cac bien phap phong ngua

Tuesday, 31/05/2016 03:20
 • Ngan hang Nha nuoc chi thi tang cuong han che rui ro

  15:01 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc chi thi tang cuong han che rui ro

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc ra chi thi yeu cau cac to chuc tin dung tang cuong cac bien phap phong ngua, han che rui ro trong hoat dong kinh doanh. Theo Ngan hang Nha nuoc, hoat dong kinh doanh cua cac to chuc tin dung dang gap nhieu kho khan, thach thuc “do nhung han che ve quy mo hoat dong, nang luc tai chinh va kha nang canh tranh, chiu tac dong khong thuan loi cua mot so yeu to khach quan o trong va ngoai nuoc”. Thong doc Ngan hang Nha nuoc yeu cau cac..

 • Cac bien phap phong ngua benh loang xuong

  10:00 | Thứ hai 09/12/2002 (GMT+7)

  Cac bien phap phong ngua benh loang xuong

  Nen han che cac do uong chua caffein va hanh cu vi nhung thuc pham nay lam tang qua trinh bai tiet canxi cua co the. Ngoai ra, nen tranh lam dung do uong co con nhu bia, ruou vi chat con se anh huong khong tot toi kha nang hap thu canxi cua ruot.

 • Sau rang do bu binh va cac bien phap phong ngua

  11:19 | Chủ nhật 13/03/2005 (GMT+7)

  Sau rang do bu binh va cac bien phap phong ngua

  Truoc nay nhieu phu huynh rat ngac nhien vi con minh moi tu 1 - 3 tuoi da bi sau rang, co khi mat gan nhu toan bo nhung rang ham truoc. Tuy nhien it nguoi biet rang nguyen nhan gay nen tinh trang tren la do tre bu binh. Bai viet duoi day xin gioi thieu mot so bien phap phong ngua nham giup be co ham rang khoe dep ve sau.

 • Benh viem gan sieu vi B

  16:10 | Thứ sáu 18/03/2005 (GMT+7)

  Hoi:Qua hai lan xet nghiem trong vong mot nam tai Benh vien Nguyen Tri Phuong, toi deu co ket qua duong tinh doi voi benh viem gan B. Do khong su dung cac bien phap phong ngua khi quan he vo chong nen gan day toi da cho vo toi di xet nghiem benh nay nhung ket qua la am tinh va theo ket luan cua bac si thi khong can tiem ngua vi khang the doi voi benh nay kha cao (1000). Vay xin hoi co can phai phong ngua khi quan he vo chong hay khong va bao lau thi phai di xet..

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Mot bai hoc dat gia

  10:11 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Mot bai hoc dat gia

  Dich cum gia cam tai phat tai mot so tinh cua DBSCL da giong len hoi chuong canh bao ve su ton tai va lay lan cua virut cum gia cam o Viet Nam. Tai sao dich van lan rong sau khi chung ta da ap dung cac bien phap phong ngua nghiem ngat va bat chap nhung kinh nghiem phong chong dich trong suot 3 nam qua?

 • Trung Quoc se co 10 trieu nguoi nhiem HIV

  17:04 | Thứ hai 24/10/2005 (GMT+7)

  Trung Quoc se co 10 trieu nguoi nhiem HIV

  Chi trong vong 5 nam toi, so benh nhan HIV/AIDS o Trung Quoc se len toi 10 trieu nguoi, neu quoc gia dong dan nhat the gioi nay tiep tuc duy tri cac bien phap phong ngua kem hieu qua.

 • Thu tuong chi thi Khong de bung phat sot xuat huyet

  19:04 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Thu tuong chi thi Khong de bung phat sot xuat huyet

  Chi thi nay cua Thu tuong Chinh phu vua duoc ban hanh trong boi canh benh sot xuat huyet (SXH) tiep tuc lan rong o dong bang song Cuu Long (DBSCL) du nhieu dia phuong da trien khai cac bien phap phong ngua cap bach.

 • Mot ngan hang thi diem nghiep vu Option

  18:07 | Thứ sáu 14/02/2003 (GMT+7)

  Mot ngan hang thi diem nghiep vu Option

  Nghiep vu nay duoc ap dung voi cac ngan hang da duoc phep kinh doanh ngoai hoi, von tu co it nhat 200 ty dong Viet Nam; kinh doanh ngoai te co lai trong nam gan nhat; doanh so mua ban ngoai te/VND nam 2002 toi thieu 1 ty USD; co de an chi tiet va qui dinh cua ngan hang ve quy trinh nghiep vu option trong do gom cac bien phap phong ngua rui ro. Eximbank se la ngan hang dau tien thi diem nghiep vu nay.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Benh rubella da xuat hien o khu che xuat

  23:32 | Thứ tư 26/04/2006 (GMT+7)

  Hom 26/4, Trung tam y te du phong TP, Doi y te du phong Q.7 da den khu che xuat Tan Thuan (Q.7) de pho bien cac bien phap phong ngua benh rubella. Trong nhung ngay qua, tai day binh quan moi ngay co tu 15 - 20 luot cong nhan mac benh rubella di kham.

 • Lam dep cai goc con nguoi

  18:26 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Lam dep cai goc con nguoi

  Hoi: Hien nay ham rang cua toi khong duoc trang cho lam (bi o vang), xin cac Anh Chi tu van cho toi cac bien phap phong ngua va cach giai quyet? (T.Hang - Ca Mau)

 • Cham soc moi mua kho

  09:52 | Thứ bảy 28/04/2007 (GMT+7)

  Cham soc moi mua kho

  Khi mua kho den, da moi bat dau gap van de. Lam cach nao de doi pho voi dieu do?

 • Ha Noi Cong an thanh pho thanh lap 3 don vi moi

  15:06 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 18/11, CATP da to chuc le cong bo thanh lap 3 don vi moi la Phong Canh sat moi truong (CSMT), Phong Phap che va Trung tam Huan luyen va Boi duong nghiep vu. Dong chi Nguyen The Thao, UVTU Dang, Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich UBND TP den du va phat bieu. Theo qui dinh cua Bo CA, Phong CSMT co trach nhiem giup Giam doc CATP chi dao, chi huy luc luong CSMT cua TP tien hanh cac bien phap phong ngua, phat hien, dau tranh chong toi pham va cac vi pham phap luat..

 • Nghi dinh ve Minh bach tai san thu nhap sap duoc ban hanh

  14:58 | Thứ bảy 03/03/2007 (GMT+7)

  Sang 3/3, duoi su dieu khien cua Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu, Uy ban thuong vu Quoc hoi nghe bao cao cua Chinh phu ve ket qua viec to chuc thuc hien Luat phong, chong tham nhung va thao luan, gop y kien nham hoan thien ban bao cao cua Chinh phu. Theo bao cao cua Pho tong Thanh tra Chinh phu Le Tien Hao, ngay sau khi Luat phong chong tham nhung co hieu luc ngay 1/6/2006, Chinh phu da ban hanh chuong trinh hanh dong va yeu cau cac bo, nganh dia phuong thuc..

 • Ai Cap Ba thanh vien cung mot gia dinh thiet mang vi cum gia cam

  16:45 | Thứ năm 28/12/2006 (GMT+7)

  Ai Cap Ba thanh vien cung mot gia dinh thiet mang vi cum gia cam

  Hom qua 27/12, mot nguoi dan ong 26 tuoi o Ai Cap da thiet mang vi nhiem cum gia cam, nang tong so nguoi thiet mang vi can benh nay o Ai Cap ke tu thang 2 vua qua len 10 nguoi. Day cung la thanh vien thu 3 trong cung mot gia dinh da thiet mang vi can benh nay. Ong Hassan el-Bushra, co van khu vuc ve cac benh truyen nhiem cua To chuc y te The gioi (WHO) cho biet, nan nhan duoc xac nhan la anh Rida Farid Abdel Halim, mot cong nhan xi nghiep gach o tinh Gharbia..

 • Tin van ngan hang tai chinh ngay 245

  15:57 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  *VIB Bank cung cap dich vu kieu hoi tai nha Ngan hang Quoc te (VIB Bank), ngay 23/5 chinh thuc cong bo se trien khai dich vu chi tra kieu hoi tai nha dua tren thoa thuan hop tac chien luoc voi cong ty chuyen tien quoc te RIA cua My ngay trong thang 5. Cac mon kieu hoi se duoc giao tan tay nguoi nhan trong vong 24h tu luc gui tien, voi chi phi canh tranh va nguoi nhan hoan toan khong phai tra bat ky mot khoan phi nao. Truoc mat, VIB Bank cung cap dich vu tai cac..

 • Ga Hai Phong khong thuc hien nghiem phong chong dich tieu chay cap

  11:05 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Qua kiem tra, Pho Chu tich UBND TP Hai Phong Hoang Van Ke cho biet, tai Ga Hai Phong, voi 4 doan tau den va di moi ngay, van chuyen hang ngan hanh khach, nguy co phat sinh va truyen dich rat cao nhung Ga Hai Phong khong thuc hien tot cac bien phap phong ngua dich tieu chay cap. Sang 17/11, Pho Chu tich UBND TP Hai Phong Hoang Van Ke da kiem tra cong tac phong chong dich tieu chay cap trong Ga Hai Phong va mot so don vi khac tren dia ban thanh pho. Dang chu y, tai..

 • Them mot nhom giai phap cho ba giam

  07:32 | Thứ sáu 25/11/2005 (GMT+7)

  TBai bao tren TS ngay 21-11 co neu len sau nhom giai phap de dat muc tieu chuong trinh “ba giam” giai doan 2006-2010 la: nang chat phong trao quan chung bao ve an ninh To quoc - su dung dong bo cac bien phap phong ngua; huy dong suc manh cua xa hoi va tap trung luc luong dau tranh chong te nan xa hoi; xay dung de an phong chong mai dam va de an day nghe giai quyet viec lam cho nguoi lang thang; nang cao hieu qua cua he thong chinh tri o co so, nhat la vai tro..

 • Tap luyen khi mang thai va sau sinh no

  14:59 | Thứ sáu 17/02/2006 (GMT+7)

  Tap luyen khi mang thai va sau sinh no

  Cac bai tap the luc dac biet quan trong de duy tri suc khoe trong giai doan mang thai. Tuy nhien, viec tap luyen phai ap dung cac bien phap phong ngua de tranh gay ton hai den suc khoe cua nguoi me va thai nhi.

 • TQ Giam dang ke gian lan ngan hang nho giam sat chat

  14:34 | Thứ hai 04/12/2006 (GMT+7)

  TQ Giam dang ke gian lan ngan hang nho giam sat chat

  Cuoi tuan qua, Uy ban Phap che ngan hang Trung Quoc vua cong bo so lieu cho thay da phat hien duoc 776 vu gian lan ngan hang trong 10 thang vua qua cua nam 2006, giam duoc 219 vu so voi cung ky nam ngoai. Co duoc dieu nay la nho no luc cua Chinh phu Trung Quoc trong viec tang cuong giam sat, kiem toan va thuc hien cac bien phap phong ngua som cac hanh vi gian lan ngan hang.

 • TP.HCM Theo doi suc khoe nhung nguoi tham gia tieu huy gia suc_ gia cam

  21:12 | Thứ ba 27/01/2004 (GMT+7)

  TP.HCM Theo doi suc khoe nhung nguoi tham gia tieu huy gia suc_ gia cam

  Do la de nghi cua So Y te TP tai cuoc hop do UBND TP.HCM to chuc vao chieu nay 27/1 de thong nhat cac bien phap phong ngua nguy co dich cum ga lay lan sang nguoi.

 • Tu du doan nguy co mac benh mach vanh

  14:00 | Thứ tư 11/12/2002 (GMT+7)

  Hep va tac dong mach vanh la mot benh ly het suc nguy hiem vi ty le tu vong rat cao. Viec biet truoc nguy co bi benh de co cac bien phap phong ngua la het suc quan trong. Co the du doan kha nang bi benh nay trong 5-10 nam toi dua vao tuoi, ham luong cholesterol mau, so do huyet ap va mot so yeu to khac.

 • Nang cao phong ngua dich benh cum

  15:20 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Ban Tu van phong cum Chau A - Thai Binh Duong (APACI) vua co nhung khuyen cao chinh phu cac nuoc thanh vien - trong do co Viet Nam - nang cao canh giac va siet chat cac bien phap phong ngua dich benh cum.

 • Se to chuc cac chuong trinh mau chong hang nhai hang gia

  08:42 | Thứ sáu 08/10/2004 (GMT+7)

  “Duoi goc do cua nguoi tieu dung, toi chang muon mua san pham gi ca. Con tu vi tri nha dau tu, toi phai suy nghi lai co nen tham gia thi truong nay khong, nhung chac chan se khong dau tu vao linh vuc ghi am” - ong Hank Baker, co van phap luat cua du an Star - VN (du an thuc day thuong mai VN - Hoa Ky), phat bieu tai hoi thao “Gioi thieu cong nghe phong chong hang gia, hang nhai va cac bien phap phong ngua” ngay 7-10.

 • Gioi thieu Phong Thuy trong van phong

  18:05 | Thứ bảy 09/12/2006 (GMT+7)

  Gioi thieu Phong Thuy trong van phong

  Nhieu nguoi trong chung ta danh phan lon doi song de lam viec. Vi vay moi truong lam viec tro thanh mot yeu to quan trong khong khac gi noi nha noi chung ta cu ngu. Chung ta thuong khong co nhieu quyen han doi voi cac toa nha noi chung ta lam viec nhung neu y thuc duoc nhung tac dong ma chung co the gay ra, chung ta co the co cac bien phap phong ngua doi voi nhung mat tieu cuc va khoi day, phat huy nhung nhan to tich cuc co loi cho moi truong lam viec cua chung..

 • TP HCM tang cuong phong ngua va xu ly cac vu dinh cong

  15:50 | Thứ năm 09/03/2006 (GMT+7)

  Ngay 8-3, Ban Thuong vu Thanh uy TP.HCM da co ket luan ve viec tang cuong cac bien phap phong ngua va xu ly cac vu dinh cong cua cong nhan tai cac doanh nghiep tren dia ban.

 • Sau nhom giai phap cho chuong trinh 3 giam

  04:05 | Thứ hai 21/11/2005 (GMT+7)

  “Nang chat phong trao quan chung bao ve an ninh To quoc; su dung dong bo cac bien phap phong ngua; huy dong suc manh cua xa hoi va tap trung luc luong dau tranh toi pham, te nan; tang cuong quan ly cac truong, trung tam cai nghien ma tuy.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0