ban to chuc trung uong

Thursday, 26/05/2016 01:51
 • Hop nhat hai co quan thanh Ban To chuc Trung uong

  00:24 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Chieu qua 14.5, tai Ha Noi, Ban To chuc Trung uong da to chuc Hoi nghi cong bo Quyet dinh cua Bo Chinh tri ve viec hop nhat Ban Bao ve chinh tri noi bo Trung uong, Ban To chuc Trung uong thanh Ban To chuc Trung uong theo tinh than Nghi quyet Hoi nghi lan thu tu Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X. Ong Ho Duc Viet, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban To chuc Trung uong thay mat Bo Chinh tri du va chi dao hoi nghi.

 • Hop nhat hai co quan thanh Ban To chuc trung uong

  22:57 | Thứ hai 14/05/2007 (GMT+7)

  Ban Bao ve chinh tri noi bo trung uong, Ban To chuc trung uong da hop nhat thanh Ban To chuc trung uong theo quyet dinh cua Bo Chinh tri cong bo chieu 14-5 tai Ha Noi. Ong Ho Duc Viet - uy vien Bo Chinh tri, bi thu Trung uong Dang, truong Ban To chuc trung uong - neu ro: viec hop nhat hai co quan thanh Ban To chuc trung uong la nham nang cao chat luong, hieu qua cong tac tham muu ve cong tac to chuc va cong tac bao ve chinh tri noi bo.

 • Hop nhat hai co quan thanh Ban To chuc Trung uong

  09:33 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Chieu 14/5/2007, tai Ha Noi, Ban To chuc Trung uong da to chuc Hoi nghi cong bo Quyet dinh cua Bo Chinh tri ve viec hop nhat Ban Bao ve chinh tri noi bo Trung uong, Ban To chuc Trung uong thanh Ban To chuc Trung uong theo tinh than Nghi quyet Hoi nghi lan thu tu Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X.

 • Hop nhat hai co quan thanh Ban To chuc Trung uong

  09:59 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Ban Bao ve chinh tri noi bo trung uong, Ban To chuc trung uong da hop nhat thanh Ban To chuc trung uong theo quyet dinh cua Bo Chinh tri cong bo chieu 14/5 tai Ha Noi.

 • Hop nhat hai co quan thanh Ban To chuc trung uong

  08:14 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Ban Bao ve chinh tri noi bo trung uong, Ban To chuc trung uong da hop nhat thanh Ban To chuc trung uong theo quyet dinh cua Bo Chinh tri cong bo chieu 14/5 tai Ha Noi.

 • Trao tang dong chi Tran Dinh Hoan Huan chuong Doc lap hang nhat

  00:17 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Sang 8.3, tai Ha Noi, Ban To chuc Trung uong da to chuc trong the le trao Huan chuong Doc lap cho dong chi Tran Dinh Hoan, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, nguyen Bi thu Trung uong Dang, nguyen Truong ban To chuc Trung uong va 9 dong chi lanh dao Ban To chuc Trung uong qua cac thoi ky. Den du co lanh dao Van phong Trung uong Dang, Van phong Chu tich nuoc va Ban Thi dua - Khen thuong Trung uong.

 • Cong khai minh bach trong cong tac can bo

  07:50 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Sang 23-10, tai Ha Noi, Tong bi thu Nong Duc Manh da lam viec voi Ban To chuc Trung uong Dang. Tong bi thu nhiet liet bieu duong va danh gia cao nhung thanh tich ma Ban To chuc trung uong va doi ngu lam cong tac to chuc o cac cap uy da dat duoc trong thoi gian qua.

 • Ong Ho Duc Viet giu chuc Truong ban To chuc Trung uong

  18:58 | Thứ bảy 13/05/2006 (GMT+7)

  Ong Ho Duc Viet giu chuc Truong ban To chuc Trung uong

  Bo Chinh tri vua phan cong ong Ho Duc Viet, Uy vien Bo Chinh tri, giu chuc vu Truong Ban To chuc Trung uong Dang.

 • Ong Ho Duc Viet giu chuc Truong ban To chuc Trung uong

  16:06 | Thứ bảy 13/05/2006 (GMT+7)

  Ong Ho Duc Viet giu chuc Truong ban To chuc Trung uong

  Bo Chinh tri vua phan cong ong Ho Duc Viet, Uy vien Bo Chinh tri, giu chuc vu Truong Ban To chuc Trung uong Dang.

 • Ban to chuc trung uong nhan Huan chuong Sao Vang

  08:48 | Thứ ba 15/10/2002 (GMT+7)

  Sang qua, tai Ha Noi, trong le ky niem 72 nam Ngay truyen thong Nganh To chuc xay dung Dang (14/10/1930), Truong Ban to chuc trung uong Tran Dinh Hoan nhan dinh, ben canh nhung thanh tich to lon, cong tac to chuc xay dung Dang cung pham phai sai lam, khuyet diem, nhung Dang dam nhin thang vao su that, nhan ro khuyet diem truoc dan.

 • Nhan tai khong duoc su dung Lang phi lon nhat

  20:43 | Thứ hai 26/07/2004 (GMT+7)

  Nhan tai khong duoc su dung Lang phi lon nhat

  Theo Truong ban to chuc Trung uong Tran Dinh Hoan, tinh trang "kin ghe" lanh dao tai cac bo, nganh dang khien cac can bo tre tai nang khong co co hoi chung to nang luc. Khong duoc giao trong trach, viec phat hien, dao tao nguon nhan luc tai nang do do khong phat huy hieu qua.

 • Nguoi buon tien tro thanh bo truong Ky 15

  23:28 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Nguoi buon tien tro thanh bo truong Ky 15

  Mot tap the lung lay chien cong bi quen langChuyen ve ong Ba Chau lien quan den nhung hoat dong tai chinh dac biet trong chien tranh van chua ket thuc.

 • LDBDVN se phai thay doi toan bo dieu le

  08:52 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  LDBDVN se phai thay doi toan bo dieu le

  Sau khi FIFA co thu phan hoi gop y ve dieu le, chac chan LDBDVN se phai sua lai hau nhu toan bo dieu le nay cho phu hop voi dieu le mau cua to chuc bong da the gioi. Theo quy dinh cua FIFA, ban chap hanh LD chi duoc co duoi 10 nguoi de dam bao tham gia day du cac cuoc hop theo dinh ky. Dieu le cua FIFA quy dinh ngay ca uy vien ban chap hanh cung khong co quyen bo phieu, con Tong thu ky la do ban chap hanh bo nhiem, trong khi o Viet Nam la do dai hoi bau. Tong thu..

 • Hop nhat hai co quan thanh Ban To chuc Trung uong

  06:13 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 14/5, tai Ha Noi, Ban To chuc T.U to chuc Hoi nghi cong bo Quyet dinh cua Bo Chinh tri ve viec hop nhat Ban Bao ve chinh tri noi bo T.U, Ban To chuc T.U thanh Ban To chuc T.U theo tinh than Nghi quyet Hoi nghi lan thu tu BCH T.U khoa X.

 • 195 se tong ket cuoc van dong Xay dung va chinh don Dang

  07:43 | Thứ bảy 21/04/2001 (GMT+7)

  Chieu ngay 20/4, tai Trung tam Bao chi Ba Dinh da dien ra cuoc hop bao ve chu de Xay dung va chinh don Dang. Pho Truong Ban To chuc Trung uong Pham Van Tho va Pho Truong Ban Tu tuong Van hoa Trung uong Dao Duy Quat chu tri cuoc hop bao.

 • Thu tuong phai duoc chon doi hinh

  06:02 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Thu tuong phai duoc chon doi hinh

  “Toi de nghi doi moi cach lam nhan su nen duoc ap dung o ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XII - ky hop bau va phe chuan nhung vi tri chu chot cua Nha nuoc” - nguyen chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da noi nhu vay voi TS xung quanh van de doi moi cach lam nhan su cap cao.

 • Truong ban To chuc Trung uong Tran Dinh Hoan Can quan tam hon nua den phat trien Dang trong thanh nien

  00:05 | Thứ hai 26/07/2004 (GMT+7)

  Truong ban To chuc Trung uong Tran Dinh Hoan Can quan tam hon nua den phat trien Dang trong thanh nien

  Chieu 24/7, tai Ha Noi, ong Tran Dinh Hoan - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban To chuc T.U da co buoi lam viec voi Ban Bi thu T.U Doan ve cong tac to chuc can bo cua Doan thanh nien.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh tiep doan dai bieu Dang Cong san Trung Quoc

  23:29 | Thứ ba 17/02/2004 (GMT+7)

  Tong bi thu Nong Duc Manh tiep doan dai bieu Dang Cong san Trung Quoc

  Chieu 17/2, tai Phu Chu tich, Tong bi thu Nong Duc Manh da tiep va noi chuyen than mat voi Doan dai bieu Dang Cong san Trung Quoc do ong Ha Quoc Cuong - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Ban Bi thu, Truong ban To chuc Trung uong, lam Truong doan, du Hoi thao ly luan giua hai Dang va tham chinh thuc Viet Nam.

 • Can nhan xet hang nam voi Uy vien Bo Chinh tri

  22:02 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Can nhan xet hang nam voi Uy vien Bo Chinh tri

  23/10, lam viec voi Ban To chuc Trung uong Dang ve nhiem vu cua cong tac to chuc, xay dung Dang, TBT Nong Duc Manh de nghi Ban can tham muu voi Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve viec danh gia, nhan xet hang nam doi voi cac uy vien Trung uong Dang (bao gom ca cac Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang).

 • Vu an PMU18 Trieu tap mot can bo Ban To chuc Trung uong

  08:51 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Vu an PMU18 Trieu tap mot can bo Ban To chuc Trung uong

  Qua trinh dieu tra vu an nay dang buoc sang mot giai doan rat nong, theo mot nguon tin, chieu qua (22/3), Co quan dieu tra da quyet dinh trieu tap doi voi ong Nguyen Van Tung - can bo Ban To chuc Trung uong.

 • Can nhan xet hang nam voi Uy vien Bo Chinh tri

  07:58 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Can nhan xet hang nam voi Uy vien Bo Chinh tri

  Ngay 23/10, lam viec voi Ban To chuc Trung uong Dang ve nhiem vu cua cong tac to chuc, xay dung Dang, TBT Nong Duc Manh de nghi Ban can tham muu voi Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve viec danh gia, nhan xet hang nam doi voi cac uy vien Trung uong Dang (bao gom ca cac Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang).

 • Xac dinh ro trach nhiem ca nhan trong cong tac can bo

  18:03 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Xac dinh ro trach nhiem ca nhan trong cong tac can bo

  "Mot trong nhung nhiem vu het suc quan trong la tiep tuc doi moi cong tac can bo, xay dung, cung co to chuc co so Dang, nang cao chat luong doi ngu can bo, dang vien", Truong Ban To chuc Trung uong Ho Duc Viet noi tai hoi nghi can bo toan quoc ve cong tac to chuc xay dung Dang, khai mac sang nay (5/9) tai TP Ho Chi Minh.

 • Doan dai bieu Dang CSVN tham Trung Quoc

  00:20 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Nhan loi moi cua Trung uong Dang Cong san Trung Quoc, doan dai bieu Dang ta do dong chi Ho Duc Viet, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban To chuc Trung uong, dan dau da tham Trung Quoc tu ngay 11/3/2007.

 • Tiep tuc luan chuyen can bo trung uong ve dia phuong

  08:32 | Thứ ba 27/05/2003 (GMT+7)

  Pho truong Ban to chuc Trung uong Pham Van Tho cho biet, sap toi, se chuyen mot so thu truong va chuc vu tuong duong, tuoi duoi 50, co nang luc ve dia phuong lam cong tac quan ly va lanh dao. Ben canh do, nhung tong giam doc, chu tich hoi dong quan tri co trien vong cung duoc tuyen chon bo nhiem lam thu truong hoac lam pho ban nganh.

 • Mot chuyen vien Ban To chuc TW Dang bi trieu tap

  12:41 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Mot chuyen vien Ban To chuc TW Dang bi trieu tap

  Hom qua, 22/3 la ngay lam viec thu hai tai co quan dieu tra cua Thu truong Nguyen Viet Tien. Cung ngay hai ca nhan khac cung nhan duoc giay trieu tap la ong Nguyen Mau Thon, Chu tich Hoi dong quan tri Cong ty co phan Hoa Viet va mot chuyen vien Ban To chuc Trung uong Dang.

 • Vi sao mot lao thanh cach mang chua duoc huong che do

  08:03 | Thứ hai 02/10/2006 (GMT+7)

  Vi sao mot lao thanh cach mang chua duoc huong che do

  TP - Ong Nguyen Van Dinh, bi danh Dinh Son, sinh nam 1927 tai thi tran Cho Chu (Dinh Hoa, Thai Nguyen). Tai que huong minh, ong Dinh tham gia cach mang ngay 23/12/1944 khi cung luc luong vu trang cach mang danh chiem don Cho Chu, giai phong phu Dinh Hoa.

 • 1 3 dang vien moi co trinh do CD DH sau DH

  05:47 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Ban To chuc trung uong cho biet nam 2006 ca nuoc da ket nap gan 190.000 dang vien (DV) moi (tang tren 10% so voi nam 2005), nang tong so DV trong toan Dang len gan 3,2 trieu. Trong so DV moi duoc ket nap, co tren 121.000 doan vien, thanh nien (tang 13% so voi nam truoc), chiem gan 65% trong tong so DV moi duoc ket nap.

 • Cong tac xay dung Dang 2007 day manh luan chuyen can bo

  11:16 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi can bo toan quoc ve To chuc xay dung Dang dien ra ngay 10/1 o TP. Ho Chi Minh,Truong ban To chuc Trung uong Dang Ho Duc Viet canh bao cong tac to chuc xay dung Dang nam 2007 rat nang ne.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0