bao dam chat luong

Friday, 27/05/2016 11:36
 • Phai cong khai loai mu bao hiem bao dam chat luong

  00:38 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Phai cong khai loai mu bao hiem bao dam chat luong

  Cong bo cong khai loai mu bao hiem (MBH) bao dam chat luong va danh sach co so san xuat, kinh doanh mu bao dam chat luong. Day la noi dung chinh cua cong van ve viec quan ly chat luong MBH ma Uy ban An toan giao thong quoc gia vua gui toi hai bo Khoa hoc Cong nghe va Thuong mai.

 • Nhin lai giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  21:45 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Nhin lai giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  Cang ngay nguoi ta cang tham ro mot dieu, giao duc va dao tao (GD va ÐT) khong phai chuyen rieng cua nganh GD va ÐT, cang khong phai chuyen rieng cua mot truong hoc, ma la van de cua ca xa hoi. Vi the, moi hay do, tot xau, thanh bai cua GD va ÐT can duoc xa hoi nhin nhan cong bang, de cung se chia, quan tam va thao go kho khan. Ba cai duoc... Nam 2005, se di vao bien nien su giao duc voi mot dau an rieng, nam Luat Giao duc (sua doi) ban hanh, voi ten goi chinh..

 • Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  08:31 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  Chung toi xin gioi thieu toan van bao cao tinh hinh giao duc do Bo truong GD-DT thay mat Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, 15/11. Moi quy vi tham gia y kien.

 • Nhom tre gia dinh Yeu cau thap hon co bao dam chat luong

  02:58 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Nhom tre gia dinh Yeu cau thap hon co bao dam chat luong

  So Giao duc - dao tao (GD-DT) TP.HCM vua co van ban dieu chinh mot so qui dinh lien quan den hoat dong cua nhom tre gia dinh. Theo do, cac yeu cau ve co so vat chat, giao vien, chu nhom tre... deu giam so voi qui dinh cua Bo GD-DT. Nhu vay lieu co bao dam chat luong nuoi day tre? ThS NGUYEN THI KIM THANH (anh) - truong phong GD mam non, So GD-DT TP - cho biet:

 • Toan van bao cao tinh hinh giao duc Viet Nam

  09:52 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay (5-11), Bo truong GD-DT Nguyen Minh Hien doc bao cao tinh hinh giao duc truoc Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • Can cu tren dieu kien bao dam chat luong giang day

  15:22 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Can cu tren dieu kien bao dam chat luong giang day

  Truoc mat, cac truong tam thoi can cu chi tieu tuyen sinh 2006de du kien chi tieu nam 2007. Nhung truong tuyen sinh va xac dinh diem trung tuyen theo nganh phai phan ngay chi tieu cho tung nganh.

 • San pham ban theo phong cach My Hay canh giac

  10:16 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  San pham ban theo phong cach My Hay canh giac

  Khach hang chi can "alo" la se co ngay nguoi mang hang den tan nha. Cach ban hang qua dien thoai nhu the da lan rong tren thi truong trong thoi gian qua. The nhung, da co nhieu nguoi tieu dung (NTD) khieu nai den cac co quan chuc nang ve chat luong "hoan hao" cua nhung san pham ban theo... "phong cach My" nay Quang cao "hoan hao", chat luong bat hao Anh Vu Le D (Nguyen Dinh Chieu, Q.1, TPHCM), sau khi xem chuong trinh "Su lua chon hoan hao", theo huong dan da goi..

 • Sua tuoi tiet trung 78 la sua bot

  23:29 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  Sua tuoi tiet trung 78 la sua bot

  Nhieu loai sua nuoc dong hop duoc goi la “sua tuoi tiet trung” thuc chat duoc che bien chu yeu tu sua bot. De bao dam chat luong nhu sua tuoi nguyen chat, cac nha san xuat phai bo sung cac vitamin, khoang chat... nhung muc do bo sung den dau thi chua ai kiem soat duoc. Theo tieu chuan Viet Nam (TCVN) 7028:2002: De duoc cong nhan la sua tuoi tiet trung, san pham phai duoc che bien tu sua tuoi nguyen lieu va qua xu ly o nhiet do cao. Neu co bo sung sua bot hoac..

 • Tang cuong xa hoi hoa cong tac dam bao ve sinh an toan thuc pham

  09:20 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Tang cuong xa hoi hoa cong tac dam bao ve sinh an toan thuc pham

  Bo Y te cho biet, muc tieu cua du an bao dam chat luong ve sinh an toan thuc pham trong nam 2005 la giam 27% so vu ngo doc thuc pham hang loat xuong duoi 30 nguoi/ vu; giam 27% ty le chet/ 100.000 dan do ngo doc thuc pham so voi trung binh nam 1999-2000.

 • He thong khao thi o VN

  06:00 | Chủ nhật 12/10/2003 (GMT+7)

  He thong khao thi o VN

  TTCN - Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc (KT-KDCLGD) vua chinh thuc ra mat o Ha Noi. Lan dau tien, he thong giao duc dao tao (GDDT) nuoc ta co mot dau moi tap trung quan ly va to chuc toan bo viec thi cu, danh gia ket qua hoc tap, kiem dinh cac dieu kien bao dam chat luong giao duc. Ra doi vao thoi diem ma chat luong giao duc dang la van de buc xuc, cuc KT- KDCLGD la cong cu thuc hien chu truong cai tien toan bo he thong thi cu dang bi danh gia la qua..

 • Dong ho bao dam chat luong

  05:25 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  Ong Ly Chung Dan - pho tong giam doc Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon (Sawaco) - cho biet mot so truong hop phan anh tren bao TS ve tinh trang khoa van sau dong ho nuoc van chay deu da duoc kiem dinh tai Trung tam Ky thuat tieu chuan do luong chat luong khu vuc 3 (TT 3).

 • Nhieu truong phai len lai phuong an tuyen sinh

  09:42 | Chủ nhật 25/02/2007 (GMT+7)

  Nhieu truong phai len lai phuong an tuyen sinh

  Theo dung lo trinh cai tien giao duc DH, bat dau tu 2007, Bo GD-DT se giao cho cac truong tu chu trong tuyen sinh DH, CD dua tren cac tieu chi bao dam chat luong. Va ngay trong nam dau tien ap dung nhung quy dinh moi, khong it truong da gap kho khan trong viec len ke hoach chi tieu tuyen sinh.

 • Cach chon va su dung my pham chong nang

  14:26 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Cach chon va su dung my pham chong nang

  Theo cac nha chuyen mon: Khi mua my pham chong nang, ngoai van de chu y chon thuong hieu uy tin de mua hang bao dam chat luong, can chu trong cac yeu to nhu do bam chac, khong troi, khong lem cua my pham.

 • Sua tuoi tiet trung 78 la sua bot

  09:26 | Thứ bảy 07/10/2006 (GMT+7)

  Sua tuoi tiet trung 78 la sua bot

  Nhieu loai sua nuoc dong hop duoc goi la “sua tuoi tiet trung” thuc chat duoc che bien chu yeu tu sua bot. De bao dam chat luong nhu sua tuoi nguyen chat, cac nha san xuat phai bo sung cac vitamin, khoang chat... nhung muc do bo sung den dau thi chua ai kiem soat duoc.

 • Hoi dap ve cach goi dien thoai quoc te gia re

  17:20 | Thứ năm 03/01/2008 (GMT+7)

  Hoi dap ve cach goi dien thoai quoc te gia re

  Ban co the dung mot so dich vu dien thoai quoc te voi gia tiet kiem nhung van bao dam chat luong thoai. Giai dap mot so thac mac ve dich vu nay:

 • Khat nuoc sach

  06:36 | Thứ tư 11/01/2006 (GMT+7)

  Khat nuoc sach

  “Khong bao dam chat luong nuoc sach, co the gay mot so benh nguy hiem den tinh mang”. Co quan chuc nang cua tinh Quang Nam da canh bao nhu vay ve nguon nuoc sinh hoat ma nguoi dan Hoi An su dung hang ngay. The nhung, hang ngan ho dan van cu phai su dung.

 • Sua tuoi lam tu sua bot

  10:01 | Thứ bảy 07/10/2006 (GMT+7)

  Sua tuoi lam tu sua bot

  Nhieu loai sua nuoc dong hop duoc goi la “sua tuoi tiet trung” thuc chat duoc che bien chu yeu tu sua bot. De bao dam chat luong nhu sua tuoi nguyen chat, cac nha san xuat phai bo sung cac vitamin, khoang chat nhung muc do bo sung den dau thi chua ai kiem soat duoc

 • Thi them tot nghiep chi la giai phap yen dan

  13:16 | Thứ năm 16/06/2005 (GMT+7)

  Thi them tot nghiep chi la giai phap yen dan

  "Nay, lich su lap lai, voi nganh GD-DT Khanh Hoa. Cho du, Bo GD-DT co chap nhan kien nghi cua UBND tinh Khanh Hoa thi giai phap thi "vong 2" thuc chat van mang tinh tinh the, va la giai phap quan ly nham "yen dan" nhieu hon la bao dam chat luong giao duc thuc chat:.

 • Sua tuoi tiet trung 78 la sua bot

  09:10 | Thứ bảy 07/10/2006 (GMT+7)

  Sua tuoi tiet trung 78 la sua bot

  Nhieu loai sua nuoc dong hop duoc goi la “sua tuoi tiet trung” thuc chat duoc che bien chu yeu tu sua bot. De bao dam chat luong nhu sua tuoi nguyen chat, cac nha san xuat phai bo sung cac vitamin, khoang chat... nhung muc do bo sung den dau thi chua ai kiem soat duoc

 • Con phai an rau thit co thuoc BVTV vuot nguong

  03:21 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Con phai an rau thit co thuoc BVTV vuot nguong

  Nguoi tieu dung se con phai an rau, uong tra co ton du thuoc bao ve thuc vat (BVTV) vuot nguong cho phep, an thit lon nguon goc khong ro rang. Ket thuc thang hanh dong bao dam chat luong vat tu nong nghiep, ve sinh an toan nong san thuc pham do Bo NN-PTNT phat dong, xem ra hieu qua chua nhieu.

 • Ha Lan dua ra Bo Quy tac ung xu

  13:23 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Ha Lan dua ra Bo Quy tac ung xu

  Cac co so giao duc DH va sau DH cua Ha Lan vua soan thao Bo Quy tac ung xu nham bao dam chat luong cua nen giao duc quoc te ma Ha Lan cung cap. Bo Quy tac nay nham dam bao voi sinh vien rang, tat ca thu tuc va quy trinh chieu sinh va tuyen chon deu dap ung cac tieu chuan quy dinh.

 • Co hoi quang ba cho nganh Du lich thanh pho Da Nang

  17:54 | Thứ tư 30/08/2006 (GMT+7)

  Co hoi quang ba cho nganh Du lich thanh pho Da Nang

  Tu ngay 6-17/9, Hoi nghi cac quan chuc cap cao APEC lan thu 3- SOM III se chinh thuc khai mac tai thanh pho Da Nang va Thi xa Hoi An - Quang Nam. Viec duoc chon la dia diem dien ra su kien chinh trong khuon kho hoat dong doi ngoai lon nhat nam 2006 cua Viet Nam dang tro thanh mot thach thuc lon cho manh dat mien Trung nhung cung thuc su mang den co hoi tiep can, mo rong moi quan he hop tac, dau tu, giao thuong, du lich voi 21 nen kinh te thanh vien thuoc Dien dan..

 • Yeu va huyet ap cao

  09:14 | Thứ sáu 07/07/2006 (GMT+7)

  Yeu va huyet ap cao

  Sinh hoat tinh duc thuong trai qua 4 giai doan: kich thich, binh nguyen, cuc diem va thu gian. Trong do, giai doan cuc diem la giai doan nguy hiem nhat, de gay tai bien nhat doi voi nguoi tang huyet ap. Lam the nao de bao dam chat luong cuoc song, han che tai bien, nhat la voi nhung nguoi bi tang huyet ap khi dang o do chin cua cuoc doi?

 • Giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  07:49 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  Cang ngay nguoi ta cang tham ro mot dieu, giao duc va dao tao (GD va ÐT) khong phai chuyen rieng cua nganh GD va ÐT, cang khong phai chuyen rieng cua mot truong hoc, ma la van de cua ca xa hoi. Vi the, moi hay do, tot xau, thanh bai cua GD va ÐT can duoc xa hoi nhin nhan cong bang, de cung se chia, quan tam va thao go kho khan.

 • Rut giay phep cua mot hang ga sach

  02:50 | Thứ năm 19/01/2006 (GMT+7)

  Chieu 17/1, tai cua hang so 125 pho Dang Tien Dong, doan kiem tra cua So Thuong mai Ha Noi phat hien thit ga Phuc Thinh bay ban tai co so nay da bi phan huy, do qua trinh bao quan khong dung quy cach, lam cho san pham khong bao dam chat luong va tieu chuan ve sinh an toan thuc pham.

 • Hang phim tu nhan Lam gi de phat trien

  22:23 | Chủ nhật 19/02/2006 (GMT+7)

  Hang phim tu nhan Lam gi de phat trien

  Sang 18/02, tai Khach san Rex TPHCM da dien ra buoi hop ban ve su phat trien cua cac hang phim tu nhan. Hoi Dien anh Viet Nam da dua ra noi dung “tim ra nhung giai phap tich cuc de phat trien hang phim tu nhan theo dinh huong xa hoi hoa dien anh, dat muc dich tot nhat ve kinh te va xa hoi”. Thu moi duoc gui toi 33 hang phim tu nhan tren dia ban TP nhung chi 5 hang co mat (Phuoc Sang, Hoan Khue (HK), Thap Doi, Do Gia va Fanatic). No ro cac hang phim tu nhan…..

 • Samsung ra mat man hinh LCD 201inch

  14:18 | Thứ năm 23/02/2006 (GMT+7)

  Samsung ra mat man hinh LCD 201inch

  Samsung vua cho bo sung vao dong san pham man hinh LCD kich co lon cua minh bang san pham 20.1-inch SyncMaster 204B. Day la san pham ma Samsung danh rieng cho thi truong nguoi dung doanh nghiep va gia dinh. Man hinh SyncMaster 204B duoc trang bi mot loat cac cong nghe dac biet cua rieng Samsung giup cho man hinh co kha nang hien thi nhung hinh anh chan thuc nhat voi mau sac tu nhien va rat dep. Cong nghe MagicTune cho phep nguoi dung co the kiem soat hoan toan..

 • Thu tuong yeu cau tang cuong cong tac y te truong hoc

  09:26 | Thứ bảy 15/07/2006 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau tang cuong cong tac y te truong hoc

  Thu tuong Chinh phu vua ra Chi thi yeu cau cac bo nganh lien quan phai tang cuong cong tac y te trong cac truong hoc do cong tac nay van con ton tai nhieu kho khan, bat cap. Chi thi neu ro, trong nhung nam qua, cong tac y te truong hoc da tung buoc duoc cung co va thu duoc mot so ket qua nhat dinh. Tuy nhien, cong tac nay van con ton tai nhieu kho khan, bat cap. Mang luoi can bo y te trong cac truong hoc thieu ve so luong, chua bao dam chat luong, hien tren 80%..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0