bien phap

Sunday, 29/05/2016 07:02
 • Phap lenh tu ve trong nhap khau hang hoa

  02:15 | Thứ ba 01/04/2003 (GMT+7)

  Phap lenh duoc ban hanh nham tang cuong quan ly nha nuoc ve kinh te, tao dieu kien de hoi nhap kinh te quoc te co hieu qua, han che nhung tac dong khong thuan loi gay thiet hai nghiem trong cho san xuat trong nuoc do viec gia tang bat thuong nhap khau hang hoa vao Viet Nam.

 • Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi

  16:40 | Thứ năm 04/10/2001 (GMT+7)

  Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Chinh phu Hop Chung Quoc Hoa Ky (duoi day duoc goi chung la "cac Ben" va goi rieng la "Ben") mong muon thiet lap va phat trien quan he kinh te va thuong mai binh dang va cung co loi tren co so ton trong doc lap va chu quyen cua nhau.

 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.

 • Toi rut ra duoc nhieu dieu tu cau hoi cua ban doc TS ve SARS

  17:35 | Thứ hai 07/04/2003 (GMT+7)

  Toi rut ra duoc nhieu dieu tu cau hoi cua ban doc TS ve SARS

  Giao su Hoang Thuy Long noi nhu vay khi roi toa soan VnE de den cuoc hop cua Ban phong chong dich benh ho hap, Bo Y te, vao luc 4h chieu 7/4. Nhung cau tra loi chi tiet cua giao su trong cuoc phong van truc tuyen giup moi nguoi hieu hon ve SARS de biet cach phong chong va tin tuong vao nhung bien phap dieu tri ma Viet Nam dang tien hanh.

 • Cong an cai bay de bat nguoi co dung luat

  09:39 | Thứ sáu 02/08/2002 (GMT+7)

  Trong vu an “nguoi mau” ban dam, duong su da to cao viec dieu tra vien cua Cong an TP HCM “dao dien” vu an voi dong co ca nhan. Su viec lien quan den van de co quan dieu tra duoc ap dung nhung bien phap nghiep vu nao de pha an. Duoi day la y kien cua mot so luat su, tham phan, cong to vien.

 • Philippines tiep tuc bien phap tu ve voi kinh noi VN

  19:01 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Philippines tiep tuc bien phap tu ve voi kinh noi VN

  Vu Chinh sach Thuong mai da bien - Bo Thuong mai vua cho biet, Bo Cong thuong Philippines vua co Phap lenh tiep tuc ap dung cac bien phap tu ve doi voi mat hang kinh noi khong mau doi voi mot so nuoc tren the gioi trong do co Viet Nam. Nhu vay, sau qua trinh ra soat trong nam 2006, Viet Nam van nam trong danh sach cac nuoc tiep tuc bi ap dung bien phap nay.

 • Duy tri bien phap dan tem hang nhap khau lieu co con phu hop

  11:23 | Thứ bảy 25/03/2006 (GMT+7)

  Trong thoi diem hien nay, viec dan tem doi voi hang nhap khau van duoc xem la mot trong nhung bien phap huu hieu de han che nan hang nhai, hang gia va hang khong co nguon goc xuat xu tieu thu tren thi truong. Tuy nhien, thoi gian qua, trong qua trinh thuc hien, viec dan tem nhap khau cung da nay sinh bat cap, nhieu loai hang hoa khong con phu hop cho viec dan tem. Van de quan trong hien nay la can phai dieu chinh lai hoat dong nay cho phu hop voi tinh hinh thuc..

 • Da co 4 tau chim tai dao Phu Quy

  23:31 | Thứ hai 04/12/2006 (GMT+7)

  Da co 4 tau chim tai dao Phu Quy

  Bao cao tu Binh Thuan voi pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung, Thu truong Bo Thuy san Nguyen Viet Thang - truong doan cong tac cua Ban chi dao PCLB TU tai Binh Thuan - cho biet den 20g toi da co 4 tau nho (20 CV) cua ngu dan bi song danh chim tai dao Phu Quy, khong co thiet hai ve nguoi. Mua to va gio giat tren cap 7 da lam nuoc dang sap tran de chan song. Cac luc luong da phai keo 279 tau trong tong so 1.105 tau dang tru bao len bo. Den 21g, 4 tau chim da..

 • Muon tai ngoai nop bao nhieu

  21:30 | Thứ tư 04/10/2006 (GMT+7)

  Lan dau tien cac bi can, bi cao se duoc phep dung tien hoac tai san co gia tri de bao dam cho viec tai ngoai. Du thao Nghi dinh ve noi dung nay dang duoc Bo Tu phap soan thao, du kien se duoc thong qua trong thoi gian toi.

 • WTO Than trong voi chong ban pha gia

  14:47 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  WTO Than trong voi chong ban pha gia

  Theo du kien, VN se chinh thuc gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) nam nay. Bai viet nay tap trung vao mot van de rat dang quan tam nhung con tuong doi it duoc de cap toi, do la van de chong ban pha gia hang hoa nuoc ngoai o VN.

 • Them mot mat hang cua VN bi ap dung bien phap tu ve

  16:43 | Thứ năm 12/10/2006 (GMT+7)

  Tin tu Bo Thuong mai cho biet Bo truong Cong thuong Philippines Peter B. Favila da ky Phap lenh tiep tuc ap dung cac bien phap tu ve doi voi mat hang kinh noi khong mau doi voi mot so nuoc tren the gioi trong do co Viet Nam.

 • Dien thoai Internet lau da day nhung lui chua bao nhieu

  16:32 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Dien thoai Internet lau da day nhung lui chua bao nhieu

  Theo Thanh tra Bo Buu chinh Vien thong, trong thoi gian vua qua, Bo Buu chinh Vien thong da tich cuc chi dao cac doanh nghiep cung cap dich vu dien thoai Internet tang cuong cong tac ngan chan viec cung cap dich vu trai phap luat. Song, duong nhu, tinh hinh cung cap va su dung dich vu dien thoai Internet trai phap luat tren lanh tho Viet Nam van khong ngung gia tang. Phai khang dinh ngay rang, tinh trang nay da gay thiet hai nghiem trong cho cac doanh nghiep kinh..

 • Du thao ND quy dinh xu ly kien nghi ve TTHC

  10:22 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Du thao Nghi dinh Quy dinh ve tiep nhan, xu ly cac phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc ve co che, chinh sach, thu tuc hanh chinh.Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;Can cu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003;Can cu Nghi quyet so 38/CP ngay 05 thang 4 nam 1994 cua Chinh phu ve cai cach mot buoc thu tuc hanh chinh trong quan he giua co quan nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep;De phat huy dan chu va tao dieu kien..

 • Hay chu dong truoc thien tai

  16:50 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  Hay chu dong truoc thien tai

  Hon 300 cau hoi gui ve cho Ban tron truc tuyen "Con nguoi voi thien tai" cua TT voi nhieu thac mac ve nguyen nhan, bien phap du bao, cach xu ly tinh huong... "Hay chu dong truoc thien tai!", do la loi khuyen cua cac chuyen gia.

 • Gia nhap WTO Than trong voi chong ban pha gia

  08:46 | Chủ nhật 05/11/2006 (GMT+7)

  Gia nhap WTO Than trong voi chong ban pha gia

  Viet Nam se chinh thuc gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) vao thang 11 nam nay. Bai viet nay tap trung vao mot van de rat dang quan tam nhung con tuong doi it duoc de cap toi, do la van de chong ban pha gia hang hoa nuoc ngoai o Viet Nam.

 • Thu tuong Dinh chi tat ca cac cuoc hop de tap trung chong bao

  21:08 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  (VM)- Ngay 2/10, Thu tuong Chinh phu da co cong dien so 1425/CD-TTg gui Ban Chi dao phong, chong lut, bao Trung uong; Uy ban quoc gia Tim kiem Cuu nan; cac bo, nganh lien quan; UBND cac tinh, thanh pho ven bien tu Thai Binh den Da Nang; cac tinh Bac Bo, Trung bo va Tay Nguyen; cac co quan thong tin dai chung ve viec khan truong thuc hien cac bien phap phong chong bao so 5. Theo do, Thu tuong yeu cau cac dia phuong dinh chi tat ca cac cuoc hop khong can thiet de..

 • Van hoi lon Thach thuc lon

  16:54 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Trong phien khai mac ky hop thu 8, Quoc hoi khoa XI (ngay 18-102005), Thu tuong Phan Van Khai da trinh bay bao cao cua Chinh phu bao cao tom tat ket qua thuc hien nhiem vu nam 2005; phuong huong nhiem vu nam 2006.

 • 1 2007 Se bai bo bien phap quan che hanh chinh

  07:33 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  TP - Chieu 14/12, trong khuon kho phien hop lan thu 45, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da thao luan, cho y kien doi voi to trinh cua Chinh phu ve viec bai bo bien phap quan che hanh chinh.

 • Kinh noi khong mau Viet Nam bi tai ap dung bien phap tu ve

  17:25 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Nguon tin tu Bo Thuong mai ngay 11/10 cho biet: Mat hang kinh noi khong mau cua Viet Nam la mot trong nhung san pham nam trong danh sach bi Philippines tiep tuc ap dung cac bien phap tu ve.

 • Ban doc buc xuc va hien ke giam thieu TNGT

  20:56 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  Ban doc buc xuc va hien ke giam thieu TNGT

  Sau su kien 2 nha khoa hoc noi tieng gap tai nan do xe may dam tai HN, hang tram ban doc da gui y kien den TP, nhieu y kien dong gop dang de cho moi nguoi va dac biet la nhung nha quan ly do thi phai luu tam.

 • Thuong mai hang hoa trong WTO

  04:30 | Thứ tư 22/12/2004 (GMT+7)

  Gia nhap WTO co nghia la duoc quyen tiep can toi thi truong cua tat ca cac thanh vien khac tren co so doi xu MFN. Nhung de duoc huong loi nhuan nay, cac nuoc moi gia nhap cung phai cam ket chap nhan cac nguyen tac da bien, dong thoi giam muc bao ho cua minh.

 • Su that ve bien phap tham van cua CIA

  23:19 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  Su that ve bien phap tham van cua CIA

  Water-boarding (tam dich la "van va nuoc") la hinh thuc tra tan tung duoc su dung tai trai giam khet tieng Tuol Sleng thoi Khmer Do o Campuchia. CIA cung dung bien phap nay.

 • Mua tin to giac buon lau 50 trieu dong lieu co kha thi

  15:00 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh da co thong tu huong dan viec quan ly va xu ly tang vat, phuong tien do vi pham hanh chinh, tich thu sung cong quy Nha nuoc, cho phep muc chi mua tin cua moi vu viec toi da la 10% (nhung khong qua 50 trieu dong/vu viec). De tim hieu ro van de nay, bao chi da co cuoc trao doi voi mot so lanh dao trong nganh hai quan: Ong Le Thanh Hien - Cuc truong Cuc dieu tra chong buon lau (TCHQ): Viec mua tin phuc vu chong buon lau duoc thuc hien nhu the nao? Thua..

 • Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

  20:20 | Thứ ba 21/10/2003 (GMT+7)

  Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

  Buoc vao nam 2004, chung ta thua huong duoc nhung thanh qua va kinh nghiem tich tu duoc trong qua trinh doi moi va phat trien dat nuoc, khong chi ve co so vat chat - ky thuat duoc dua vao su dung, ve khung phap ly duoc hinh thanh theo co che moi, ve doi song vat chat duoc cai thien ma ca ve tu duy, kien thuc va tinh nang dong trong xa hoi da co buoc phat trien phu hop hon voi kinh te thi truong. Moi truong va tam ly xa hoi thuan loi hon cho viec phat huy moi..

 • Bai bo bien phap quan che hanh chinh

  16:31 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Chieu nay (14-12), Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu thay mat Chinh phu trinh voi Uy ban thuong vu Quoc hoi ve viec bai bo bien phap quan che hanh chinh.

 • WTO Hiep dinh TRIMs

  14:00 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  + Toi hien dang tim hieu thong tin ve Hiep dinh ve cac bien phap dau tu lien quan den thuong mai (TRIMs) cu the la cac thong tin ve lich su, hoan canh ra doi cua hiep dinh nay. Xin tra loi gium toi ve van de nay ?Xin cam on! (Dinh Huong)


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0