bao cao tai chinh

Friday, 27/05/2016 01:26
 • Bao cao tai chinh doanh nghiep Hai mat cua tam huy chuong

  13:20 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Bao cao tai chinh doanh nghiep Hai mat cua tam huy chuong

  Nhieu NDT da hy vong qua bao cao tai chinh quy II cua cac cong ty niem yet co the danh gia gia tri dich thuc cua CP. Tuy nhien, ben canh nhung CP van khang dinh “vi the”, khong it co phieu cua doanh nghiep co bao cao tai chinh… “dep” van giam gia.

 • Nhieu doanh nghiep ngai cong khai bao cao tai chinh

  13:33 | Thứ năm 22/11/2001 (GMT+7)

  Hoi thao "Huong dan bao cao tai chinh doanh nghiep" da dien ra tai Ha Noi, sang nay (22/11). Muc tieu cua cuoc thao luan la nham dua ra nhung nguyen tac va khai niem chung nhat trong viec lap va trinh bay bao cao tai chinh cho cac doanh nghiep Viet Nam.

 • TP HCM Tu 1 1 2005 Cuc Thong ke la dau moi tiep nhan bao cao tai chinh doanh nghiep

  15:17 | Thứ hai 03/01/2005 (GMT+7)

  Ngay 2/1/2005, So ke hoach va Dau tu TP Ho Chi Minh da co thong bao ve viec nop bao cao tai chinh nam 2004 cua cac doanh nghiep dong tren dia ban TP.HCM.

 • Se phat doanh nghiep nha nuoc cham nop bao cao tai chinh

  15:56 | Thứ hai 16/06/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua co cong van de nghi cac co quan chu quan va cac tong cong ty chi dao cac doanh nghiep nha nuoc truc thuoc nop bao cao tai chinh dung thoi han quy dinh. Neu doanh nghiep cham nop bao cao se bi phat theo quy dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc ke toan.

 • Bao cao tai chinh cua VTS co thong tin sai su that

  13:54 | Thứ tư 14/11/2007 (GMT+7)

  Uy ban Chung khoan Nha nuoc hom qua quyet dinh xu phat hanh chinh 30 trieu dong voi Cong ty co phan Viglacera Tu Son do nhung sai lech trong noi dung cong bo thong tin lien quan toi bao cao tai chinh quy III cua cong ty.> VTS map mo trong bao cao tai chinh

 • Dang sau bao cao tai chinh cua cac cong ty da nganh

  10:02 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  Dang sau bao cao tai chinh cua cac cong ty da nganh

  Su soi dong cua mang dau tu tai chinh va bat dong san vao cuoi nam 2007, dau nam 2008 da khien nhieu DN lon chuyen minh theo xu huong phat trien da nganh. Voi nha dau tu, lam the nao de danh gia tinh hinh tai chinh cua mot cong ty da nganh?

 • Bibica tiep tuc khat lan bao cao tai chinh den 25 5

  07:34 | Thứ sáu 23/05/2003 (GMT+7)

  Bibica tiep tuc khat lan bao cao tai chinh den 25 5

  Sau 3 lan that hen bao cao tai chinh nam 2002, Cong ty co phan Banh keo Bien Hoa (Bibica) vua xin co quan quan ly mot thoi han moi la ngay 25/5 toi. Cong ty nay lay ly do ""bao cao quyet toan nam 2002 hien da duoc kiem toan xong, tuy nhien don vi kiem toan dang phai hoan chinh"".

 • Khong the giu bi mat tai chinh mai duoc nua

  09:21 | Chủ nhật 15/10/2006 (GMT+7)

  Khong the giu bi mat tai chinh mai duoc nua

  Cong khai bao cao tai chinh trong cac doanh nghiep nha nuoc (DNNN) la mot trong nhung co so quan trong de nguoi dan, voi tu cach la nguoi dong thue, ngoai viec biet duoc tien thue cua minh da duoc Chinh phu su dung nhu the nao, con co the giam sat hoat dong kinh doanh va su dung tai san nha nuoc, cung nhu tham gia gop y cac van de mang tinh quoc sach cho nuoc nha.

 • Choi chung khoan Doc hieu bao cao tai chinh kho hay de

  17:04 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  Choi chung khoan Doc hieu bao cao tai chinh kho hay de

  Nhieu nha dau tu cho rang, bang can doi ke toan cua cac cong ty rat kho doc. Neu khong phai la nguoi co kien thuc co ban ve tai chinh ke toan thi khong hieu bang nay co y nghia gi.

 • Bao cao tai chinh cua doanh nghiep FDI phai duoc kiem toan

  16:25 | Thứ sáu 16/04/2004 (GMT+7)

  Sang nay, Bo Tai chinh da to chuc cuoc hop gioi thieu Nghi dinh ve Kiem toan doc lap. Theo do, bao cao tai chinh hang nam cua cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) bat buoc phai duoc kiem toan.

 • Khong the giu bi mat tai chinh mai duoc nua

  16:07 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Khong the giu bi mat tai chinh mai duoc nua

  Cong khai bao cao tai chinh trong cac doanh nghiep nha nuoc (DNNN) la mot trong nhung co so quan trong de nguoi dan, voi tu cach la nguoi dong thue, ngoai viec biet duoc tien thue cua minh da duoc Chinh phu su dung nhu the nao, con co the giam sat hoat dong kinh doanh va su dung tai san nha nuoc, cung nhu tham gia gop y cac van de mang tinh quoc sach cho nuoc nha.

 • Lai mot vu nham lan nghiem trong o HASTC

  19:16 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  Lai mot vu nham lan nghiem trong o HASTC

  Loi nhuan truoc thue cua Viglacera Tu Son (dang niem yet co phieu voi ma VTS tai HASTC) chi dat hon 600 trieu dong, nhung HASTC dua tin la 1,3 ty dong. Ban than bao cao tai chinh cua VTS cung gay kho hieu, co the gay thiet hai nang ne cho khong it nha dau tu.> Nham gia hy huu o san Ha Noi \ HASTC huy ket qua giao dich

 • Khong nop bao cao tai chinh 23.000 DN se bi phat

  09:29 | Thứ sáu 28/05/2004 (GMT+7)

  TT (TP.lHCM) - Ngay 27-5, hang chuc doanh nghiep tu nhan (DNTN) da phan anh ve viec So Ke hoach - dau tu (KHDT) TP.HCM gui thong bao “da chuyen danh sach qui doanh nghiep (DN) den UBND quan, huyen noi qui DN dat tru so chinh de xu ly ve viec qui DN chua gui hoac goi tre bao cao tai chinh nam 2003 (BCTC)”.

 • Thay gi qua bao cao tai chinh quy II

  13:51 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  Thay gi qua bao cao tai chinh quy II

  Giam sau va manh la cau ma gioi dau tu thuong nhac den thoi gian qua khi noi den dien bien tren TTCK gan day. Mac du bi am anh boi mau do cua bang dien tu, nhung da so NDT van bam tru cung thi truong cho den "mua mua" - "mua" bao cao tai chinh quy voi ky vong co the phan doan kha nang hoan thanh ke hoach kinh doanh cua cac Cty niem yet.

 • Bibica nhan y kien co dong ve bao cao tai chinh

  17:20 | Thứ ba 07/10/2003 (GMT+7)

  Cong ty co phan Banh keo Bien Hoa (Bibica) vua thong bao thoi han cuoi dang ky de lay y kien bang van ban cua co dong ve Bao cao tai chinh nam 2002 va 6 thang dau nam 2003 la ngay 13/10.

 • 3 cong ty chua nop bao cao tai chinh

  16:47 | Thứ hai 07/04/2003 (GMT+7)

  Theo quy che cong bo thong tin hien hanh, cac cong ty niem yet phai cong bo bao cao tai chinh co kiem toan trong vong 90 ngay ke tu khi ket thuc nam tai chinh. Tuy nhien, den nay, 3 cong ty la Bibica, Gemadept va Halong Canfoco van chua thuc hien nghia vu nay.

 • Kich gia co phieu 1001 cach danh bong

  09:20 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Kich gia co phieu 1001 cach danh bong

  Tu dang bai quang cao nham "danh bong" co phieu (CP), hop bao cong bo ke hoach chuan bi niem yet... den lap bao cao tai chinh sai bieu mau gay hieu nham nham “kich gia” CP cua cac doanh nghiep da khien nhieu nha dau tu (NDT) an qua dang.

 • Bibica khat 3 lan van chua cong bo duoc bao cao tai chinh

  08:41 | Thứ bảy 17/05/2003 (GMT+7)

  Ngay 16/5, tuc qua mot ngay so voi thoi han da cam ket, Cong ty co phan banh keo Bien Hoa (Bibica) van chua nop bao cao tai chinh nam 2002 de cong bo cho nha dau tu. Bibica cung chua cong bo quyet toan quy I nam nay.

 • Cham nop bao cao tai chinh se bi thu hoi giay phep kinh doanh

  11:01 | Thứ hai 12/02/2001 (GMT+7)

  Phong Dang ky kinh doanh, So Ke hoach va Dau tu Ha Noi cho biet, nhieu doanh nghiep tu nhan da khong hoan thanh nghia vu nop bao cao tai chinh hang nam. Theo Luat Doanh nghiep, giay phep kinh doanh co the bi thu hoi neu dieu vi pham nay keo dai hai nam lien tiep.

 • Bao cao tai chinh khong dung su that

  09:23 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Bao cao tai chinh khong dung su that

  Buong long ky cuong truong hoc dan den tieu cuc o Truong THPT Go Vap, Le Quy Don... Truong THPT Phan Dang Luu cung khong la ngoai le

 • TP HCM de nghi Cuc Thong ke lam dau moi tiep nhan bao cao tai chinh

  06:10 | Thứ sáu 11/06/2004 (GMT+7)

  Sau “su co” 23.000 doanh nghiep (DN) co the bi phat do khong nop hoac cham nop bao cao tai chinh (BCTC - xem TS ngay 28-5), ba Nguyen Thi Huu Hoa, pho giam doc So Ke hoach - dau tu TP.HCM, vua co to trinh UBND TP ve viec de nghi giao cho Cuc Thong ke lam dau moi tiep nhan BCTC hang nam cua DN.

 • Doanh nghiep chua quen cong khai tai chinh

  09:45 | Thứ hai 03/09/2001 (GMT+7)

  Noi cho nguoi khac biet trong tui minh hien co bao nhieu tien la dieu khong may de chiu. Nay lai phai ke ro minh lam gi voi so tien do lai cang kho hon. Co le day la mot trong nhung tro ngai lon nhat doi voi doanh nghiep khi bi buoc phai nop bao cao tai chinh cho co quan quan ly theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep.

 • Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

  15:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh -..

 • Ket qua kiem toan va bao cao tai chinh nam 2006 cua BIDV

  21:53 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 17.4, Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) da to chuc hop bao cong bo ket qua kiem toan va bao cao tai chinh nam 2006.

 • Chua nop bao cao tai chinh khong bi thu hoi giay phep

  09:16 | Thứ bảy 12/01/2002 (GMT+7)

  Do chua co huong dan ve noi dung bao cao hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep, cac don vi chua the nop bao cao tai chinh se khong bi thu hoi giay chung nhan dang ky kinh doanh.

 • Kho vi bao cao tai chinh

  05:00 | Thứ bảy 29/05/2004 (GMT+7)

  Kho vi bao cao tai chinh

  Hang chuc ngan doanh nghiep co nguy co bi phat tu 1-5 trieu dong vi da khong nop hoac cham nop bao cao tai chinh cho So Ke hoach va dau tu (KH-DT) - mot bao cao ma truoc do ho cung da nop cho co quan thue.

 • Giam bot mot dau moi nop bao cao tai chinh cua doanh nghiep

  05:31 | Thứ bảy 01/01/2005 (GMT+7)

  Tu dau nam 2005, cac doanh nghiep ngoai quoc doanh va cac hop tac xa dang ky hoat dong tren dia ban TP.HCM chi phai gui bao cao tai chinh hang nam ve co quan thue va thong ke cua TP, khong can phai gui them mot dau moi nua la So Ke hoach - dau tu TP nhu truoc.

 • Ngan hang co phan se cong bo bao cao tai chinh

  05:50 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  Ngan hang (NH) Nha nuoc dang xay dung qui che qui dinh cac NH thuong mai co phan phai cong bo bao cao tai chinh. Trong do ky cong bo bat buoc la ket thuc nam tai chinh, va ky khong bat buoc la vao giua nam tai chinh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0