bo chinh tri

Wednesday, 01/06/2016 12:29
 • Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX

  14:52 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Dong chi Phan Dien doc ban kiem diem cua BCH TU Dang IX

  5 nam qua, BCH TU Dang IX lanh dao dat nuoc trong dieu kien trong nuoc va quoc te co nhung thuan loi nhung cung day thach thuc lon, dat ra yeu cau moi doi voi su lanh dao cua dang.

 • Bo Chinh tri lam viec voi Dang uy Quan su TW

  23:09 | Thứ năm 10/11/2005 (GMT+7)

  Bo Chinh tri lam viec voi Dang uy Quan su TW

  Thuc hien Chi thi 46 cua Bo Chinh tri ve Dai hoi Dang bo cac cap tien toi Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu 10 cua Dang, ngay 10/11, tai Ha Noi, Bo Chinh tri lam viec voi tap the Thuong vu Dang uy Quan su Trung uong de gop y, chi dao noi dung Dai hoi lan thu 8, Dang bo quan doi.

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Bo Chinh tri lam viec voi Ban Thuong vu Thanh uy Ha Noi

  23:43 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 29/10, tai tru so T.U Dang, Tong bi thu Nong Duc Manh cung tap the Bo Chinh tri da lam viec voi Ban Thuong vu Thanh uy Ha Noi ve chuan bi Dai hoi Dang bo thanh pho lan XIV va so ket 5 nam thuc hien Nghi quyet 15-NQ/TW cua Bo Chinh tri (khoa VIII) ve "phuong huong, nhiem vu phat trien thu do Ha Noi trong thoi ky 2001-2010".

 • Ong Nong Duc Manh tiep tuc giu chuc Tong bi thu BCH T U khoa X

  08:53 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Ong Nong Duc Manh tiep tuc giu chuc Tong bi thu BCH T U khoa X

  * Danh sach Bo Chinh tri, Ban chap hanh TU Dang khoa X (14 nguoi)Sang nay 25/4, Dai hoi da hop phien be mac tai Hoi truong, bieu quyet mot so van de trong cac van kien Dai hoi; cong bo danh sach Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Tong bi thu BCH T.U khoa X... Theo do co 14 nguoi duoc bau vao Bo Chinh tri, Ban Bi Thu gom 8 nguoi va ong Nong Duc Manh tiep tuc giu chuc Tong bi thu BCH T.U khoa X.

 • Thi diem xay dung chinh quyen do thi tai TPHCM

  11:37 | Thứ bảy 15/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 14/9, tai Ha Noi, duoi su chu tri cua Tong bi thu Nong Duc Manh, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da lam viec voi tap the Ban Thuong vu Thanh uy TP.HCM de cho y kien ve so ket 5 nam thuc hien Nghi quyet 20-NQ/TW, ngay 18/11/2002 cua Bo Chinh tri (khoa IX); phuong huong, nhiem vu phat trien TP.HCM den nam 2010 va De an thi diem mo hinh chinh quyen do thi TP.HCM. Sau khi nghe Ban Thuong vu Thanh uy bao cao, y kien cua Bo, ban, nganh Trung uong, Bo Chinh tri ve co ban..

 • Chi thi cua Bo Chinh tri ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac xay dung xa hoi hoc tap

  09:05 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/4/2007, Bo Chinh tri da ban hanh Chi thi so 11- CT/TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Chi thi neu ro: Quan triet Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang ve “ chuyen dan mo hinh giao duc hien nay sang mo hinh giao duc mo - mo hinh xa hoi hoc tap” va tu tuong Ho Chi Minh ve hoc tap suot doi, nham nang cao dan tri, phat trien nguon nhan luc, dao tao nhan tai, phuc vu su..

 • Bo Chinh tri ra chi thi ve viec thuc hien Nghi quyet ai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua ang

  09:41 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Ngay 25/5, thay mat Bo Chinh tri, Tong Bi thu Nong Ðuc Manh da ky ban hanh Chi thi so 01-CT/T.U cua Bo Chinh tri ve viec nghien cuu, quan triet, tuyen truyen va to chuc thuc hien Nghi quyet Ðai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Ðang. Toan van nhu sau:

 • Bo Chinh tri lam viec voi Ban Thuong vu Thanh uy Ha Noi Ha Noi phai di dau trong phat trien

  01:18 | Thứ bảy 08/12/2007 (GMT+7)

  * Thu tuong Nguyen Tan Dung tiep bo truong cac nuoc ASEAN +3 Ngay 7.12, Bo Chinh tri da lam viec voi Ban Thuong vu Thanh uy Ha Noi de nghe bao cao ve ket qua thuc hien Nghi quyet 15-NQ/TW cua Bo Chinh tri (khoa VIII) "Ve phuong huong, nhiem vu phat trien thu do Ha Noi trong thoi ky 2001-2010" va cong tac chuan bi ky niem 1.000 nam Thang Long - Ha Noi. Tong bi thu Nong Duc Manh chu tri buoi lam viec.

 • Bo Chinh tri lam viec voi Ban Thuong vu Thanh uy TP HCM Can tao ra su dot bien trong tang truong va chuyen dich co cau kinh te

  00:16 | Thứ bảy 15/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 14.10, tai tru so T.U Dang, Tong bi thu Nong Duc Manh cung tap the Bo Chinh tri da lam viec voi Ban Thuong vu Thanh uy TP.HCM, cho y kien ve du thao cac van kien va phuong huong nhan su cap uy chuan bi cho Dai hoi Dang bo thanh pho lan VIII.

 • 6 uy vien Bo Chinh tri khoa IX tai cu khoa X

  01:38 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  6 uy vien Bo Chinh tri khoa IX tai cu khoa X

  6 trong tong so 14 uy vien Bo Chinh tri khoa IX tiep tuc duoc gioi thieu vao BCH Trung uong khoa X, Pho ban Tu tuong van hoa Trung uong Dao Duy Quat thong bao trong buoi gap go voi bao chi chieu 23/4.

 • Bo Chinh tri chi thi Tiep tuc doi moi day manh phong trao thi dua yeu nuoc

  00:07 | Thứ tư 26/05/2004 (GMT+7)

  Ngay 21/5, Bo Chinh tri co Chi thi so 30/CT/TW ve viec tiep tuc doi moi, day manh phong trao thi dua yeu nuoc, phat hien, boi duong tong ket va nhan dien hinh tien tien. Theo chi thi, sau 5 nam thuc hien Chi thi so 35-CT/TW, ngay 3/6/1998 cua Bo Chinh tri (khoa VIII) ve doi moi cong tac thi dua, khen thuong trong giai doan moi, nhin chung cong tac thi dua, khen thuong va phong trao thi dua yeu nuoc trong ca nuoc da co buoc chuyen bien tich cuc... Tuy nhien, cong..

 • Khai mac Hoi nghi Trung uong lan thu 14

  18:39 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Khai mac Hoi nghi Trung uong lan thu 14

  Sang 20/3, phat bieu khai mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX tai Ha Noi, Tong Bi thu Nong Duc Manh cho biet Hoi nghi se cho y kien lan cuoi ve cac du thao van kien trinh Dai hoi X va tiep tuc chuan bi phuong an nhan su gioi thieu Ban Chap hanh Trung uong khoa X, quyet dinh thoi gian to chuc dai hoi, cho y kien ve Chuong trinh va Quy che lam viec cua Dai hoi. Tong Bi thu neu ro, thuc hien quyet dinh cua Hoi nghi lan thu 13 Ban Chap hanh..

 • Giai doan cuoi cua cuoc chien tranh

  21:49 | Thứ bảy 29/04/2006 (GMT+7)

  Giai doan cuoi cua cuoc chien tranh

  Trich Hoi ky cua Dai tuong Le Duc Anh, Nguyen Pho tu lenh Bo Chi huy Chien dich Ho Chi Minh Xuan 1975, Nguyen Chu tich nuoc CHXHCN Viet Nam.

 • Cuba Mot UV Bo Chinh tri bi phat tu 12 nam vi truc loi ca nhan

  20:46 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  Bo Chinh tri DCS Cuba da quyet dinh khai tru ong Hoan Carlos Robinson Agramonte khoi Bo Chinh tri Ban chap hanh trung uong va xoa ten dang vien cua ong do pham toi lam dung chuc quyen, gay hau qua nghiem trong den uy tin va danh du cua Dang.

 • Bo Chinh tri lam viec voi Ban thuong vu Thanh uy Ha Noi

  07:51 | Thứ bảy 08/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 7-12, Bo Chinh tri da lam viec voi Ban thuong vu Thanh uy Ha Noi de nghe bao cao ve ket qua thuc hien nghi quyet 15-NQ/TW cua Bo Chinh tri (khoa VIII) “Ve phuong huong, nhiem vu phat trien thu do Ha Noi trong thoi ky 2001-2010” va cong tac chuan bi ky niem 1.000 nam Thang Long - Ha Noi. Tong bi thu Nong Duc Manh chu tri buoi lam viec.

 • Gorbachev gianh ghe lanh dao Lien Xo nhu the nao

  03:29 | Thứ sáu 11/03/2005 (GMT+7)

  Gorbachev gianh ghe lanh dao Lien Xo nhu the nao

  Sau khi Konstantin Chernenko qua doi hom 10/3/1985, cau hoi ve nha lanh dao moi cua dang Cong san Lien Xo duoc tra loi chong vanh. Trong cuoc hop cua Bo Chinh tri khong day 24 gio sau, Ngoai truong Andrey Gromyko de nghi Mikhail Gorbachev lam tong bi thu va toan bo 17 uy vien ung ho.

 • Thi diem xay dung chinh quyen do thi tai TP HCM

  00:31 | Thứ bảy 15/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 14.9, tai Ha Noi, duoi su chu tri cua Tong bi thu Nong Duc Manh, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da lam viec voi tap the Ban Thuong vu Thanh uy TP.HCM de cho y kien ve so ket 5 nam thuc hien Nghi quyet 20-NQ/TW, ngay 18.11.2002 cua Bo Chinh tri (khoa IX); phuong huong, nhiem vu phat trien TP.HCM den nam 2010 va De an thi diem mo hinh chinh quyen do thi TP.HCM.

 • Bo Chinh tri lam viec voi Dang bo cong an Trung uong

  22:16 | Thứ sáu 11/11/2005 (GMT+7)

  Bo Chinh tri lam viec voi Dang bo cong an Trung uong

  Ngay 11/11, Bo Chinh tri nhac nho Dang bo Cong an Trung uong coi trong viec tang cuong cong tac xay dung Dang, xay dung luc luong Cong an nhan dan trong sach, vung manh, dung voi vi tri then chot va la cong tac trong tam, mui nhon cua toan luc luong.

 • Bo Chinh tri chi thi khan cap ngan chan dich cum

  10:37 | Chủ nhật 08/02/2004 (GMT+7)

  Bo Chinh tri chi thi khan cap ngan chan dich cum

  Dap tat dich cum gia cam, ngan chan dich viem phoi o nguoi do virus la cong viec cap bach nhat hien nay doi hoi phai huy dong suc manh tong hop cua toan xa hoi de thuc hien cho duoc. Do la chi thi do Bo Chinh tri vua dua ra.

 • Bac oi Tim Bac menh mong the

  01:04 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  Bac oi Tim Bac menh mong the

  Ngay 26-8-1969, thay tinh hinh suc khoe cua Bac dien bien cang xau, duoc su uy nhiem cua Bo Chinh tri, Quan uy trung uong ra quyet dinh thanh lap ban chi dao cong tac giu gin thi hai Bac, truc thuoc Quan uy trung uong, do thieu tuong Le Quang Dao, uy vien Trung uong Dang, uy vien Quan uy trung uong, pho chu nhiem Tong cuc Chinh tri, lam truong ban.

 • Quyet dinh ve chuc nang to chuc cua Ban Tuyen giao Trung uong

  14:22 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Quyet dinh ve chuc nang to chuc cua Ban Tuyen giao Trung uong

  Ngay 28/8, Bo Chinh tri da chinh thuc ra Quyet dinh so 80 ve chuc nang, nhiem vu, to chuc bo may cua Ban Tuyen giao TU. Ngay sau khi co Quyet dinh cua Bo Chinh tri, sang 29/8, Ban Tuyen giao TU da to chuc hoi nghi can bo cong chuc toan co quan cong bo va trien khai thuc hien Quyet dinh nay. Theo do, Quyet dinh so 80 cua Bo Chinh tri quy dinh ro chuc nang, nhiem vu, to chuc bo may (toan van cua Quyet dinh nay se duoc dang tai tren bao dien tu Dang Cong san Viet..

 • Dua Da Nang thanh thanh pho CN truoc nam 2020

  07:05 | Thứ sáu 24/10/2003 (GMT+7)

  Dua Da Nang thanh thanh pho CN truoc nam 2020

  Ngay 16/10, Bo Chinh tri da ra Nghi quyet so 33 do Tong Bi thu Nong Duc Manh ky ve xay dung va phat trien TP Da Nang trong thoi ky cong nghiep hoa - hien dai hoa dat nuoc. Nghi quyet cua Bo Chinh tri da neu ra muc tieu va nhiem vu cu the nham xay dung Da Nang tro thanh TP cong nghiep truoc nam 2020.

 • Van phong TW Dang nam ro chinh sach de tham muu tot

  22:53 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Van phong TW Dang nam ro chinh sach de tham muu tot

  17/9, lam viec voi lanh dao Van phong TW Dang ve thuc hien cac quyet dinh cua Bo Chinh tri lien quan den chuc nang, nhiem vu va to chuc bo may cua Van phong, Tong Bi thu noi Van phong can bam sat chuong trinh lam viec de giup Ban Chap hanh TW, Bo Chinh tri, Ban Bi thu dua ra nhung quyet dinh chinh xac, kip thoi.

 • Khai mac hoi nghi T U cuoi cung khoa IX

  00:31 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Khai mac hoi nghi T U cuoi cung khoa IX

  Theo TTXVN, Hoi nghi lan thu 15 Ban Chap hanh T.U Dang khoa IX da khai mac sang hom qua 14/4 tai Ha Noi. Tong bi thu Nong Duc Manh phat bieu khai mac hoi nghi, noi dung nhu sau:

 • Bo VHTT sap trinh Bo Chinh tri de an ve Danh nhan

  09:51 | Thứ sáu 12/01/2007 (GMT+7)

  Bo VHTT sap trinh Bo Chinh tri de an ve Danh nhan

  TP - Hoi nghi trien khai cong tac VH-TT nam 2007 dien ra 2 ngay 11-12/1 tai Ha Noi. Nam nay, Bo VHTT se trinh Bo Chinh tri, Thu tuong Chinh phu nhung de an va du an quan trong.

 • Nguoi lap ban tho Bac trong Khu Di tich Phu Chu tich

  11:29 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Nguoi lap ban tho Bac trong Khu Di tich Phu Chu tich

  "Voi tat ca tam long thanh kinh, nam 2001, tuc ba nam truoc khi ve huu, toi "xin" Bac mot phong ngay gan nha san, noi Bac ngoi ky cac sac lenh xua kia, lam noi tho cung Nguoi". Anh canh ve nam xua nay da ngoai luc tuan, Tran Viet Hoan, ke.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0