bat dong san

Wednesday, 01/06/2016 14:26
 • Thanh lap mang cac san giao dich bat dong san

  11:26 | Chủ nhật 22/04/2007 (GMT+7)

  Thanh lap mang cac san giao dich bat dong san

  Moi day, Bo Xay dung da to chuc cuoc toa dam ve viec thiet lap mang cac san giao dich bat dong san Viet Nam, voi su tham gia cua hau het cac doanh nghiep kinh doanh bat dong san lon tren ca nuoc. Theo y tuong de xuat thi san giao dich nay quy tu cac san giao dich bat dong san hien co tai Viet Nam nham minh bach hoa cac thong tin ve bat dong san. Dong thoi, day se la cong cu dac luc giup Chinh phu nam bat thong tin kip thoi va chinh xac de dua ra nhung chinh sach..

 • Ca nhan duoc phep lap san giao dich bat dong san

  08:36 | Thứ năm 22/06/2006 (GMT+7)

  Ca nhan duoc phep lap san giao dich bat dong san

  "To chuc, ca nhan kinh doanh bat dong san va dich vu bat dong san duoc thanh lap hoac thue san giao dich bat dong san cua to chuc, ca nhan khac de phuc vu cho hoat dong kinh doanh bat dong san" - day la mot trong nhung diem dang chu y cua Luat Kinh doanh Bat dong san vua duoc QH thong qua sang 21/6.

 • Dam bao quyen tu do cong khai minh bach trong kinh doanh bat dong san

  20:28 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Dam bao quyen tu do cong khai minh bach trong kinh doanh bat dong san

  Do la y kien cua Bo truong bo Xay dung Nguyen Hong Quan, Truong ban soan thao du an Luat kinh doanh bat dong san tai phien hop toan the Uy ban Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi ngay 16/9.

 • Donald Trump dai gia khong bao gio het xon xao

  17:58 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  Donald Trump dai gia khong bao gio het xon xao

  Voi su kien moi nhat no ra vao ngay 10/12/2007, ro rang the gioi phai thua nhan, ty phu bat dong san lung danh the gioi Donald Trump qua la mot dai gia khong bao gio het chuyen de xon xao.

 • Hoi thao khoa hoc va khoa hoc quoc te ve kinh te va quan ly bat dong san

  15:17 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Hoi thao khoa hoc va khoa hoc quoc te ve kinh te va quan ly bat dong san

  Truong Dai hoc Xay dung hop tac voi truong Dai hoc Tong hop Quoc gia Xay dung Matxcova va Tong hoi Xay dung Viet nam to chuc hoi thao khoa hoc ve “Kinh te va Quan ly Bat dong san (BDS)” va khoa dao tao cho chuyen nganh “Tham dinh va quan ly BDS” vao cac ngay 22,23 va 24/11/2007. Hoi thao va khoa dao tao duoc su tham gia cua 8 giao su dau nganh ve BDS cua Lien bang Nga ket hop voi cac nha quan ly, nghien cuu, kinh doanh bat dong san Viet Nam.

 • San bat dong san Ha Noi Dich vu tron goi tu A den Z

  20:47 | Thứ năm 05/10/2006 (GMT+7)

  San bat dong san Ha Noi Dich vu tron goi tu A den Z

  Thong tin bat dong san bao dam ve mat phap ly, phi giao dich thap hon rat nhieu so voi thi truong. Khach hang se duoc phuc vu tron goi voi su tham gia cua ngan hang, cong chung, kho bac... Nguoi mua, ke ban gap nhau truc tiep tai day va lam tat ca cac thu tuc mua ban dung nghia "mot cua".

 • Chua ban duoc nha vi chua qua san

  06:07 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Chua ban duoc nha vi chua qua san

  Luat kinh doanh bat dong san qui dinh: ca nhan, doanh nghiep kinh doanh bat dong san muon mua ban, chuyen nhuong, cho thue deu phai thong qua san giao dich. Luat da co hieu luc tu 1-1-2007 nhung den nay chua co huong dan. Nhieu doanh nghiep muon ban nha da khong duoc co quan cong chung chung thuc hop dong vi... khong mua ban qua san.

 • Nha dat cho giam gia

  09:09 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Nha dat cho giam gia

  Sang quy IV, giao dich dang ky tai cac trung tam moi gioi tang dang ke va nguon cung nha dat cung kha doi dao. Tuy nhien, ty le giao dich thanh cong van thap, chu yeu roi vao cac bat dong san co gia binh dan. Tam ly chung cua nguoi mua la muon cho gia giam them. Theo mot cong ty moi gioi nha dat o Ha Noi, luong khach hang dang ky dich vu tai day tang 30% so voi vai thang truoc. Co nhung ngay cong ty tiep nhan vai chuc nguoi dang ky mua nha. Theo nhan vien cong..

 • Kinh doanh bat dong san van con phai cho

  15:38 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  Kinh doanh bat dong san van con phai cho

  Mac du Nghi dinh 153 da ra doi, gioi kinh doanh dia oc van con phai cho them nhung giai thich moi truoc khi ho co the hoat dong theo dung Luat Kinh doanh bat dong san.

 • Chua ban duoc nha vi chua qua san

  09:03 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Chua ban duoc nha vi chua qua san

  Luat kinh doanh bat dong san qui dinh: ca nhan, doanh nghiep kinh doanh bat dong san muon mua ban, chuyen nhuong, cho thue deu phai thong qua san giao dich. Luat da co hieu luc tu 1-1-2007 nhung den nay chua co huong dan.

 • Quy che xet tang thuong Huy chuong vang Du an Bat dong san va Huy chuong vang san pham trang tri noi that

  11:41 | Thứ năm 04/03/2004 (GMT+7)

  Muc dich cua viec xet tang thuong Huy chuong vang Du an bat dong san la bieu duong, phat huy thanh tich cua cac don vi doanh nghiep dat duoc trong linh vuc dau tu phat trien Bat dong san, Nha dat, Khu dan cu, Khu cong nghiep va Trang tri noi that da mang lai hieu qua kinh te – xa hoi cao duoc the hien uu diem o tung khia canh cua Du an.

 • Vay can tru bat dong san duoc trien khai tren toan quoc

  22:25 | Thứ hai 25/06/2007 (GMT+7)

  Vay can tru bat dong san duoc trien khai tren toan quoc

  (VM)- Tin tu Sacombank ngay 25/6, ngan hang nay se trien khai san pham“Cho vay lai can tru - Bat dong san” tren pham vi ca nuoc nham mo rong nhu cau vay tien mua bat dong san. San pham “Cho vay lai can tru - Bat dong san” ap dung cho doi tuong khach hang la ca nhan, co thu nhap on dinh, co nhu cau vay tien de mua bat dong san voi thoi han len den 15 nam va khong gioi han muc vay toi thieu. Khach hang co the vay toi da den 70% gia tri bat dong san can mua..

 • Ban nha dat phai len san giao dich bat dong san

  11:31 | Thứ ba 13/04/2004 (GMT+7)

  Ban nha dat phai len san giao dich bat dong san

  Thu truong Tai Nguyen va Moi truong Dang Hung Vo khang dinh nhu vay voi TS sang nay. Theo du thao Nghi dinh thi hanh Luat Dat dai, toi day tren toan quoc se hinh thanh cac san giao dich bat dong san, viec mua ban nha dat se bat buoc thuc hien o day.

 • No vay bat dong san khong dang lo ngai

  04:19 | Thứ ba 28/03/2006 (GMT+7)

  No vay bat dong san khong dang lo ngai

  Thong tin so bo ma chung toi tiep can duoc cho thay, cac khoan vay bat dong san tren ca nuoc hien nay len den tren 50 ngan ty dong. So tien nay chiem khoang 10% tong du no tin dung, chiem 24% so no trung va dai han. 70% so no nay nam o nam thanh pho lon.

 • Viet kieu co the kinh doanh bat dong san qua du an

  10:16 | Thứ tư 15/06/2005 (GMT+7)

  Viet kieu co the kinh doanh bat dong san qua du an

  To chuc, ca nhan nuoc ngoai va nguoi Viet Nam o nuoc ngoai muon kinh doanh bat dong san tai Viet Nam phai thong qua du an dau tu tao lap nha o, cong trinh xay dung de ban, cho thue. Day la mot trong nhung noi dung cua du thao Luat Kinh doanh Bat dong san.

 • Donald Trump ty phu voi cuoc dien thuyet 1 5 trieu USD tieng

  17:51 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  Donald Trump ty phu voi cuoc dien thuyet 1 5 trieu USD tieng

  Loi khuyen cua mot nha ty phu thanh dat hang dau the gioi nhu Donald Trump ro rang la rat huu ich. Tuy nhien khong phai ai cung co the toi nghe boi gia moi phut noi chuyen cua ong len toi 25.000USD.

 • Thi truong dia oc Se khong co nhieu thay doi

  22:29 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  Thi truong dia oc Se khong co nhieu thay doi

  Truoc viec thue chuyen nhuong bat dong san duoc dua vao Luat Thue thu nhap ca nhan va se co hieu luc tu dau nam 2009, lieu thi truong giao dich nha dat co bi anh huong?

 • Ra mat trang web bat dong san metvuong com

  20:36 | Thứ tư 12/12/2007 (GMT+7)

  Cty bat dong san Met Vuong da chinh thuc ra mat trang web ve bat dong san www.metvuong.com tai TPHCM.

 • Doanh nghiep bat dong san ngoi tren dong lua

  17:38 | Thứ bảy 13/10/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep bat dong san ngoi tren dong lua

  Luat Kinh doanh bat dong san co hieu luc tu ngay 1/1/2007 nhung da qua gan 10 thang van chua co van ban huong dan. Hau qua la co quan quan ly thi lung tung con doanh nghiep thi nhu "ngoi tren dong lua"...

 • Tim huong di dung cho kinh te bat dong san

  23:26 | Thứ bảy 20/11/2004 (GMT+7)

  Tim huong di dung cho kinh te bat dong san

  Kinh te bat dong san la mot thanh phan quan trong, chiem ty trong dang ke trong nen kinh te cua tat ca cac nuoc phat trien. Doi voi cac nuoc dang phat trien, kinh te bat dong san co vai tro tao nen tich luy tai chinh ban dau cua qua trinh cong nghiep hoa dat nuoc. Neu su dung tot quy dat, biet cach dau tu tren dat, cac nuoc dang phat trien co the dat duoc toc do cong nghiep hoa rat nhanh. Dieu nay da duoc chung minh bang thuc te o cac nuoc va vung lanh tho nhu..

 • Bat dong san van trong cho vao von ngan hang

  13:46 | Thứ năm 06/04/2006 (GMT+7)

  Bat dong san van trong cho vao von ngan hang

  Hang loat giai phap huy dong von da duoc co quan quan ly va cac chuyen gia dua ra nhu phat hanh hoi phieu, chung chi hay tin thac bat dong san. Song gioi kinh doanh khong may man ma voi nhung sang kien do va van mong cho ngan hang giai ngan du cac nha bang dang rat than trong voi tin dung bat dong san.

 • 8 vu chuyen nhuong bat dong san lon tai Chau Au

  15:01 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  8 vu chuyen nhuong bat dong san lon tai Chau Au

  Tren the gioi hien nay, dang co xu huong sap nhap, chuyen nhuong tai san, von, dat dai de can doi thu chi hoac to chuc kinh doanh bat dong san de tim kiem loi nhuan. Tap chi Business Week da binh chon duoc 8 vu chuyen nhuong bat dong san lon tai chau Au trong nhung nam qua:

 • Dua nhau lam web bat dong san

  10:05 | Thứ hai 04/02/2008 (GMT+7)

  Dua nhau lam web bat dong san

  Khong chi canh tranh bang cach tang tien ich nhu: tu van phap luat, tu van thiet ke bat dong san,... chu nhan web bat dong san con co tham vong nhuong quyen thuong mai.

 • Du thao Luat thue thu nhap ca nhan

  18:03 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Du thao Luat thue thu nhap ca nhan

  Uy ban thuong vu Quoc hoi vua quyet dinh to chuc lay y kien nhan dan, cac nganh, cac cap ve du thao Luat thue thu nhap ca nhan nham tiep tuc hoan thien du thao Luat nay de chuan bi trinh Quoc hoi khoa XII xem xet, thong qua.

 • Donald Trump Ong trum bat dong san

  11:30 | Thứ năm 04/03/2004 (GMT+7)

  Donald Trump Ong trum bat dong san

  Donald Trump duoc coi la ong trum cua cac ong trum bat dong san o My. Danh muc bat dong san thuoc quyen so huu va quan ly cua ong trum nay bao gom vo so cac khach san noi tieng, cac khu giai tri, casino, toa nha van phong, chung cu cao cap o rat nhieu thanh pho lon tren toan cau.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0