cac khoan chi

Monday, 30/05/2016 21:30
 • Chinh phu huong dan thu thue thu nhap doanh nghiep Quy dinh ro ca cac khoan khong duoc tinh la chi phi hop ly

  00:10 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 23.2, Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 24/2007/ND-CP huong dan chi tiet thi hanh Luat Thue thu nhap doanh nghiep (TNDN). Theo nghi dinh, cac khoan chi phi hop ly duoc tru de tinh thu nhap chiu thue bao gom:

 • Kho bac Nha nuoc Ha Noi xuat toan cac khoan chi sai 12 ty dong

  09:19 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  Kho bac Nha nuoc Ha Noi xuat toan cac khoan chi sai 12 ty dong

  Trong 10 thang qua, Kho bac Nha nuoc Ha Noi phoi hop to chuc cac diem thu, dam bao an toan tien, tai san cua Nha nuoc, tap trung day du, kip thoi cac khoan thu cua ngan sach Nha nuoc, dieu tiet chinh xac cho cac cap ngan sach theo ty le quy dinh. Su phoi hop giua cac co quan Kho bac, thue, hai quan duoc trien khai co hieu qua nen viec cap nhat thong tin, doi chieu so lieu, bao cao ket qua thu ngan sach dam bao chinh xac kip thoi xu ly cac vuong mac trong qua..

 • Chi tieu cua du khach tang manh do truot gia

  12:20 | Chủ nhật 03/09/2006 (GMT+7)

  Chi tieu cua du khach tang manh do truot gia

  Dieu tra cua Tong cuc Thong ke (GSO) cho thay chi tieu cua khach du lich trong nuoc da tang manh, nhung nguyen nhan khong phai tu nhu cau ma do da truot gia cao trong nhung nam qua.

 • Chi tieu cua du khach tang manh do truot gia

  08:52 | Thứ hai 04/09/2006 (GMT+7)

  Chi tieu cua du khach tang manh do truot gia

  Dieu tra cua Tong cuc Thong ke (GSO) cho thay chi tieu cua khach du lich trong nuoc da tang manh, nhung nguyen nhan khong phai tu nhu cau ma do da truot gia cao trong nhung nam qua.

 • Chi tieu cua du khach tang manh do truot gia

  11:56 | Thứ bảy 02/09/2006 (GMT+7)

  Chi tieu cua du khach tang manh do truot gia

  Dieu tra cua Tong cuc Thong ke (GSO) cho thay chi tieu cua khach du lich trong nuoc da tang manh, nhung nguyen nhan khong phai tu nhu cau ma do da truot gia cao trong nhung nam qua.

 • Thanh toan the khu vuc cong can them thoi gian

  18:25 | Thứ sáu 24/03/2006 (GMT+7)

  Thanh toan the khu vuc cong can them thoi gian

  Muc tieu cua VN la den nam 2010, hau het cac khoan chi tieu tu ngan sach hay giao dich thanh toan dinh ky cong cong duoc thuc hien qua tai khoan. Chu truong la vay nhung theo cac chuyen gia, thanh cong hay khong phai cho thoi gian kiem chung.

 • BHL tuyen nu VN san sang cong khai cac khoan chi tieu

  07:47 | Thứ tư 10/03/2004 (GMT+7)

  BHL tuyen nu VN san sang cong khai cac khoan chi tieu

  Bao Lao dong (so ra ngay 9/3) de cap toi uan khuc trong viec chia tien thuong cho doi bong da nu sau SEA Games 22, khi hang chuc trieu dong duoc dung lam qua cho LDBD Viet Nam. Tuy nhien, toi nay, nhung nguoi trong cuoc van khang dinh voi VnE rang tai chinh cua doi minh bach va san sang cong khai.

 • Dau tu the nao cac CIO oi

  14:56 | Thứ năm 10/03/2005 (GMT+7)

  Dau tu the nao cac CIO oi

  Dau tu cai gi va nhu the nao, can doi lam sao de cac khoan dau tu cho CNTT ay duoc phat huy het hieu qua... la mot trong nhieu van de ma cac Giam doc CNTT (CIO) cua DN hien nay dang phai doi dau. Ong Rich Buchheim, Giam doc cao cap, Bo phan Quan ly cac Chuong trinh DN, tap doan Oracle da chia se kinh nghiem ca nhan cua minh trong qua trinh lam viec voi cac CIO cua nhung DN nuoc ngoai. Cac nha phan tich thi truong uoc tinh rang, doanh nghiep tam trung gio day dang..

 • Gan phan nua phai tra them phi

  06:38 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  47,6% so doanh nghiep duoc hoi cho biet thuong tra them cac khoan chi phi khong chinh thuc de hoat dong xuat khau duoc tien hanh troi chay. 62% so doanh nghiep duoc hoi cho rang cac khoan chi nay la khong the chap nhan duoc.

 • Co cau tai chinh giao duc Viet Nam Con nhieu bat cap

  13:57 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Vu Ke hoach Tai chinh (Bo GD-DT) vua cong bo mot loat so lieu ve dau tu va co cau tai chinh cua giao duc Viet Nam. Trong ban thong ke so lieu day gan 40 trang nay co nhieu diem rat dang luu y.

 • Tra luong qua ngan hang tien te hoa cac khoan chi cho quan chuc

  06:07 | Thứ tư 26/07/2006 (GMT+7)

  Quan tam den cong tac chong tham nhung, toi co may de nghi nhu sau:

 • TS Le Dang Doanh Can tiet kiem tang hieu qua cac khoan chi nha nuoc

  08:19 | Thứ bảy 18/08/2007 (GMT+7)

  Theo toi, lam phat lan nay la tap hop cua nhieu yeu to, trong do co yeu to khach quan nhung cung khong the loai bo yeu to chu quan. Khach quan co gia dau tang, gan voi no la phan bon, thuoc tru sau, gia ca dich vu van tai... >> De cao hon nua chat luong tang truong >>Lam phat: khong the xem thuong

 • Minh bach chinh sach de cai thien moi truong dau tu

  05:29 | Thứ tư 29/09/2004 (GMT+7)

  Minh bach chinh sach de cai thien moi truong dau tu

  "Giam cac rui ro ve chinh sach, cac khoan chi phi va rao can canh tranh la chia khoa trong viec cai thien moi truong dau tu, tien toi thuc day tang truong, giam ngheo doi".

 • Can lam ro cac khoan chi cua hoi phu huynh

  11:42 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  Co nhieu lan toi hoi Hoi truong phu huynh truong ve nhung khoan thu do se duoc lam gi, thi nhan duoc cau tra loi "se su dung vao sua chua, nang cap truong". Nhung doi mai, ban ghe, phong hoc khong thay thay doi, van cu ky nhu hoi con toi moi vao lop 6, gio no da lop 9. (Mac Duy Bao)> Phu huynh "oan lung" voi cac khoan phi dau nam

 • Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

  15:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh -..

 • Chi cho giao duc tai TP HCM Ngan sach 43 nguoi dan 57

  13:39 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Chi cho giao duc tai TP HCM Ngan sach 43 nguoi dan 57

  Moi day, tien si Tran Huu Quang, Vien Nghien cuu Xa hoi TPHCM, da cong bo cac so lieu nghien cuu ve cac khoan chi cua nguoi dan o TP.HCM cho giao duc.

 • My lang phi hang chuc trieu USD vien tro tai Iraq

  17:25 | Thứ tư 31/01/2007 (GMT+7)

  My lang phi hang chuc trieu USD vien tro tai Iraq

  Theo nhom dieu tra, Chinh phu My da de lang phi hang chuc trieu USD trong qua trinh vien tro tai thiet Iraq bao gom cac khoan chi phi cho vu khi khong duoc giai thich va mot trai huan luyen canh sat chua tung duoc su dung co ca be boi co Olympic.

 • Du thao Quy che truong DH tu thuc

  19:28 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien. TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

 • Seagate cat giam chi phi va nhan cong

  07:36 | Thứ sáu 04/06/2004 (GMT+7)

  Seagate cat giam chi phi va nhan cong

  I-Today - Do tinh hinh rac roi trong nganh cong nghiep o dia hien nay, hom 2/6, Seagate Technology cho biet ho du dinh se cat giam cac khoan chi phi dieu hanh thuong nien xuong khoang 150 trieu USD dong thoi ap dung chinh sach giam bien che toan cau.

 • Mot tan dieu cong bao nhieu phi

  05:10 | Thứ hai 19/07/2004 (GMT+7)

  Mot tan dieu cong bao nhieu phi

  Sau loat bai “Theo nhung chuyen xe hang xuyen Viet”, nhieu doanh nghiep gui thu cho biet ho cung dong canh ngo: kho vi phai cong qua nhieu loai phi, khong chi day gia ban len cao ma con “ngon” bot loi nhuan cua doanh nghiep. Duoi day la truong hop cua nganh dieu.

 • Uy ban TDTT lap kinh phi hoat dong nam 2005 Bong da duoc dau tu nhieu tien nhat

  22:20 | Thứ ba 15/02/2005 (GMT+7)

  Chuan bi cho SEA Games 23, Vu the thao thanh tich cao II - Uy ban TDTT vua lap kinh phi du tru cho hoat dong nam 2005. Rieng cac khoan chi cho hoat dong quoc noi da len toi 20,7 ti dong, gom tien thuong la 1,2 ti dong, chi su nghiep chiem 19,5 ti dong, trong do tap huan trong nuoc cua cac doi tuyen quoc gia la 14 ti dong, to chuc cac giai quoc gia la 2,4 ti dong, chuyen gia bong da: 2 ti dong. Chi quoc te la gan 1,3 trieu USD (tap huan va thi dau nuoc ngoai hon..

 • Chuyen tien nong trong gia dinh hien dai

  15:46 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Chuyen tien nong trong gia dinh hien dai

  Thoi hien dai, ca hai vo chong deu di lam, co thu nhap rieng, khong ai can thiep vao thoi quen tieu xai rieng, ton trong quyen tu do cua nhau. Tat nhien, song nhu vay cung co cai hay, nhung den khi phat sinh nhung chi phi chung trong gia dinh thi nhieu mau thuan chot vo oa. Boi giai phap moi thu chi phi co khi dan den chia doi ca... tinh cam vo chong.

 • LDBDVN co sai pham ve tai chinh o nhiem ky 3

  09:12 | Thứ tư 04/07/2001 (GMT+7)

  Tu 1998-2000, Lien doan Bong da VN (LDBDVN), voi no luc cua cac quan chuc cung nhu bang chinh suc hut cua mon the thao vua nay, da co tong thu 69 ty 806 trieu dong tu nhieu nguon khac nhau. Tuy nhien, trong thoi gian qua, to chuc nay da co mot so hoat dong sai lech voi che do, chinh sach Nha nuoc hien hanh.

 • Muon danh nghien cuu khoa hoc nuot hon 1.500 tan muoi

  10:08 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Muon danh nghien cuu khoa hoc nuot hon 1.500 tan muoi

  Mot cong trinh hua hen giup nguoi lam muoi bot nang nhoc dang co nguy co... tan nhu muoi gap mua. So tien bang 1.500 tan muoi bi “nuot chung” nho cai mac my mieu: Nghien cuu khoa hoc...

 • Nghi dinh quy dinh che do tu chu tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan nha nuoc

  08:46 | Thứ năm 20/10/2005 (GMT+7)

  Chuong I

 • Tien anh tien toi

  09:29 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Tien anh tien toi

  Thoi hien dai, ca hai vo chong deu di lam, co thu nhap rieng, khong ai can thiep vao thoi quen tieu xai rieng, ton trong quyen tu do cua nhau. Tat nhien, song nhu vay cung co cai hay, nhung den khi phat sinh nhung chi phi chung trong gia dinh thi nhieu mau thuan chot vo oa.

 • Vu PMU 18 Ca mot dan voi da chui qua lo kim ky 3

  15:26 | Chủ nhật 04/06/2006 (GMT+7)

  Viec quan ly cac nguon von dau tu van mang tieng la do "nam cha, ba me"; do khong co nguoi chiu trach nhiem chinh nen dan den that thoat, vu PMU18 la mot dien hinh.

 • An Giang Ba doi Bi thu Chu tich di lam bang xe may

  15:20 | Thứ tư 18/10/2006 (GMT+7)

  Giua luc nhieu noi van con tinh trang "tan quan thi tan gia, tan xa", cau chuyen ve su dung cua cong o An Giang rat dang de suy nghi. Chung toi da trao doi voi ba Pham Kim Yen, Pho Chu tich UBND tinh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0