay 7/11, de chinh thuc ket nap Viet Nam. Tai tru so WTO, vao luc 15h (gio dia phuong), Dai su Eirik Glenne, Chu tich Ban Cong tac ve viec gia nhap cua Viet Nam (WP), long trong tuyen..

 • Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  16:12 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien. (Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ve cac Van kien Dai hoi X cua Dang do Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006)

 • Khai mac hoi nghi lan thu 15 Trung uong Dang khoa IX

  08:16 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Khai mac hoi nghi lan thu 15 Trung uong Dang khoa IX

  Ngay 14/4, Hoi nghi lan thu 15 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da khai mac tai Ha Noi, nham tiep tuc xem xet va thong qua Bao cao cua Ban Chap hanh ve cac van kien trinh Dai hoi Dang lan thu X sap toi va hoan chinh phuong an nhan su cac co quan lanh dao khoa X de gioi thieu voi Ban Chap hanh Trung uong khoa X xem xet, quyet dinh. Phat bieu khai mac Hoi nghi, Tong Bi thu Nong Duc Manh cho biet tai hoi nghi, Bo Chinh tri cung se trinh Ban Chap hanh Trung uong..

 • Quoc hoi dong y bai nhiem tu cach dai bieu ong Le Minh Hoang

  04:24 | Thứ sáu 18/11/2005 (GMT+7)

  Ngay 17- 11, Quoc hoi ( QH) da hop rieng nghe bao cao ve du thao cac van kien trinh Dai hoi Dang lan X. Cac van kien nay bao gom: bao cao chinh tri; phuong huong phat trien kinh te - xa hoi giai doan 2006 - 2010; dieu le Dang (sua doi); bao cao xay dung Dang.

 • Dang vien can phai duoc lam kinh te tu nhan

  08:53 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Dang vien can phai duoc lam kinh te tu nhan

  Dang vien lam kinh te tu nhan da tro thanh chu de nong trong ngay lam viec dau tien cua Dai hoi Dang X. Mac du tan thanh chu truong tren, nhung khong it dai bieu cho rang, can phai co nhung quy dinh cu the, de han che nhung tieu cuc. TS ghi nhan mot so y kien xung quanh chu de nay. >Nhung ky vong gui toi Dai hoi Dang X

 • Phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai buoi khai mac ky hop thu 9 cua Quoc hoi khoa XI

  14:43 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Thua cac vi khach quy cung tat ca cac dong chi.

 • Chuan bi thong qua cac van kien gia nhap WTO cua Viet Nam

  22:18 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Tra loi phong vien TTXVN tai Brussels ngay 23/10, it ngay truoc khi dien ra cac phien hop cuoi cung cua Ban cong tac (WP) ve viec Viet Nam gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO), tu Geneva (Thuy Si), Dai su Ngo Quang Xuan, Truong phai doan dai dien Viet Nam tai Lien Hiep Quoc va cac to chuc quoc te, cho biet phien hop khong chinh thuc cua WP dien ra ngay 25/10 va phien hop chinh thuc se dien ra vao chieu 26/10 tai Geneva, dung nhu tuyen bo cua ong Eirik..

 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.

 • Cong bo ban cam ket tieng Viet gia nhap WTO cua VN

  21:32 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  Cong bo ban cam ket tieng Viet gia nhap WTO cua VN

  Thuc hien y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu, hom nay, 14-11, Bo Thuong mai, bo tai chinh va trang web chinh phu da chinh thuc cong bo ban tieng Viet cua cac van kien lien quan den cam ket cua Viet Nam khi gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO). >> Cong bo cac tai lieu cam ket cua Viet Nam trong WTO (ban tieng Anh)

 • Xem xet phe chuan Nghi dinh thu gia nhap WTO truoc ngay 13 11

  10:25 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Xem xet phe chuan Nghi dinh thu gia nhap WTO truoc ngay 13 11

  Hom qua 6/11, Thu tuong Chinh phu da co van ban yeu cau cac Bo, co quan lien quan khan truong hoan tat cac thu tuc trinh Chu tich nuoc va Quoc hoi xem xet, phe chuan cac van kien gia nhap WTO.

 • Dai hoi Dang X trieu tap tu 18 4 den 25 4

  05:01 | Thứ bảy 25/03/2006 (GMT+7)

  Dai hoi Dang X trieu tap tu 18 4 den 25 4

  Ngay 24-3, Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX chuan bi cho Dai hoi X cua Dang da ket thuc tai Ha Noi sau 5 ngay lam viec.

 • Chuong trinh Dai hoi

  00:28 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Theo chuong trinh, DH se lam viec tai hoi truong de thao luan cac van kien DH X tu chieu 18-4 den het ngay 20-4.

 • Se cong bo van kien Dai hoi Dang VI

  02:07 | Thứ bảy 01/04/2006 (GMT+7)

  Sang 31-3, Hoi dong xuat ban van kien Dai hoi Dang da hop lan cuoi cung quyet dinh cong bo rong rai cac van kien cua Dai hoi Dang VI.

 • Se thong bao du thao cac van kien Dai hoi 9 de nhan dan gop y

  09:50 | Thứ tư 17/01/2001 (GMT+7)

  Se thong bao du thao cac van kien Dai hoi 9 de nhan dan gop y

  Sau hon 10 ngay lam viec khan truong, tich cuc, ngay 16/1 Hoi nghi lan thu 11 BCH Trung uong Dang da be mac voi su co mat cua Tong Bi thu Le Kha Phieu cung cac Co van Do Muoi, Le Duc Anh, Vo Van Kiet.

 • Ngay lam viec thu 7 Chong tham nhung la van de song con cua Dang

  00:11 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Ngay lam viec thu 7 Chong tham nhung la van de song con cua Dang

  >> Sang 25/4, cong bo danh sach Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Tong bi thu BCH T.U khoa XSang 24/4, ngay lam viec thu 7 cua Dai hoi, cac dai bieu lam viec tai hoi truong duoi su dieu khien cua ong Nguyen Van An. Ong Nguyen Phu Trong thay mat Doan Chu tich doc giai trinh tiep thu y kien cua cac dai bieu ve cac van kien Dai hoi, tap trung trong 16 van de.>> Danh sach uy vien chinh thuc va uy vien du khuyet BCH T.U Dang khoa X

 • Cong khai toan bo van kien gia nhap WTO vao thang 11

  07:09 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Cong khai toan bo van kien gia nhap WTO vao thang 11

  TS- Mot trong nhung noi dung quan trong trong cong van hoa toc Thu tuong gui nhieu bo ve viec chuan bi hoan thanh qua trinh dam phan gia nhap WTO la cac van kien gia nhap WTO phai duoc dang tai tren cac phuong tien thong tin dai chung trong thang 11/2006.

 • Quoc hoi yeu cau Chinh phu nhanh chong xay dung cac van ban duoi luat

  09:03 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  TP - Mot ngay sau khi Bo Thuong mai chinh thuc cong bo ban tieng Viet cua cac van kien lien quan den cam ket cua Viet Nam (VN) khi gia nhap WTO (xem chi tiet tren www.mot.gov.vn), vao sang qua (15/11)

 • Bo Chinh tri lam viec voi Ban Thuong vu Thanh uy TP HCM Can tao ra su dot bien trong tang truong va chuyen dich co cau kinh te

  00:16 | Thứ bảy 15/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 14.10, tai tru so T.U Dang, Tong bi thu Nong Duc Manh cung tap the Bo Chinh tri da lam viec voi Ban Thuong vu Thanh uy TP.HCM, cho y kien ve du thao cac van kien va phuong huong nhan su cap uy chuan bi cho Dai hoi Dang bo thanh pho lan VIII.

 • Chong tham nhung can co muc tieu cu the

  21:11 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Chong tham nhung can co muc tieu cu the

  Chieu 18/4, cac dai bieu tham du Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang thao luan tai doan ve cac Van kien Dai hoi X voi cac noi dung: Ve chu de Dai hoi X; Danh gia thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX; Danh gia ve ket qua thuc hien 20 nam doi moi; Muc tieu, phuong huong nhiem vu phat trien giai doan 2006-2010; Cac thanh phan kinh te; Cong nghiep hoa - Hien dai hoa; Van hoa-xa hoi; Giao duc-dao tao, khoa hoc cong nghe phat trien nguon nhan luc; Quoc phong va an..

 • Ra mat Van kien Dang toan tap

  00:15 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 25.9, tai Ha Noi, Nha xuat ban Chinh tri quoc gia to chuc ra mat Van kien Dang toan tap (giai doan 1925 - 1995) sau hon 12 nam thuc hien. Toan tap Van kien Dang duoc xuat ban lan dau nay gom 54 tap (khoang 40.000 trang kho 15x22 cm) voi khoang 4.000 tai lieu tu cac to chuc tien than cua Dang cho den het nam 1995. Tap 1 (1924) mo dau bang bai phat bieu tai Dai hoi V Quoc te Cong san va tac pham Duong kach menh cua lanh tu Nguyen Ai Quoc; tap 54 (1995) co cac..

 • Chinh phu yeu cau cong bo cam ket WTO truoc 15 11

  08:35 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 6/11, Thu tuong co cong van chi dao cac bo nganh trien khai mot so cong viec truoc mat ngay khi Viet Nam gia nhap WTO. Thu tuong giao Bo Tai chinh, Thuong mai hop bao va cong bo toan van cac cam ket ve thue quan, dich vu va cac cam ket da phuong bang tieng Viet truoc ngay 15/11.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0