bieu thue xuat

Monday, 30/05/2016 11:57
 • Hoan tat bieu thue xuat nhap khau theo chuan ASEAN

  17:11 | Thứ năm 17/04/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua hoan thanh chuyen doi bieu thue xuat, nhap khau hien hanh sang bieu thue quan chung cua ASEAN, theo lo trinh Chuong trinh thue quan uu dai co hieu luc chung (CEPT). Theo do, nang bieu thue quan xuat, nhap khau hang hoa hien hanh tu 6.495 dong thue len 10.689 dong thue.

 • VN sap vao cao diem cua lo trinh cat giam thue nhap khau

  13:58 | Thứ sáu 25/08/2006 (GMT+7)

  VN sap vao cao diem cua lo trinh cat giam thue nhap khau

  Trong qua trinh dam phan gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO), Viet Nam da cam ket cat giam khoang 30% muc thue nhap khau hien hanh va se thuc hien chu yeu trong vong 5 nam ke tu khi chinh thuc gia nhap to chuc nay. Voi tu cach la mot trong nhung thanh vien cua doan dam phan gia nhap WTO, ba Nguyen Thi Bich, Vu truong Vu Hop tac Quoc te cua Bo Tai chinh cho biet, Viet Nam da dam phan bieu thue nhap khau gom 10.600 dong thue, trong do, nhung nganh hang co..

 • Nhieu mat hang co thue nhap khau 0

  09:41 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh nhieu Bieu thue xuat nhap khau uu da moi ap dung cho cac mat hang nhap khau vao VN. Theo bieu thue uu dai moi thi dong vat song, gia cam song chi phai chiu muc thue nhap khau 5% (tru con giong la 0%). Trong khi do, cac san pham nhu thit dong vat (nhom 0201 va 0202) phai chiu muc thue 20%, thit lon 30%, thit va phu pham gia cam 30%. Muc thue nhap khau 30% cung duoc ap dung cho cac san pham tu ca va cac dong vat thuy sinh. Trong khi may su..

 • Bat dau duoc nhap khau mo to phan khoi lon

  00:49 | Thứ sáu 01/06/2007 (GMT+7)

  Bo Thuong mai moi co Thong tu 06/2007 (ngay 30.5.2007) huong dan viec nhap khau xe gan may phan khoi lon tu 175 cm3. Theo do, xe gan may phan khoi lon tu 175 cm3 tro len la mo to co dong co piston dot trong voi dung tich xi lanh tu 175 cc tro len, thuoc nhom 8711 ma so hang hoa trong Bieu thue xuat nhap khau.

 • Tu 1112007 thue nhap khau oto moi la 80

  13:41 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Tu 1112007 thue nhap khau oto moi la 80

  Ong Nguyen Van Can, Vu truong Vu Kiem tra thu thue XNK (Tong cuc Hai Quan) cho biet, Bo Tai chinh da co quyet dinh ban hanh bieu thue xuat nhap khau uu dai theo cam ket gia nhap WTO, trong do co quy dinh thue suat thue nhap khau voi oto moi nguyen chiec.

 • Tu 112008 cat giam gan 2000 dong thue

  16:28 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  Nguon tin tu Trung tam thong tin thuong mai - Bo Cong thuong cho biet, theo bieu thue xuat nhap khau uu dai do Bo Tai chinh vua ban hanh, tu 1-1-2008 se co 26 nganh hang nam trong dien duoc cat giam thue quan theo lo trinh ASEAN.

 • Tu 1112007 thue nhap khau o to moi la 80

  14:19 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Tu 1112007 thue nhap khau o to moi la 80

  Ong Nguyen Van Can, Vu truong Vu Kiem tra thu thue XNK (Tong cuc Hai Quan) cho biet, Bo Tai chinh da co quyet dinh ban hanh bieu thue xuat nhap khau uu dai theo cam ket gia nhap WTO, trong do co quy dinh thue suat thue nhap khau voi oto moi nguyen chiec.

 • Tang thue nhieu mat hang xuat khau

  10:15 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Tang thue nhieu mat hang xuat khau

  Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung vua ky quyet dinh dieu chinh thue suat doi voi gan 30 nhom hang, mat hang trong Bieu thue xuat khau.

 • ASEAN va Trung Quoc giam thue cong nghiep

  18:00 | Thứ ba 28/06/2005 (GMT+7)

  ASEAN va Trung Quoc giam thue cong nghiep

  (TP) - Trung Quoc va Hiep hoi cac quoc gia Nong Nam A se ha thap bieu thue xuat nhap khau doi voi hang hoa cong nghiep ke tu ngay 20/7 toi day, bo truong Thuong mai Trung Quoc cho biet.

 • Hom nay 112008 co gi moi

  06:22 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

  Hom nay 112008 co gi moi

  Ngay 1/1/2008 la cot moc ma nhieu quy dinh phap luat co hieu luc thi hanh. Nhung qui dinh bat dau thuc thi vao ngay dau nam moi nay anh huong the nao toi doi song cua nguoi dan? VM xin gioi thieu mot so qui dinh quan trong va tieu bieu duoc dong dao nguoi dan quan tam. Tang luong toi thieu, tang luong huu Ke tu hom nay 1/1/2008, muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong la 540.000..

 • Giam 10 thue nhap khau oto

  03:17 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua co quyet dinh dieu chinh bieu thue xuat nhap khau uu dai theo cam ket gia nhap To chuc Thuong mai the gioi. Theo do, thue nhap khau oto moi nguyen chiec la 80%, giam 10% so voi muc thue cu, ap dung cho tat ca cac to khai hai quan bat dau tu ngay 11-1.

 • 117 nhom hang duoc dieu chinh giam thue

  23:43 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh bieu thue xuat nhap khau uu dai, theo do co 117 nhom mat hang duoc dieu chinh giam thue.

 • Thue suat thue nhap khau vang quy chung ve mot muc

  13:32 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Thue suat thue nhap khau vang quy chung ve mot muc

  Bo Tai chinh vua co Quyet dinh so 39/2006/QD-BTC ve bieu thue xuat nhap khau uu dai, trong do, thue suat thue nhap khau vang cac loai deu duoc dua ve muc chung la 0,5%. Quyet dinh nay se co hieu luc tu 15/9 toi.

 • Trung Quoc ASEAN giam thue hang cong nghiep

  11:09 | Thứ tư 29/06/2005 (GMT+7)

  Bo Thuong mai Trung Quoc vua cho biet se cung ASEAN se ha thap bieu thue xuat nhap khau doi voi hang hoa cong nghiep ke tu ngay 20/7 toi. Day la buoc thu hai trong chien luoc tien den mot thoa thuan thuong mai tu do (FTA) giua hai ben.

 • Sap co nghi dinh ve danh muc hang hoa va thue suat AFTA

  19:28 | Thứ bảy 28/06/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh cho biet, sap toi Chinh phu se ban hanh Nghi dinh ve Danh muc hang hoa va thue suat CEPT/AFTA nam 2003-2006 cua Viet Nam. Theo do, du kien se dua vao cat giam 10.144 trong so 10.689 mat hang, dong thue trong bieu thue xuat nhap khau (chiem 94,9%).

 • Tho Nhi Ky danh che do GSP cho hang xuat khau Viet Nam

  08:31 | Thứ ba 10/09/2002 (GMT+7)

  Theo thong bao moi day cua Bo Thuong mai, Tho Nhi Ky thuc hien che do uu dai thue quan pho cap (GSP) cho Viet Nam tu 1/1/2002. Uu dai duoc danh cho mot so mat hang nhu nguyen lieu tho va cac san pham so che, gom khoang 2.500 dong thue theo Bieu thue xuat nhap khau cua nuoc nay.

 • 1 1 2007 bo uu dai nhap khau linh kien oto dang CKD

  09:31 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  1 1 2007 bo uu dai nhap khau linh kien oto dang CKD

  Bo Tai chinh vua chinh thuc ban hanh Bieu thue xuat - nhap khau uu dai. Trong do quy dinh, tu ngay 01/01/2007 ap dung thong nhat thue suat thue nhap khau uu dai theo tung linh kien, phu tung oto thay cho viec ap dung thue suat thue nhap khau uu dai theo bo linh kien oto dang CKD.

 • Tu 11 1 2007 thue nhap khau oto moi la 80

  11:35 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Tu 11 1 2007 thue nhap khau oto moi la 80

  Ong Nguyen Van Can, Vu truong Vu Kiem tra thu thue XNK (Tong cuc Hai Quan) cho biet, Bo Tai chinh da co quyet dinh ban hanh bieu thue xuat nhap khau uu dai theo cam ket gia nhap WTO, trong do co quy dinh thue suat thue nhap khau voi oto moi nguyen chiec.

 • San xuat thang may gap han do bi ap sai ma thue

  14:12 | Thứ tư 17/10/2001 (GMT+7)

  4 doanh nghiep san xuat, lap rap, kinh doanh thang may trong nuoc la Cong ty Thien Nam, Tu Dong, A Chau va Thai Binh vua dong loat de nghi Bo Tai chinh va Tong cuc Hai quan xem xet lai viec ap ma so thue doi voi hang phu tung thang may, va nen co quy dinh chi tiet mat hang nay trong bieu thue xuat nhap khau.

 • Giam thue nhap khau o to nguyen chiec

  15:25 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau o to nguyen chiec

  Bo Tai chinh vua ky quyet dinh ban hanh bieu thue xuat nhap khau uu dai theo cam ket gia nhap WTO. Theo do, tu ngay 11/1, thue nhap khau o to moi, nguyen chiec chi con 80%.

 • Dong loat tang thue nhieu mat hang xuat khau

  05:26 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Dong loat tang thue nhieu mat hang xuat khau

  Ngay 5/12, Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung da ky quyet dinh dieu chinh thue suat doi voi gan 30 nhom hang, mat hang trong Bieu thue xuat khau.

 • Tu 11 1 2007 thue nhap khau oto moi la 80

  17:22 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Tu 11 1 2007 thue nhap khau oto moi la 80

  Ong Nguyen Van Can, Vu truong Vu Kiem tra thu thue XNK (Tong cuc Hai Quan) cho biet, Bo Tai chinh da co quyet dinh ban hanh bieu thue xuat nhap khau uu dai theo cam ket gia nhap WTO, trong do co quy dinh thue suat thue nhap khau voi oto moi nguyen chiec.

 • Ban hanh bieu thue xuat khau nhap khau uu dai moi

  16:20 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Ban hanh bieu thue xuat khau nhap khau uu dai moi

  Bo truong Bo Tai chinh vua ban hanh Quyet dinh so 39/2006/QD-BTC ve bieu thue xuat khau, bieu thue nhap khau uu dai moi. Lan dau tien nhung quy dinh ve hai loai thue nay duoc ban hanh trong cung mot quyet dinh.

 • Chinh phu dong y cho nhap o to tai tren 5 tan dang u dong

  18:18 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  Chinh phu dong y cho nhap o to tai tren 5 tan dang u dong

  (VM)- Ngay 31/8, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da co Cong van so 1340/TTg-KTTH yeu cau Bo truong cac Bo Thuy san, Tai nguyen va Moi truong, Nong nghiep va Phat trien nong thon, Y te, Cong an, Xay dung ban hanh ngay cac van ban huong dan thuc hien quan ly hang hoa xuat - nhap khau chuyen nganh duoc quy dinh tai Phuc luc 03 ban hanh kem theo Nghi dinh so 12/2006/ND-CP cua Chinh phu; bao cao Thu tuong Chinh phu ket qua xu ly cong viec truoc ngay..

 • Tang thue nhieu mat hang xuat khau

  08:37 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Tang thue nhieu mat hang xuat khau

  Ngay 5/12, Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung da ky quyet dinh dieu chinh thue suat doi voi gan 30 nhom hang, mat hang trong Bieu thue xuat khau. Chiem phan lon trong so gan 30 nhom hang, mat hang xuat khau noi tren phai chiu muc thue xuat khau moi, voi muc tang pho bien 5% va 10%. Diem de nhan thay trong dinh huong dieu chinh thue nay la tap trung danh thue doi voi cac mat hang la tai nguyen, khoang san cua Viet Nam, xem viec tang thue nay nhu la mot bien..

 • Gia nhap WTO Thue xuat nhap khau chiu tac dong truc tiep

  09:59 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  Gia nhap WTO Thue xuat nhap khau chiu tac dong truc tiep

  Thue luon la mot van de quan trong trong cac hoat dong cua To chuc Thuong mai The gioi (WTO) va la bai toan lon phai tim loi giai cua cac quoc gia trong qua trinh dam phan gia nhap cung nhu khi da tro thanh thanh vien chinh thuc cua to chuc nay. Voi Viet Nam, cac yeu cau ve thue khi dam phan la het suc ro rang, suc ep cat giam, thay doi manh the hien o ca 3 mat: chinh sach thue xuat - nhap khau, chinh sach thue trong nuoc va viec bo sung, thay doi cac loai thue..

 • Giam thue nhap khau vang mieng xuong 0 5

  16:19 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau vang mieng xuong 0 5

  (VM)- Sang 15/8, Bo Tai chinh da cong bo Quyet dinh 39/2006/QD-BTC ve viec ban hanh Bieu thue xuat khau, bieu thue nhap khau uu dai. Theo do, thue suat thue nhap khau vang (ke ca vang ma bach kim) chua gia cong hoac o dang ban thanh pham hoac o dang bot deu o muc 0,5%.

 • Tang thue mot so mat hang tai nguyen khoang san xuat khau

  10:52 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Tang thue mot so mat hang tai nguyen khoang san xuat khau

  Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung ngay 5/12/2006 da ky ban hanh Quyet dinh so 67/2006/QD-BTC ve viec sua doi, bo sung thue suat thue xuat khau mot so nhom mat hang trong Bieu thue xuat khau. Theo do, thue suat thue xuat khau mot so mat hang la tai nguyen, khoang san duoc dieu chinh theo huong tang tu 5-10%.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0