bien che

Sunday, 29/05/2016 20:26
 • Nghi dinh quy dinh che do tu chu tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan nha nuoc

  08:46 | Thứ năm 20/10/2005 (GMT+7)

  Chuong I

 • Co su khac nhau giua HD trong bien che va HD ngoai bien che

  14:28 | Thứ tư 27/09/2006 (GMT+7)

  Em toi cong tac tai Chi Cuc Thue TP Long Xuyen tu 14 nam nay. Em ay da 2 lan thi dau vao bien che cua nganh, nhung van khong duoc ky HDLD khong xac dinh thoi han. Lan 1, Phong To Chuc cua Cuc Thue An Giang bao het bien che phai cho. 5 nam sau, Tong Cuc Thue to chuc thi lan 2 (nam 2005) va bao em toi thi lai. Em toi cung da thi dau, nhung van bao het bien che va phai cho.

 • Bao nhieu thu truong Cau hoi kho

  16:44 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Bao nhieu thu truong Cau hoi kho

  Tra loi phong van ben le hoi nghi ve tinh gian bien che, Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan cho biet: Theo ND khung ve chuc nang, nhiem vu, quyen han cua cac bo, moi bo chi nen co 4 thu truong. Nhung trong thuc te, nhap ba bo vao, cac thu truong dang la nhung nguoi lam duoc viec, cong viec lai rat nhieu...

 • Se sap xep lai can bo lanh dao neu khong con phu hop

  16:39 | Thứ tư 03/10/2007 (GMT+7)

  Se sap xep lai can bo lanh dao neu khong con phu hop

  TP - “Doi voi cac dong chi la can bo chu chot, neu thay viec bo tri khong con phu hop nua van co the sap xep lai” - Bo truong Noi vu Tran Van Tuan cho biet.

 • Lua chay bien che co giao chiem doat gan 100 trieu dong

  10:03 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Lua chay bien che va hop dong cho 9 truong hop nho moi quan he voi can bo UBND va Phong Giao duc huyen Dong Hung - Thai Binh, co giao Phi Thi Hai Ly da chiem doat gan 100 trieu dong cua cac nan nhan. Nhieu thong tin cho rang, lien quan den vu an nay co su tiep tay cua mot so can bo dia phuong.

 • Thay doi dinh muc bien che giao vien

  09:13 | Thứ ba 12/10/2004 (GMT+7)

  Theo thong tu lien Bo GD-DT va Noi vu so 34/2004/TTLT/BGD-DT-BNV huong dan dinh muc bien che cua can bo, giao vien, nhan vien cac truong pho thong, bien che giao vien se thay doi theo huong tang len va co them can bo chuyen trach thu vien, thiet bi...

 • Nghich canh trong va ngoai bien che

  21:44 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  Bo truong Tran Van Tuan thong bao la Bo Noi vu dang xay dung va trinh Quoc hoi ban hanh Luat Cong vu de phu hop voi xu huong chuyen doi tu nen hanh chinh cai quan sang nen hanh chinh phuc vu.

 • Bien che giao vien chiec ao da chat

  18:07 | Thứ ba 21/03/2006 (GMT+7)

  Bien che giao vien chiec ao da chat

  Lau nay, trong hau het cac cuoc hop ve giao duc, neu noi den nhan su bao gio cac hieu truong, lanh dao Phong GD–DT cung than mot cau giong nhau “qui dinh ve bien che da qua loi thoi”.

 • Tinh gian bien che Ket qua la con so am

  22:49 | Thứ tư 26/01/2005 (GMT+7)

  Tinh gian bien che Ket qua la con so am

  Trong khi yeu cau “tinh gian bien che” bo may hanh chinh nha nuoc luc nao cung duoc dat ra cap thiet, thi tren thuc te o hau het cac bo, nganh, dia phuong, ket qua cua viec thuc hien chinh sach tren con het suc han che.

 • Tinh gian bien che khong tru lanh dao

  13:01 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Tinh gian bien che khong tru lanh dao

  Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan khang dinh nhu vay khi tra loi phong van bao gioi ben le hoi nghi tap huan thuc hien tinh gian bien che do Bo nay to chuc sang nay, 2/10.

 • Phai quan tam hon den pham chat nang luc cua bo may tu phap

  00:31 | Thứ năm 25/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 24/3, trong ngay lam viec cuoi cung cua phien hop thu 16, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da nghe bao cao de nghi tang bien che cua nganh toa an va nganh kiem sat. Cac uy vien UBTVQH da chap thuan phuong an tang bien che noi tren.

 • Tuong lai nao cho nhung can bo Doan ngoai bien che

  08:47 | Thứ năm 26/10/2006 (GMT+7)

  Tuong lai nao cho nhung can bo Doan ngoai bien che

  TP - Ngay tai Thu do Ha Noi, nhieu nguoi da co toi gan chuc nam lam can bo Doan chu chot tai co so ma van chua duoc tuyen vao bien che. Tai quan Ba Dinh, 100% Bi thu Doan phuong chuyen trach hien van o dien cho...bien che.

 • Bo truong chu tich tinh chiu trach nhiem quan ly bien che

  10:41 | Thứ hai 30/06/2003 (GMT+7)

  Theo nghi dinh 71 vua duoc ban hanh, Thu tuong Chinh phu se chi quyet dinh chi tieu bien che hanh chinh doi voi tung bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu va dinh muc bien che trong cac don vi su nghiep nha nuoc o trung uong.

 • Se giam dan Thu truong o cac bo moi sap nhap

  15:28 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Se giam dan Thu truong o cac bo moi sap nhap

  Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan cho biet nhu vay ben le Hoi nghi trien khai Nghi dinh cua Chinh phu ve chinh sach tinh gian bien che, to chuc sang 2/10. Ong Tuan cung cho rang, viec tinh gian bien che toi day se mo ra co hoi voi nhung nguoi tre, co nang luc.

 • Nghich ly thu nhap nganh giao duc

  08:17 | Thứ hai 14/01/2008 (GMT+7)

  Nghich ly thu nhap nganh giao duc

  Co mot goc khuat trong nganh giao duc dan den su bat cong. Do chinh la co che "bien che" va "hop dong" doi voi giao vien dung lop. Dieu nay da gay ra nghich canh, khong it giao vien "om o" vi chiu than phan hop dong, con khong it giao vien nhan ha nho co cai mac bien che, mac du cong suc dao tao va lam viec cua ho la nhu nhau. Muon lam cong boc sao kho the!

 • Mo rong khoan bien che va kinh phi quan ly hanh chinh

  07:35 | Chủ nhật 14/04/2002 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua giao cho Bo Tai chinh trien khai che do tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu va mo rong khoan bien che, kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan hanh chinh nha nuoc. Hai co che moi nay se dem lai gi cho nguoi lao dong?

 • Tinh yeu bien che

  11:06 | Chủ nhật 22/05/2005 (GMT+7)

  Tinh yeu bien che

  Phai xin duoc viec, vao duoc bien che nha nuoc moi cho phep tinh yeu bien che. Do la quan niem cua khong it ban tre thoi nay.

 • 2007 TP HCM tang them hon 3.500 bien che hanh chinh

  04:58 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  Chieu 8-11, ong Chau Minh Ty - giam doc So Noi vu TP.HCM - cho biet nhu cau tong so bien che hanh chinh, su nghiep nam 2007 cua TP du kien se la 105.851 nguoi. So voi bien che da giao nam 2006, bien che hanh chinh su nghiep nam 2007 tang them 3.572 nguoi do thanh lap them cac phong, ban, doi chuyen mon nghiep vu nhu Phong cai cach hanh chinh (So Noi vu), Phong giam sat va danh gia dau tu (So Ke hoach - dau tu), Phong kiem tra van ban, Phong cong chung so 6, du..

 • Xet xu nhom lua dao chay bien che

  07:45 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  Xet xu nhom lua dao chay bien che

  Nhom doi tuong nay dat ra quy dinh: chay bien che giao vien thi thu 15 trieu dong/1 truong hop; lam ke toan, tap vu hoac y ta thi 20 trieu dong/1 truong hop, chuyen truong la 4 trieu dong/1 truong hop.

 • Ap dung chinh sach tinh gian bien che moi

  11:07 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 8-8, Thu tuong Chinh phu da ky ban hanh Nghi dinh so 132/2007/ND-CP quy dinh ve chinh sach tinh gian bien che o cac co quan hanh chinh nha nuoc va su nghiep cong lap tu Trung uong den cap huyen; doanh nghiep nha nuoc duoc co phan hoa, giao ban, sap nhap, hop nhat, giai the, pha san hoac chuyen thanh cong ty trach nhiem huu han; nong, lam truong quoc doanh duoc sap xep lai.

 • Tinh gian bien che tranh tinh gian lan nhau

  07:02 | Chủ nhật 07/10/2007 (GMT+7)

  Van de tinh gian bien che da thuc su tro thanh cu soc doi voi nhieu nguoi lao dong du bat ke o vi tri nao. Day la mot van de ma ngay ca nhung nguoi ban hanh ra cac van ban phap luat lien quan cung phai thua nhan tinh phuc tap trong qua trinh trien khai.

 • Tinh yeu bien che

  20:40 | Chủ nhật 22/05/2005 (GMT+7)

  Tinh yeu bien che

  Phai xin duoc viec, vao duoc bien che nha nuoc moi cho phep tinh yeu bien che. Do la quan niem cua khong it ban tre thoi nay.

 • Cong chuc TP HCM ung ho viec khoan bien che

  10:20 | Thứ sáu 18/05/2001 (GMT+7)

  Cong chuc TP HCM ung ho viec khoan bien che

  Sang 16/5, TP da to chuc Hoi nghi so ket thuc hien thi diem “Khoan bien che va kinh phi quan ly hanh chinh”. Sau mot nam thuc hien co che nay o 10 don vi tren dia ban, TP da giam 152 vien chuc, 27 dau moi quan ly va tiet kiem duoc 4,3 ty dong.

 • Nhung ban khoan ve bien che can bo Doan

  20:34 | Thứ hai 19/07/2004 (GMT+7)

  Nhung ban khoan ve bien che can bo Doan

  Hoi nghi danh gia ket qua 3 nam thuc hien Huong dan lien tich so 63/HDLT giua Ban To chuc T.U Dang va Ban Bi thu T.U Doan ve "Chuc nang, nhiem vu, to chuc bo may va bien che cac co quan chuyen trach cua Doan TNCS Ho Chi Minh o cac dia phuong" dien ra vao ngay 17/7 do ong Ta Xuan Dai - Pho ban To chuc T.U Dang, anh Dao Ngoc Dung - Bi thu thuong truc T.U Doan chu tri.

 • Hang van giao vien cho dinh bien

  11:27 | Thứ bảy 19/11/2005 (GMT+7)

  Hang van giao vien cho dinh bien

  Hien nay, nganh giao duc co khoang 990 nghin giao vien. Trong so do, co hang van giao vien hop dong dang mon moi cho dinh bien. Tuy nhien, de co duoc mot suat bien che trong nganh giao duc khong phai de, neu Bo GDDT khong thay doi quy dinh ve dinh bien giao vien.

 • Giam 12.924 bien che nhung tang 60.000 nguoi

  23:17 | Thứ bảy 22/01/2005 (GMT+7)

  Theo mot nguon tin tu Bo Noi vu, ket qua kiem tra viec thuc hien tinh gian bien che trong nam 2004 tai 14 bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu va 37 dia phuong thuc hien tinh gian bien che theo Nghi dinh so 16 va 06 cua Chinh phu cho thay, cac dia phuong tinh gian duoc 11.736 nguoi, cac bo, nganh trung uong giam duoc 1.188 nguoi.

 • Ha Noi se hoan thanh De an tinh gian bien che trong thang 2

  08:29 | Thứ năm 21/02/2008 (GMT+7)

  UBND thanh pho Ha Noi yeu cau cac don vi su nghiep cong lap cua thanh pho den het thang 2/2008 phai lam xong De an thuc hien tinh gian bien che theo Nghi dinh 132 cua Chinh phu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0