ban to chuc can bo chinh phu

Tuesday, 31/05/2016 01:24
 • Cai cach tien luong dua tren nhu cau muc song dan cu

  09:42 | Thứ bảy 24/03/2001 (GMT+7)

  Cai cach tien luong dua tren nhu cau muc song dan cu

  Ong Nguyen Trong Dieu, Pho Truong ban To chuc Can bo Chinh phu cho biet, 9 phuong an dieu chinh muc luong toi thieu se duoc quyet dinh vao khoang thang 6.

 • Benh vien duoc nang luong gap 2 5 lan quy dinh

  09:31 | Thứ sáu 28/12/2001 (GMT+7)

  Day la mot phan noi dung trong du thao nghi dinh ve co che quan ly benh vien cong do Ban To chuc Can bo Chinh phu soan. Theo do, nha nuoc se cap kinh phi on dinh cho benh vien theo chu ky 3 nam va cac don vi nay toan quyen su dung.

 • Thu tuong Chinh phu de nghi lap moi 3 bo

  09:59 | Thứ năm 01/08/2002 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu de nghi lap moi 3 bo

  Sang nay, Quoc hoi da nghe Thu tuong Phan Van Khai trinh de an ve co cau to chuc cua Chinh phu nhiem ky moi. Theo do, so bo va co quan ngang bo ve co ban giu nguyen; se chuyen doi chuc nang, nhiem vu cua mot so co quan de thanh lap 3 bo moi la Bo Tai nguyen Moi truong, va Bo Buu chinh Vien thong - Cong nghe Thong tin, Ban To chuc can bo Chinh phu duoc doi thanh Bo Noi vu.

 • Phai cai cach hanh chinh 20012010 mot cach dong bo

  10:37 | Thứ ba 20/02/2001 (GMT+7)

  "Can phai co mot chien luoc cai cach hanh chinh 10 nam, chu lau nay cai cach hanh chinh con cham, nhat la su chuyen bien cua bo may, co nguyen nhan la do chua co mot chuong trinh tong the nen thuc hien lung tung, chap va". Bo truong , Truong Ban To chuc can bo Chinh phu Do Quang Trung da phat bieu nhu vay mo dau Hoi thao Chien luoc cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2001-2010 dien ra trong hai ngay 19-20/2, tai Ha Noi.

 • Ai la EAN Viet Nam

  09:02 | Thứ sáu 21/12/2001 (GMT+7)

  Theo yeu cau trong la thu ngay 7/12 cua Tong Giam doc dieu hanh dich vu EAN Quoc te, neu sau 14 ngay (tuc la han cuoi cung vao ngay hom nay) khong nhan duoc phan hoi cua Hoi Khoa hoc ky thuat Ma so ma vach Viet Nam, EAN Quoc te se buoc phai xem xet de dua vu viec ra phap luat.

 • 14 co quan thuoc Chinh phu se phai sap xep lai

  15:34 | Thứ tư 14/11/2001 (GMT+7)

  Pho ban Chi dao cai cach hanh chinh Nguyen Khanh da khang dinh su chi dao thieu kien quyet va chua thong nhat cua Chinh phu la mot trong nhung nguyen nhan lam cham tre tien trinh cai cach hanh chinh. Cu the luc can nay la gi? Ong Dinh Duy Hoa, Vu truong Vu Cai cach hanh chinh, Ban To chuc Can bo Chinh phu cho biet:

 • Thanh tra kiem tra cong tac to chuc can bo Nha nuoc 2002

  07:26 | Chủ nhật 10/03/2002 (GMT+7)

  Ngay 7/3, Bo truong Truong ban To chuc Can bo Chinh phu Do Quang Trung da ra quyet dinh ve “Ke hoach thanh tra, kiem tra cong tac to chuc - can bo Nha nuoc nam 2002”.

 • Thanh lap Hiep hoi Quang cao Viet Nam

  09:14 | Thứ ba 20/11/2001 (GMT+7)

  Ngay 19/11, tai Ha Noi, Hiep hoi Quang cao Viet Nam da hop bao gioi thieu quyet dinh cho phep thanh lap cua Ban To chuc Can bo Chinh phu. Nhiem vu chinh cua hiep hoi la xay dung va phat trien cac to chuc dich vu, quan he doi ngoai, bo may thuong truc va dieu hanh cong viec, tao moi truong canh tranh lanh manh cho cac doanh nghiep hoat dong trong linh vuc quang cao.

 • Cach chuc can bo cong chuc dung bang gia

  07:05 | Chủ nhật 28/04/2002 (GMT+7)

  Ban To chuc Can bo Chinh phu vua ra thong tu huong dan xu ly cong chuc trong doanh nghiep nha nuoc su dung van bang chung chi khong hop phap. Theo do, se cach chuc cac can bo dung van bang gia de duoc bo nhiem chuc vu lanh dao; co y loi dung chuc quyen tao ra hoac cap phat van bang, chung chi khong hop phap.

 • Phi dich vu cong khong phai la tien de boi tron

  08:22 | Chủ nhật 16/06/2002 (GMT+7)

  Ong Diep Van Son, Pho Vu truong Ban to chuc Can bo Chinh phu, tra loi nhu vay truoc ban khoan cua nguoi dan ve viec lieu nhung nguoi khong dong tien lam dich vu cong co duoc phuc vu nhanh chong hay khong. Cau hoi duoc neu ra trong cuoc trao doi giua ong voi gioi bao chi hom 14/6, tai TP HCM.

 • Se thanh lap Cuc xuc tien dau tu

  08:10 | Thứ sáu 24/05/2002 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua co cong van yeu cau Bo Ke hoach va dau tu khan truong phoi hop voi Ban to chuc can bo Chinh phu thanh lap Cuc xuc tien dau tu - mot noi dung trong chuong trinh tong the ve van dong dau tu nuoc ngoai den nam 2005.

 • Viet Nam va ASEAN chia se kinh nghiem trong linh vuc cong vu

  10:03 | Thứ sáu 12/10/2001 (GMT+7)

  Hom qua (11/10), Ban To chuc can bo Chinh phu cho biet, Hoi nghi ASEAN ve cac van de cong vu lan thu 11 (ACCSM-11) dien ra ngay 16-18/10 tai Ha Noi. Day se la hoi nghi dau tien ve van de cong vu do Viet Nam dang cai to chuc.

 • Gia Lai tiep tuc ra soat kiem tra van bang chung chi

  08:02 | Thứ ba 21/09/2004 (GMT+7)

  Giam doc So Noi vu Gia Lai Nguyen Huu Loc cho biet: Ban chi dao kiem tra ho so va van bang, chung chi tinh vua co van ban yeu cau cac co quan, don vi tren toan tinh tiep tuc ra soat va kiem tra lai van bang, chung chi cua can bo, cong chuc thuoc don vi minh theo tinh than noi dung thong tu so 22/2002 cua Ban To chuc can bo Chinh phu (nay la Bo Noi vu).

 • Se bo ky thi tuyen cong chuc doi voi giao vien

  08:46 | Thứ sáu 19/04/2002 (GMT+7)

  Ngay 18/4, ong Nguyen Trong Dieu, Pho truong Ban to chuc can bo chinh phu, cho biet nhung kien thuc ve quan ly hanh chinh nha nuoc, quan ly nganh va cac van de lien quan den cong chuc nganh GD-DT se duoc dua vao thanh mot hoc phan cua chuong trinh dao tao giao vien.

 • Mua bao hiem xa hoi cho nguoi ve huu truoc nam 1995

  09:27 | Thứ ba 25/09/2001 (GMT+7)

  Theo Ban To chuc can bo chinh phu, nhieu kha nang Chinh phu se chap nhan de xuat cua Ban dua ra moi day ve viec mua bao hiem xa hoi cho nhung nguoi ve huu truoc nam 1995, cho khoang thoi gian con lai tru thoi gian da huong luong huu.

 • Se co Bo CNTT va Vien thong

  09:34 | Thứ bảy 24/03/2001 (GMT+7)

  Se co Bo CNTT va Vien thong

  Theo de an cua Ban To chuc Can bo Chinh phu, co ba phuong an to chuc quan ly nha nuoc ve CNTT: thanh lap Tong Cuc CNTT thuoc Chinh phu, hoac thuoc Bo KHCN-MT va thanh lap Bo CNTT va Vien thong truc thuoc Chinh phu.

 • Tam ngung cap ma so ma vach cho doanh nghiep

  08:58 | Thứ hai 26/03/2001 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua giao Ban To chuc Can bo Chinh phu chi dao Hoi Khoa hoc Ky thuat ma So, ma Vach ngung viec cap ma cho cac doanh nghiep cho toi khi co quyet dinh moi cua Thu tuong ve linh vuc nay.

 • Thi diem giao quyen chu dong tra luong cho hai truong DH

  08:54 | Thứ sáu 23/03/2001 (GMT+7)

  Ba Hoang Thi Hue - Vu truong Vu Tien luong (Ban To chuc can bo Chinh Phu) - cho biet, da phoi hop voi Bo GD-DT chon hai truong DH Kinh Te TP HCM va DH Ngoai ngu Ha Noi thi diem mo hinh xay dung co che ve chinh sach va tai chinh doi voi don vi su nghiep co thu.

 • Thanh lap BTC Cup Taekwondo The gioi nam 2001

  11:21 | Thứ sáu 16/03/2001 (GMT+7)

  Uy ban TDTT Viet Nam da ra quyet dinh thanh lap BTC giai, do ong Dang Quoc Tien (Pho Ban To chuc Can bo Chinh phu) lam Truong BTC. Cup Taekwondo The gioi nam 2001 se duoc to chuc tai nha thi dau QK7, TP HCM tu ngay 27/5 den 4/6 voi su tham gia cua 384 VDV (192 nam) den tu 34 quoc gia va vung lanh tho.

 • Nghi tren 60 ngay mot nam trong 2 nam lien se bi cho thoi viec

  12:13 | Thứ sáu 05/01/2001 (GMT+7)

  Dieu nay duoc ghi ro trong thong tu lien tich do Ban To chuc Can bo Chinh phu phoi hop voi Bo Tai chinh ban hanh ve viec giam bien che trong cac co quan hanh chinh, su nghiep.

 • 6 hinh thuc ky luat nguoi su dung van bang khong hop phap

  11:03 | Thứ ba 17/04/2001 (GMT+7)

  Theo ong Nguyen Van That, Pho Vu truong Vu Cong chuc - Vien chuc (Ban To chuc can bo Chinh phu), 6 hinh thuc ky luat doi voi cong chuc vien chuc (CCVC) su dung van bang, chung chi (VBCC) khong hop phap gom: khien trach, canh cao, ha bac luong, ha ngach, cach chuc va buoc thoi viec ap dung cho tung truong hop, tung doi tuong.

 • Them tu 1 den 5 nam cong tac cua can bo cong chuc

  10:12 | Thứ tư 02/05/2001 (GMT+7)

  Theo Thong tu moi day cua Ban To chuc Can bo Chinh phu, neu cac co quan thuc su co nhu cau hoac chua co nguoi thay the, can bo, cong chuc khi du tuoi nghi huu cung tu nguyen va co du suc khoe lam viec binh thuong, thi co the keo dai them thoi gian cong tac tu 1 den 5 nam.

 • Nang muc sinh hoat phi cho can bo cap xa

  11:50 | Thứ năm 04/01/2001 (GMT+7)

  Theo thong tu lien tich (so 72/22/TTLT) cua Ban To chuc Can bo Chinh phu vua ban hanh, tu nam 2001, sinh hoat phi doi voi can bo xa dang cong tac se duoc dieu chinh.

 • Che do cho can bo cong chuc trong dien tinh gian bien che

  09:21 | Thứ ba 11/09/2001 (GMT+7)

  Ban To chuc Can bo Chinh phu vua co van ban de nghi don vi quan ly lao dong can cu vao hoan canh cua moi can bo cong chuc trong dien tinh gian bien che de lua chon 1 trong 2 che do: nghi viec, cho den khi du tuoi doi thi huong che do huu tri hang thang hoac ngay sau khi nghi viec, huong che do thoi viec mot lan.

 • Sua doi Hien phap tao dieu kien cai cach he thong tu phap

  09:16 | Thứ tư 05/09/2001 (GMT+7)

  Sua doi Hien phap tao dieu kien cai cach he thong tu phap

  "Toa hanh chinh da duoc thanh lap, nhung o trong tinh trang that nghiep. Trong khi do, cac co quan hanh phap lai qua tai trong cong viec giai quyet khieu nai, to cao. Dieu do chung to he thong tu phap tuy da co nhung cai cach, nhung van con nhieu bat cap", Pho vu truong Ban To chuc Can bo Chinh phu Diep Van Son, noi.

 • Chinh phu khong the sa vao viec lam luat va giai quyet khieu to

  09:48 | Thứ năm 05/07/2001 (GMT+7)

  "Can khoi phuc lai che do Quoc hoi bo phieu tin nhiem voi hoat dong cua cac thanh vien Chinh phu". Do la y kien cua Bo truong Tu phap Nguyen Dinh Loc trong phien hop thuong ky thang 6 cua Chinh phu, dien ra hai ngay 3-4/7. Truong ban To chuc can bo Chinh phu Do Quang Trung cung de nghi lap lai Phu Thu tuong de nang cao vi tri co quan giup viec cho Thu tuong.

 • Muc luong thang toi thieu se la 240.000 dong

  08:16 | Thứ năm 27/09/2001 (GMT+7)

  Tai hoi nghi trao doi ve de an cai cach tien luong va phu cap bao chi, ong Nguyen Trong Dieu, Pho truong Ban to chuc can bo Chinh phu da thong bao nhu vay. Tu thang 1/2002 se ap dung muc luong moi doi voi nguoi lao dong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0