ban tuyen giao

Wednesday, 25/05/2016 16:09
 • Quyet dinh ve chuc nang to chuc cua Ban Tuyen giao Trung uong

  14:22 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Quyet dinh ve chuc nang to chuc cua Ban Tuyen giao Trung uong

  Ngay 28/8, Bo Chinh tri da chinh thuc ra Quyet dinh so 80 ve chuc nang, nhiem vu, to chuc bo may cua Ban Tuyen giao TU. Ngay sau khi co Quyet dinh cua Bo Chinh tri, sang 29/8, Ban Tuyen giao TU da to chuc hoi nghi can bo cong chuc toan co quan cong bo va trien khai thuc hien Quyet dinh nay. Theo do, Quyet dinh so 80 cua Bo Chinh tri quy dinh ro chuc nang, nhiem vu, to chuc bo may (toan van cua Quyet dinh nay se duoc dang tai tren bao dien tu Dang Cong san Viet..

 • Quang Nam Pho ban tuyen giao tinh uy dao van

  17:07 | Thứ sáu 12/08/2005 (GMT+7)

  Quang Nam Pho ban tuyen giao tinh uy dao van

  Nua thang sau ngay Ban Tuyen giao Tinh uy Quang Nam phat hanh cuon sach: Chung toi lam Tuyen giao, trong gioi TT-VH, bao chi, xam xi nghi hoac: Bai viet cua Pho ban Tuyen giao Tinh uy...co van de

 • Ban Tuyen giao Thanh uy TP HCM nhan Huan chuong Lao dong hang I

  06:01 | Thứ tư 30/01/2008 (GMT+7)

  Ban Tuyen giao Thanh uy TP HCM nhan Huan chuong Lao dong hang I

  Chieu ngay 29/1, Ban Tuyen giao Thanh uy TP HCM da to chuc le tong ket tuyen giao nam 2007 va don nhan Huan chuong Lao dong hang I. Tu nam 2002 den nay, Ban Tuyen giao Thanh uy TP HCM luon phat huy tinh chu dong, sang tao khi trien khai, quan triet cac chi thi, nghi quyet cua Trung uong va TP; cong tac tu tuong - van hoa theo huong hoan thien va nang chat luong cac noi dung cong tac, cung co hoat dong cac bo phan truc thuoc, huong ve co so... Dac biet, trong thoi..

 • Tong Bi thu Nong Duc Manh lam viec voi Ban Tuyen giao Trung uong

  10:17 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Tong Bi thu Nong Duc Manh lam viec voi Ban Tuyen giao Trung uong

  Sang 8/10, tai Ha Noi, Tong Bi thu Nong Duc Manh da toi du buoi lam viec cua Ban Bi thu Trung uong Dang voi Ban Tuyen giao Trung uong de nghe bao cao ve viec trien khai nhiem vu cong tac tuyen giao thuc hien Nghi quyet Dai hoi X va chuc nang, nhiem vu moi cua Ban. Phat bieu tai buoi lam viec, Tong Bi thu khang dinh: Ban Tuyen giao da kip thoi so ket, rut kinh nghiem dot trien khai thi diem, tham muu giup Bo Chinh tri ban hanh Chi thi va phat dong cuoc van dong..

 • Ban Tuyen giao TW can thuc hien tot 4 nhiem vu lon

  11:58 | Thứ tư 29/08/2007 (GMT+7)

  Ban Tuyen giao TW can thuc hien tot 4 nhiem vu lon

  29/8, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu - Truong Tan Sang da den du hoi nghi can bo cong chuc do Ban Tuyen giao TW tien hanh.

 • Nguyen Ngoc Tu bi kiem diem nghiem khac vi dieu gi

  05:23 | Thứ sáu 21/04/2006 (GMT+7)

  Nguyen Ngoc Tu bi kiem diem nghiem khac vi dieu gi

  Ngay 12-4-2006, Ban Tuyen giao Tinh uy Ca Mau tiep tuc ky mot bao cao (so 41-BC/TG) ve “Dai bieu HDND Nguyen Ngoc Tu va truyen ngan Canh dong bat tan”. Van ban cho rang vua qua bao TS va mot so van nghe si ngo nhan ve viec “kiem diem nghiem khac, rut kinh nghiem” doi voi Nguyen Ngoc Tu.

 • Kien nghi bo sung bien che can bo tuyen giao cap xa

  15:47 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Kien nghi bo sung bien che can bo tuyen giao cap xa

  Lam viec voi Ban Bi thu TW Dang, Ban Tuyen giao TW kien nghi bo sung bien che can bo tuyen giao cap xa, phuong va tuong duong; xem xet tao dieu kien de co truong chuyen dao tao can bo tuyen giao cac cap.

 • Xung quanh Hoi nha de o Ca Mau Lanh dao huyen va tinh da vao cuoc

  11:02 | Thứ sáu 07/05/2004 (GMT+7)

  Xung quanh Hoi nha de o Ca Mau Lanh dao huyen va tinh da vao cuoc

  Sau khi dua thong tin ve viec xuat hien cuon dieu le cua "Hoi nha de" o huyen Dam Doi, tinh Ca Mau, TS da nhan duoc rat nhieu y kien phan hoi cua ban doc, ma phan lon to y bat binh truoc tro dua qua tron nay. Lanh dao cac nganh, cap co lien quan da tiep nhan thong tin va xu ly van de nay nhu the nao? Tac gia Tam Ho cua bao Phu nu TPHCM co bai viet kha chi tiet noi dung nay:

 • Nguyen Ngoc Tu bi phe binh nghiem khac

  09:37 | Thứ tư 12/04/2006 (GMT+7)

  TP - Nha van Nguyen Ngoc Tu, tac gia tap truyen ngan “Canh dong bat tan” da bi Ban Tuyen giao Tinh uy Ca Mau de nghi “kiem diem phe phan mot cach nghiem khac, rut kinh nghiem khi viet”.

 • Thoi chuc 2 Pho truong Ban Tuyen giao trung uong

  06:39 | Thứ năm 17/01/2008 (GMT+7)

  Thoi chuc 2 Pho truong Ban Tuyen giao trung uong

  Vua qua, Ban Bi thu Trung uong Dang da dua ra quyet dinh thoi chuc Pho truong Ban Tuyen giao trung uong doi voi ong Nguyen Hong Vinh va ong Dao Duy Quat.

 • Ca Mau Tiep tuc de nghi kiem diem nghiem khac nha van Nguyen Ngoc Tu

  09:50 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Ca Mau Tiep tuc de nghi kiem diem nghiem khac nha van Nguyen Ngoc Tu

  Moi day, Pho Truong ban Tuyen giao Tinh uy tiep tuc ky bao cao so 41 de nghi Dang - Doan noi nha van Nguyen Ngoc Tu sinh hoat giao duc, kiem diem nghiem khac do phat ngon thieu trach nhiem.

 • Thanh lap Ban Chi dao Nha nuoc ky niem Cach mang Thang Muoi

  05:48 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Ban Bi thu vua chi thi thanh lap Ban Chi dao Nha nuoc ky niem 90 nam Cach mang thang Muoi va 160 nam “Tuyen ngon cua Dang Cong san” . Ban nay se do Uy vien Bo Chinh tri, Pho Thu tuong Chinh phu lam Truong ban. Cac thanh vien tham gia: Ban Tuyen giao Trung uong, Van phong Trung uong Dang, Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh, Ban Doi ngoai Trung uong, Vien Khoa hoc Xa hoi Viet Nam, Bo Van hoa - The thao va Du lich, Bo Thong tin va Truyen thong,..

 • Vi Thuy Linh Do Hoang Dieu chia se cung tac gia Canh dong bat tan

  14:04 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  Vi Thuy Linh Do Hoang Dieu chia se cung tac gia Canh dong bat tan

  Vi Thuy Linh, Do Hoang Dieu, nhung ten tuoi quen thuoc va gay sot tren van dan nuoc nha thoi gian gan day, tam su ve su kien tac pham Canh Dong Bat Tan (CDBT) cua nha van tre Nguyen Ngoc Tu bi Ban Tuyen giao Tinh uy Ca Mau kiem diem.

 • Chong suy thoai ve tu tuong dao duc loi song cua mot so can bo dang vien

  07:56 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  TP - Hom qua (8/10), Tong Bi thu Nong Duc Manh da chu tri buoi lam viec cua Ban Bi thu T.U Dang voi Ban Tuyen giao T.U de nghe bao cao ve viec trien khai nhiem vu cong tac tuyen giao thuc hien Nghi quyet Dai hoi X va chuc nang, nhiem vu moi cua Ban theo Quyet dinh 80 (ngay 28/8/2007) cua Bo Chinh tri.

 • Ca Mau Tiep tuc de nghi kiem diem Nguyen Ngoc Tu

  09:26 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Ca Mau Tiep tuc de nghi kiem diem Nguyen Ngoc Tu

  TP - Moi day, Pho Truong ban Tuyen giao Tinh uy tiep tuc ky bao cao so 41 de nghi Dang- Doan noi nha van Nguyen Ngoc Tu sinh hoat giao duc, kiem diem nghiem khac do phat ngon thieu trach nhiem.

 • Mot nha bao kien truong ban Tuyen giao tinh

  11:15 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  Hom 14/12, TAND tinh Ben Tre cho biet da chinh thuc tiep nhan don khoi kien cua nha bao Nguyen Chinh Hanh (Bao Nguoi Cao Tuoi) kien ong Vu Hong Thanh, Truong ban Tuyen giao Tinh uy Ben Tre.

 • Giu vung va mo rong tran dia tu tuong cua Dang

  06:14 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 8-10, phat bieu tai buoi lam viec cua Ban bi thu T.U Dang voi Ban Tuyen giao T.U, Tong bi thu Nong Duc Manh ghi nhan: tu sau Dai hoi X den nay, Ban Tuyen giao T.U va toan nganh da co nhieu co gang, dat nhung thanh tich dang ghi nhan, gop phan quan trong vao thanh tuu chung cua dat nuoc.

 • Bo nhiem lanh dao cho Ban moi cua Dang

  22:20 | Thứ tư 02/05/2007 (GMT+7)

  Tiep theo Quyet dinh cua Bo Chinh tri hop nhat Ban Khoa giao Trung uong, Ban Tu tuong - Van hoa Trung uong thanh Ban Tuyen giao Trung uong, moi day Bo Chinh tri, Ban Bi thu da co quyet dinh phan cong va bo nhiem lanh dao Ban Tuyen giao Trung uong.

 • Co toi 57,2 sinh vien khong chiu hoc hanh

  22:14 | Thứ sáu 20/04/2007 (GMT+7)

  Con so tren duoc ba Le Thi Bich Hong, chuyen vien Vu Van hoa, Ban Tuyen giao T.U dua ra tai cuoc hoi thao "Doi song van hoa SV toan quoc" dien ra ngay 19.4 tai Ha Noi do Ban Tuyen giao T.U phoi hop voi Bo GD-DT va Bo Van hoa-Thong tin to chuc. Muc dich cua hoi thao la danh gia dung thuc trang ve moi truong, doi song van hoa cua SV de cac nha hoach dinh chinh sach co nhung giai phap tich cuc nham nang cao muc huong thu van hoa cho SV.

 • To chuc Hoa hau hoan vu 2008 Cho Thu tuong phe duyet

  20:57 | Thứ ba 25/09/2007 (GMT+7)

  To chuc Hoa hau hoan vu 2008 Cho Thu tuong phe duyet

  Qua trinh xin cap phep to chuc Hoa hau Hoan vu sap hoan tat. Don vi dang cai da nhan duoc su ung ho cua cac bo: Van hoa The thao Du lich, Cong an, Ngoai giao, Ban Tuyen giao Trung uong, va chi con cho quyet dinh cuoi cung cua Thu tuong. Sau khi Cuc Nghe thuat Bieu dien - co quan co chuc nang quan ly, cap phep cac cuoc thi hoa hau, nguoi dep - tan thanh ve mat chu truong to chuc Miss Universe, ngay 21/9, Bo Van hoa The thao Du lich da xem xet va gui cong van xin y..

 • Luong tien si moi nhan viec Chi hon 1 2 trieu dongthang

  09:18 | Thứ sáu 02/11/2007 (GMT+7)

  Chieu 1/11, bao cao voi Ban Tuyen giao Trung uong, Ban Tuyen giao TPHCM cho biet: TPHCM co 50.403 giao vien (GV), trong do co 19.571 GV tren chuan, 2.226 GV chua dat chuan. So GV chua dat chuan tap trung nhieu o bac mam non (1.308 GV). Mot so GV lon tuoi khong co dieu kien hoc tap dat chuan, duoc chuyen sang nhiem vu moi phu hop hoac nghi huu truoctuoi.

 • Doi thoai voi Canh dong bat tan

  08:01 | Chủ nhật 09/04/2006 (GMT+7)

  Doi thoai voi Canh dong bat tan

  TS so ra ngay thu bay 8-4 da co cuoc trao doi voi truong Ban tuyen giao Tinh uy Ca Mau xoay quanh noi dung kiem diem nha van Nguyen Ngoc Tu. Ngay sau khi bao phat hanh, tinh den 18 gio chieu cung ngay, co 94 y kien ban doc da gui den TS. Chung toi se lan luot dang tai nhung phan hoi nay. Ben canh do, de lam ro hon nhung du luan “che rat du” ma ong Duong Viet Thang da de cap, TS xin duoc trich dang bai viet cua ong Vuu Nghi Luc, nhu mot cach mo dau cho cuoc..

 • Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM

  08:13 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" da hop lan thu hai duoi su chu tri cua TBT Nong Duc Manh, Truong Ban Chi dao Trung uong va thanh vien Bo phan giup viec cua Ban Chi dao.

 • Canh cao Truong ban Tuyen giao va Chanh thanh tra TX Ha Tien

  12:39 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 28/12, Thuong vu Thi uy TX Ha Tien da to chuc hop kiem diem ky luat cac can bo “nhung cham” trong vu tham nhung dat dai bi dan to cao vua duoc Thanh tra tinh Kien Giang phanh phui. Cuoc hop cang thang keo dai den gan 20 gio cung ngay.

 • Dong chi Hoang Tung nhan Huan chuong Sao vang

  09:02 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Dong chi Hoang Tung nhan Huan chuong Sao vang

  Ngay 14/5, tai Ha Noi, Ban Tuyen giao trung uong da to chuc trong the le trao Huan chuong Sao vang, phan thuong cao qui nhat cua Dang va Nha nuoc, tang dong chi Hoang Tung, nguyen bi thu Trung uong Dang khoa V, nguyen truong Ban Tuyen huan trung uong (nay la Ban Tuyen giao trung uong).

 • Trao Huan chuong Sao vang tang ong Hoang Tung

  00:25 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Trao Huan chuong Sao vang tang ong Hoang Tung

  Ngay 14.5, tai Ha Noi, Ban Tuyen giao Trung uong da to chuc trong the Le trao Huan chuong Sao vang, phan thuong cao quy nhat cua Dang va Nha nuoc ta tang ong Hoang Tung (tuc Tran Khanh Tho), nguyen Bi thu Trung uong Dang khoa V, nguyen Truong ban Tuyen huan Trung uong (nay la Ban Tuyen giao Trung uong). Ong Nguyen Minh Triet, Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich nuoc toi du va trao Huan chuong tang ong Hoang Tung.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh Phat huy suc manh cua nen dan chu XHCN

  00:51 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 8.10 tai Ha Noi, Tong bi thu Nong Duc Manh da du buoi lam viec cua Ban Bi thu Trung uong Dang voi Ban Tuyen giao Trung uong de nghe bao cao ve viec trien khai nhiem vu cong tac tuyen giao thuc hien Nghi quyet Dai hoi X va chuc nang, nhiem vu moi cua Ban theo Quyet dinh so 80-QD/TW ngay 28.8.2007 cua Bo Chinh tri.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0