bao dam

Sunday, 29/05/2016 20:26
 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham

  23:22 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  30/1/2008, TBT Nong Duc Manh da ky ban hanh Nghi quyet so 21-NQ/TW - Nghi quyet Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X ve tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • DN va Ngan hang gap kho trong giao dich bao dam

  17:59 | Thứ hai 26/04/2004 (GMT+7)

  DN va Ngan hang gap kho trong giao dich bao dam

  Con qua nhieu vuong mac trong dang ky giao dich bao dam va tai san bao dam tien vay cua cac to chuc tin dung, dac biet la ngan hang. Do la phan anh cua cac ngan hang tren dia ban TP.HCM hoi sang nay (26/4).

 • Nguy co ngo doc thuc pham con cao

  21:57 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nguy co ngo doc thuc pham con cao

  "Thang hanh dong vi chat luong ve sinh an toan thuc pham” da phat dong duoc tam nam. Nhung nam nao vao thoi diem "Thang hanh dong" cung xay ra hang chuc vu ngo doc thuc pham, khong it truong hop tu vong. Thang 4 hang nam, Bo Y te phoi hop cac co quan chuc nang va UBND cac tinh, thanh pho trong ca nuoc to chuc "Thang hanh dong vi chat luong ve sinh an toan thuc pham” (VCLVSATTP) (tu 15-4 den 15-5) voi cac chu de khac nhau. Nam nay, thang hanh dong co chu de la..

 • Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

  08:24 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc

  10:14 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bao cao ket qua giam sat ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe do Chu nhiem Uy ban Van hoa Giao duc Thanh thieu nien Nhi dong cua Quoc hoi Tran Thi Tam Dan trinh bay.

 • TP Da Nang Toa dam ve Dang ky giao dich bao dam

  15:07 | Thứ ba 15/06/2004 (GMT+7)

  TP Da Nang Toa dam ve Dang ky giao dich bao dam

  Trong hai ngay 14 va 15/6 tai TP Da Nang, Bo Tu phap to chuc cuoc Toa dam ve Dang ky giao dich bao dam (tuc cac hoat dong cam co, the chap, bao lanh bang tai san) nham tien toi hoan chinh Du thao Phap lenh ve Dang ky Giao dich bao dam se duoc ban hanh.

 • Tu ngay 123 cong khai hoa giao dich bao dam

  10:43 | Thứ ba 05/03/2002 (GMT+7)

  Cong tac dang ky giao dich bao dam va tai san cho thue tai chinh se duoc trien khai tai Cuc Dang ky Quoc gia (Bo Tu phap). Hoat dong nay nham cong khai hoa cac giao dich bao dam cho moi ca nhan, to chuc; giup ho co thong tin can thiet khi xem xet, quyet dinh ky ket cac hop dong kinh te.

 • Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc

  15:52 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bao cao ket qua giam sat ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe do Chu nhiem Uy ban Van hoa Giao duc Thanh thieu nien Nhi dong cua Quoc hoi Tran Thi Tam Dan trinh bay.

 • Uu the cua hoat dong dang ky giao dich bao dam

  02:55 | Thứ ba 15/06/2004 (GMT+7)

  Trong 2 ngay 14 va 15/6, tai TP Da Nang, Bo Tu phap to chuc cuoc toa dam ve Dang ky giao dich bao dam (tuc cac hoat dong cam co, the chap, bao lanh bang tai san) nham tien toi hoan chinh Du thao Phap lenh ve Dang ky giao dich bao dam se duoc ban hanh.

 • Dam bao quyen tu ung cu cua cong dan tren thuc te

  19:59 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Dam bao quyen tu ung cu cua cong dan tren thuc te

  Nhieu nguoi tu xet thay co du tieu chuan lam dai bieu Quoc hoi cung da lam ho so tu ung cu. Day la nhung diem can quan tam trong cuoc bau cu lan nay. Chung ta co gang bao dam thuc su dan chu, bao dam quyen tu ung cu cua cong dan duoc thuc hien that tot tren thuc te.

 • Toan van bao cao cua BCH T U Dang khoa IX ve cac van kien DH X

  19:10 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Tien Phong Online tran trong gioi thieu toan van Bao cao cua BCHTW Dang khoa IX ve cac van kien Dai hoi X cua Dang do dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006.

 • Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  16:12 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien. (Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ve cac Van kien Dai hoi X cua Dang do Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006)

 • Truong hop nao khong phai nop le phi dang ky the chap

  02:14 | Thứ tư 21/02/2007 (GMT+7)

  Truong hop nao khong phai nop le phi dang ky the chap

  Viec thu le phi dang ky giao dich bao dam vua duoc ap dung theo qui dinh moi. Trong do, mot so truong hop dang ky giao dich bao dam se khong phai nop le phi. Ong Pham Gia Hoa, pho giam doc Trung tam Thong tin tai nguyen - moi truong va dang ky nha dat TP.HCM, cho biet:

 • Dang ton trong va bao dam tu do tin nguong ton giao

  19:07 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Dang ton trong va bao dam tu do tin nguong ton giao

  “Dang Cong san Viet Nam tiep tuc khang dinh quan diem thuc hien nhat quan chinh sach ton trong va bao dam quyen tu do tin nguong, ton giao, theo hoac khong theo mot ton giao nao, quyen sinh hoat ton giao binh thuong theo dung phap luat”.

 • Co cau phai bao dam tieu chuan dai bieu Quoc hoi

  09:59 | Thứ hai 05/03/2007 (GMT+7)

  Co cau phai bao dam tieu chuan dai bieu Quoc hoi

  Ngay 4/2, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong da tiep xuc voi cu tri thuoc don vi bau cu so 3 (quan Dong Da). Xung quanh cuoc bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII sap toi, Chu tich Nguyen Phu Trong neu ro: Cuoc bau cu Quoc hoi khoa XII phai hai hoa ca ve tieu chuan va co cau, so luong va chat luong, ti le tu ung cu va ung cu, trong Dang va ngoai Dang. Tuy nhien, co cau phai dua tren co so bao dam tieu chuan dai bieu Quoc hoi, tuc la phai gioi thieu, chon lua nhung..

 • Su dung he pho phai danh toi thieu 1 5m cho nguoi di bo

  11:57 | Thứ năm 21/02/2008 (GMT+7)

  Su dung he pho phai danh toi thieu 1 5m cho nguoi di bo

  Su dung he pho vao viec de xe phai bao dam cac yeu cau: Khong can tro giao thong cua nguoi di bo; phai bao dam be rong toi thieu con lai danh cho nguoi di bo la 1,5m.

 • Van hoi lon Thach thuc lon

  16:54 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Trong phien khai mac ky hop thu 8, Quoc hoi khoa XI (ngay 18-102005), Thu tuong Phan Van Khai da trinh bay bao cao cua Chinh phu bao cao tom tat ket qua thuc hien nhiem vu nam 2005; phuong huong nhiem vu nam 2006.

 • Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo

  13:53 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam----------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: /2007/ND-CPDu thao

 • Van de het suc cot loi la nang chat luong dai bieu Quoc hoi

  00:18 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  Van de het suc cot loi la nang chat luong dai bieu Quoc hoi

  * Bao dam quyen tu ung cu cua cong dan duoc thuc hien that tot tren thuc teNgay 9.3, Pho chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu, Truong tieu ban tuyen truyen bau cu dai bieu QH khoa XII da tra loi phong van Thong tan xa Viet Nam (TTXVN). Sau day la noi dung cuoc phong van:

 • Chinh phu quan ly chat viec lap quy hoach phat trien KTXH

  18:46 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  (VM)- Ngay 12/9, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 92/2006/ND-CP ve lap, phe duyet va quan ly quy hoach tong the phat trien kinh te - xa hoi. Theo do, tat ca cac khau cua cong tac quy hoach tu lap, tham dinh, phe duyet quy hoach, cong bo quy hoach, thuc hien quy hoach deu phai kiem tra, giam sat theo cac quy dinh cua phap luat hien hanh. Cac co quan nha nuoc trong pham vi, nhiem vu cua minh co chuc nang quan ly nha nuoc ve quy hoach co trach nhiem thanh tra, kiem..

 • Mat thoi gian vi dang ky giao dich bao dam

  05:10 | Thứ bảy 29/04/2006 (GMT+7)

  Mat thoi gian vi dang ky giao dich bao dam

  Toi lam viec tai mot cong ty TNHH o TP.HCM. Cong ty toi thuong xuyen vay von ngan hang phuc vu san xuat kinh doanh va moi lan lam thu tuc vay von toi ngai nhat la thoi gian cho dang ky giao dich bao dam tai Trung tam Thong tin dang ky nha dat thuoc So Tai nguyen - moi truong TP.

 • Bao dam binh dang trong hoat dong tin dung

  20:26 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  “Da so y kien nhat tri voi du luat ve viec can thiet phai bao dam moi truong binh dang giua cac thanh phan kinh te trong hoat dong tin dung, bao dam quyen tu chu, tu chiu trach nhiem ve hoat dong kinh doanh cua to chuc tin dung”.

 • Bao dam tuyet doi bi mat cac khau lien quan den de thi

  09:01 | Thứ ba 28/06/2005 (GMT+7)

  Bao dam tuyet doi bi mat cac khau lien quan den de thi

  Thu tuong Pham Gia Khiem vua ky Cong dien yeu cau Bo GD-DT va cac co quan huu quan phai bao dam tuyet doi giu bi mat, an toan cac khau lien quan den de thi tuyen sinh DH, CD 2005.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0