cac loai giay to

Sunday, 29/05/2016 05:08
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Pha duong day lam gia giay to quy mo lon o Bien Hoa

  07:52 | Chủ nhật 07/08/2005 (GMT+7)

  Pha duong day lam gia giay to quy mo lon o Bien Hoa

  Cong an Bien Hoa (Dong Nai) vua tung mot me luoi hot gon mot o lam gia con dau va cac loai giay to cua cac to chuc, co quan nha nuoc co quy mo lon nhat tu truoc den nay tren dia ban thanh pho.

 • Pha duong day san xuat bang tot nghiep va giay cong chung gia

  15:25 | Thứ năm 25/08/2005 (GMT+7)

  Pha duong day san xuat bang tot nghiep va giay cong chung gia

  Chi can tu 1 den 1,5 trieu dong, nguoi co nhu cau co the cam trong tay nhung tam bang tot nghiep cap III va cac loai giay to cong chung gia theo yeu cau...

 • Sau 112008 giay trang van duoc giao dich nha dat

  18:43 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Sau 112008 giay trang van duoc giao dich nha dat

  Ong Dao Trung Chinh, Pho Vu truong Vu Dat dai, Bo Tai nguyen Moi truong, khang dinh, chi can co mot trong cac loai giay to ve quyen su dung dat van se duoc thuc hien giao dich sau thoi diem 1/1/2008.

 • Hop dong thue nha co phai cong chung

  06:48 | Thứ sáu 10/03/2006 (GMT+7)

  Toi muon thue mot can nha de lam tru so cong ty. Xin hoi hop dong thue nha co phai chung thuc hoac cong chung hay khong? Neu co thi co quan nao lam, can cac loai giay to gi? Nha toi muon thue khong co giay do, giay hong ma chi co cac loai giay to tay thi co duoc hay khong? (Tran Thanh Thuan, duong Binh Gia, P.13, quan Tan Binh, TP.HCM)

 • TP HCM Quy trinh moi ve thu tuc nha dat

  00:40 | Thứ ba 27/04/2004 (GMT+7)

  TP HCM Quy trinh moi ve thu tuc nha dat

  Ong Pham Ngoc Lien - Giam doc Trung tam Thong tin va dang ky nha dat (So Tai nguyen-Moi truong) cho biet: tu hom qua 26/4, cac loai giay to lien quan den viec mua ban, chuyen nhuong, the chap, bao lanh ve nha dat tai thanh pho duoc phan cap dang ky theo quy trinh moi.

 • Cham giai quyet ho so xin cap so do cong chuc co the bi ky luat

  01:12 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Uy ban nhan dan tinh, thanh pho phai day nhanh tien do cap Giay chung nhan quyen su dung dat, don gian thu tuc xem xet de cap ngay giay chung nhan doi voi cac truong hop nguoi su dung dat co mot trong cac loai giay to ve quyen su dung dat theo quy dinh cua Luat Dat dai; ap dung ngay nhung quy dinh tai Nghi dinh so 84/2007/ND-CP de xet cap giay chung nhan doi voi cac truong hop nguoi dang su dung dat khong co cac loai giay to ve quyen su dung dat.

 • Tim hieu theo yeu cau ban doc

  22:49 | Chủ nhật 30/10/2005 (GMT+7)

  * Hoi:Xin toa soan vui long chung toi cho biet: Xe o to hoat dong kinh doanh van tai khach theo hop dong khi luu hanh tren duong giao thong cong cong phai co cac loai giay to gi? Luc luong Canh sat giao thong (CSGT) va Thanh tra giao thong duong bo duoc quyen kiem tra nhung loai giay to nao? (Le Thien Khiem - TP Da Nang)

 • Duong day lam gia ho chieu giay to lon nhat Hai Phong

  07:00 | Thứ sáu 02/09/2005 (GMT+7)

  Duong day lam gia ho chieu giay to lon nhat Hai Phong

  6 nguoi trong duong day lam gia ho chieu xuat canh trai phep va cac loai giay to gia khac o Hai Phong vua bi bat, nang tong so nguoi lien quan len 11. Day la vu lam gia tai lieu lon nhat duoc phat hien tai dat cang tu truoc den nay.

 • Nen chuyen giay trang sang giay hong giay do

  10:29 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Nguoi dan co phai chuyen cac loai giay trang trong nam 2007 la chu de chinh cuoc trao doi giua PV voi Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM Do Phi Hung.

 • Giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho ky 3

  04:03 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat on dinh, duoc uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran (sau day goi chung la UBND cap xa) xac nhan khong co tranh chap ma co mot trong cac loai giay to sau day:

 • Sau 1108 Giay trang van duoc giao dich binh thuong

  08:21 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Sau 1108 Giay trang van duoc giao dich binh thuong

  Ong Dao Trung Chinh, Pho Vu truong Vu Dat dai (Bo TN-MT), cho biet, ke tu 1/1/2008 ben canh viec su dung “so do”, nguoi su dung dat van co the dung cac loai giay to khac ve nha de thuc hien giao dich.

 • Nguoi co cong voi cach mang duoc giam 70 tien su dung dat

  09:52 | Thứ tư 27/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 26/9, Bo tai nguyen va Moi truong cho biet da hoan thien Ban Du thao Nghi dinh ve viec huong dan mot so truong hop cap Giay chung nhan quyen su dung dat (GCNQSDD), thu hoi dat va trinh tu, thu tuc boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat. Mot trong nhung noi dung duoc dac biet chu y trong ban Du thao lan nay chinh la dieu khoan quy dinh the nao la dat su dung on dinh theo quy dinh tai Dieu 50 cua Luat Dat dai. Theo do, dat su dung on dinh la..

 • Toi muon nhap ho khau

  09:18 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Toi muon nhap ho khau

  Hon 500 thac mac ve ho khau da duoc gui den TT trong buoi giao luu truc tuyen giua cac lanh dao va can bo Cuc Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi (C13 thuoc Tong cuc Canh sat, Bo Cong an) voi ban doc voi chu de "Lam the nao de nhap ho khau?".

 • Chung minh thu ep deo lai khong con gia tri

  10:24 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Chung minh thu ep deo lai khong con gia tri

  Dich vu “ep deo” cac loai giay to nhu chung minh nhan dan, giay phep lai xe... dang ro len. Tuy nhien rac roi bat dau xay ra khi mot so nguoi xuat trinh CMND da duoc “ep deo” lai de lam thu tuc voi mot so co quan chuc nang.

 • Cac loai giay to hop le van duoc giao dich

  05:02 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  Nha o duoc tao lap hop phap, da co giay to hop le qua cac giai doan van co gia tri phap ly khi chu so huu thuc hien cac quyen trong giao dich dan su, chi thuc hien cap moi, cap doi lai giay chu quyen khi chu so huu co nhu cau.

 • Quy dinh moi ve cap so do tai Ha Noi

  11:20 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Quy dinh moi ve cap so do tai Ha Noi

  UBND TP Ha Noi vua ban hanh Quyet dinh 23/2005/QD-UB thay the cho Quyet dinh so 69/1999/QD-UB va Quyet dinh so 65/2001/QD-UB quy dinh ve dieu kien, trinh tu, thu tuc cap GCN QSDD (so do) cho ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat o on dinh tai do thi va nong thon; dong thoi xu ly cac truong hop da cap “so do” tren dia ban thanh pho.

 • Dong Nai Bat duong day lam giay to gia quy mo lon

  15:01 | Thứ sáu 05/08/2005 (GMT+7)

  Dong Nai Bat duong day lam giay to gia quy mo lon

  Luc 16h ngay 3/8, Doi dieu tra trat tu xa hoi Cong an thanh pho Bien Hoa da dong loat ra quan kham xet tai ba dia chi, bat giu 12 doi tuong trong duong day “san xuat” cac loai giay to bang cap gia.

 • Chung minh thu ep deo lai khong con gia tri

  07:57 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Chung minh thu ep deo lai khong con gia tri

  TP - Dich vu “ep deo” cac loai giay to nhu chung minh nhan dan, giay phep lai xe... dang ro len. Tuy nhien rac roi bat dau xay ra khi mot so nguoi xuat trinh CMND da duoc “ep deo” lai de lam thu tuc voi mot so co quan chuc nang.

 • Thu tuc chung minh tai chinh du hoc New Zealand

  09:57 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Co Bui Thi Mong Trang, Giam doc Phat trien Giao duc New Zealand, Tong Lanh su quan New Zealand, cho biet, thu tuc chung minh tai chinh de du hoc tai New Zealand can cu theo cac loai giay to sau: Giay to nha, dat hop le, tai khoan ngan hang, trai phieu, ngan phieu, giay phep kinh doanh (doi voi chu doanh nghiep).

 • Phanh phui mot duong day san xuat cac loai giay to gia

  11:38 | Thứ sáu 08/04/2005 (GMT+7)

  Phanh phui mot duong day san xuat cac loai giay to gia

  Sang 7/4, Cong an TP Ha Noi da chinh thuc cong bo ket qua dieu tra kham pha duong day lam gia giay bao trung tuyen dai hoc nguyen vong 2, do doi tuong Pham Huy Hong (SN 1961, tru tai Bac Ninh) to chuc.

 • Vao tu vi kinh doanh cac loai giay to co gia gia

  16:05 | Thứ ba 07/06/2005 (GMT+7)

  Vao tu vi kinh doanh cac loai giay to co gia gia

  Loi dung chinh sach thong thoang cua Nha nuoc ve viec dang ky thanh lap DN, tu nam 1999 den 2002, Le Thi Thuy Vinh (tru tai 40/47A Nguyen Thong, nay duong Nguyen Phuc Nguyen, phuong 9, quan 3, TP.HCM) cung chong Nguyen Ngoc Thuy (tru o lo D, chung cu Hung Vuong, quan 5) thanh lap cong ty ma de mua ban hoa don.

 • Thu tuc mien thi thuc cho kieu bao rat don gian

  21:57 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuc mien thi thuc cho kieu bao rat don gian

  * Chi can mot trong cac loai giay to chung minh la nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai Quy che ve mien thi thuc cho nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai se co hieu luc tu ngay 1.9. PV Thanh Nien da co cuoc phong van dai ta Trieu Van The, Cuc truong Cuc Quan ly xuat nhap canh (QLXNC) - Bo Cong an ve cac yeu to lien quan den thu tuc giay to theo quy che mien thi thuc.

 • Hai giay cho nha dat Phat sinh nhieu rac roi

  01:05 | Thứ sáu 02/09/2005 (GMT+7)

  Hai giay cho nha dat Phat sinh nhieu rac roi

  TP.HCM va nhieu dia phuong khac van phai chuan bi ban hanh nhung quyet dinh de trien khai cap giay vi nghi dinh 95/CP cua Chinh phu da co hieu luc thi hanh.

 • Chung minh thu ep deo khong con gia tri

  09:24 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Chung minh thu ep deo khong con gia tri

  Dich vu "ep deo" cac loai giay to nhu chung minh nhan dan, giay phep lai xe dang ro len. Tuy nhien rac roi bat dau xay ra khi mot so nguoi xuat trinh CMND da duoc "ep deo" lai de lam thu tuc voi mot so co quan chuc nang.

 • Nga Pha duong day lam giay to gia thu 70 trieu USD nam

  00:21 | Thứ năm 10/11/2005 (GMT+7)

  Hang tin Interfax cua Nga hom 8/11 dua tin, canh sat Moscow vua pha duoc mot duong day lam gia the tin dung va cac loai giay to di tru voi gia tri it nhat 70 trieu USD/nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0