cac khoan

Thursday, 26/05/2016 21:31
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Nghe moi Dich vu khai thue thue cho doanh nghiep

  13:50 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Nghe moi Dich vu khai thue thue cho doanh nghiep

  Mai den gan day, o Viet Nam chua co khai niem dich vu khai thue thue cho ca nhan ma chi co dich vu khai thue thue cho doanh nghiep, mot “goi dich vu” nho trong dich vu ke toan ma cac cong ty dich vu ke toan cung cap cho cac doanh nghiep. Mot dich vu moi se ra doi Luat Quan ly thue co hieu luc ke tu ngay 1/7/2007 da gioi thieu khai niem “dich vu lam thu tuc ve thue” hay noi nom na la “dich vu khai thue thue”. Nha nuoc da cong nhan su ton tai va phat..

 • Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi

  16:40 | Thứ năm 04/10/2001 (GMT+7)

  Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Chinh phu Hop Chung Quoc Hoa Ky (duoi day duoc goi chung la "cac Ben" va goi rieng la "Ben") mong muon thiet lap va phat trien quan he kinh te va thuong mai binh dang va cung co loi tren co so ton trong doc lap va chu quyen cua nhau.

 • Co phan hoa va no vo chu

  09:39 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa va no vo chu

  Vo tinh, co y hoac do cac quy dinh chua chat che, ma nhung khoan no da tro thanh “vo chu” khi doanh nghiep co phan hoa, gay kho khan cho co quan quan ly, cac ben lien quan va ca chinh doanh nghiep do. Neu doanh nghiep tron thue truoc khi co phan hoa, khi phat hien da o mo hinh moi thi xu ly nhu the nao? Day cung la cau hoi duoc dat ra doi voi mot so van de lien quan khi thuc hien co phan hoa theo Nghi dinh 187 va ca khi da co Nghi dinh 109 thay the. Kho khan..

 • Loan cac khoan thu dau nam hoc

  06:45 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Loan cac khoan thu dau nam hoc

  Dau nam hoc, nhieu truong mam non, tieu hoc tren dia ban Ha Noi dong loat tuyen bo tang cac khoan phi. Khong chi co vay, moi truong con tu y dat ra cac kieu thu khac nhau nam ngoai quy dinh chung.

 • Mua ban no van cham vi sao

  10:51 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Mua ban no van cham vi sao

  Mua ban no la viec cac to chuc tin dung co cac khoan no qua han, ton dong lau ngay bang nhieu cac bien phap quyet liet de thu hoi nhung van khong thu duoc can phai xu ly ban no. Day la nhung khoan von dau tu khong hieu qua, von bi “nam chet” khong quay vong, khong co kha nang thu hoi keo dai trong nhieu nam; to chuc tin dung khong co von de dau tu vao nhung chu ky kinh doanh tiep theo. Viec ban cac khoan no nay la rat can thiet trong qua trinh sap xep, co cau..

 • Hoc phi Thu mot cuc tang tu chu

  11:54 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  Hoc phi Thu mot cuc tang tu chu

  Chap nhan viec gop tat ca cac khoan thu trong nha truong vao thanh mot khoan goi la hoc phi moi voi muc dong tang hon truoc. Dong thoi, doi hoi giao quyen tu chu cho cac truong de thu chi minh bach.

 • Nhung bat cap trong mo hinh xu ly no kho doi kieu TQ

  11:36 | Thứ hai 30/10/2006 (GMT+7)

  Nhung bat cap trong mo hinh xu ly no kho doi kieu TQ

  Tu cuoi thap ky truoc, no kho doi trong cac ngan hang thuong mai quoc doanh Trung Quoc da tro thanh mot qua bom hen gio dat trong long nganh tai chinh nuoc nay, voi muc no kho doi len toi khoang 10-25% tong du no cho vay, tuy theo uoc tinh.

 • Bai bo ngay nhung khoan thu phi le phi ngoai danh muc

  20:06 | Thứ sáu 02/11/2007 (GMT+7)

  1/11/2007, Thu tuong Chinh phu da ra Chi thi so 24/2007/CT-TTg ve viec tang cuong chan chinh viec thuc hien cac quy dinh cua phap luat ve phi, le phi, chinh sach huy dong va su dung cac khoan dong gop cua nhan dan.

 • Moi ban doc dong gop y kien cho mot so noi dung co ban cua Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan

  20:03 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  Du an luat quy dinh doi tuong nop thue la ca nhan nguoi Viet Nam, nguoi nuoc ngoai co thu nhap chiu thue, bao gom ca ca nhan tu kinh doanh va ca nhan la chu ho hoac nguoi dai dien ho gia dinh san xuat, kinh doanh trong cac linh vuc, nganh nghe.

 • Noi dung co ban cua Du thao Luat thue Thu nhap ca nhan

  00:00 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  I. Su can thiet ban hanh Luat:

 • Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  17:04 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  Ngay sau khi du thao Luat thue thu nhap ca nhan duoc cong bo, VnExpress nhan duoc rat nhieu thac mac cua doc gia lien quan den thue suat, cach tinh thue va chiet tru gia canh. Pho tong cuc truong Tong cuc Thue Nguyen Thi Cuc da giai thich ro them ve dieu nay. > Danh thue bat dong san: Con dao 2 luoi Nguoi gui tiet kiem lo nop thue

 • TPHCM Lai am anh tien truong

  09:52 | Thứ tư 07/09/2005 (GMT+7)

  TPHCM Lai am anh tien truong

  Theo Luat giao duc (sua doi) nam 2005, ngoai hoc phi va le phi tuyen sinh, hoc sinh khong phai dong them bat ky khoan nao khac. The nhung, nhieu truong o TPHCM van “tung” ra kha nhieu khoan thu vao dip dau nam hoc nay.

 • TPHCM lai am anh tien truong

  07:40 | Thứ tư 07/09/2005 (GMT+7)

  TPHCM lai am anh tien truong

  Theo Luat giao duc (sua doi) nam 2005, ngoai hoc phi va le phi tuyen sinh, hoc sinh khong phai dong them bat ky khoan nao khac.

 • Vietcombank bat tay voi DATC de xu ly no xau

  09:32 | Thứ năm 05/10/2006 (GMT+7)

  Ban thoa thuan hop tac giua Ngan hang Ngoai thuong (Vietcombank) voi Cong ty Mua ban no va tai san ton dong (DATC) da duoc ky ket vao sang hom nay (4/10). Vietcombank hy vong thong qua su hop tac voi DATC, cac khoan no va tai san ton dong se duoc xu ly nhanh, triet de, tao tien de cho qua trinh co phan hoa sap toi. Vietcombank cho biet thoa thuan hop tac nay nham xay dung cac nguyen tac dieu chinh hoat dong mua ban, xu ly no giua Vietcombank va DATC, voi muc dich..

 • TP HCM lai am anh tien truong

  06:13 | Thứ tư 07/09/2005 (GMT+7)

  TP HCM lai am anh tien truong

  Theo Luat giao duc (sua doi) nam 2005, ngoai hoc phi va le phi tuyen sinh, hoc sinh khong phai dong them bat ky khoan nao khac.

 • Am anh chuyen dong gop dau nam

  07:45 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Am anh chuyen dong gop dau nam

  Mot tuan sau le khai giang, nhieu truong da bat dau to chuc hop phu huynh hoc sinh. Mac du lanh dao nganh giao duc, UBND cac dia phuong deu co cong van nghiem cam cac khoan thu ngoai quy dinh, khong duoc quy dinh muc dong gop tu nguyen. Tuy nhien, thuc te khong dien ra nhu vay.

 • Buc xuc ve phi le phi

  06:46 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  TT (An Giang) - Tai ky hop HDND tinh An Giang (tu ngay 11 den 13-7), nhieu y kien to ra buc xuc ve cac khoan phi, le phi va cac khoan dong gop cua nong dan qua nhieu, trong khi muc thu nhap con thap, khong on dinh, doi song con kho khan.

 • 10 xe doi hoi chi phi so huu cao nhat

  00:02 | Thứ bảy 04/08/2007 (GMT+7)

  10 xe doi hoi chi phi so huu cao nhat

  Chi phi so huu mot chiec xe khong don gian chi la khoan tien tau xe ban dau, ma it nhat trong 5 nam tiep theo se con bao gom cac khoan nhu: mat gia, nhieu lieu, sua chua bao hanh, bao hiem, thue ma, loi tuc (neu mua xe tra gop)... Tren thuc te, xe cang cao cap thi chi phi so huu cang cao, nhung cung khong vi the ma bo qua nhung dong xe gia re.

 • Ganh nang cac khoan thu dau nam

  12:55 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Ganh nang cac khoan thu dau nam

  Hau nhu da thanh thong le, khi nam hoc moi bat dau gia dinh nao cung phai chuan bi san mot khoan tien khong nho de "nop" cho cac khoan thu sau ngay khai giang.

 • De giam ganh nang le phi cho dan

  21:01 | Thứ hai 17/10/2011 (GMT+7)

  De giam ganh nang le phi cho dan

  Loai tru cac khoan phi, le phi phai nop theo qui dinh cua Nha nuoc khi giai quyet cac viec hanh chinh, moi ho dan con phai dong gop hang nam tu 2,5 - 5,2% thu nhap binh quan cua minh cho cac loai phi khac, dieu nay gay kho khan cho ho trong dau tu san xuat, di lai, hoc hanh, y te... Trao doi voi TS Cuoi Tuan, ba TRUONG THI MAI - chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi cua Quoc hoi - nhan xet:

 • Lai chuyen dong gop dau nam hoc Bien khoan thu vo ly thanh co ly

  13:15 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Lai chuyen dong gop dau nam hoc Bien khoan thu vo ly thanh co ly

  Mot tuan sau le khai giang, nhieu truong da bat dau to chuc hop phu huynh hoc sinh. Mac du lanh dao nganh giao duc, UBND cac dia phuong deu co cong van nghiem cam cac khoan thu ngoai quy dinh, khong duoc quy dinh muc dong gop tu nguyen. Tuy nhien, thuc te khong dien ra nhu vay.

 • Nong dan phai nop toi 122 khoan thu

  23:36 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  Nong dan phai nop toi 122 khoan thu

  TP - Thoi gian qua, TP da dang nhieu bai viet lien quan phi, le phi va cac khoan khac ma nguoi nong dan phai nop. Bo NN-PTNT vua co van ban bao cao Thu tuong Chinh phu, thong ke hon mot tram khoan dong gop de nang vai nguoi ngheo…

 • Ha Noi Moi truong hoc co 3 khoan thu

  19:12 | Thứ hai 04/09/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Moi truong hoc co 3 khoan thu

  Buoc vao nam hoc moi 2005 - 2006, So GD-DT Ha Noi da ban hanh van ban quy dinh ve cac khoan thu, bao gom: cac khoan thu theo quy dinh, cac khoan thu thoa thuan...

 • TP HCM Cam thu cac khoan ngoai quy dinh

  19:18 | Thứ hai 04/09/2006 (GMT+7)

  TP HCM Cam thu cac khoan ngoai quy dinh

  Cac khoan thu phai duoc thong bao day du, cong khai. Doi voi quy Hoi cha me hoc sinh, truong khong duoc can thiep hoac tu y qui dinh.

 • Bien khoan thu vo ly thanh co ly

  09:39 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Bien khoan thu vo ly thanh co ly

  Mot tuan sau le khai giang, nhieu truong da bat dau to chuc hop phu huynh hoc sinh. Mac du lanh dao nganh giao duc, UBND cac dia phuong deu co cong van nghiem cam cac khoan thu ngoai quy dinh, khong duoc quy dinh muc dong gop tu nguyen. Tuy nhien, thuc te khong dien ra nhu vay.

 • Thue tu loi nhuan cua co phieu duoc thu nhu the nao

  22:21 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Thue tu loi nhuan cua co phieu duoc thu nhu the nao

  Bo Tai chinh, Tong cuc Thue dang hoan chinh du thao Luat Thue thu nhap ca nhan (TNCN) de trinh Quoc hoi xem xet, du kien se ban hanh va co hieu luc tu nam 2009. Trong du thao Luat lan nay, Bo Tai chinh dua them cac khoan loi nhuan tu viec chuyen nhuong co phan, co phieu (CP) vao chiu thue TNCN. Tra loi Thanh Nien ngay 16.5, ba Nguyen Thi Cuc, Pho tong cuc truong Tong cuc Thue giai thich:

 • Da Nang Chan chinh lai cac khoan thu trong truong hoc

  08:33 | Thứ bảy 02/09/2006 (GMT+7)

  Da Nang Chan chinh lai cac khoan thu trong truong hoc

  - Ngay 31/8, UBND thanh pho Da Nang vua cho ban hanh Quyet dinh so 5845/QD-UBND nham muc dich chan chinh va thuc hien thong nhat cac khoan thu trong truong hoc cong lap, ban cong tren dia ban thanh pho khi nam hoc moi chuan bi bat dau.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0