bo ke hoach va dau tu

Monday, 30/05/2016 00:18
 • Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  10:47 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  Du thao Nghi dinh ve Quy che quan ly va su dung nguon von ho tro chinh thuc (ODA) nham thay the Nghi dinh so 17/2001/ND - CP ve van de nay da duoc Bo Ke hoach va Dau tu hoan thanh trinh len Chinh phu xem xet. Du thao Nghi dinh da the hien nhieu quan diem moi trong viec thu hut va quan ly su dung von ODA. Trong thoi gian toi, ODA se duoc uu tien su dung cho cac chuong trinh du an thuoc linh vuc: phat trien nong nghiep va nong thon, xay dung ha tang kinh te dong bo..

 • Bo Ke hoach va Dau tu hop bao ve ket luan cua Thu tuong Ap dung muc thue TNDN 25 doi voi hoat dong kinh doanh nha dat cua Phu My Hung

  23:21 | Thứ sáu 20/08/2004 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu hop bao ve ket luan cua Thu tuong Ap dung muc thue TNDN 25 doi voi hoat dong kinh doanh nha dat cua Phu My Hung

  Chieu ngay 20/8, dong dao phong vien bao chi da toi tham du buoi hop bao do Bo Ke hoach va Dau tu to chuc thong bao mot so ket luan chinh cua Thu tuong Chinh phu ve nghia vu thue thu nhap doanh nghiep cua Cong ty lien doanh Phu My Hung (PMH) neu tai van ban so 163/TB-VPCP cua Van phong Chinh phu ngay 19/8.

 • Phan hoi tu bai bao Chuyen huong khoi o Bo Ke hoach va Dau tu

  00:12 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Chung toi vua nhan duoc cong van cua Bo Ke hoach va Dau tu phan hoi bai bao trong muc Chao buoi sang so ra hom qua. Toan van nhu sau:Lien quan den bai bao Chuyen “huong khoi” o Bo Ke hoach va Dau tu, dang tren TNO tai trang 1, cot chao buoi sang, ngay 6.11.2006, Bo Ke hoach va Dau tu xin bao cao Ban Tu tuong van hoa Trung uong, Bo Van hoa - Thong tin va TNO nhu sau:

 • De ODA khong con la tien chua

  09:31 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  De ODA khong con la tien chua

  Bo Ke hoach va Dau tu dang hoan thien Du thao Nghi dinh ve Quy che quan ly va su dung nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) nham thay the Nghi dinh so 17/2001/ND-CP. Theo Vu Kinh te doi ngoai - Bo Ke hoach va Dau tu, co quan truc tiep soan thao cho biet, du thao Nghi dinh the hien tu duy moi trong viec thu hut va quan ly su dung von ODA. Dieu dang chu y la Nghi dinh neu duoc ban hanh se co mot thong tu huong dan chung, thay vi tung Bo nganh ban hanh mot..

 • Dua vao thuc hien 12 ty USD von ODA trong 5 nam toi

  13:48 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Dua vao thuc hien 12 ty USD von ODA trong 5 nam toi

  Theo con so du kien cua Bo Ke hoach va Dau tu, nguon von ODA thuc hien trong giai doan 2006-2010 se dat khoang 11-12 ty USD, dong gop gan 9% tong nhu cau von dau tu toan xa hoi. De cap den nhung linh vuc uu tien su dung von ODA trong thoi gian nay, ong Ho Quang Minh - Vu truong Vu Kinh te Doi ngoai (Bo Ke hoach va Dau tu) cho biet, phat trien nong nghiep va nong thon ket hop xoa doi giam ngheo, xay dung ket cau ha tang kinh te-xa hoi dong bo theo huong hien dai,..

 • Phu My Hung kien Bo Ke hoach va Dau tu

  00:51 | Thứ năm 19/08/2004 (GMT+7)

  Cuoi gio chieu 18/8, Cong ty lien doanh Phu My Hung chinh thuc nop don len Toa hanh chinh Toa an nhan dan TP HCM kien Bo Ke hoach va Dau tu vi cho rang, quyet dinh sua doi giay phep dau tu cua co quan nay da gay thiet hai ve kinh te cho cong ty.

 • Bo Ke hoach va Dau tu noi ve chuyen huong khoi

  08:16 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu vua co van ban bao cao Ban Tu tuong Van hoa Trung uong, Bo Van hoa Thong tin ve nhung thong tin lien quan den bai bao: "Chuyen “huong khoi” o Bo Ke hoach va Dau tu".

 • VEAM phai tu chiu trach nhiem ve du an

  02:03 | Chủ nhật 08/05/2005 (GMT+7)

  VEAM phai tu chiu trach nhiem ve du an

  Vu Quan ly dau thau cua Bo Ke hoach va dau tu lai khang dinh khong nhan duoc thong tin gi ve du an mua nha may oto tai Samsung. Tuy nhien, Thu truong Bo Cong nghiep Do Huu Hao khang dinh, VEAM da thoa thuan voi Bo Ke hoach va dau tu du an nay.

 • Cuoc dau tri giua canh sat kinh te voi sieu lua quoc te Phan cuoi

  07:24 | Thứ năm 07/07/2005 (GMT+7)

  Cuoc dau tri giua canh sat kinh te voi sieu lua quoc te Phan cuoi

  Va cung tu ngay 25/3/2005, Bo Ke hoach va Dau tu cung da co van ban so 1915 gui trinh Thu tuong Chinh phu xin cho Nguyen Duc Chi duoc chuyen nhuong 60% co phan cho Cong ty Luong thuc Tra Vinh de tra no.

 • Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  14:28 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  Du thao Nghi dinh ve Quy che quan ly va su dung nguon von ho tro chinh thuc (ODA) nham thay the Nghi dinh so 17/2001/ND - CP ve van de nay da duoc Bo Ke hoach va Dau tu hoan thanh trinh len Chinh phu xem xet. Du thao Nghi dinh da the hien nhieu quan diem moi trong viec thu hut va quan ly su dung von ODA.

 • Bo Ke hoach Dau tu nhan dinh SITC co dau hieu lua dao

  20:20 | Thứ tư 08/02/2006 (GMT+7)

  Bo Ke hoach Dau tu nhan dinh SITC co dau hieu lua dao

  Tai buoi hop sang 8/2, Bo Ke hoach va Dau tu cho biet viec Trung tam SITC dot ngot dong cua cac co so dao tao ngoai ngu trong khi cac can bo cao cap Singapore deu roi khoi Viet Nam la vi pham phap luat ve dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam va co dau hieu lua dao.

 • Bo Ke hoach va Dau tu thanh lap doi dac nhiem

  20:51 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu thanh lap doi dac nhiem

  Bo Ke hoach va Dau tu da thanh lap 3 “doi dac nhiem” de ung cuu cho cac dia phuong giai quyet cac van de lien quan den Luat Dau tu chung co hieu luc tu 1/7/2006 va cac van ban kem theo.

 • Lam sao tieu von ngoai

  15:34 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Lam sao tieu von ngoai

  Khep lai nam 2006, VN da tao ra mot buoc dot pha ve thu hut von FDI, khi tong von cap moi dat 10,2 ty USD, cao nhat trong hon mot thap ky qua. Ket qua thu hut nguon von tren cua nam 2006 dang tao da thuan loi cho nam 2007. Dieu nay duoc ghi nhan ngay trong quy 1, ca nuoc da thu hut duoc 2,5 ty USD von FDI - tang 22 % so voi cung ky nam truoc. Them vao do, hien co khoang 20 du an voi tong von khoang 30 ty USD dang trong qua trinh chon VN la diem dung chan de dau..

 • Chinh phu hop bat thuong Dat muc tieu tang truong nam 2008 tu 9 19 2

  21:29 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Chinh phu hop bat thuong Dat muc tieu tang truong nam 2008 tu 9 19 2

  Ngay 5/9, Chinh phu da hop phien bat thuong duoi su chu tri cua Thu tuong Nguyen Tan Dung nham thao luan tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien kinh te-xa hoi, ngan sach nha nuoc nam 2007 va nhiem vu, ke hoach nam 2008. GDP ca nam co the dat tren 8,5% Phat bieu tai phien hop, Thu tuong yeu cau cac bo, nganh tiep tuc ra soat lai nhung vuong mac, dac biet quan tam den dau tu cho san xuat, chu trong day manh xuat khau de giam nhap sieu, kiem soat chat che gia ca va..

 • Von noi chay nhanh hon qua bien gioi

  16:07 | Thứ năm 28/12/2006 (GMT+7)

  Von noi chay nhanh hon qua bien gioi

  Dau tu truc tiep cua Viet Nam ra nuoc ngoai trong nam 2006 xem ra cung ron rang khong kem so voi dau tu truc tiep nuoc ngoai vao Viet Nam. Theo Cuc Dau tu nuoc ngoai (Bo Ke hoach va Dau tu), dau tu truc tiep ra nuoc ngoai cua cac doanh nghiep tai Viet Nam trong nam 2006 tiep tuc khoi sac. Cu the, doanh nghiep Viet Nam da dau tu truc tiep ra nuoc ngoai 33 du an voi tong von dau tu dang ky tren 136,5 trieu USD trong nam nay. Ve tang von, co 4 du an dieu chinh voi..

 • Bo Ke hoach va Dau tu ra mat web site ve dau thau

  00:30 | Thứ ba 06/12/2005 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu ra mat web site ve dau thau

  De day manh viec ap dung cong nghe thong tin trong linh vuc dau thau, va dap ung nhu cau cua dong dao cac chu dau tu, nha thau va cac co quan quan ly, hom qua (5/12), Bo Ke hoach va dau tu da chinh thuc ra mat trang thong tin dien tu ve dau thau.

 • De ODA khong con la tien chua

  07:14 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  De ODA khong con la tien chua

  Bo Ke hoach va Dau tu dang hoan thien Du thao Nghi dinh ve Quy che quan ly va su dung nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) nham thay the Nghi dinh so 17/2001/ND-CP. Theo Vu Kinh te doi ngoai - Bo Ke hoach va Dau tu, co quan truc tiep soan thao cho biet, du thao Nghi dinh the hien tu duy moi trong viec thu hut va quan ly su dung von ODA.

 • Dau tu nuoc ngoai se vuot dinh 8 3 ty USD

  10:24 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Dau tu nuoc ngoai se vuot dinh 8 3 ty USD

  Ong Phan Huu Thang - Cuc truong cuc dau tu nuoc ngoai, Bo Ke hoach va Dau tu dua ra du doan nhu vay cho nam 2007 ben le Hoi nghi Thuong dinh APEC. Nam nay, tong muc dau tu nuoc ngoai vao Viet Nam uoc dat khoang 8 ty USD. Bo Ke hoach va Dau tu rat ky vong, tu nam 2007 toi, luong von dau tu tu nuoc ngoai (ca dau tu truc tiep va gian tiep) se tang truong tot. Cuc truong cuc dau tu nuoc ngoai Phan Huu Thang nhan dinh rat kha quan, nam 2007, chung ta co the vuot qua..

 • Thu tuong dong y cho xay moi duong sat Ha Noi Vinh

  20:10 | Thứ tư 30/08/2006 (GMT+7)

  (VM)- Xet de nghi cua Bo Giao thong van tai, Bo Ke hoach va Dau tu, y kien cua Bo Tai chinh, Thu tuong Chinh phu dong y Bo Giao thong van tai tiep nhan va thuc hien Du an ho tro ky thuat "Nghien cuu kha thi xay dung moi duong sat doi 1435 mm tren tuyen duong sat Bac - Nam doan Ha Noi -Vinh" voi cac noi dung co ban da bao cao Thu tuong Chinh phu. Ngay 29/8, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co Cong van so 1319/TTg-QHQT y kien ve viec tiep nhan Du an ho tro ky thuat..

 • VN diem den cua cac nha dau tu nuoc ngoai

  22:24 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  VN diem den cua cac nha dau tu nuoc ngoai

  Theo thong ke cua Cuc dau tu nuoc ngoai (Bo Ke hoach va Dau tu) trong tong so 580 du an dau tu nuoc ngoai (FDI) voi tong von 3,8 ty USD duoc cap phep trong 9 thang qua, cong nghiep va xay dung chiem toi 69,3% ve so du an va 67,41% ve tong von dang ky. Quang Ngai tu mot tinh kha kho khan trong thu hut von dau tu nuoc ngoai, da tam thoi vuon len dung thu hai trong so 64 tinh, thanh pho nho vao du an Nha may luyen can thep Tycoons, co so von dau tu giai doan 1 la..

 • Bo Ke hoach va Dau tu hop bao tai TP Ho Chi Minh Trien khai ket luan cua Thu tuong ve van de thue cua Cong ty Phu My Hung

  01:57 | Chủ nhật 22/08/2004 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu hop bao tai TP Ho Chi Minh Trien khai ket luan cua Thu tuong ve van de thue cua Cong ty Phu My Hung

  Ngay sau cuoc hop bao to chuc o Ha Noi vao ngay 20/8, mot cuoc hop bao nua cung ve van de dang rat duoc du luan, cac doanh nhan, nha dau tu quan tam la ket luan cua Thu tuong Chinh phu ve muc thue suat thue thu nhap doanh nghiep doi voi Cong ty lien doanh Phu My Hung (PMH) duoc Bo Ke hoach va Dau tu (KHDT) to chuc o TP Ho Chi Minh ngay 21/8, do Thu truong Bo KHDT ong Nguyen Bich Dat va Pho chu tich UBND TPHCM, ong Nguyen Huu Tin chu tri.

 • Thu tuong Phan Van Khai Bo Ke hoach va Dau tu phai xay dung duoc de an chong tham nhung

  16:03 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 4/12, tai Ha Noi, Bo Ke hoach va Dau tu (KH-DT) da to chuc Hoi nghi toan quoc kiem diem viec thuc hien ke hoach nam 2004 va trien khai ke hoach nam 2005.

 • Bo Ke hoach va Dau tu buong het quyen loi

  23:25 | Thứ sáu 29/09/2006 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu buong het quyen loi

  Manh tay trao quyen cap phep hau het cac du an dau tu cho dia phuong, vay Bo Ke hoach va Dau tu (KH-DT) da "buong" rat nhieu quyen loi cua minh? "Khong phai buong di rat nhieu ma la buong het!", ong Bui Tuong Lan, Chuyen gia cao cap cua Bo KH-DT noi thang.

 • 12 doanh nghiep FDI duoc co phan hoa

  07:12 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  12 doanh nghiep FDI duoc co phan hoa

  Bo Ke hoach va Dau tu cho biet, tinh toi thoi diem nay, Thu tuong Chinh phu da chap thuan chuyen doi cho 12 doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) sang hoat dong theo hinh thuc cong ty co phan. Trong do, Bo Ke hoach va Dau tu da cap 9 giay phep dieu chinh chuyen doi voi tong von dieu le la 34 trieu USD va 632,7 ty dong.

 • Thanh lap To cong tac ho tro thu hut von FDI

  15:33 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Thanh lap To cong tac ho tro thu hut von FDI

  Cuc Dau tu nuoc ngoai (thuoc Bo Ke hoach va Dau tu) cho biet, Cuc nay dang phoi hop voi cac don vi lien quan trong Bo thanh lap To cong tac ho tro dia phuong trong thu hut von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) sau khi phan cap.

 • Bo Ke hoach va Dau tu ra soat lai co che chinh sach ve dau tu

  23:29 | Thứ sáu 20/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 20.7, Van phong Chinh phu da co Cong van so 4039/VPCP-KTTH, truyen dat y kien cua Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau Bo Ke hoach va Dau tu chu tri cung cac bo, nganh lien quan to chuc ra soat lai co che, chinh sach hien hanh lien quan den moi truong dau tu, bao cao Chinh phu ket qua trong thang 8 toi.

 • Dau tu nuoc ngoai hoi phuc manh me

  10:52 | Thứ hai 30/05/2005 (GMT+7)

  Dau tu nuoc ngoai hoi phuc manh me

  Ong Phan Huu Thang, Cuc truong Cuc dau tu nuoc ngoai (Bo Ke hoach va Dau tu) cho biet, trong 5 thang dau nam nay, hoat dong thu hut von dau tu nuoc ngoai tiep tuc da tang truong voi tong so von dau tu cap moi va tang them dat 2,453 ty USD, tang 1,9 lan so voi cung ky nam truoc va la muc tang truong ky luc ke tu nam 2000 den nay.

 • Thu tuong quan ly 19 doanh nghiep dac biet quan trong

  08:54 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Thu tuong quan ly 19 doanh nghiep dac biet quan trong

  (VM)- “Thu tuong Chinh phu quyet dinh viec to chuc lai, giai the, chuyen doi so huu cac cong ty nha nuoc dac biet quan trong theo de nghi cua Hoi dong quan tri va y kien cua Bo quan ly nganh, Bo Tai chinh, Bo Ke hoach va Dau tu". Do la mot trong nhung noi dung cua nghi dinh 86/2006/ND-CP nham sua doi bo sung mot so dieu cua nghi dinh 132/2005/ND-CP ve thuc hien cac quyen va nghia vu cua chu so huu nha nuoc doi voi cong ty nha nuoc. Cung theo sua doi cua Nghi..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0