cac hoat dong

Friday, 27/05/2016 15:24
 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Du thao Quy che truong DH tu thuc

  19:28 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien. TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

 • Philip Agee Ke phan boi gay ton that lon cho CIA

  09:41 | Thứ năm 31/01/2008 (GMT+7)

  Philip Agee Ke phan boi gay ton that lon cho CIA

  Bao Granma Internationacua Dang Cong san Cuba hom 9/1 dua tin cuu diep vien CIA Philip Agee, 72 tuoi, da qua doi tai Benh vien La Havana do bi nhiem trung phuc mac. Tin Agee qua doi lap tuc duoc Cuc Tinh bao trung uong My (CIA) chu y theo doi, va bao chi My da khong bo lo co hoi lat lai "ho so" ve vu "phan boi" cua ong Agee cach nay hon 30 nam. Philip Burnett Franklin Agee sinh ngay 19/7/1935 trong mot gia dinh kha gia o Tacoma Park, bang Florida, My. La con trai..

 • Pakistan cam su co mat cua quan doi nuoc ngoai

  15:31 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Pakistan cam su co mat cua quan doi nuoc ngoai

  Pakistan se khong cho phep bat ky nuoc nao tien hanh cac hoat dong quan su tren lanh tho cua minh. Do la tuyen bo cua gioi chuc nuoc nay duoc dua ra ngay hom nay (7/1) nham bac bo tin don rang My dang xem xet viec trien khai cac hoat dong quan su o Pakistan. To Thoi bao New York so ra ngay 6/1 cho biet, chinh phu My dang xem xet ke hoach trao them cho Lau Nam Goc va Cuc Tinh bao Trung uong My (CIA) quyen tien hanh cac hoat dong “bi mat” o cac khu vuc bo lac..

 • Doan va ban tre se cung 4 dong hanh

  12:24 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Doan va ban tre se cung 4 dong hanh

  Buoi giao luu truc tuyen chu de "Doan va ban tre: Cung hoi nhap - phat trien" (do bao TT to chuc sang ngay 10-10-2007) voi anh Tat Thanh Cang - Bi thu Thanh doan TP.HCM - nhan duoc hang tram cau hoi bay to suy nghi, ban khoan, va ca nhung ky vong cua cac ban tre voi cong tac Doan - nhat la trong boi canh hoi nhap va phat trien cua dat nuoc.

 • Giao luu truc tuyen voi cac guong mat nhan giai thuong 26 3 cua T U Doan

  22:15 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Giao luu truc tuyen voi cac guong mat nhan giai thuong 26 3 cua T U Doan

  (TPO) Anh Doan Van Thai - Bi thu T.U Doan : Toi xin hoan nghenh sang kien cua TP trong viec to chuc, tao nguon kinh phi cho Giai thuong 26/3 va thuc hien cuoc giao luu truc tuyen thu vi nay.

 • Thu tuong yeu cau day manh khuyen hoc khuyen tai

  08:03 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 8/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Chi thi so 02/2008/CT-TTg ve day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Theo do, nhung nam qua, cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap da co nhung buoc phat trien manh me, thu hut duoc su quan tam cua toan xa hoi; cung voi nhung no luc cua cac cap, cac nganh, cac dia phuong, don vi, Hoi Khuyen hoc da duoc thanh lap o tat ca 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc va da co nhung dong..

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Hanh trang cua thanh nien ngay nay ly tuong tri thuc va dao duc

  20:10 | Thứ bảy 26/03/2005 (GMT+7)

  Hanh trang cua thanh nien ngay nay ly tuong tri thuc va dao duc

  Nhu da "hen" trong buoi giao luu truc tuyen ngay 23-3, anh Tat Thanh Cang, Bi thu Thanh doan TP.HCM tiep tuc hoi dap nhung buc xuc cua ban doc mot cach thang than va chan tinh:

 • Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  18:08 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  Sang 7/11, Quoc hoi lam viec tai hoi truong, nghe To trinh cua Chinh phu ve cac du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc; du an Luat quan ly va su dung tai san nha nuoc; du an Luat hoat dong Chu thap do va cac bao cao tham tra cac du an luat nay. Mo dau phien hop, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh, thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, trinh bay to trinh du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc. Theo do, trong..

 • Thu tuong cho phep lap Trung tam Van hoa Viet Nam tai Phap

  10:25 | Chủ nhật 24/02/2008 (GMT+7)

  Ngay 22/2, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky quyet dinh so 29/2008/QD-TTg thanh lap Trung tam Van hoa Viet Nam tai Cong hoa Phap. Theo do, Trung tam Van hoa Viet Nam tai Phap la don vi su nghiep van hoa, co quan dai dien cua Bo Van hoa, The thao va Du lich Viet Nam tai nuoc ngoai, chiu su quan ly truc tiep cua Bo truong Bo Van hoa, The thao va Du lich ve chuyen mon, nghiep vu, su chi dao ve chinh tri lien quan den thong tin doi ngoai cua Dai su quan Viet..

 • Nghe PR Ranh gioi ban sach

  09:00 | Thứ tư 14/11/2007 (GMT+7)

  Nghe PR Ranh gioi ban sach

  Tuyen ngon “Quang cao thoai vi, PR len ngoi” bat dau tu Al Ries va Laura Ries da thuc su gay len “con dia chan” ve nghe PR (public relation - quan he cong chung) trong gioi tre Viet Nam. Al Ries va Laura Ries khang dinh: Loi the lau doi cua quang cao trong viec quang ba san pham cung nhu tan suat xuat cua quang cao trong doi song hang ngay dang bi thay the boi mot cong cu khac huu hieu khong kem: PR. Cho den thoi diem nay, nghe PR va xu huong chon PR..

 • Sang kien chung Nhat Ban Viet Nam

  03:39 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 7/4/2003, Thu tuong Phan Van Khai va Thu tuong Nhat Ban Junichiro Koizumi da thong nhat va quyet dinh thuc hien Sang kien chung Nhat Ban - Viet Nam nham cai thien moi truong dau tu va tang cuong suc canh tranh cua Viet Nam.

 • He thong cap bac hoat dong

  05:00 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  He thong cap bac hoat dong

  Bay gio, cac nha quan ly co the xem xet su phu hop giua cac hoat dong nay voi nhau trong mot he thong cap bac. O duoi cung la cac hoat dong cap don vi san pham can co de san xuat ra mot gia treo hay thuc hien mot cuoc sua chua. Vi du, cac hoat dong co the bao gom danh bong cac nhanh gac, khoan lo nhanh gac, va gan cac phu tung kim loai vao nhanh gac.

 • Cac hoat dong ho tro

  18:22 | Thứ bảy 07/07/2007 (GMT+7)

  Cac hoat dong ho tro

  Su khong phu hop ve van de nguon nhan luc la mot chuong ngai thuong gap cua viec thuc hien hieu qua. Ben canh do, co nhung hoat dong co kha nang ho tro nhung it nguoi nghi rang chung can thiet cho su thanh cong cua mot chien luoc cu the.

 • Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan

  11:46 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Nang cao chat luong to chuc, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, xung kich trong phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, vung vang trong hoi nhap quoc te, phan dau cung toan Dang, toan quan, toan dan som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, thuc hien thanh cong cong nghiep hoa, hien dai hoa, tien den muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

 • Thanh lap Ban Chi dao Nha nuoc ky niem Cach mang Thang Muoi

  05:48 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Ban Bi thu vua chi thi thanh lap Ban Chi dao Nha nuoc ky niem 90 nam Cach mang thang Muoi va 160 nam “Tuyen ngon cua Dang Cong san” . Ban nay se do Uy vien Bo Chinh tri, Pho Thu tuong Chinh phu lam Truong ban. Cac thanh vien tham gia: Ban Tuyen giao Trung uong, Van phong Trung uong Dang, Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh, Ban Doi ngoai Trung uong, Vien Khoa hoc Xa hoi Viet Nam, Bo Van hoa - The thao va Du lich, Bo Thong tin va Truyen thong,..

 • Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  11:12 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  Truong DH Kinh te quoc dan co 38 chuyen nganh thuoc tam nganh dao tao. Ma truong la KHA, tuyen sinh trong pham vi ca nuoc. Tat ca cac chuyen nganh duoc gioi thieu duoi day tuyen sinh bang khoi A.

 • TP Ho Chi Minh 8 ti dong cho cac hoat dong thanh nien

  21:04 | Chủ nhật 02/05/2004 (GMT+7)

  Tai buoi gap go cac doanh nghiep tai tro - ho tro kinh phi cho cac hoat dong cua Thanh Doan TP Ho Chi Minh, anh Nguyen Huu Hiep - Pho bi thu thuong truc cho biet: Trong nam 2004, Thanh Doan can khoang 8 ti dong cho cac hoat dong phong trao thanh nien.

 • Iran se tiep tuc cac hoat dong lam giau uranium

  14:23 | Thứ tư 04/01/2006 (GMT+7)

  Iran se tiep tuc cac hoat dong lam giau uranium

  Hom qua, 3/1, Iran tuyen bo se khoi dong lai cac hoat dong hat nhan da bi dinh tre cach day 2 nam. Ngay lap tuc, co quan Nang luong nguyen tu quoc te IAEA da len tieng yeu cau phia Iran tiep tuc ngung cac hoat dong lam giau uranium.

 • Cac hoat dong ky niem 50 nam Hoi LHTN Viet Nam

  14:59 | Thứ sáu 29/09/2006 (GMT+7)

  Cac hoat dong ky niem 50 nam Hoi LHTN Viet Nam

  Ky niem 50 nam Hoi LHTN VN voi cac hoat dong nhu pho cap noi mang iternet cho TNVN, kham chua mat dem lai anh sang cho dong bao ngheo

 • Hoc khi choi

  11:22 | Thứ sáu 19/10/2007 (GMT+7)

  Hoc khi choi

  Neu khong co mot bang diem "ngon lanh", HS van co the duoc vao mot truong trung hoc hoac DH tot o Singapore nho nhung thanh tich xuat sac trong cac hoat dong van hoa, nghe thuat, the thao. Theo duoi mot nen "giao duc toan dien", tu hang chuc nam qua, cac hoat dong ngoai khoa da tro thanh mot phan khong the thieu tai cac truong hoc o Singapore.

 • Cuba khai mac cac hoat dong chao mung sinh nhat Chu tich Fidel Castro

  09:22 | Thứ năm 30/11/2006 (GMT+7)

  Cuba khai mac cac hoat dong chao mung sinh nhat Chu tich Fidel Castro

  Toi 28/11 tai Nha hat Cac Mac o thu do La Habana, Quy Guayasamin, ten cua co hoa sy noi tieng nguoi Ecuador, da to chuc chuong trinh ca mua nhac dam da mau sac van hoa dan toc Cuba va cac nuoc My La-tinh. Day la chuong trinh khai mac cac hoat dong chao mung sinh nhat lan thu 80 cua Chu tich Fidel Castro. Chu tich Fidel hien dang duong benh sau ca mo duong ruot phuc tap cuoi thang 7/2006.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0