boi thuong

Thursday, 26/05/2016 09:42
 • Chinh phu ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai Chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu

  20:21 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Chinh phu ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai Chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu

  Ngay 3/12, Chinh phu da ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai: Nghi dinh so 197/2004/ND-CP ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat va Nghi dinh so 198/2004/ND-CP ve viec thu tien su dung dat.

 • Nhieu diem moi cu the va chi tiet

  15:21 | Chủ nhật 17/07/2005 (GMT+7)

  Nhieu diem moi cu the va chi tiet

  Hom qua (16-7), Pho Chu tich Thuong truc UBND TPHCM Nguyen Thien Nhan da ky quyet dinh ban hanh quy dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat. Quyet dinh nay gom 56 dieu, bao gom cac noi dung: Boi thuong ve dat; boi thuong, ho tro ve tai san; chinh sach ho tro; tai dinh cu.

 • Chinh phu sap xep lai thi truong nha dat

  13:46 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  Chinh phu sap xep lai thi truong nha dat

  Thu hep pham vi boi thuong, ho tro va tai dinh cu, mo rong doi tuong duoc Nha nuoc giao dat, se thu tien su dung dat bang viec dau gia dat hoac dau thau du an co su dung dat, don gian thu tuc hanh chinh, day manh hon nua viec thuc hien nha dau tu tu thoa thuan boi thuong ho tro tai dinh cu, thanh lap to chuc phat trien quy dat de thuc hien boi thuong... Mot loat cac cai cach sap toi hua hen rang thi truong bat dong san se co nhieu thay doi lon.

 • TP HCM Xay dung muc ho tro bo sung khi thu hoi dat dam bao khong de dan thiet

  11:47 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua ban hanh Quyet dinh so 11 (25/1/2006) sua doi, bo sung mot so noi dung cua Quyet dinh so 106/QD-UBND ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat tren dia ban TP Ho Chi Minh. Theo do, muc ho tro phai duoc xay dung dam bao cho cac truong hop su dung dat o bi thu hoi trong cung khu vuc sau khi tru tien su dung dat phai nop theo quy dinh khong bi chenh lech nhau.

 • Se som ban hanh khung chinh sach boi thuong trong den bu va giai toa

  08:35 | Thứ năm 05/02/2004 (GMT+7)

  Se som ban hanh khung chinh sach boi thuong trong den bu va giai toa

  Sang 4-2-2004 thuong truc UBND TP.HCM da co cuoc hop ban mot so noi dung ve khung chinh sach boi thuong de giai quyet vuong mac trong giai toa den bu tren dia ban TP.HCM. Nhieu van de bat hop ly ton tai trong cong tac nay da duoc cac quan huyen, so nganh tranh luan gop y kha soi noi.Se som ban hanh khung chinh sach boi thuong

 • Da Nang mot so sua doi ve qui dinh boi thuong ho tro tai dinh cu

  06:02 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  UBND Da Nang vua quyet dinh sua doi mot so diem trong qui dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban thanh pho Da Nang ban hanh cuoi nam 2005. TS xin gioi thieu mot so diem sua doi nay:

 • Luan quan boi thuong giai toa

  14:07 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Luan quan boi thuong giai toa

  Cung mot can nha, ba cong ty dinh gia “co uy tin” o TP cho ba gia khac nhau: 3,5 ti, 4,5 ti va 5,5 ti dong. Xac dinh gia nao de boi thuong cho dan bi giai toa day? Gia thi truong 2,1 ti dong, boi thuong 1,2 ti!

 • Da Nang Cam nang giai toa den bu Ky 1

  03:14 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  Qui dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi bi thu hoi dat tren dia ban thanh pho da duoc UBND TP Da Nang ban hanh. TS lan luot trich dang qui dinh nay, ve nhung van de lien quan den giai toa, den bu.

 • TP HCM chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu khi giai toa

  03:02 | Thứ hai 18/07/2005 (GMT+7)

  TP HCM chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu khi giai toa

  Ngay 16-7-2005, UBND TP.HCM da ban hanh qui dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban TP.HCM.

 • TP HCM Mot so diem moi trong chinh sach boi thuong ho tro thiet hai khi giai phong mat bang

  14:54 | Thứ năm 22/04/2004 (GMT+7)

  TP HCM Mot so diem moi trong chinh sach boi thuong ho tro thiet hai khi giai phong mat bang

  Thoi gian qua, viec thuc hien cac du an xay dung theo quy hoach cua thanh pho da gap mot so vuong mac trong cong tac boi thuong ho tro thiet hai ve nha dat cho nguoi dan khi giai phong mat bang (GPMB) o mot so noi. Moi day, UBND TP.HCM da co van ban so 1318/UB-DB dieu chinh bo sung mot so noi dung trong chinh sach boi thuong, ho tro thiet hai trong GPMB tren dia ban thanh pho. Duoi day la mot so noi dung co ban cua van ban nay.

 • Quy dinh moi ve den bu giai toa tai TP HCM

  22:27 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)

  Quy dinh moi ve den bu giai toa tai TP HCM

  “Thay “he so K” bang “khoan ho tro them” la mot trong nhung noi dung chinh trong du thao Quyet dinh vua trinh UBND TP.HCM phe duyet, ap dung trong cong tac boi thuong, giai toa mat bang tren dia ban.

 • Giai phong mat bang Cham boi thuong loi ai nay chiu

  09:12 | Thứ tư 25/08/2004 (GMT+7)

  Giai phong mat bang Cham boi thuong loi ai nay chiu

  Theo du thao nghi dinh boi thuong, ho tro tai dinh cu ma Bo Tai chinh vua trinh Chinh phu, neu co quan nha nuoc, chu dau tu cham boi thuong cho nguoi dan thi se phai tu chiu thiet thoi khi gia dat thay doi.

 • Cu hich cho thi truong bat dong san

  10:46 | Thứ bảy 11/12/2004 (GMT+7)

  TTCN - Thu hep pham vi thu hoi dat, day manh viec thuc hien nha dau tu tu thoa thuan boi thuong ho tro tai dinh cu, thanh lap to chuc phat trien qui dat de thuc hien boi thuong, mo rong dieu kien duoc boi thuong, ho tro va tai dinh cu, cung nhu doi tuong duoc Nha nuoc giao dat... Mot loat thay doi trong qui dinh ve boi thuong, ho tro khi thu hoi dat vua duoc Chinh phu ban hanh hua hen tro thanh cu hich cho thi truong bat dong san.

 • Cham boi thuong phai nop them tien neu gia dat tang

  10:09 | Thứ ba 24/08/2004 (GMT+7)

  Cham boi thuong phai nop them tien neu gia dat tang

  Theo du thao nghi dinh boi thuong, ho tro tai dinh cu ma Bo Tai chinh vua trinh Chinh phu, neu co quan nha nuoc, chu dau tu cham boi thuong cho nguoi dan thi se phai tu chiu thiet thoi khi gia dat thay doi.

 • Som ban hanh khung chinh sach boi thuong trong giai toa

  09:55 | Thứ năm 05/02/2004 (GMT+7)

  Som ban hanh khung chinh sach boi thuong trong giai toa

  Sang qua, UBND TP HCM hop ban ve giai quyet vuong mac trong giai toa den bu. Chu tich thanh pho Le Thanh Hai yeu cau som hinh thanh khung phap ly ve giai toa den bu, trong thang 2 hoac dau thang 3 thanh pho ban hanh quyet dinh kem theo quy che de thuc hien va lam co so phan cap cho quan huyen.

 • Han che viec thu hoi dat

  08:54 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Han che viec thu hoi dat

  Hom qua (8-12), tai cuoc hop bao do Bo Tai chinh to chuc cong bo hai nghi dinh ve boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat, ve thu tien su dung dat va cac thong tu huong dan, Thu truong Bo Tai chinh Huynh Thi Nhan da nhan manh mot trong nhung muc tieu co ban khi Chinh phu ban hanh cac nghi dinh nay la de khuyen khich, tao dieu kien cho quan he tu chuyen nhuong quyen su dung dat, tu thue dat, gop von lien doanh bang gia tri quyen su dung dat, tao..

 • Nha nut ba nam chua duoc boi thuong

  05:50 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  Nha nut ba nam chua duoc boi thuong

  Gan ba nam nay nhieu nguoi dan co nha lun nut tren kenh Nhieu Loc - Thi Nghe (TP.HCM) do anh huong thi cong gieng S27 van chua duoc boi thuong. Trong khi do, cac co quan huu quan cu da qua da lai trong viec xac dinh don vi boi thuong.

 • Quyet dinh moi ve boi thuong ho tro tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat Se khong con tinh trang dem con bo cho

  22:40 | Thứ năm 13/01/2005 (GMT+7)

  Quyet dinh moi ve boi thuong ho tro tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat Se khong con tinh trang dem con bo cho

  UBND TP Ho Chi Minh dang chuan bi ban hanh Quyet dinh ve boi thuong, ho tro tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat. Du thao quyet dinh nay dang duoc cac co quan chuc nang soan thao, chinh ly de kip ban hanh vao cuoi thang 1/2005.

 • Huong dan thuc hien 2 nghi dinh moi ve dat dai Bot vai tro cua Nha nuoc tang trach nhiem cua chu dau tu

  20:35 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Huong dan thuc hien 2 nghi dinh moi ve dat dai Bot vai tro cua Nha nuoc tang trach nhiem cua chu dau tu

  Ngay 8/12, Bo Tai chinh da to chuc hop bao cong bo Nghi dinh 197/2004 cua Chinh phu ve boi thuong ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat va Nghi dinh 198/2004 ve thu tien su dung dat, cung voi 2 thong tu huong dan thuc hien do Bo Tai chinh ban hanh (Thong tu so 116 va 117/2004/TT-BTC ngay 7/12/2004).

 • Bai 4 Chet dung vi... giai phong mat bang

  15:23 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Bai 4 Chet dung vi... giai phong mat bang

  Qua trinh giai phong mat bang dien ra tu luc nguoi ta de dang cho nhau vai tram m2 dat toi luc nguoi nha chang con than thuoc cung chi vi vai m2 dat dung chung...

 • Tai dinh cu gia boi thuong duong Thanh Thai P.15 Q.10 TP HCM

  22:39 | Chủ nhật 10/07/2005 (GMT+7)

  Chieu 8/7, Hoi dong Boi thuong cua du an xay dung duong Thanh Thai, P.15, Q.10 (TP.HCM) da co buoi lam viec voi chinh quyen dia phuong de trien khai cong tac den bu giai toa nham som hoan thanh duong Thanh Thai de thong tu cu xa Bac Hai ra duong Ly Thuong Kiet. Vay gia boi thuong, tai dinh cu cung nhu cac ho tro khac nhu the nao? Ong Tran Xuan Nham - Truong ban Tuyen giao Q.10 kiem To truong To Tuyen truyen van dong den bu giai toa du an tren cho biet:

 • Hang khong se boi thuong cho khach ngay tai cang

  11:35 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Hang khong se boi thuong cho khach ngay tai cang

  Truong hop may bay bi cham, huy chuyen, cac hang hang khong se phai boi thuong ngay cho khach hang, voi muc cao nhat len toi 150 USD. Day la noi dung moi nhat trong quyet dinh so 10/QQD-BGTVT do Bo truong Ho Nghia Dung vua ky ban hanh, co hieu luc tu 14/3.

 • Giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho ky 3

  04:03 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat on dinh, duoc uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran (sau day goi chung la UBND cap xa) xac nhan khong co tranh chap ma co mot trong cac loai giay to sau day:

 • Chuyen ve quy rui ro cua bac si

  17:37 | Thứ hai 26/03/2007 (GMT+7)

  Chuyen ve quy rui ro cua bac si

  Da qua roi cai thoi bac si noi gi nguoi benh nghe do. Nguoi benh ngay cang hieu biet hon, doi hoi cao hon. Va gan day, ngay cang xay ra nhieu vu bac si, benh vien phai bo tien tui ra boi thuong cho gia dinh benh nhan do sai sot cua minh...

 • Lam tac cung duoc boi thuong

  15:01 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Lam tac cung duoc boi thuong

  TP - UBND tinh Kien Giang dang chi dao cac nganh chuc nang khan truong giai toa 898 ha dat tren dia ban xa Duong To de giao cho Cum cang hang khong mien Nam xay dung san bay quoc te. Dieu ky cuc la mot so nguoi pha rung phong ho nay cung duoc boi thuong.

 • Mat mat cung phai boi thuong xin loi dan

  11:14 | Thứ năm 14/06/2001 (GMT+7)

  Do la loi ong Dao Duy Thuong, Vien truong VKSND huyen Xuan Loc, Dong Nai, trong cuoc tro chuyen voi bao gioi. Ong vua cung dai dien cac co quan phap luat huyen nay xin loi va boi thuong ve viec bat giam oan sai 4 con trai nha ong Tu Chieu, o xa Bao Binh.

 • Co dau hieu lua dao trong vu kien boi thuong 5 2 trieu euro

  10:15 | Thứ bảy 10/06/2006 (GMT+7)

  Co dau hieu lua dao trong vu kien boi thuong 5 2 trieu euro

  Vietnam Airlines (VNA) vua quyet dinh tiep tuc theo duoi vu kien ton kem voi luat su nguoi Italy Maurizio Liberati. Theo Dai su Viet Nam tai Italy Nguyen Van Nam, co dau hieu lua dao trong vu viec nen co co hoi de lat nguoc tinh the, tranh khoan boi thuong 5,2 trieu euro.

 • Quang Nam Boi thuong cho dan bi cuong che GPMB sai

  21:52 | Thứ năm 06/12/2007 (GMT+7)

  Do nong voi trong cong tac giai phong mat bang, UBND TP. Tam Ky da to chuc cuong che thu hoi dat sai qui dinh, phai boi thuong cho hai ho dan hon 185 trieu dong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0