bao hiem bat buoc

Monday, 30/05/2016 04:05
 • Canh tranh gay gat trong nganh bao hiem

  07:36 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Canh tranh gay gat trong nganh bao hiem

  Canh tranh trong linh vuc bao hiem se dien ra gay gat tren quy mo rong hon va muc do gay gat hon khi nhung cam ket mo cua thi truong nay trong khuon kho WTO sap co hieu luc.

 • Pho thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao Tien toi doi mu bao hiem bat buoc tren moi tuyen duong giao thong

  23:42 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  Ngay 1/8, Van phong Chinh phu da co Thong bao so 134/TB-VPCP ve ket luan cua Pho thu tuong Nguyen Tan Dung ve cac bien phap bao dam trat tu an toan giao thong.

 • Nhung dieu can biet ve bao hiem xe o to

  09:56 | Thứ năm 21/12/2006 (GMT+7)

  Nhung dieu can biet ve bao hiem xe o to

  Ngoai loai bao hiem bat buoc trach nhiem dan su xe co gioi, khach hang mua xe co the lua chon nhieu loai bao hiem khac de giam thieu thiet hai. Neu muon thanh toan tien bao hiem mot cach nhanh chong, chu xe nen thu thap thap day du giay to can thiet va tot nhat la nho nguoi than giup do.

 • Giam thiet hai bang bao hiem oto

  05:45 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Giam thiet hai bang bao hiem oto

  Ngoai loai bao hiem bat buoc trach nhiem dan su xe co gioi, khach hang mua xe co the lua chon nhieu loai bao hiem khac de giam thieu thiet hai. Neu muon thanh toan tien bao hiem mot cach nhanh chong, chu xe nen thu thap thap day du giay to can thiet va tot nhat la nho nguoi than giup do.

 • Di du lich se phai mua bao hiem bat buoc

  21:21 | Thứ tư 30/08/2006 (GMT+7)

  Khi Nghi dinh huong dan Luat Du lich duoc trien khai trong thoi gian toi, bat buoc du khach Viet Nam di du lich nuoc ngoai phai co bao hiem, thi so nguoi tham gia dich vu nay se rat lon va day la thi truong day tiem nang doi voi cac cong ty bao hiem.

 • 70 chu xe may tho o voi bao hiem

  16:34 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  70 chu xe may tho o voi bao hiem

  Chi co khoang 700.000 trong so 20 trieu nguoi so huu xe gan may mua bao hiem bat buoc trach nhiem dan su, theo quy dinh phap luat. Viet Nam co 1 trieu oto thi 80% chu xe mua bao hiem. Khong it nguoi ngan ngai nhung thu tuc phien ha khi doi boi thuong tu nha cung cap dich vu.

 • Chan chinh viec ban bao hiem xe co gioi mang tinh ap dat

  17:31 | Thứ sáu 11/04/2003 (GMT+7)

  Thu truong Tai chinh Tran Van Ta vua co van ban yeu cau cac doanh nghiep bao hiem xe co gioi phai chan chinh ngay tinh trang ep buoc khach hang mua ca nhung loai hinh bao hiem tu nguyen.

 • Toan bo tien gui o ACB deu da duoc bao hiem

  09:13 | Thứ năm 16/10/2003 (GMT+7)

  Toan bo tien gui o ACB deu da duoc bao hiem

  TT (TPHCM) - Ong Ha The On - Pho giam doc Bao hiem tien gui VN da cho biet nhu vay, ong con noi them: kha nhieu nguoi gui tien khong biet rang tien gui cua minh da duoc ACB mua bao hiem, mot hinh thuc bao hiem bat buoc tai Bao hiem tien gui VN - co quan do Chinh phu thanh lap.

 • Se mo rong doi tuong bat buoc bao hiem chay no

  05:50 | Thứ tư 25/08/2004 (GMT+7)

  Theo Vu Bao hiem Bo Tai chinh, hien nay bo dang phoi hop voi Bo Cong an soan thao nghi dinh cua Chinh phu ve che do bao hiem bat buoc chay, no nham huong dan thi hanh dieu 9 Luat phong chay va chua chay va dieu 8 Luat kinh doanh bao hiem.

 • Ghi nhan ngay dau thuc hien quy dinh bat buoc doi mu bao hiem o Ha Noi

  12:25 | Thứ bảy 15/09/2007 (GMT+7)

  Ghi nhan ngay dau thuc hien quy dinh bat buoc doi mu bao hiem o Ha Noi

  Hom nay 15.9, chap hanh Nghi dinh 32/CP cua Chinh phu ve viec doi mu bao hiem bat buoc doi voi can bo cong chuc, sang som, tren cac tuyen duong Ha Noi, mu bao hiem da tran ngap. Truoc day nhieu ngay, mot so co quan da van dong can bo cong nhan vien chap hanh nghiem tuc quy dinh nay.

 • Da Nang Thuc hien che do bao hiem cho can bo khong chuyen trach cap xa phuong

  23:53 | Thứ hai 03/10/2005 (GMT+7)

  UBND thanh pho vua dong y thuc hien che do bao hiem xa hoi va bao hiem y te cho can bo khong chuyen trach tai 56 xa, phuong o cac quan huyen. Can bo khong chuyen trach sau khi ky hop dong lao dong tu 3 thang tro len duoc tham gia dong bao hiem bat buoc theo quy dinh hien hanh (tru can bo nghi huu, mat suc ve cong tac tai xa, phuong).

 • Nhieu truong hop tu vong do doi mu bao hiem sai quy cach

  07:33 | Thứ tư 16/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 15/1, Benh vien (BV) Cho Ray, Ban An toan giao thong va Phong CSGT (Cong an TPHCM) da so ket tinh hinh tai nan giao thong (TNGT) va chan thuong so nao do TNGT, sau mot thang ap dung doi mu bao hiem bat buoc doi voi nguoi su dung xe gan may.

 • Xu phat nghiem nhung so nguoi vi pham van nhieu

  08:12 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  Xu phat nghiem nhung so nguoi vi pham van nhieu

  TP - Sau hai ngay dau ra quan thuc hien viec doi mu bao hiem bat buoc tren 6 tuyen quoc lo qua Thu do, luc luong canh sat giao thong (CSGT- CA Ha Noi) da kien quyet xu ly nhung so nguoi vi pham van rat nhieu.

 • Chan thuong so nao do doi MBH sai quy cach

  07:58 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Chan thuong so nao do doi MBH sai quy cach

  Sau mot tuan trien khai doi mu bao hiem bat buoc tren toan quoc, so ca chan thuong so nao dieu tri tai BV Viet Duc da giam di. Dang luu y, phan lon nan nhan bi chan thuong deu doi mu bao hiem nhung lai doi sai quy cach.

 • Doi mu bao hiem Tren 90 can bo nhan vien thuc hien nghiem tuc

  14:59 | Thứ bảy 02/06/2007 (GMT+7)

  TP - Thuc hien chi thi Lien tich giua Bo GTVT va Lien hiep cac cong doan nganh GTVT, sang qua,1/6 cac can bo, nhan vien lam viec tai tru so Bo GTVT (80 Tran Hung Dao) bat dau thuc hien viec doi mu bao hiem bat buoc khi den cong so khi tham gia giao thong bang xe may.

 • Bat buoc doi mu bao hiem tren tat ca cac tuyen duong

  08:20 | Thứ tư 03/08/2005 (GMT+7)

  Bat buoc doi mu bao hiem tren tat ca cac tuyen duong

  Do la mot trong nhung noi dung ma Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau Bo GTVT, Bo Cong an va cac nganh lien quan trien khai trong thoi gian toi nham tiep tuc giam un tac giao thong va tai nan giao thong tren dia ban ca nuoc.

 • Noi dung chi tiet cam ket Viet My trong dam phan gia nhap WTO

  16:25 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Noi dung chi tiet cam ket Viet My trong dam phan gia nhap WTO

  Van phong Dai dien Thuong mai Hoa Ky - USTR hom qua (31/5) da cong bo mot danh sach chi tiet cac cam ket cat giam thue va do bo cac hang rao phi thue quan cua Viet Nam theo thoa thuan dam phan gia nhap To chuc thuong mai the gioi (WTO). Theo do, Viet Nam cam ket mo cua thi truong tren nhieu linh vuc quan trong nhu cho phep thanh lap chi nhanh bao hiem (phi nhan tho), cong ty chung khoan nuoc ngoai tai Viet Nam, cung nhu thuc hien nhung cam ket cat giam thue nhap..

 • Chiec mu bao hiem

  22:45 | Thứ sáu 23/07/2004 (GMT+7)

  Doi mu bao hiem xe may khi tham gia giao thong la mot su can thiet. Cung giong nhu viec deo day an toan, hanh vi noi tren se gop phan giam thieu hau qua nang ne cua tai nan giao thong. Luat doi mu bao hiem bat buoc vi vay la nhan dao va can duoc tuan thu.

 • Tang phi va muc boi thuong bao hiem xe co gioi

  09:46 | Thứ tư 26/02/2003 (GMT+7)

  Hom qua, Bo Tai chinh ban hanh quy tac bao hiem bat buoc moi voi trach nhiem dan su cua chu xe co gioi. Muc phi ma chu phuong tien phai nop tang 20-25%, dong thoi trach nhiem cua doanh nghiep bao hiem tang hon hai lan voi thiet hai ve nguoi.

 • Tang le phi dang ky xe may va phat nang nguoi khong doi mu bao hiem

  10:00 | Thứ tư 20/11/2002 (GMT+7)

  Hom qua, Nghi quyet so 13 ve "Nhung giai phap kiem che gia tang tai nan va un tac giao thong" cua Chinh phu da duoc ban hanh. Ngoai viec tang cac loai phi lien quan den xe may, Bo Tai chinh se phai nghien cuu sua doi bo sung bieu phi muc bao hiem bat buoc trach nhiem dan su cua chu xe co gioi, theo huong tang them.

 • Phi hoa hong bao hiem phi nhan tho cao nhat la 12

  15:52 | Thứ hai 17/09/2001 (GMT+7)

  Ty le nay ap dung cho cac loai hinh bao hiem suc khoe, bao hiem tai nan con nguoi va bao hiem bat buoc doi voi trach nhiem dan su cua chu moto, xe may. Day la cong bo moi nhat cua Bo Tai chinh trong linh vuc bao hiem.

 • Moi co 10 luong xe may mua bao hiem

  09:05 | Thứ năm 30/08/2001 (GMT+7)

  Tong cong ty Bao hiem Viet Nam cho biet, hien nay co khoang 90% trong tong so hon 7 trieu xe may dang ky khong tham gia cac loai hinh bao hiem theo quy dinh ve che do bao hiem bat buoc trach nhiem dan su doi voi chu xe co gioi.

 • Kiem toan bat buoc doi voi nhieu loai hinh DN

  13:53 | Thứ hai 05/04/2004 (GMT+7)

  Kiem toan bat buoc doi voi nhieu loai hinh DN

  Bao cao tai chinh hang nam cua DN co von dau tu nuoc ngoai; cua to chuc co hoat dong tin dung, ngan hang va Quy ho tro phat trien; cua to chuc tai chinh va DN kinh doanh bao hiem bat buoc phai duoc kiem toan.

 • Thi truong bao hiem Viet Nam tang truong nhanh nhat the gioi

  17:43 | Thứ năm 17/02/2005 (GMT+7)

  Thi truong bao hiem Viet Nam tang truong nhanh nhat the gioi

  Thi truong bao hiem Viet Nam co toc do tang truong nhanh va on dinh nhat the gioi. Tuy nhien, thoi gian toi, cac DN se phai doi mat voi cac thach thuc bi thu hep thi phan khi hoi nhap va su doi hoi ngay mot cao cua nen kinh te. TS da cung ong Le Song Lai - Pho Vu truong Vu Bao hiem, Bo Tai chinh - nhin lai thi truong bao hiem nam qua.

 • Bat buoc doi mu bao hiem tren tat ca cac tuyen duong

  12:58 | Thứ tư 03/08/2005 (GMT+7)

  Bat buoc doi mu bao hiem tren tat ca cac tuyen duong

  Do la mot trong nhung noi dung ma Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau Bo GTVT, Bo Cong an va cac nganh lien quan trien khai trong thoi gian toi nham tiep tuc giam un tac giao thong va tai nan giao thong tren dia ban ca nuoc.

 • Mua bao hiem xe co gioi Boi thuong it bi hanh nhieu

  11:05 | Thứ tư 24/12/2003 (GMT+7)

  Mua bao hiem xe co gioi Boi thuong it bi hanh nhieu

  Ben canh so phi phai dong hang nam cho loai hinh bao hiem bat buoc doi voi xe co gioi, nhieu chu xe con bo ra kha bon tien de mua them mot so loai hinh bao hiem tu nguyen khac. The nhung, de co duoc khoan tien boi thuong tu cong ty bao hiem qua khong de! Khi tai nan xay ra, khach hang nao cung phai tham met vi bi “hanh” khi di doi bao hiem...

 • Mot thang doi MBH Giam han tu vong do chan thuong nao

  21:11 | Thứ hai 14/01/2008 (GMT+7)

  Mot thang doi MBH Giam han tu vong do chan thuong nao

  Sau dung 1 thang ca nuoc thuc hien quy dinh doi mu bao hiem bat buoc khi di tren xe gan may, so benh nhan chan thuong so nao nang o BV Viet Duc (Ha Noi) bi tu vong chi con 15 -16% (truoc day ty le nay la 25%).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0