bao cao quyet toan

Monday, 30/05/2016 00:19
 • Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

  15:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh -..

 • Phat hien nhieu sai sot trong bao cao quyet toan cua Bibica

  09:23 | Thứ bảy 03/05/2003 (GMT+7)

  "Viec cham tre cong bo bao cao tai chinh cua cong ty co phan banh keo Bien Hoa (Bibica) mot phan xuat phat tu viec ke toan truong va 2 nhan vien khac cua Phong Tai chinh Ke toan nghi viec. Ngoai ra, tinh hinh bao cao tai chinh cua cong ty co mot so van de" - ong Le Van Toan, Truong Ban kiem soat Bibica vua cho bao gioi hay.

 • Can lap du toan ngan sach sat voi thuc te

  19:16 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Can lap du toan ngan sach sat voi thuc te

  (VM) – Trong phien hop ngay 3/8, Quoc hoi (QH) da danh nua ngay de thao luan va phe chuan Bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2005. Da so y kien cua cac dai bieu QH dong tinh voi bao cao Quyet toan ngan sach nam 2005 cua Chinh phu, tuy nhien cac dai bieu cung neu ra mot loat cac van de bat cap can khac phuc.

 • Bibica tiep tuc khat lan bao cao tai chinh den 25 5

  07:34 | Thứ sáu 23/05/2003 (GMT+7)

  Bibica tiep tuc khat lan bao cao tai chinh den 25 5

  Sau 3 lan that hen bao cao tai chinh nam 2002, Cong ty co phan Banh keo Bien Hoa (Bibica) vua xin co quan quan ly mot thoi han moi la ngay 25/5 toi. Cong ty nay lay ly do ""bao cao quyet toan nam 2002 hien da duoc kiem toan xong, tuy nhien don vi kiem toan dang phai hoan chinh"".

 • Su dung ket qua kiem toan de chong tham nhung

  16:28 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Su dung ket qua kiem toan de chong tham nhung

  "Bao cao kiem toan cac nam se duoc gui toi Ban chi dao Phong chong tham nhung, cac bo, nganh chu quan, Bo Tai chinh... Bat ky to chuc, ca nhan nao co hanh vi vu loi, pham phap se phai chiu trach nhiem", lanh dao Kiem toan Nha nuoc (KTNN) cong bo tai buoi hop bao sang nay (5/9).Buoi hop nham cong bo ket qua kiem toan (104 cuoc trong nam 2006) cua KTNN, gom bao cao quyet toan Ngan sach Nha nuoc (NSNN) nam 2005 cua 32 tinh, thanh; bao cao quyet toan NSNN cua 10 bo,..

 • Bao cao cong khai ket qua kiem toan nam 2005

  16:25 | Thứ bảy 26/08/2006 (GMT+7)

  Bao cao cong khai ket qua kiem toan nam 2005

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong);

 • Kho tim duoc that thoat lang phi qua bao cao quyet toan

  12:02 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Kho tim duoc that thoat lang phi qua bao cao quyet toan

  Quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004 co kha nhieu khoan vuot chi, trong do dang luu y la nhung khoan chi lien quan den hanh chinh su nghiep. Trao doi voi SGGP, Pho chu nhiem UB Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi Tao Huu Phung cho biet, So di quyet toan ngan sach nam 2004 ma den nam 2006 Quoc hoi moi thong qua la vi theo Luat Ngan sach Quoc hoi chi phe chuan quyet toan sau 18 thang khi nam ngan sach ket thuc.

 • Bibica tiep tuc xin hoan viec cong bo thong tin

  10:37 | Thứ hai 05/05/2003 (GMT+7)

  Sau 2 lan xin hoan nop bao cao tai chinh nam 2002 vi nhieu ly do, Cong ty co phan Banh keo Bien Hoa (Bibica) lai vua co van ban xin phep lui thoi han cong bo thong tin den ngay 15/5.

 • Ban hanh qui trinh tham tra quyet toan von dau tu xay dung co ban

  08:00 | Thứ ba 14/10/2003 (GMT+7)

  Ban hanh qui trinh tham tra quyet toan von dau tu xay dung co ban

  Bo Tai chinh vua ban hanh quyet dinh 168 ve qui trinh tham tra quyet toan von dau tu xay dung co ban (XDCB) voi nguyen tac la cac bao cao tham tra phai khach quan, trung thuc, chinh xac va to chuc kiem toan, co quan chuyen mon thuc hien tham tra cac bao cao quyet toan, can bo truc tiep tham tra phai chiu trach nhiem truoc phap luat ve noi dung, ket qua da thuc hien.

 • Chi cuc Thue Tan Binh co lam khac

  06:45 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Thong thuong, hang nam doanh nghiep (DN) lam hai bo bao cao quyet toan thue dua den co quan thue de dong dau, mot bo luu tai DN va mot bo luu tai chi cuc thue (CCT). Rieng CCT Tan Binh nam nay yeu cau DN phai lam ba bo. Can bo tiep nhan dong dau va luu mot bo, tra lai DN hai bo de DN luu mot bo, bo con lai DN phai tu dua cho can bo quan ly thue cua don vi minh.

 • HN 102 du an bi thuc giuc quyet toan von dau tu

  10:19 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  HN 102 du an bi thuc giuc quyet toan von dau tu

  Phai chang phan cung vi cac che tai ve muc xu phat doi voi cac ca nhan, to chuc vi pham Quy che quan ly dau tu va xay dung trong qua trinh quan ly dau tu va xay dung chua cu the hoac chua du "manh""? Anh: Binh Thanh.

 • Co kiem toan moi biet mat that cua ngan sach

  21:45 | Thứ năm 05/05/2005 (GMT+7)

  Co kiem toan moi biet mat that cua ngan sach

  Chu nhiem Uy ban Cac van de xa hoi Nguyen Thi Hoai Thu thang than noi nhu vay tai buoi thao luan chieu 5/5 cua Quoc hoi ve bao cao quyet toan ngan sach 2003 cua Chinh phu: Ba cho rang: ""Khi Kiem toan Nha nuoc ve Quoc hoi, can tang cuong kiem toan den tat ca cac bo, nganh, dia phuong"".

 • Du an phai quyet toan cham nhat sau 1 nam hoan thanh

  09:54 | Thứ ba 14/10/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh quyet dinh 168 ve quy trinh tham tra quyet toan von dau tu xay dung co ban. Theo do, cac du an dau tu sau khi nghiem thu ban giao dua vao su dung thi chu dau tu phai hoan thanh bao cao quyet toan von dau tu de trinh nguoi co tham quyen phe duyet, cham nhat la 6-9-12 thang (tuong ung voi nhom B, C, A).

 • Nha dau tu nuoc ngoai nop thue moi duoc chuyen loi nhuan

  20:21 | Thứ tư 29/12/2004 (GMT+7)

  Nha dau tu nuoc ngoai nop thue moi duoc chuyen loi nhuan

  Nha dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam chi duoc chuyen loi nhuan ve nuoc sau khi ket thuc nam tai chinh va da nop bao cao quyet toan thue.

 • Kiem toan 17 Bo co quan Trung uong

  00:44 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Kiem toan 17 Bo co quan Trung uong

  Ngay 3/1, Kiem toan Nha nuoc da to chuc hop bao cong bo ke hoach kiem toan nam 2007. Theo do, se tien hanh kiem toan 17 Bo, co quan trung uong va cac du an lon: Kho bac Nha nuoc, Ngan hang Nha nuoc, Dai Truyen hinh Viet Nam, Trung tam Hoi nghi Quoc gia…

 • Von vay tha ho chi

  08:41 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Von vay tha ho chi

  Ban QLDA dau tu cong trinh do thi (goi tat BQLDA) la phap nhan dai dien thanh pho truc tiep quan ly thuc hien du an tang cuong nang luc quan ly giao thong do thi TPHCM. The nhung trong qua trinh dieu hanh, BQLDA lai boc lo ro nang luc yeu kem, de xay ra nhieu sai sot, dan den lang phi khong the chap nhan. Trong khi do, dot ra quan cao diem lap lai trat tu ATGT thanh pho voi so vu phat moi ngay den hon 5.300 vu, cho thay du an noi tren chua mang lai hieu qua. Du..

 • Vietnam Airlines That thoat hang tram trieu dong trong cac du an tin hoc

  10:15 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Vietnam Airlines That thoat hang tram trieu dong trong cac du an tin hoc

  Tu nam 1995-2002, Vietnam Airlines da xay dung va thuc hien 25 du an cong nghe thong tin (CNTT) voi tri gia 51,2 ty dong va 2,1 trieu USD. Qua ket qua thanh tra 6 chuong trinh, du an, Thanh tra Chinh phu da phat hien hang loat sai pham. Dien hinh nhat la du an mua 241 may tinh cua Cong ty Nhat Quang va 74 may cua Cong ty CMC. Mac du doan thanh tra da yeu cau Vietnam Airlines cung cap cac tai lieu co lien quan den viec to chuc moi thau, xet thau doi voi 2 goi thau..

 • Du an Luat Kinh doanh bat dong san Con nhieu quy dinh chua ro rang

  08:45 | Chủ nhật 21/05/2006 (GMT+7)

  Du an Luat Kinh doanh bat dong san Con nhieu quy dinh chua ro rang

  Ngay 20/5, Quoc hoi da tien hanh thao luan ve hai du an luat Kinh doanh bat dong san va Luat Phong, chong HIV/AIDS. Van de duoc cac dai bieu tap trung thao luan la giai phap de hoat dong kinh doanh bat dong san co hieu qua va ngan chan su lay lan cua dai dich HIV/AIDS. Huy dong tien ung truoc de kinh doanh bat dong san Da so dai bieu Quoc hoi deu thong nhat phai ban hanh Luat Kinh doanh bat dong san (KDBDS). Tuy nhien, khong it y kien con ban khoan ve van de lam..

 • Cong bo bao cao kiem toan 2006

  11:18 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Hom nay 5/9, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) phoi hop voi Uy ban Tai chinh- Ngan sach Quoc hoi to chuc hop bao cong bo bao cao kiem toan nam 2006. Bao cao mo xe chi tiet tinh hinh chap hanh phap luat ngan sach va ke toan thong ke tren toan quoc tu 104 cuoc kiem toan bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2005 cua nhieu tinh thanh, bo nganh trung uong va mot so du an trong diem.

 • Co ket qua ve chi sai Quoc hoi se ra nghi quyet thu hoi va xu ly

  09:20 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Co ket qua ve chi sai Quoc hoi se ra nghi quyet thu hoi va xu ly

  Ve nhung khoan chi sai, chi vuot du toan ngan sach, ong Tao Huu Phung (Pho chu nhiem Uy ban Kinh te Ngan sach cua Quoc hoi) da tra loi phong van cua bao gioi ben hanh lang Quoc hoi. Con so chi quan ly hanh chinh vuot du toan toi 33,5%, ong co suy nghi gi? Day la con so can phai xem xet. Vi dinh muc chi tieu minh quy dinh chua phu hop thuc te, buoc don vi su dung phai tang. Co nguyen nhan chu quan, do la viec chi nhieu khi vo bo nhu: Don nhan huan chuong, ky niem..

 • Chinh phu hop phien thuong ky thang 4 Cai tao xay dung lai toan bo chung cu cu nat hien co

  06:18 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  Chinh phu hop phien thuong ky thang 4 Cai tao xay dung lai toan bo chung cu cu nat hien co

  Hom qua 3/5, duoi su chu tri cua Thu tuong Nguyen Tan Dung, Chinh phu da hop phien thuong ky thang 4/2007. Trong ngay dau lam viec, cac thanh vien Chinh phu da ban thao, cho y kien ve 4 noi dung quan trong. Do la bao cao quyet toan ngan sach nam 2005; du thao Nghi quyet cua Chinh phu ve xay dung cai tao cac chung cu cu, nat; de an phat hanh trai phieu Chinh phu ra thi truong quoc te; va bao cao ket qua cai cach hanh chinh thang 4 va 4 thang.

 • Thong qua du an Phap lenh dan chu co so

  09:02 | Thứ bảy 16/12/2006 (GMT+7)

  Hang nam, Ban thuong truc Uy ban MTTQ VN cap xa se to chuc lay phieu tin nhiem doi voi chu tich HDND va chu tich UBND cap xa. Neu so phieu tin nhiem duoi 50% so nguoi thuoc thanh phan lay phieu thi de nghi HDND cung cap xem xet mien nhiem. Day la mot noi dung co ban cua Phap lenh dan chu o co so vua duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi thong qua ngay hom qua (15/12). Theo do, phap lenh quy dinh nhung noi dung moi ve thuc hien dan chu co so nhu: Chinh quyen cap xa cong..

 • Bat dau cong khai ke hoach kiem toan hang nam

  15:56 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Bat dau cong khai ke hoach kiem toan hang nam

  Ngay 3/1, tai Ha Noi, Uy Ban kinh te va ngan sach Quoc hoi va Kiem toan Nha nuoc (KTNN) to chuc cuoc hop thong bao ket qua kiem toan nam 2006 va cong bo ke hoach kiem toan nam 2007. Theo Ong Vuong Dinh Hue, Tong Kiem toan Nha nuoc, day la lan dau tien KTNN cong bo ke hoach kiem toan va viec cong bo nay se duoc thuc hien vao dau moi nam tiep theo. Viec cong bo ke hoach kiem toan la nham nang cao tinh minh bach dong thoi tang cuong nang luc giam sat cua nguoi dan..

 • Co quan nha nuoc phai thang than hon truoc Quoc hoi

  08:32 | Thứ bảy 10/04/2004 (GMT+7)

  Chu nhiem Uy ban Kinh te - ngan sach cua Quoc hoi Nguyen Duc Kien da noi nhu vay ngay 9-4, khi tong ket thao luan ve bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2002 va ket qua kiem toan quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2002.

 • Ao thuat bien lo thanh loi

  09:49 | Thứ bảy 03/12/2005 (GMT+7)

  Giam doc Nguyen Minh Cuoc va ke toan truong Nguyen Lap Phong lap bao cao quyet toan sai su that la... doanh nghiep lam an co lai de roi mang khoan no ngan hang gan 50 ty dong. Chuyen xay ra tai Cong ty xuat nhap khau Tan Phu, thuoc ban tai chinh Tinh uy Ca Mau.

 • Nguon thu ngan sach khong vung chac that thu con lon

  20:08 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  Nguon thu ngan sach khong vung chac that thu con lon

  Ngay lam viec thu 4 cua ky hop, Quoc hoi thao luan soi noi ve bao cao quyet toan nam 2002 cua Chinh phu. Cac dai bieu xoay quanh van de co cau ngan sach Nha nuoc con bat hop ly dan den nguon thu khong on dinh, that thu lon, du toan khong sat.

 • Du an xay dung phai hoan tat quyet toan trong 12 thang

  11:31 | Thứ bảy 11/10/2003 (GMT+7)

  Du an xay dung sau khi nghiem thu, ban giao su dung, chu dau tu phai hoan thanh bao cao quyet toan von dau tu, trinh nguoi co tham quyen phe duyet, cham nhat la 12 thang doi voi cong trinh quan trong quoc gia, 9 thang doi voi du an nhom A; 6 thang voi du an nhom B, C.

 • Cong khai chi tiet hoat dong tai chinh xa phuong

  08:50 | Thứ ba 27/11/2001 (GMT+7)

  Theo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu, ke tu 5/12, cac xa, phuong, thi tran phai cong khai du toan, bao cao quyet toan ngan sach chi tiet, ke ca nhung hoat dong tai chinh khac nhu quy, hoat dong su nghiep.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0