cac cong trinh xay dung

Saturday, 28/05/2016 05:04
 • Thanh lap Hoi dong kiem dinh cac cong trinh xay dung

  05:24 | Thứ ba 28/03/2006 (GMT+7)

  Theo quyet dinh vua duoc Thu tuong Chinh phu ban hanh, nhiem vu cua Hoi dong nghiem thu nha nuoc cac cong trinh xay dung la giup Thu tuong kiem soat chat luong cac cong trinh xay dung quan trong, kiem tra cong tac quan ly cong trinh cua chu dau tu va dam bao cong trinh duoc thi cong dung qui dinh cua phap luat.

 • TP HCM Lap Doan lien nganh thanh kiem tra cac cong trinh xay dung

  10:19 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Lien quan den hang loat cac cong trinh xay dung gay sut lun cac cong trinh lan can trong thoi gian qua, Chu tich UBND TP.HCM Le Hoang Quan da chi dao So Xay dung chu tri, thanh lap Doan thanh tra lien nganh, thuong xuyen kiem tra cac cong trinh xay dung, dam bao dung quy trinh, quy hoach va thiet ke duoc duyet.

 • Cho ton tai cac cong trinh xay dung sai phep truoc ngay 1 7 2004

  07:45 | Thứ năm 30/06/2005 (GMT+7)

  Cho ton tai cac cong trinh xay dung sai phep truoc ngay 1 7 2004

  Theo Quyet dinh so 39 QD/TTg cua Thu tuong Chinh phu ve viec xu ly cac cong trinh xay dung dang ton tai nhung khong phu hop voi quy dinh cua phap luat, Pho Chu tich UBND TP Nguyen Van Dua vua co van ban cho phep ton tai cac cong trinh xay dung sai phep nhung phu hop quy hoach truoc ngay 1/7/2004.

 • Cac cong trinh xay dung sai phep van dang cho phuong an cat ngon

  19:09 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  Cac cong trinh xay dung sai phep van dang cho phuong an cat ngon

  Nhung thong tin moi nhat ve tien do, phuong an xu ly cac cong trinh xay dung sai phep o Ha Noi da duoc ong Do Xuan Anh - Giam doc So Xay dung Ha Noi thong bao chieu nay (4/5). Theo ly giai cua ong Xuan Anh, viec cham xu ly cac cong trinh nay co rat nhieu ly do.

 • Se kiem tra an toan lao dong tai cac cong trinh xay dung

  05:43 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Se kiem tra an toan lao dong tai cac cong trinh xay dung

  Thoi gian gan day, nhieu vu tai nan gay chet nguoi lien tiep xay ra tai cac cong trinh xay dung gay buc xuc trong du luan. Theo chi dao cua UBND TP.HCM, cac co quan chuc nang se thanh lap doan kiem tra trong linh vuc nay. Ong Nguyen Quoc Viet (anh), pho Ban thanh tra ky thuat an toan - bao ho lao dong (So LD-TB-XH TP.HCM) - truong doan kiem tra, cho biet:

 • Khong loai tru nguy co song than

  00:49 | Thứ năm 10/11/2005 (GMT+7)

  Khong loai tru nguy co song than

  Lien tiep trong vai thang qua dong dat da xuat hien tai TP.HCM va mot so vung phu can thuoc Dong Nam Bo, Nam Bo voi tan so xuat hien ngay cang day hon. Truoc tinh hinh do, nhung cu dan tru ngu tai cac khu nha cao tang khong khoi hoang mang, lo lang.

 • Tu 15 10 thao do cac cong trinh xay dung sai phep tai CV Thu Le

  10:56 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  TP - Theo ke hoach, bat dau tu 15/10, se tien hanh thao do cac cong trinh xay dung sai phep va ngay 31/10 tien hanh cuong che doi voi cac chu cong trinh khong thuc hien.

 • TP HCM Bu lo 70 ty dong cho cac cong trinh xay dung

  19:40 | Thứ năm 08/04/2004 (GMT+7)

  Chieu nay, Pho Chu tich UBND TP HCM Nguyen Thien Nhan da chu tri cuoc hop voi cac so ban nganh de nghe y kien ve viec bu lo cho cac cong trinh xay dung thuoc ngan sach nha nuoc. Neu bu lo, ngan sach cua thanh pho phai chi them 70 ty dong.

 • Gia thep bien dong Cong trinh te liet hang loat

  06:15 | Thứ sáu 12/03/2004 (GMT+7)

  Gia thep bien dong Cong trinh te liet hang loat

  “De nghi cac bo, nganh, UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong chi dao cac chu dau tu, cac nha thau khong duoc phep dung hoac dinh chi thi cong cac cong trinh xay dung trong ke hoach xay dung co ban nam 2004”.

 • Ha Noi Tam dung thi cong cac cong trinh xay dung

  09:11 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Tam dung thi cong cac cong trinh xay dung

  De bao dam ve sinh moi truong thanh pho phuc vu Ðai hoi Ðang, Chu tich UBND thanh pho Ha Noi Nguyen Quoc Trieu vua chi dao So GTCC yeu cau chu dau tu cac cong trinh xay dung tren dia ban cho tam dung thi cong.

 • Ha Noi Tam dung thi cong cac cong trinh xay dung

  21:33 | Thứ sáu 14/04/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Tam dung thi cong cac cong trinh xay dung

  De bao dam ve sinh moi truong thanh pho phuc vu Ðai hoi Ðang, Chu tich UBND thanh pho Ha Noi Nguyen Quoc Trieu vua chi dao So GTCC yeu cau chu dau tu cac cong trinh xay dung tren dia ban cho tam dung thi cong.

 • Tang cuong quan ly cac cong trinh xay dung tu nhan

  04:06 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  “Khi cap phep xay dung cac du an dau tu xay dung ma chu dau tu la tu nhan, co quan cap giay phep phai kiem tra ho so khao sat xay dung, ho so thiet ke xay dung cong trinh, dieu kien nang luc cua to chuc, ca nhan theo qui dinh cua Luat xay dung” - do la mot trong nhung noi dung quan trong cua chi thi ve viec tang cuong quan ly chat luong cac cong trinh xay dung doi voi chu dau tu la tu nhan do Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan moi ky ban hanh.

 • Ha Noi Cat dien nuoc cac cong trinh xay dung sai phep

  13:17 | Thứ tư 31/01/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Cat dien nuoc cac cong trinh xay dung sai phep

  So Xay dung TP.Ha Noi vua trinh UBNDTP Bao cao ve tang cuong quan ly cap phep xay dung va quan ly trat tu xay dung tren dia ban. Theo do, cac cong trinh xay dung sai phep va khong phep se bi ngung cung cap dien nuoc va cac dich vu khac theo quy dinh cua Luat Xay dung.

 • Dong dat hon cap 7 nhieu cong trinh se sup

  19:28 | Thứ năm 10/11/2005 (GMT+7)

  Dong dat hon cap 7 nhieu cong trinh se sup

  Mot so cong trinh xay dung cao tang, cong trinh ngam moi xay dung hien nay tai TP HCM da co tinh muc khang chan o cap 7 - cap dong dat duoc gioi khoa hoc dia chat xem la toi da cua khu vuc phia Nam. Trong khi do cac cong trinh xay dung dan dung, mot so chung cu chua chu trong den khang chan.

 • Thanh lap Hoi dong nghiem thu nha nuoc cac cong trinh xay dung

  12:45 | Thứ năm 16/10/2003 (GMT+7)

  Thanh lap Hoi dong nghiem thu nha nuoc cac cong trinh xay dung

  Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh thanh lap Hoi dong nghiem thu Nha nuoc cac cong trinh xay dung do Bo truong Bo Xay dung lam chu tich Hoi dong. Hoi dong nay co nhiem vu kiem tra, xem xet cong tac nghiem thu cua chu dau tu va truc tiep nghiem thu cac cong trinh thuoc du an nhom A, cac du an quan trong quoc gia khi thay can thiet va nhung cong trinh khac do Thu tuong Chinh phu yeu cau.

 • Tiep tuc xu ly cac cong trinh xay dung trai phep o TP HCM

  05:12 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc xu ly cac cong trinh xay dung trai phep o TP HCM

  Viec xu ly cac cong trinh xay dung khong phep (XDKP), xay dung sai phep (XDSP) tam lang trong thoi gian tet, nay dang duoc khoi dong lai tai cac quan.

 • Cuong che thao do cac cong trinh xay dung sai phep

  14:28 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Cuong che thao do cac cong trinh xay dung sai phep

  Ngay 23/5, UBND quan Ba Ðinh da co van ban gui UBND cac phuong Truc Bach va Ngoc Khanh, cung co quan chuc nang cua quan, ve viec xu ly cac cong trinh xay dung sai phep tai so 4 Ðang Dung va so 2 ngo 31 Nguyen Chi Thanh.

 • Thep tang gia cac cong trinh xay dung lao dao

  07:25 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Thep tang gia cac cong trinh xay dung lao dao

  Trong vong 2 thang qua, gia thep da tang gan 2 trieu dong/tan, dieu nay dang day cac doanh nghiep xay dung lam vao tinh canh kho khan.

 • Se dong loat thao do cac cong trinh xay dung trai phep

  03:36 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 10-5, So Xay dung Ha Noi da co van ban huong dan cac quan Dong Da, Tay Ho, Ba Dinh xu ly thao do cac cong trinh xay dung vi pham tren dia ban.

 • Cac cong trinh xay dung o Viet Nam chua quan tam den nguoi khuyet tat

  00:03 | Thứ ba 11/10/2005 (GMT+7)

  Tai cuoc hoi thao do Bo Xay dung va Hoi Tro giup nguoi tan tat Viet Nam phoi hop to chuc ngay 10/10 o TP Can Tho, GS-TS Nguyen Huu Dung, Vu truong Vu Khoa hoc - Cong nghe (Bo Xay dung) cho biet ca nuoc hien co tren 5 trieu nguoi khuyet tat (khoang 6% dan so) va ho dang gap rat nhieu tro ngai trong viec su dung cac cong trinh xay dung, giao thong.

 • Thong ke cac cong trinh xay dung sai phep khong phep

  08:29 | Thứ bảy 25/08/2007 (GMT+7)

  TT -Truoc ngay 14-9, cac dia phuong phai thong ke va gui ve So Xay dung TP.HCM danh sach cac cong trinh xay dung sai phep, khong phep ke tu sau ngay 1-7-2004 den nay de bao cao UBND TP.

 • Kiem tra cac cong trinh xay dung lon o TP HCM

  15:59 | Thứ bảy 07/05/2005 (GMT+7)

  Chu tich UBND TP HCM vua ra chi thi ve tang cuong kiem tra bao dam chat luong cong trinh, chong that thoat trong xay dung co ban, tai cac du an xay dung trong diem cua thanh pho.

 • Tuyen Kim Lien O Cho Dua Lai tai dien nha xay khong phep

  15:27 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Theo quy dinh moi ve cap phep xay dung, ke tu ngay 1/4/2006, cac cong trinh xay dung tren tuyen duong, pho thuoc vanh dai 1, 2 va 3 do So Xay dung cap phep. Viec So Xay dung truc tiep cap phep cho cac cong trinh xay dung tren cac tuyen duong chinh la hop le.

 • De het tinh trang cham tien do yeu kem chat luong

  23:29 | Thứ ba 06/04/2004 (GMT+7)

  De het tinh trang cham tien do yeu kem chat luong

  “Sang som nay toi lai vua nhan duoc buc thu cua nguoi dan keu ca viec cac cong trinh xay dung cua TP rat bet bat, chua khac phuc duoc tinh trang cham ve tien do, yeu kem ve chat luong. Chung ta da thay het cac khiem khuyet, ton tai chu yeu o khau khao sat, thiet ke va du toan. Nhung tai sao khong khac phuc duoc?”, Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Van Dua dat van de tai hoi nghi ve chan chinh va tang cuong chat luong ho so khao sat, thiet ke va du toan cac cong..

 • Khong the de that thoat len toi 15

  19:06 | Thứ bảy 09/12/2006 (GMT+7)

  Khong the de that thoat len toi 15

  + Thua ong, ly do nao khien tong hoi tien hanh thong ke diem mat cac cong trinh xay dung co TTLP ma du luan con goi la “danh sach den”?

 • Tu thang 11 2007 kiem tra cac cong trinh xay dung

  11:31 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  Chieu 11-10, ong Nguyen Quoc Viet, Pho Chanh thanh tra So LDTB-XH TP.HCM, cho biet, trong 9 thang dau nam 2007, TP.HCM da xay ra 54 vu tai nan lao dong, giam 15 vu so voi 9 thang dau nam 2006, lam chet 54 nguoi. Rieng linh vuc xay dung xay ra 23 vu, lam chet 23 nguoi (giam 14 vu so voi cung ky nam 2006).

 • TP HCM Du kien se bu gia thep 70 ti dong cho cac cong trinh xay dung trong diem

  00:19 | Thứ sáu 09/04/2004 (GMT+7)

  Chieu 8/4, Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Thien Nhan da chu tri cuoc hop ve viec tien do xay dung cac du an trong diem tren dia ban thanh pho bi dinh tre do gia thep tang dot bien.

 • Cac cong trinh xay dung phai co bao hiem

  08:27 | Thứ sáu 15/08/2003 (GMT+7)

  Theo huong dan cua Bo Giao thong Van tai, cac cong trinh dau tu bang nguon von do Bo quan ly phai duoc bao hiem theo quy dinh cua Nha nuoc. Chu dau tu co trach nhiem hoan thien cac thu tuc va mua bao hiem cho cong trinh tai nhung cong ty bao hiem hop phap.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0