bang ngoai te

Thursday, 26/05/2016 23:28
 • Cong ty Tai chinh buu dien duoc hoat dong ngoai hoi

  11:21 | Thứ hai 04/08/2003 (GMT+7)

  Cong ty Tai chinh buu dien duoc hoat dong ngoai hoi

  Theo do, SBV dong y cho Cong ty Tai chinh Buu dien duoc phep cung cap cac dich vu bao gom: Nhan tien gui co ky han tu mot nam tro len bang ngoai te; Phat hanh trai phieu, giay to co gia bang ngoai te; Vay von bang ngoai te cua cac to chuc tin dung trong va ngoai nuoc; Bao lanh bang ngoai te; Thuc hien cac dich vu uy thac va quan ly tai san bang ngoai te; Cho vay ngan han, trung va dai han bang ngoai te; Chiet khau, tai chiet khau, cam co cac thuong phieu va cac..

 • Niem yet gia hang hoa van luu luyen ngoai te

  01:00 | Thứ sáu 24/06/2005 (GMT+7)

  Niem yet gia hang hoa van luu luyen ngoai te

  Ngan hang Nha nuoc da co "lenh" cam tu lau, song viec niem yet gia bang ngoai te van dien ra kha pho bien, nhat la voi nhung linh vuc kinh doanh hang hoa, dich vu co gia tri lon. Nhung noi bi kiem tra gat gao, chu ho kinh doanh lach bang cach khong ghi gia, nhung van ban hang bang USD.

 • Bon ly do khong nen cho phep mua co phan bang ngoai te

  18:11 | Thứ sáu 29/02/2008 (GMT+7)

  Bon ly do khong nen cho phep mua co phan bang ngoai te

  Bao chi may ngay gan day van tiep tuc phan anh nhieu quan diem trai nguoc nhau truoc cau hoi: Lieu co nen cho phep nha dau tu nuoc ngoai mua co phan bang ngoai te hay khong?

 • Kiem tra viec niem yet hang hoa dich vu bang ngoai te

  23:32 | Thứ hai 04/10/2004 (GMT+7)

  Kiem tra viec niem yet hang hoa dich vu bang ngoai te

  Ngay 4/10, Ngan hang Nha nuoc chi nhanh TP Ho Chi Minh cho biet: vua qua nhieu to chuc, ca nhan khong duoc phep da quang cao, niem yet gia ca hang hoa, dich vu bang ngoai te (ke ca truong hop ghi tuong duong bang ngoai te).

 • Cho vay muon bang ngoai te co hop phap

  09:10 | Thứ tư 05/11/2003 (GMT+7)

  Cho vay muon bang ngoai te co hop phap

  Rat nhieu giao dich trong quan he lam an, buon ban, cho vay giua cac ca nhan hien nay, ben canh tien dong VN thi ngoai te (nhat la dong USD) thuong duoc cac ben su dung lam phuong tien thanh toan, trao doi. Trong khi do, Luat dan su lai qui dinh viec thanh toan phai thuc hien bang dong VN. Chinh vi vay, khi giai quyet cac tranh chap phat sinh giua cac ben, van de cong nhan hay khong cong nhan cac giao dich nay hien co nhieu cach xu ly khong thong nhat.

 • Khoi ngoai duoc mua co phan bang ngoai te

  17:20 | Thứ sáu 22/02/2008 (GMT+7)

  Nhan dinh rang viec ban co phan cho nha dau tu chien luoc nuoc ngoai bang ngoai te la giai phap mang tinh kha thi cao nham giai toa cang thang thieu tien dong hien nay, Uy ban chung khoan Nha nuoc da trinh Thu tuong de nghi Chinh phu cho phep thuc hien.

 • Them 3 ngan hang duoc kinh doanh ngoai hoi

  09:06 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Them 3 ngan hang duoc kinh doanh ngoai hoi

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc chap thuan cho Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi, Ngan hang TMCP Nam Viet va Ngan hang TMCP Toan Cau thuc hien hoat dong ngoai hoi.Theo do, cac ngan hang TMCP nay se duoc phep mua, ban cac loai ngoai te o thi truong trong nuoc; thu doi va dat ban doi ngoai te.

 • Incombank duoc phat hanh chung chi tien gui dai han bang ngoai te

  15:21 | Thứ bảy 11/08/2007 (GMT+7)

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc vua ban hanh Quyet dinh cho phep Ngan hang Cong thuong Viet Nam (Incombank) phat hanh chung chi tien gui dai han bang ngoai te nam 2007.

 • De nghi khong niem yet gia hang hoa bang ngoai te

  09:00 | Chủ nhật 12/09/2004 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc vua co cong van de nghi cac co quan thong tin dai chung chi dang, phat noi dung quang cao, niem yet gia ca hang hoa dich vu bang ngoai te cho cac to chuc, ca nhan thuoc doi tuong duoc thu ngoai te tren lanh tho Viet Nam.

 • Se duoc dau gia co phan bang ngoai te

  11:02 | Thứ năm 21/02/2008 (GMT+7)

  Se duoc dau gia co phan bang ngoai te

  Uy ban Chung khoan Nha nuoc vua co de xuat cho phep cac nha dau tu nuoc ngoai tham gia dau gia co phan duoc mua bang ngoai te theo ty gia quy dinh nham phat trien thi truong chung khoan.

 • VN nen phat hanh nhieu trai phieu bang ngoai te

  05:03 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  VN nen noi long qui dinh ve ban trai phieu bang ngoai te de thu hut them cac nha dau tu nuoc ngoai. Do la loi khuyen cua Ngan hang HSBC Holdings Plc. va Cong ty quan ly dau tu Pacific Investment (Pimco) danh cho VN.

 • Cho phep Ngan hang TMCP thuc hien hoat dong ngoai hoi

  18:44 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc vua co quyet dinh cho phep ba ngan hang trong khoi thuong mai co phan (TMCP) duoc thuc hien cac hoat dong ngoai hoi. Do la Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi, Ngan hang TMCP Nam Viet va Ngan hang TMCP Toan Cau.

 • Nga cam tinh tien bang ngoai te trong cac bao cao

  18:10 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Nga cam tinh tien bang ngoai te trong cac bao cao

  Hom nay, trong phien dieu tran lan thu nhat, Duma Quoc gia Nga (Ha vien) da thong qua du luat "Ve chinh phu", cam cac thanh vien chinh phu tinh bang ngoai te cac tri gia hop dong, hang hoa, ngan sach va no quoc gia trong cac phat bieu cong khai.

 • Chinh thuc cho phep mua co phan bang ngoai te

  20:39 | Thứ sáu 22/02/2008 (GMT+7)

  Chinh thuc cho phep mua co phan bang ngoai te

  - Thu tuong Chinh phu da chinh thuc dong y cho phep nha dau tu nuoc ngoai thanh toan tien mua co phan bang ngoai te.

 • Chinh thuc cho phep mua co phan bang ngoai te

  09:33 | Thứ sáu 22/02/2008 (GMT+7)

  Chinh thuc cho phep mua co phan bang ngoai te

  Van phong Chinh phu vua co cong van truyen dat y kien cua Thu tuong lien quan den viec thanh toan tien mua co phan bang ngoai te.

 • Tin van ngay 48

  11:06 | Thứ hai 04/08/2003 (GMT+7)

  Chua cuong che lam thu tuc voi doanh nghiep nhap xe may *Doanh nghiep du lich duoc cham nop thue de khac phuc hau qua cua SARS *Saigontourist lap trung tam quang ba tiep thi tai My *Cong ty Tai chinh Buu dien duoc hoat dong ngoai hoi.

 • Phat 5 12 trieu dong neu niem yet gia bang ngoai te

  23:47 | Thứ ba 22/02/2005 (GMT+7)

  Ngay 22/2, Ngan hang Nha nuoc chi nhanh TP.HCM da co cong van gui cac co quan, ban nganh ve viec niem yet gia ca, hang hoa, dich vu bang ngoai te.

 • Tin van ngay 93

  16:06 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Tin van ngay 93

  - Trien lam quoc te Ngan hang – Tai chinh - Bao hiem 2007; Ngan hang TMCP Dai Duong duoc thuc hien hoat dong ngoai hoi; SeABank tiep tuc cho vay mua xe oto moi; VIB Bank trien khai chuong trinh “VIB Values! Uoc mo du lich trong tam tay”.

 • Ngan hang lien doanh duoc huy dong ngoai te cua dan

  10:04 | Thứ bảy 17/11/2001 (GMT+7)

  Ke tu 20/11, cac ngan hang lien doanh duoc phep nhan tien gui bang ngoai te trong dan voi muc toi da bang 50% von tu co cua ngan hang. Day la buoc chuan bi de tien toi viec cho phep chi nhanh ngan hang nuoc ngoai tai Viet Nam duoc mo tai khoan bang ngoai te cho cac ca nhan trong nuoc.

 • Khong duoc phep chi tieu bang ngoai te tien mat

  01:03 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Khong duoc phep chi tieu bang ngoai te tien mat

  Tren lanh tho Viet Nam, cac ca nhan co ngoai te tien mat duoc phep cat giu, mang theo nguoi, cho, tang, ban cho ngan hang, chu khong dung trong giao dich, thanh toan, niem yet hay quang cao... Cac nha dau tu nuoc ngoai muon mua ban chung khoan cung phai giao dich thong qua tai khoan tien Viet.

 • Duoc tham gia dau thau Trai phieu Chinh phu bang ngoai te

  13:12 | Thứ sáu 13/02/2004 (GMT+7)

  Cac to chuc tin dung duoc phep kinh doanh ngoai hoi va co tai khoan ngoai te tai Ngan hang Nha nuoc (NHNN), se duoc tham gia dau thau Trai phieu Chinh phu do NHNN to chuc, sau khi nop giay de nghi tham gia dau thau va duoc xet cong nhan thanh vien phien dau thau.

 • Duoc mo tai khoan ngoai te mua trai phieu Chinh phu

  18:16 | Thứ hai 22/12/2003 (GMT+7)

  Tat ca cac ca nhan, to chuc mua Trai phieu Chinh phu bang ngoai te se duoc mo va su dung tai khoan tien gui ngoai te de mua loai trai phieu nay.

 • Them mot ngan hang Dai Loan mo chi nhanh tai Viet Nam

  10:53 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  Them mot ngan hang Dai Loan mo chi nhanh tai Viet Nam

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc vua co Quyet dinh cap Giay phep so 07/GP-NHNN cho phep Hua Nam Commercial Bank, Ltd (dia chi tai so 38, doan 1, duong Nam Chung-King, Jung Jeng Chiu, Dai Bac, Dai Loan) duoc mo chi nhanh TPHCM. Theo do, chi nhanh co ten goi la Ngan hang Hua Nam Commercial Bank, Ltd. - Chi nhanh TPHCM; duoc mo tai Lau 1, Toa nha IWA Square, 102A-B duong Cong Quynh, phuong Pham Ngu Lao, Quan 1. Chi nhanh co so von la 15 trieu USD, hoat dong trong vong..

 • Mua co phieu bang ngoai te Con nhieu dieu phai ban

  06:42 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  Mua co phieu bang ngoai te Con nhieu dieu phai ban

  - Viec cho phep cac nha dau tu nuoc ngoai tham gia dau gia co phan duoc mua bang ngoai te theo ty gia quy dinh moi chi la mot de xuat. De co the thuc hien, con phai ban bac va xay dung cac huong dan cu the.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0