cac cap

Monday, 30/05/2016 21:31
 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Dai hoi Doan cac cap phai thuc su la dot sinh hoat chinh tri sau rong

  08:06 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 14/7/2006, Ban Bi thu Trung uong Dang da ra Chi thi so 03-CT/TW ve lanh dao Dai hoi Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh cac cap tien toi Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX cua Doan.

 • To chuc hoat dong chao mung dai hoi Dang bo cac cap

  12:46 | Thứ ba 03/05/2005 (GMT+7)

  Ban Bi thu TW Doan chi dao cac cap bo Doan tang cuong tuyen truyen nang cao nhan thuc cho DVTN ve Dang; ve nhung thanh tuu trong su nghiep doi moi dat nuoc; to chuc dot sinh hoat chinh tri rong lon cua tuoi tre ca nuoc tham gia dong gop xay dung Dang.

 • Thu tuong yeu cau day manh khuyen hoc khuyen tai

  08:03 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 8/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Chi thi so 02/2008/CT-TTg ve day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Theo do, nhung nam qua, cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap da co nhung buoc phat trien manh me, thu hut duoc su quan tam cua toan xa hoi; cung voi nhung no luc cua cac cap, cac nganh, cac dia phuong, don vi, Hoi Khuyen hoc da duoc thanh lap o tat ca 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc va da co nhung dong..

 • Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  08:31 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  Chung toi xin gioi thieu toan van bao cao tinh hinh giao duc do Bo truong GD-DT thay mat Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, 15/11. Moi quy vi tham gia y kien.

 • Ban Bi thu chi thi Tao moi dieu kien cho Hoi LHTN Viet Nam cac cap to chuc thanh cong dai hoi

  23:09 | Thứ năm 29/04/2004 (GMT+7)

  Ban Bi thu chi thi Tao moi dieu kien cho Hoi LHTN Viet Nam cac cap to chuc thanh cong dai hoi

  Ngay 28/4/2004 Ban Bi thu da co Chi thi so 38-CT/TW ve lanh dao Dai hoi Hoi Lien hiep Thanh nien (LHTN) Viet Nam cac cap tien toi Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan thu V noi dung nhu sau:

 • Toan van bao cao tinh hinh giao duc Viet Nam

  09:52 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay (5-11), Bo truong GD-DT Nguyen Minh Hien doc bao cao tinh hinh giao duc truoc Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat Bau cu dai bieu HDND

  13:00 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  So dai bieu HDND tung cap bao nhieu la vua? Tinh dai dien va co cau ra sao? Lam the nao de nguoi co nang luc tu ung cu vao HDND? Tieu chuan dai bieu? Day la nhung van de can duoc lam ro trong Luat Bau cu dai bieu hoi dong nhan dan (sua doi).

 • Chi thi cua Bo Chinh tri ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac xay dung xa hoi hoc tap

  09:05 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/4/2007, Bo Chinh tri da ban hanh Chi thi so 11- CT/TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Chi thi neu ro: Quan triet Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang ve “ chuyen dan mo hinh giao duc hien nay sang mo hinh giao duc mo - mo hinh xa hoi hoc tap” va tu tuong Ho Chi Minh ve hoc tap suot doi, nham nang cao dan tri, phat trien nguon nhan luc, dao tao nhan tai, phuc vu su..

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat To chuc HDND UBND

  12:59 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao nhan dinh co cau to chuc, hoat dong hien hanh cua chinh quyen dia phuong con co nhieu han che. Nhu chuc nang, nhiem vu cua 3 cap tinh, huyen, xa quy dinh chung chung, khong lam ro viec phan cap. Trach nhiem ca nhan, tap the chua duoc phan dinh... Tuy nhien giai quyet the nao dang la bai toan kho.

 • Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM

  08:13 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" da hop lan thu hai duoi su chu tri cua TBT Nong Duc Manh, Truong Ban Chi dao Trung uong va thanh vien Bo phan giup viec cua Ban Chi dao.

 • Phuong huong nhiem vu cua Hoi Khuyen hoc nhiem ky 2005 2010

  17:43 | Thứ hai 08/08/2005 (GMT+7)

  Hom nay, Dai hoi dai bieu Hoi Khuyen hoc tinh lan thu II, nhiem ky 2005 – 2010 duoc to chuc. Dai hoi lan nay co y nghia quan trong, do la: kiem diem, danh gia nhung uu diem, ket qua da dat duoc; nhung khuyet diem, han che va bai hoc kinh nghiem trong nhiem ky qua; dong thoi, de ra phuong huong, nhiem vu nhiem ky 2005 – 2010.

 • Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  11:12 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  Truong DH Kinh te quoc dan co 38 chuyen nganh thuoc tam nganh dao tao. Ma truong la KHA, tuyen sinh trong pham vi ca nuoc. Tat ca cac chuyen nganh duoc gioi thieu duoi day tuyen sinh bang khoi A.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Tong Bi thu Nong Duc Manh lam viec tai Tien Giang

  21:10 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Tong Bi thu Nong Duc Manh lam viec tai Tien Giang

  Tiep tuc chuyen di tim hieu tinh hinh thuc te va kiem tra mot nam thuc hien nghi quyet Dai hoi toan quoc lan thu X cua Dang o mot so tinh phia nam, trong hai ngay 28 va 29/1, Tong Bi thu Nong Duc Manh da toi tham va lam viec tai tinh Tien Giang. Dong chi Tong Bi thu va doan cong tac gom lanh dao mot so bo, ban, nganh Trung uong da di tham huyen Go Cong Dong - dia phuong ven bien vua bi thiet hai nang ne boi con bao so 9; huyen Chau Thanh - dia phuong co nhieu..

 • Bau cu Hoi dong Nhan dan cac cap nhiem ky 2004 2009 Nhung tan binh Truong Sa lan dau bo phieu

  21:32 | Chủ nhật 18/04/2004 (GMT+7)

  Bau cu Hoi dong Nhan dan cac cap nhiem ky 2004 2009 Nhung tan binh Truong Sa lan dau bo phieu

  Duoc su dong y cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, hom qua 18/4/2004, cu tri huyen Truong Sa (Khanh Hoa) da bau dai bieu HDND cac cap nhiem ky 2004 - 2009, som 7 ngay so voi ca nuoc. Phong vien Bao Thanh Nien da co mat tai Truong Sa va ghi nhan.

 • Giup dan sau lut la trach nhiem cua he thong chinh tri

  04:41 | Thứ tư 22/08/2007 (GMT+7)

  Giup dan sau lut la trach nhiem cua he thong chinh tri

  Tiep tuc chuyen di tham va kiem tra cong tac khac phuc hau qua lu lut do con bao so 2 gay ra o mien Trung, trong hai ngay 20 va 21/8, Tong Bi thu Nong Duc Manh da den tinh Quang Binh, mot trong nhung tinh bi thiet hai nang trong dot thien tai vua qua. Tong Bi thu tham hoi dong bao Quang BinhDoan cong tac trung uong do Tong Bi thu Nong Duc Manh dan dau da den tham va tang qua mot so gia dinh bi nhieu mat mat ve nguoi va cua do lu lut tai hai xa Phu Hoa (huyen..

 • Ha Noi Da Nang To chuc gap mat ung cu vien tre dai bieu HDND cac cap

  00:25 | Thứ bảy 10/04/2004 (GMT+7)

  Sang 9/4, Thanh Doan Ha Noi da to chuc gap mat ung cu vien tre va cu tri tre lan dau tham gia bau cu dai bieu HDND cac cap (nhiem ky 2004-2009).

 • Bo hoc de bat chong

  20:49 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Bo hoc de bat chong

  Cau chuyen Ro Mah H"Loan, dang la hoc sinh lop 9D o Ia Der, Ia Grai, Gia Lai bo hoc giua chung de... "bat" chong la mot trong so hang tram cau chuyen buon o chon hoc duong pho thong tai Gia Lai. Theo thong ke chua day du, trong hoc ky 1 nam hoc 2007 - 2008, toan tinh Gia Lai da co tren 6.100 hoc sinh cac cap bo hoc voi nhieu ly do khac nhau, nhung deu la nhung cau chuyen buon trong chon nha truong pho thong hien tai o day. Dan lang Breng 3 va ca gia dinh lau nay..

 • Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan

  09:25 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Sang nay (7-11), Bo truong Bo GD - DT da bao cao truoc Quoc hoi ve doi ngu nha giao va can bo quan ly trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe. Duoi day, chung toi xin gioi thieu noi dung ban bao bao nay. >> Toi se tra loi thang than truoc Quoc hoi

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Huy bo cuoc bau cu tai mot so don vi khu vuc

  08:26 | Thứ tư 05/05/2004 (GMT+7)

  Uy ban thuong vu Quoc hoi vua ban hanh lien tiep tam nghi quyet huy bo cuoc bau cu dai bieu hoi dong nhan dan (HDND) cac cap nhiem ky 2004-2009 tai mot so don vi bau cu va khu vuc bo phieu cua tam dia phuong (Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong, Thanh Hoa, Ha Nam, Ha Tinh, Vinh Phuc, Dac Lac) do co vi pham phap luat nghiem trong.

 • Thanh tra thu truong cac cap ve trach nhiem giai quyet khieu nai to cao

  16:46 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu dang tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra thu truong cac cap, cac nganh ve trach nhiem giai quyet khieu nai, to cao nham tap trung giai quyet dut diem nhung vu viec phuc tap, truoc mat phuc vu Dai hoi Dang cac cap.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • 98,7 so cu tri ca nuoc da tham gia bau cu HDND cac cap

  00:31 | Thứ ba 27/04/2004 (GMT+7)

  98,7 so cu tri ca nuoc da tham gia bau cu HDND cac cap

  Ket qua so bo ve bau cu HDND cac cap do Bo Noi vu cong bo chieu hom qua 26/4 cho biet da co 98,70% cu tri trong ca nuoc di bo phieu bau cu HDND cac cap. Trong do, co nhieu dia phuong nhu Vinh Long, Dong Nai, Thua Thien-Hue... co den 99,99% so cu tri di bau, cac tinh thanh pho con lai deu dat tren 95%.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0