bao hiem tien gui

Thursday, 26/05/2016 11:42
 • Se co Luat Bao hiem tien gui vao nam 2008

  17:28 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  Se co Luat Bao hiem tien gui vao nam 2008

  Du kien den nam 2008, mot dao luat moi se duoc Quoc hoi thong qua va dua vao ap dung trong thuc te la Luat Bao hiem tien gui. Do la thong tin duoc Bao hiem tien gui Viet Nam thong bao trong Le khoi dong du an xay dung Luat Bao hiem tien gui duoc to chuc tai Ha Noi sang ngay 17/7.

 • Phat 0 1 ngay neu cham nop phi bao hiem tien gui

  09:31 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Phat 0 1 ngay neu cham nop phi bao hiem tien gui

  Theo cong van so 397/CV-BHTG8 cua Bao hiem tien gui Viet Nam (DIV), cac to chuc tin dung nop phi bao hiem tien gui cham se bi phat tien moi ngay la 0,1% so phi nop cham.

 • Lan dau tien co co che xu ly khung hoang tin dung

  15:16 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Lan dau tien co co che xu ly khung hoang tin dung

  Voi de an tiep nhan xu ly to chuc tham gia bao hiem tien gui dang duoc Bao hiem tien gui Viet Nam (DIV) xay dung, lan dau tien Viet Nam co mot co che tiep nhan va xu ly dong bo cac ngan hang khi khung hoang va do vo. Nhu vay, ke tu nay cac to chuc tin dung khi gap su co, co nguy co dan den do vo se duoc tiep nhan va xu ly theo mot quy trinh bai ban, han che hau qua o muc thap nhat va bao ve quyen loi cho nguoi gui tien. Theo lanh dao DIV, de an nay se xay dung..

 • Chua co bao hiem tien gui ngoai te

  15:34 | Thứ năm 04/05/2006 (GMT+7)

  Chua co bao hiem tien gui ngoai te

  Theo thong tu do Ngan hang Nha nuoc moi ban hanh, bao hiem tien gui se van chi ap dung cho rieng loai tien gui bang dong Viet Nam (VND), khong mo rong sang cac loai tien gui ngoai te.

 • Ngan hang muon tang han muc bao hiem tien gui

  15:29 | Thứ năm 11/08/2005 (GMT+7)

  Ngan hang muon tang han muc bao hiem tien gui

  Su co tin don that thiet cuoi 2003 khien hon 1.000 ty dong o at "chay" khoi Ngan hang A chau - ACB. Ngan hang Phuong Nam cung mot phen hu via khi thong tin rui ro tin dung bi ro ri ra ngoai. Giua thoi khac kho khan do, bao hiem tien gui duoc xem nhu mot tam bua ho menh giup nha bang tran an khach hang.

 • Se bao hiem tien gui theo muc do rui ro

  11:03 | Chủ nhật 03/07/2005 (GMT+7)

  Se bao hiem tien gui theo muc do rui ro

  Tong giam doc Bao hiem Tien gui Viet Nam Bui Khac Son cho biet, co quan nay dang nghien cuu de som thuc hien thu phi theo muc do rui ro.

 • Nang han muc bao hiem tien gui

  10:08 | Thứ hai 29/08/2005 (GMT+7)

  Nang han muc bao hiem tien gui

  Tham gia gui tien tai cac to chuc tin dung, khach hang se duoc bao hiem voi muc toi da la 50 trieu dong, thay vi 30 trieu dong nhu truoc day. So tien bao hiem nay duoc tra cho tat ca cac khoan bao gom ca goc va lai cua nguoi gui tien.

 • Chua nang muc bao hiem tien gui toi da len qua 30 trieu dong

  10:12 | Thứ hai 09/07/2001 (GMT+7)

  Ong Nguyen Van San, Chu tich Hoi dong quan tri Bao hiem tien gui Viet Nam, cho biet, mac du co nhieu y kien cho rang muc bao hiem tien gui toi da 30 trieu dong nhu hien nay la thap, nhung trong mot vai nam toi, muc gioi han nay se khong thay doi.

 • Sap co bao hiem tien gui doi voi ngoai te

  09:08 | Thứ sáu 10/02/2006 (GMT+7)

  Sap co bao hiem tien gui doi voi ngoai te

  Tong giam doc Bao hiem tien gui VN (DIV) Bui Khac Son cho biet nhu vay trong cuoc hop trien khai nhiem vu ve cong tac bao hiem tiem gui nam 2006 tai TP HCM ngay 10/2. DIV se kien nghi len Chinh phu cho phep mo rong loai bao hiem tien gui bang ngoai te thay vi chi co VND nhu truoc day.

 • Bao hiem tien gui kien nghi duoc tang von

  12:09 | Chủ nhật 19/02/2006 (GMT+7)

  Bao hiem tien gui kien nghi duoc tang von

  Theo ong Nguyen Nhu Minh, Pho tong giam doc Bao hiem tien gui Viet Nam (DIV), trong thoi gian toi, DIV can phai bo sung von hoat dong nham tang cuong nang luc tai chinh bao ve nguoi gui tien.

 • Toan bo tien gui o ACB deu da duoc bao hiem

  09:13 | Thứ năm 16/10/2003 (GMT+7)

  Toan bo tien gui o ACB deu da duoc bao hiem

  TT (TPHCM) - Ong Ha The On - Pho giam doc Bao hiem tien gui VN da cho biet nhu vay, ong con noi them: kha nhieu nguoi gui tien khong biet rang tien gui cua minh da duoc ACB mua bao hiem, mot hinh thuc bao hiem bat buoc tai Bao hiem tien gui VN - co quan do Chinh phu thanh lap.

 • Se soi lai muc do rui ro cua cac ngan hang

  01:02 | Thứ bảy 20/10/2007 (GMT+7)

  Se soi lai muc do rui ro cua cac ngan hang

  Bao hiem Tien gui Viet Nam (DIV) se xay dung bang xep hang muc do rui ro tin dung cua cac ngan hang tren co so du lieu ve hoat dong kinh doanh nganh, thong tin kiem toan va su giam sat cua chinh co quan bao hiem.

 • Cham dut dung tien Nha nuoc cuu cac ngan hang do vo

  14:04 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  Cham dut dung tien Nha nuoc cuu cac ngan hang do vo

  Bao hiem tien gui Viet Nam (DIV) dang xay dung De an Tiep nhan va xu ly cac to chuc tai chinh - ngan hang bi khung hoang. De an nay se hinh thanh co che canh bao va xu ly khung hoang ngan hang mot cach chuyen nghiep va tuan theo thi truong. Viec dung tien cua Nha nuoc de cuu cac ngan hang do vo cung se cham dut.

 • Phoi hop thong tin giua Ngan hang Nha nuoc voi bao hiem tien gui

  09:41 | Thứ hai 26/01/2004 (GMT+7)

  Bao hiem tien gui (BHTG) va thanh tra Ngan hang Nha nuoc (NHNN) co trach nhiem cung cap cho nhau cac thong tin nham nang cao chat luong giam sat hoat dong cua cac ngan hang (NH).

 • Bao hiem tien gui VN xay dung bao mat ha tang mang IP

  14:20 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Bao hiem tien gui VN xay dung bao mat ha tang mang IP

  To chuc Bao hiem tien gui Viet Nam (DIV – Deposit Insurance of Vietnam) da xay dung mot he thong bao mat he thong mang dien rong (WAN) toan quoc cua minh voi giai phap dinh tuyen va bao mat mang cua Juniper Networks. Cac thiet bi duoc trien khai cua Juniper Networks nhu cac bo dinh tuyen J-series, tuong lua NetScreen, thiet bi truy nhap bao mat SSL VPN, va thiet bi phat hien va ngan chan xam nhap trai phep (IDP) da dam bao cho cac van phong phan tan va nhan..

 • Nang muc chi tra bao hiem tien gui len 50 trieu dong

  23:28 | Thứ bảy 27/08/2005 (GMT+7)

  Bao hiem tien gui (BHTG) Viet Nam cho biet Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 109 cho phep co quan BHTG nang so tien chi tra cho mot khach hang gui tien (bao gom goc va lai) tai to chuc tham gia BHTG tu 30 trieu dong len 50 trieu dong khi to chuc nay mat kha nang thanh toan dan den giai the, pha san.

 • 7 tinh huong khung hoang va do vo cua cac ngan hang Viet Nam

  21:25 | Chủ nhật 30/09/2007 (GMT+7)

  7 tinh huong khung hoang va do vo cua cac ngan hang Viet Nam

  Cac to chuc tin dung khi gap su co, dan den do vo se duoc tiep nhan va xu ly theo mot quy trinh bai ban, han che hau qua o muc thap nhat va bao ve quyen loi cho nguoi gui tien.

 • Lan dau tien co co che xu ly khung hoang ngan hang

  11:31 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Lan dau tien co co che xu ly khung hoang ngan hang

  Cac to chuc tin dung khi gap su co, dan den do vo se duoc tiep nhan va xu ly theo mot quy trinh bai ban, han che hau qua o muc thap nhat va bao ve quyen loi cho nguoi gui tien.

 • Lan dau tien co co che xu ly khung hoang ngan hang

  15:19 | Chủ nhật 30/09/2007 (GMT+7)

  Lan dau tien co co che xu ly khung hoang ngan hang

  Cac to chuc tin dung khi gap su co, dan den do vo se duoc tiep nhan va xu ly theo mot quy trinh bai ban, han che hau qua o muc thap nhat va bao ve quyen loi cho nguoi gui tien.

 • Thong doc NH Nha nuoc Tong giam doc ACB tra loi ban doc

  13:00 | Thứ tư 15/10/2003 (GMT+7)

  Thong doc NH Nha nuoc Tong giam doc ACB tra loi ban doc

  Trua nay, sau cuoc hop khan cap voi ngan hang thuong mai co phan A chau (ACB), Thong doc Ngan hang Nha nuoc VN Le Duc Thuy va Tong giam doc Pham Van Thiet da den ngay van phong TS de tra loi truc tuyen nhung cau hoi cua doc gia xoay quanh tin don that thiet.

 • 5 quy tin dung o phia Nam bi giai the

  23:22 | Thứ ba 17/08/2004 (GMT+7)

  5 quy tin dung o phia Nam bi giai the

  Ong Ha The On - Giam doc Bao hiem tien gui Viet Nam chi nhanh TP Ho Chi Minh ngay 17/8 cho biet: Tu dau nam den nay co 5 quy tin dung o khu vuc phia Nam da bi giai the, trong do co Quy Tin dung Tam Binh (tinh Long An) mat kha nang chi tra.

 • Hang loat van de nong ve hoat dong ngan hang da duoc giai dap

  13:27 | Thứ sáu 01/06/2007 (GMT+7)

  Hang loat van de nong ve hoat dong ngan hang da duoc giai dap

  Trong khuon kho Hoi thao va Trien lam Quoc te ve ung dung CNTT trong hoat dong Ngan hang lan thu 6 (Banking Vietnam 2007) Tap doan Du lieu Quoc te IDG phoi hop voi Cuc Cong nghe Tin hoc Ngan hang - Ngan hang Nha nuoc va bao dien tu VnMedia to chuc chuong trinh Thao luan ban tron truc tuyen. Chuong trinh da duoc tuong thuat truc tuyen tren bao dien tu VnMedia ( http://vnmedia.vn ), chieu 1/6..

 • Mo rong pham vi bao hiem tien gui

  21:08 | Thứ hai 25/10/2004 (GMT+7)

  Ngan hang (NH) Nha nuoc vua cong bo du thao nghi dinh cua Chinh phu ve bao hiem (BH) tien gui de sua doi nghi dinh 89 da ban hanh nam 1999. Trong do co hai sua doi lon: thu nhat la nang muc chi tra BH toi da (gom goc va lai) tu 30 trieu len 50 trieu dong.

 • Mot thanh nien My lap website dau tu ma

  07:00 | Thứ tư 14/05/2003 (GMT+7)

  Mot thanh nien My lap website dau tu ma

  Uy ban Chung khoan My vua buoc toi K.C. Smith da tao mot so trang web keu goi moi nguoi do tien vao 2 chuong trinh dau tu "ao" duoc Cong ty bao hiem tien gui My bao dam. Thanh nien 20 tuoi song o bang Kentucky nay da dong y nop 107.510 USD de dan xep vu viec.

 • Visa la the duoc ua thich nhat o Viet Nam

  16:41 | Thứ năm 16/02/2006 (GMT+7)

  Visa la the duoc ua thich nhat o Viet Nam

  Theo Bao hiem Tien gui Viet Nam hien nay the Visa duoc danh gia la the tin dung duoc ua thich nhat tai Viet Nam, tren ca the MasterCard va Discovery.

 • Ngan hang chong tin don bang doan ket noi bo

  09:58 | Thứ tư 05/10/2005 (GMT+7)

  Theo cac chuyen gia tai chinh, de phong ngua cac "tin don nham" gay thiet hai lon den uy tin va tai san, he thong cac ngan hang phai thong nhat noi bo, lien ket tao lap tinh he thong de dap ung yeu cau rut tien o at khi su co xay ra. Nhu the, kha nang ngan ngua va chong lai tin don xau se hieu qua hon.

 • Thu tuong ky quyet dinh nghi huu 6 can bo lanh dao

  16:43 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky cac quyet dinh nghi huu doi voi mot so can bo lanh dao cua Bo Noi vu, Bo Thuong mai, Bao hiem Tien gui Viet Nam, Tap doan Dien luc Viet Nam, Tap doan Than - Khoang san Viet Nam.

 • Kien nghi tang von phap dinh cua cac to chuc tin dung

  07:18 | Thứ bảy 13/03/2004 (GMT+7)

  Bao hiem tien gui VN vua kien nghi Ngan hang (NH) Nha nuoc VN nang muc von phap dinh (muc von toi thieu phai co de duoc cap phep hoat dong) cua cac to chuc tin dung (TCTD) cho phu hop voi tinh hinh moi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0