bang luong

Tuesday, 31/05/2016 12:51
 • Doanh nghiep se duoc tu xay dung thang bang luong

  08:02 | Thứ hai 16/09/2002 (GMT+7)

  "Chi trong mot nha may, nhung chung toi phai tinh toan luong cho nguoi lao dong khong duoi 15 thang, bang luong nen tien luong rat mat can doi va khong phu hop" - ong Vu Van Dau, Pho truong phong Tien luong Tong cong ty xi mang Viet Nam noi ve su phuc tap cua he thong thang bang luong hien hanh.

 • Luong moi co gi moi

  22:14 | Chủ nhật 19/12/2004 (GMT+7)

  Luong moi co gi moi

  Nhu TS da dua tin (ngay 18-12), Thu tuong Chinh phu da ky ban hanh sau nghi dinh ve che do tien luong. Theo do, ve co ban tien luong, tro cap, phu cap cua can bo, cong chuc, vien chuc, luc luong vu trang, nguoi nghi huu, huong tro cap deu duoc tang.

 • Se chi con 6 bang luong vao 2004

  10:00 | Thứ ba 18/02/2003 (GMT+7)

  Day la mot trong bon trong tam cua de an cai cach tien luong duoc Pho vu truong Vu Tien luong, Bo Noi vu Tran Kim Thang bao cao tai Hoi nghi trien khai cong tac to chuc nha nuoc dien ra hom qua. De an dang duoc tiep tuc hoan chinh de trinh Hoi nghi trung uong 8.

 • Tang luong tang quyen loi

  10:02 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  Tang luong tang quyen loi

  “Nhung huong dan moi cua Bo LD-TB-XH ve thuc hien luong toi thieu se noi rong quyen loi cua nguoi lao dong, dac biet trong cach tinh moi ve thang, bang luong va nghiem cam doanh nghiep cat, giam cac khoan thu khac cua nguoi lao dong”.

 • Luong toi thieu va bao hiem xa hoi

  21:53 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Hoi: Cong ty chung toi hoat dong trong linh vuc thu mua hang nong san, sau do so che de xuat khau. Cong ty xay dung he thong thang bang luong khong theo he thong thang, bang luong cua Nha nuoc. Nam dau, chung toi xay dung muc luong toi thieu la 290.000d cho cong nhan truc tiep san xuat va phu cap tien an 150.000 d/nguoi/thang va day cung la co so de trich nop BHXH.

 • Giao vien dung lop duoc phu cap uu dai 50

  20:42 | Thứ tư 24/03/2004 (GMT+7)

  Giao vien dung lop duoc phu cap uu dai 50

  Day la de xuat cua To cong tac nghien cuu cai tien chinh sach tien luong nganh GD-DT trong du thao thang bang luong va phuong an chuyen xep luong doi voi nha giao. Ngoai ra, To cung de xuat luong nha giao can co du 16 ngach nhu da quy dinh.

 • Ban hanh 6 nghi dinh ve che do tien luong

  22:36 | Thứ sáu 17/12/2004 (GMT+7)

  Ban hanh 6 nghi dinh ve che do tien luong

  Ngay 14/12, Chinh phu da ban hanh cung luc 6 nghi dinh ve che do tien luong, tro cap bao hiem xa hoi (BHXH). Day la nhung quy dinh dong bo nham cai cach mot buoc che do tien cong, tien luong trong khu vuc nha nuoc, luc luong vu trang va nguoi huong che do BHXH.

 • Khong xay dung bang luong rieng cho cong chuc nganh CNTT

  19:30 | Thứ năm 18/12/2003 (GMT+7)

  Khong xay dung bang luong rieng cho cong chuc nganh CNTT

  Tai hoi thao “Xay dung chuc danh, tieu chuan cong chuc chuyen mon, nghiep vu nganh cong nghe thong tin (CNTT)”, do Bo Noi vu to chuc ngay 18-12-2003, Vu cong chuc vien chuc Bo nay cho biet se khong xay dung thang bang luong rieng cho cong chuc nganh CNTT, vi day la viec lam khong thuc tien.

 • Rac roi nhu luong cong chuc

  13:45 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Rac roi nhu luong cong chuc

  Buc xuc lon nhat cua chinh sach tien luong hien nay la su rac roi va thieu khoa hoc trong co che xay dung va quan ly no. Va moi lan dieu chinh la moi lan chap va.

 • Chua co Nghi dinh ve thang bang luong moi

  10:20 | Thứ sáu 01/10/2004 (GMT+7)

  Chua co Nghi dinh ve thang bang luong moi

  Hom nay, 9 nhom doi tuong huong luong tu ngan sach nha nuoc se duoc dieu chinh tien luong. Muc luong trung binh se tang tu 516.200 dong len 678.600 dong/nguoi/thang. Tuy nhien, thoi diem tra luong se lui lai khoang 1-2 thang so voi du kien do viec xay dung Nghi dinh thang bang luong moi bi cham.

 • Vao WTO tien luong xac dinh tren co so nao

  09:13 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Vao WTO tien luong xac dinh tren co so nao

  Hien nay, viec duy tri 3 muc luong toi thieu giua 3 loai hinh doanh nghiep da the hien su phan biet doi xu. Viec khong che muc luong trong doanh nghiep Nha nuoc, quy dinh ve thang bang luong cung the hien su bao ho cua Nha nuoc. Nhung dieu nay la khong phu hop khi Viet Nam tham gia WTO. Do la y kien cua ong Nguyen Huu Dung, Vien truong Vien Khoa hoc lao dong va xa hoi. * Co y kien cho rang con qua nhieu viec phai lam de dieu chinh chinh sach tien luong hien hanh..

 • Gan 90 DN khong cong khai thang bang luong

  20:49 | Thứ sáu 04/06/2004 (GMT+7)

  Gan 90 DN khong cong khai thang bang luong

  Con so tren da duoc thong ke tren 650 doanh nghiep hoat dong tai cac KCN, KCX TP.HCM. Day duoc xem la nguyen nhan chinh cua tranh chap lao dong dan den dinh cong, lan cong.

 • Can xem lai toan bo chinh sach tien luong

  20:19 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Can xem lai toan bo chinh sach tien luong

  Sang 6/6, trao doi voi bao gioi ben le Quoc hoi, Pho chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi cua Quoc hoi Dang Nhu Loi cho rang, chinh sach luong dang kim ham kha nang san xuat. Ong Loi lay dan chung ve viec tra luong kieu cao bang trong khoi su nghiep hanh chinh va su bat hop ly cua thang bang luong trong doanh nghiep nha nuoc. Phong vien da co buoi trao doi voi ong xung quanh van de nay.

 • Dong Nai 6 ngay xay ra 12 vu dinh cong

  07:15 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Dong Nai 6 ngay xay ra 12 vu dinh cong

  TP - Trong ngay 12/3, tai Dong Nai da xay ra 5 vu dinh cong cua cong nhan cac Cty: Harada (Nhat Ban – KCN Loteco), All Super (Dai Loan – KCN Bien Hoa 2), Mitani (Nhat Ban- KCN Loteco), Asia Garments (Singapore- KCN Amata), Peaktof (Singapore – KCN Lotecco).

 • Se thiet ke lai thang bang luong cho cong chuc

  09:24 | Thứ bảy 14/07/2001 (GMT+7)

  Day la mot trong ba van de chinh duoc dua ra tai hoi thao ve cai cach chinh sach tien luong doi voi cong chuc khu vuc hanh chinh su nghiep duoc to chuc hom qua (13/7). Theo do, se chi co mot bang luong ap dung chung doi voi cong chuc trong tat ca cac co quan, don vi.

 • Bai 3 Ma tran tien luong

  14:35 | Thứ hai 18/12/2006 (GMT+7)

  Bai 3 Ma tran tien luong

  Nhan xet ve co che luong bong hien tai, mot chuyen gia tai chinh hang dau da bong dua: “Nhung bo oc vi dai nhat, nhung vang tran tu duy nhat cung khong tai nao hieu noi che do tien luong cua VN”. Nghe qua thi thay ngoa, nhung neu ai trot lac vao “tran dia” tien luong chac khong khoi rung minh va dong cam voi cau noi tuong nhu gieu cot nay.

 • Can xem lai toan bo chinh sach tien luong

  16:16 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Can xem lai toan bo chinh sach tien luong

  Sang 6/6, trao doi voi bao gioi ben le Quoc hoi, Pho chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi Dang Nhu Loi cho rang, chinh sach luong dang kim ham kha nang san xuat. Ong Loi lay dan chung ve viec tra luong kieu cao bang trong khoi su nghiep hanh chinh va su bat hop ly cua thang bang luong trong doanh nghiep nha nuoc.

 • Bat hop ly khi chuyen doi ngach luong moi

  06:03 | Thứ hai 28/02/2005 (GMT+7)

  Co the noi bang luong moi co nhieu cai tien quan trong, trong lan cai tien nay he thong thang bang luong la buoc cai tien manh me nhat. Tuy nhien van ton tai nhung bat cap den vo ly.

 • Muc luong nao lam co so trich nop bao hiem xa hoi

  02:19 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  + Toi dang lam viec tai mot doanh nghiep (DN) tu nhan. DN nay co xay dung thang luong, bang luong, theo do muc luong cua nhan vien cao hon muc luong toi thieu cua Nha nuoc qui dinh. Nhung khi trich nop bao hiem xa hoi (BHXH) thi DN nay ap dung theo muc luong nha nuoc. Vi du: muc luong cua nhan vien trinh do dai hoc tai DN duoc tinh he so 2,00 x 600.000d (luong co ban cua DN) = 1.200.000d/thang, ghi ro trong hop dong, nhung khi trich nop BHXH thi DN nay lai tinh:..

 • Toan van nghi dinh ve dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi

  21:32 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  NGHI DINH

 • Nang khong gio lam cua cong nhan de rut tien cong ty

  08:32 | Thứ tư 26/10/2005 (GMT+7)

  Nang khong gio lam cua cong nhan de rut tien cong ty

  Loi dung chi dao cua Ban giam doc Cong ty la nang khong gio lam them cua cong nhan de lay tien nop thue thu nhap ca nhan hang thang cho cac chuyen gia Han Quoc, Nguyen Ngoc Man cung cac thanh vien trong Bo phan ke toan da nang khong them gio lam viec cua cong nhan gap nhieu lan de rut mot so luong lon tien chia nhau.

 • Se xoa bo thang bang luong trong doanh nghiep

  17:21 | Thứ năm 14/02/2008 (GMT+7)

  Se xoa bo thang bang luong trong doanh nghiep

  Ong Hoang Minh Hao, Vu pho Lao dong Tien luong, Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi thua nhan luong toi thieu hien con qua thap, khong dam bao muc song toi thieu cho lao dong. Voi tinh hinh hien nay, luong toi thieu phai 950.000-1,5 trieu dong.>TP HCM trong ghe cong chuc boi tinh trang "tu quan"

 • Ra soat lai thang bang luong trong doanh nghiep

  17:32 | Thứ ba 29/07/2003 (GMT+7)

  Hom qua, Bo LDTB-XH da co cong van yeu cau chu tich UBND cac tinh thanh pho, chu tich hoi dong quan tri tong cong ty hang dac biet, tong giam doc bao hiem xa hoi chi dao cac don vi, doanh nghiep truc thuoc ra soat lai cach xep luong cho cong nhan, vien chuc.

 • Tu van cach tinh luong theo khung nha nuoc

  08:12 | Chủ nhật 23/04/2006 (GMT+7)

  Cau hoi 1: Toi tot nghiep cu nhan nganh quan tri kinh doanh, co them bang ky thuat vien va cac chung chi lien quan. Cong viec cu the cua toi la nhan vien vi tinh kiem cong viec hanh chinh tai mot khoa cua mot benh vien. Trong bang luong cua toi ghi ngach nhan vien, co dung khong? Vay toi duoc xep luong theo cach nao? (Le Thi Cam Oanh).

 • 1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong

  10:10 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  1102005 tiep tuc thuc hien cai cach tien luong

  Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung da cho biet nhu vay trong buoi lam viec sang nay (10-6) khi cac dai bieu chat van Bo truong ve chinh sach cai cach tien luong, bu truot gia, luong huu...

 • Ky vao bang luong va bat khoc

  21:38 | Thứ ba 23/03/2004 (GMT+7)

  Ky vao bang luong va bat khoc

  Sau hon 6 thang thuc hien de an sau cai nghien cua UBND TP Ho Chi Minh, cac truong giao duc dao tao va giai quyet viec lam o tinh Dak Nong (thuoc luc luong TNXP) da co nhung buoc chuyen dong nham dao tao va tim kiem viec lam cho cac hoc vien da qua thoi gian cai nghien 24 thang.

 • Se tiep tuc nang muc luong toi thieu

  22:59 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Se tiep tuc nang muc luong toi thieu

  •Thang luong, bang luong nha nuoc moi chi la co so de dong bao hiem xa hoi

 • Ba Ria Vung Tau 150 cong nhan mat viec khong duoc thong bao

  02:01 | Thứ bảy 01/12/2007 (GMT+7)

  Sang 30.11, ca tram cong nhan cua Cong ty TNHH Anchor Fasteners Viet Nam (Khu cong nghiep My Xuan A2, huyen Tan Thanh, Ba Ria - Vung Tau) dung truoc cong cong ty doi vao lam viec nhung khong duoc. Truoc do, ngay 27.11, phong nhan su cua cong ty nay da goi nhung cong nhan tren tra hop dong lao dong kem bang luong thang 11 va bang luong tien mat viec.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0