bieu thue nhap khau

Sunday, 29/05/2016 22:22
 • Ban hanh bieu thue nhap khau uu dai dac biet cua VN

  11:04 | Thứ năm 26/04/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh bieu thue nhap khau uu dai dac biet cua Viet Nam de thuc hien Khu vuc mau dich tu do ASEAN - Trung Quoc (ACFTA).

 • Ban hanh bieu thue nhap khau o to cu

  10:28 | Thứ tư 29/03/2006 (GMT+7)

  Ban hanh bieu thue nhap khau o to cu

  Hom qua (28/3), Thu tuong Chinh phu da ky Quyet dinh so 69/2006 chinh thuc ban hanh bieu thue nhap khau o to cu tu 15 cho ngoi tro xuong.

 • My sap ha bieu thue nhap khau thep

  16:39 | Thứ ba 02/12/2003 (GMT+7)

  My sap ha bieu thue nhap khau thep

  Tong thong Bush dang chuan bi ha bieu thue nhap khau thep nham tranh mot cuoc chien thuong mai voi Lien minh chau Au, bao chi My dua tin.

 • Tu 19 ap dung bieu thue nhap khau uu dai moi

  15:08 | Thứ năm 31/07/2003 (GMT+7)

  Bo truong Tai chinh vua chinh thuc ky Quyet dinh 110/2003 ban hanh bieu thue nhap khau uu dai moi, bat dau ap dung cho cac to khai hang hoa nhap khau nop cho co quan hai quan tu 1/9.

 • Luu y ve viec My ap dung bieu thue nhap khau moi

  08:56 | Thứ tư 31/01/2007 (GMT+7)

  Luu y ve viec My ap dung bieu thue nhap khau moi

  Bo Thuong mai vua co luu y doanh nghiep Viet Nam khi xuat khau vao My can chu y trong ke khai ma so thue cua hang hoa. Vi tu 3/2 toi, My se ap dung bieu thue nhap khau 2007.

 • Bieu thue nhap khau linh kien phu tung o to moi

  08:33 | Thứ năm 01/09/2005 (GMT+7)

  Bieu thue nhap khau linh kien phu tung o to moi

  Bo Tai chinh vua ban hanh Quyet dinh 57/2005/QD - BTC ve viec sua doi thue suat thue nhap khau uu dai doi voi cac mat hang linh kien, phu tung oto trong Bieu thue NK uu dai. Bieu thue nay nham thay the bieu thue nhap khau CKD, IKD dang hien hanh.

 • Ban hanh bieu thue nhap khau xang dau

  21:23 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  Ban hanh bieu thue nhap khau xang dau

  Nguon tin tu Bo Tai chinh cho biet, ngay 31/5, Bo da chinh thuc ban hanh bieu thue nhap khau xang dau de cac DN co the tu dieu chinh gia xang theo quy dinh moi tai Nghi dinh 55 ve kinh doanh xang dau.

 • Tang thue nhap khau xang dau

  09:08 | Thứ năm 10/11/2005 (GMT+7)

  Tang thue nhap khau xang dau

  Cac mat hang xang, dau nhap khau co to khai hai quan tu 9/11 se phai ap dung bieu thue nhap khau moi: 5%, thay vi 0% nhu trong thoi gian qua. Day la noi dung chinh cua Quyet dinh moi cua Bo Tai chinh ve viec sua doi thue suat thue nhap khau mot so mat hang thuoc nhom 2710 trong Bieu thue nhap khau uu dai, ban hanh ngay 7/11.

 • Tu 9 11 bat dau tang thue nhap khau xang dau

  16:37 | Thứ tư 09/11/2005 (GMT+7)

  Tu 9 11 bat dau tang thue nhap khau xang dau

  Cac mat hang xang, dau nhap khau co to khai hai quan tu hom nay (9/11) se phai ap dung bieu thue nhap khau moi: 5%, thay vi 0% nhu trong thoi gian qua. Day la noi dung chinh cua Quyet dinh so 78/2005/QD-BTC cua Bo Tai chinh ve viec sua doi thue suat thue nhap khau mot so mat hang thuoc nhom 2710 trong Bieu thue nhap khau uu dai, ban hanh ngay 7/11/2005.

 • Chinh phu dong y cho nhap o to tai tren 5 tan dang u dong

  18:18 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  Chinh phu dong y cho nhap o to tai tren 5 tan dang u dong

  (VM)- Ngay 31/8, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da co Cong van so 1340/TTg-KTTH yeu cau Bo truong cac Bo Thuy san, Tai nguyen va Moi truong, Nong nghiep va Phat trien nong thon, Y te, Cong an, Xay dung ban hanh ngay cac van ban huong dan thuc hien quan ly hang hoa xuat - nhap khau chuyen nganh duoc quy dinh tai Phuc luc 03 ban hanh kem theo Nghi dinh so 12/2006/ND-CP cua Chinh phu; bao cao Thu tuong Chinh phu ket qua xu ly cong viec truoc ngay..

 • DN san xuat o to dang cho bieu thue nhap khau moi

  08:02 | Thứ sáu 22/07/2005 (GMT+7)

  DN san xuat o to dang cho bieu thue nhap khau moi

  Tai hoi thao quoc te ve cong nghiep phu tro va phuong tien giao thong ngay 21-7 tai Ha Noi, Tong Cuc pho Tong cuc Hai quan Dang Thi Binh An cho biet van chua nga ngu thoi diem thong nhat thuc hien viec tinh thue bo linh kien o to nhap khau chi tiet theo phu tung. Du kien thoi gian chuyen doi co the la 6 thang hoac 1 nam.

 • Bieu thue nhap khau oto cu Ke cuoi nguoi khoc

  15:49 | Thứ sáu 31/03/2006 (GMT+7)

  Bieu thue nhap khau oto cu Ke cuoi nguoi khoc

  Du da du tinh mot muc thue cao doi voi xe oto cu nhap khau, nhung nhieu "dai gia" dang toan tinh viec nhap khau mat hang nay cung choang vang voi muc ap thue.

 • Ban hanh bieu thue nhap khau oto cu

  02:45 | Thứ tư 29/03/2006 (GMT+7)

  Ban hanh bieu thue nhap khau oto cu

  TT (Ha Noi, TP.HCM) - Ngay 28-3, Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh 69 ban hanh bieu thue tuyet doi nhap khau oto cho nguoi tu 15 cho tro xuong (ca lai xe) da qua su dung. Bieu thue nay khong thay doi so voi to trinh cua Bo Tai chinh (xem bang).

 • Hoa Ky cong bo Bieu thue nhap khau 2007

  08:21 | Thứ tư 31/01/2007 (GMT+7)

  Nguon tin tu Vu Thi truong Chau My va Thuong vu Viet Nam tai Hoa Ky ngay 31/1 cho biet: Hoa Ky vua thong bao rong rai tren mang bieu thue 2007, trong bieu thue nay co ket hop ca nhung thay doi cua To chuc Hai quan The gioi (WCO).

 • Ban hanh bieu thue nhap khau oto cu

  00:30 | Chủ nhật 04/11/2007 (GMT+7)

  Ban hanh bieu thue nhap khau oto cu

  Bo Tai chinh vua co quyet dinh dieu chinh thue nhap khau tuyet doi doi voi mat hang oto cu. Muc giam cao nhat doi voi cac dong xe hang nho loai duoi 5 cho ngoi co dung tich xi-lanh duoi 1,0 lit la 300 USD.

 • Ban hanh bieu thue nhap khau oto cu

  11:28 | Chủ nhật 04/11/2007 (GMT+7)

  Ban hanh bieu thue nhap khau oto cu

  Bo Tai chinh vua co quyet dinh dieu chinh thue nhap khau tuyet doi doi voi mat hang oto cu. Muc giam cao nhat doi voi cac dong xe hang nho loai duoi 5 cho ngoi co dung tich xi-lanh duoi 1,0 lit la 300 USD.

 • Giam thue nhap khau theo cam ket WTO

  15:50 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau theo cam ket WTO

  Giam thue nhap khau oto, hang det may, va thuoc la la nhung diem noi bat nhat trong phuong an moi ve bieu thue nhap khau uu dai cua Bo Tai chinh nham thuc hien cac cam ket WTO.

 • Bieu thue nhap khau oto cu Ke cuoi nguoi khoc

  10:49 | Thứ sáu 31/03/2006 (GMT+7)

  Bieu thue nhap khau oto cu Ke cuoi nguoi khoc

  Du da du tinh mot muc thue cao doi voi xe oto cu nhap khau, nhung nhieu "dai gia" dang toan tinh viec nhap khau mat hang nay cung choang vang voi muc ap thue.

 • 1 1 2006 Ap dung bieu thue nhap linh kien phu tung o to moi

  17:17 | Thứ năm 09/06/2005 (GMT+7)

  1 1 2006 Ap dung bieu thue nhap linh kien phu tung o to moi

  Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung dong y phuong an xay dung Bieu thue nhap khau linh kien, phu tung o to va cac bien phap dong bo de ho tro viec trien khai Bieu thue moi cua Bo Tai chinh.

 • Cam ket ve thue quan cua Viet Nam trong WTO

  07:17 | Thứ tư 08/11/2006 (GMT+7)

  Cam ket ve thue quan cua Viet Nam trong WTO

  TP - Chieu qua, 7/11, Bo Tai chinh da cong bo toan bo cam ket ve thue quan, hang hoa. Cam ket rang buoc toan bo Bieu thue nhap khau hien hanh gom 10.600 dong thue.

 • Mo rong khung thue suat nhap khau voi 92 nhom hang

  14:16 | Thứ tư 18/06/2003 (GMT+7)

  Sang nay, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da bieu quyet thong qua nghi quyet sua doi bieu thue nhap khau theo huong tang tran thue suat voi 82 nhom hang, giam san voi 10 nhom khac. Can cu vao khung thue nay, Chinh phu co the tang thue voi mot so mat hang trung gia cam, duong nhap khau ngoai han ngach, phu tung xe may...

 • Sap hoan thien bieu thue linh kien oto

  04:11 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Sap hoan thien bieu thue linh kien oto

  Bo Tai chinh dang gap rut hoan thien bieu thue nhap khau linh kien moi doi voi phu tung oto va du kien ban hanh trong vai tuan toi. De tranh phuc tap cho cong tac khai va tinh thue, du kien se con khoang 5-6 muc thue suat nhap khau doi voi cac linh kien oto (tu 0% den toi da 30%).

 • Sap ban hanh khung thue nhap khau xang dau

  21:26 | Thứ hai 14/05/2007 (GMT+7)

  Sap ban hanh khung thue nhap khau xang dau

  Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung vua cho biet, Bo Tai chinh sap ban hanh bieu thue nhap khau xang dau ap dung cho mat hang nay sau khi DN da duoc trao quyen tu dinh gia xang.

 • 37 mat hang duoc bo thue nhap khau

  09:28 | Thứ ba 19/10/2004 (GMT+7)

  37 mat hang duoc bo thue nhap khau

  Bo Tai chinh vua quyet dinh sua doi thue nhap khau doi voi mot so nhom hang trong bieu thue nhap khau uu dai, theo do se co 37 mat hang duoc bo thue nhap khau va 53 mat hang duoc giam thue nhap khau.

 • Ban hanh bieu thue xuat khau nhap khau uu dai moi

  16:20 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Ban hanh bieu thue xuat khau nhap khau uu dai moi

  Bo truong Bo Tai chinh vua ban hanh Quyet dinh so 39/2006/QD-BTC ve bieu thue xuat khau, bieu thue nhap khau uu dai moi. Lan dau tien nhung quy dinh ve hai loai thue nay duoc ban hanh trong cung mot quyet dinh.

 • Lai tang thue nhap khau xang dau

  21:47 | Thứ hai 09/10/2006 (GMT+7)

  Lai tang thue nhap khau xang dau

  Ngay 6/10, Bo Tai chinh da ban hanh Quyet dinh so 54/2006/QD-BTC ve muc thue suat thue nhap khau doi voi mot so mat hang thuoc nhom 2710 trong Bieu thue nhap khau uu dai.

 • Tiep tuc giam thue nhieu mat hang

  21:33 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc giam thue nhieu mat hang

  Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung vua ky Quyet dinh so 86/2007/QD-BTC ve viec qui dinh tam thoi muc thue suat thue nhap khau uu dai doi voi mot so mat hang trong bieu thue nhap khau uu dai. Theo do, co them nhieu mat hang duoc giam thue nhap khau.

 • Ruou co xuat xu tu My va Uc phai chiu thue nhap khau 80

  15:56 | Thứ hai 24/05/2004 (GMT+7)

  Ruou co xuat xu tu My va Uc phai chiu thue nhap khau 80

  Theo thong bao moi nhat cua Bo Tai chinh, mat hang ruou (thuoc cac nhom 2204, 2205, 2206, 2208 cua Bieu thue nhap khau uu dai) co xuat xu tu My va Uc se phai chiu muc thue suat thue nhap khau la 80%.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0