ban thi dua

Monday, 30/05/2016 10:01
 • Chuyen Ban Thi dua Khen thuong TU Ban Ton giao Chinh phu va Ban Co yeu Chinh phu vao Bo Noi vu

  15:58 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh 08/ND-CP (ngay 8/8) chuyen Ban Thi dua - Khen thuong Trung uong, Ban Ton giao Chinh phu va Ban Co yeu Chinh phu vao Bo Noi vu.

 • Bien bao cao tong ket thanh sang kien khoa hoc

  12:35 | Thứ bảy 03/03/2007 (GMT+7)

  Moi day, trong khi lam ho so gui Ban Thi dua khen thuong tinh TT-Hue de xin binh xet chien si thi dua cap tinh, nam hoc 2005-2006, ong Tran Bang - Chu tich CD nganh giao duc tinh TT-Hue da "be" nguyen si ban bao cao tong ket giua nhiem ky cua CD nganh giao duc tinh thanh... "bao cao sang kien kinh nghiem", hay goi cach khac la "sang kien khoa hoc" de lam tieu chi xin binh xet chien si thi dua cap tinh! Trong ban de nghi gui Ban Thi dua khen thuong tinh, ong Tran..

 • Day them ngoai nha truong phai co giay phep

  09:16 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Day them ngoai nha truong phai co giay phep

  Tai hoi nghi giao ban cac So GD-DT toan quoc ngay 12/10, noi dung doi moi cong tac thi dua khen thuong nam hoc 2006-2007 va quy dinh ve day them hoc them (DTHT) duoc cac dai bieu dac biet quan tam. "5 khong" trong day them hoc them Theo ban du thao "Quy dinh ve DTHT" do thanh tra Bo GD-DT de nghi de lanh dao cac So GD-DT gop y, viec to chuc DTHT phai dam bao nguyen tac tu nguyen, dung doi tuong, phu hop voi muc tieu chuong trinh giao duc pho thong, moi lop khong..

 • Bi khoi to vi nhan tien de chay thanh tich

  04:01 | Thứ tư 25/04/2007 (GMT+7)

  TT (Vinh Phuc) - Hom qua 24-4, Co quan canh sat dieu tra Cong an tinh Vinh Phuc da khoi to bi can cho tai ngoai doi voi ong Nguyen Van Binh, pho truong ban thuong truc Ban thi dua - khen thuong tinh Vinh Phuc.

 • Gan 300 huan chuong khang chien bi bo quen

  06:50 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  TT (Ca Mau) - Ngay 15-8, Ban thi dua khen thuong tinh Ca Mau cho biet vua phat hien 287 huan chuong, huy chuong, bang To quoc ghi cong bi bo quen nhieu nam tai kho luu tai lieu cua xa Hung My, huyen Cai Nuoc, Ca Mau.

 • Nguyen Truong ban Thi dua Khen thuong Ky luat LDBDVN Vu Hang Su viec khong phai chi co the

  01:01 | Thứ sáu 02/09/2005 (GMT+7)

  Nguyen Truong ban Thi dua Khen thuong Ky luat LDBDVN Vu Hang Su viec khong phai chi co the

  "Co the noi su hop tac giua LD va cong an sau mot thoi gian dai tu thoi Chu tich LD Ho Duc Viet da dom hoa ket trai voi "su kien" trong tai Luong Trung Viet va Giam doc dieu hanh DATP bi bat. Doi khi chung toi bi bao chi phe phan la cho chim xuong hay lam ngo voi tieu cuc nhung thuc te khong phai vay. Ca danh sach cac ca nhan bi nghi ngo ma thuong duoc goi la danh sach den cung la co thuc, nhung vi cam ket voi co quan dieu tra, chung toi phai tuyet doi bi mat".

 • Chuyen Ban Ton giao Chinh phu vao Bo Noi vu

  16:59 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  8/8, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh 08/ND-CP chuyen Ban Thi dua - Khen thuong Trung uong, Ban Ton giao Chinh phu va Ban Co yeu Chinh phu vao Bo Noi vu.

 • TP HCM khen thuong hon 11.000 ca nhan tap the

  07:20 | Thứ bảy 22/07/2006 (GMT+7)

  Trong sau thang dau nam, UBND TP.HCM da khen thuong cho hon 11.000 ca nhan, tap the co thanh tich xuat sac trong cac linh vuc kinh te - xa hoi voi tong so tien thuong hon 3,4 ti dong. So lieu tren duoc Ban thi dua - khen thuong TP cong bo chieu 21-7 tai hoi nghi ve phong trao thi dua cua TP.

 • Nguyen Tong thu ky Pham Ngoc Vien khong tai ung cu

  17:59 | Thứ tư 18/05/2005 (GMT+7)

  Nguyen Tong thu ky Pham Ngoc Vien khong tai ung cu

  Duoc Ban chap hanh tin nhiem de cu, nhung nguyen tong thu ky LDBDVN Pham Ngoc Vien da thay doi y kien va quyet khong ra ung cu nhiem ky moi nua. Ong Vu Hang, Truong ban Thi dua, Khen thuong, Ky luat cua VFF cung co quyet dinh tuong tu.

 • Bieu duong hoc sinh dung cam cuu 11 nguoi thoat chet

  08:57 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  Bieu duong hoc sinh dung cam cuu 11 nguoi thoat chet

  TP - Ngay 3/5, Ban Thi dua khen thuong TP Da Nang va UBND quan Lien Chieu da to chuc le tuyen duong 9 ca nhan va 9 tap the da tham gia cuu nguoi trong vu dam thuyen ngay 29/4 tai thon Hoa Van (phuong Hoa Hiep Bac, Lien Chieu, TP Da Nang).

 • Ky 1 Can bo lam ngo dan biet nho ai

  08:31 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  Ky 1 Can bo lam ngo dan biet nho ai

  Khieu nai, to cao keo dai, khong duoc giai quyet hoac giai quyet khong dut diem, quyen va loi ich chinh dang cua to chuc, cua cong dan khong duoc bao ve. Nhieu nguoi dung don khieu nai, to cao roi vao canh co cuc, tro treu.

 • Trao tang dong chi Tran Dinh Hoan Huan chuong Doc lap hang nhat

  00:17 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Sang 8.3, tai Ha Noi, Ban To chuc Trung uong da to chuc trong the le trao Huan chuong Doc lap cho dong chi Tran Dinh Hoan, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, nguyen Bi thu Trung uong Dang, nguyen Truong ban To chuc Trung uong va 9 dong chi lanh dao Ban To chuc Trung uong qua cac thoi ky. Den du co lanh dao Van phong Trung uong Dang, Van phong Chu tich nuoc va Ban Thi dua - Khen thuong Trung uong.

 • Sacombank nhan giai thuong Cup vang thuong hieu manh

  20:35 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Sacombank nhan giai thuong Cup vang thuong hieu manh

  * UBCKNN chap thuan viec dang ky chao ban CP ra cong chungNgay 23.5, Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin (Sacombank) da vinh du don nhan giai thuong “Cup vang thuong hieu manh” do Ban thi dua khen thuong TP va Ban Quan ly cac Khu che xuat-Khu cong nghiep TP.HCM trao tang do da co nhieu thanh tich dong gop vao su truong thanh va phat trien cua cac KCX va KCN trong 15 nam qua.

 • 4 cuu cau thu CSG se bi dinh chi nhiem vu

  00:13 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  4 cuu cau thu CSG se bi dinh chi nhiem vu

  "Ngay trong tuan nay, chung toi se co cong van gui sang C14 de nghi co quan dieu tra xac minh cu the ve vu 4 cuu cau thu Cang Sai Gon - Nguyen Phuc Nguyen Chuong, Ho Van Loi, Nguyen Van Phung va Huynh Hong Son - nop lai so tien tong cong 120 trieu dong nhu thong tin bao chi da dua" - trao doi voi Bao Thanh Nien chieu qua, Truong ban Thi dua - Khen thuong - Ky luat LDBDVN Nguyen Hai Huong da cho biet nhu vay.

 • Khoi dong giai Doanh nhan Viet Nam tieu bieu 2007

  00:16 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 25.9, Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI) phoi hop voi Ban Thi dua khen thuong Trung uong to chuc hop bao gioi thieu giai thuong Doanh nhan Viet Nam tieu bieu nam 2007.

 • Nghi huu truoc tuoi duoc tro cap ra sao

  00:21 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  Thoi gian qua, nhieu ban doc tai TP.HCM muon biet ve chinh sach tro cap nghi huu truoc tuoi. Dieu kien, muc tro cap va doi tuong duoc huong ra sao? Ong Tran Hong Son - Ban thi dua khen thuong, Lien doan Lao dong TP.HCM cho biet:

 • Chuyen nhu dua cua bong da VN

  20:50 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  Chuyen nhu dua cua bong da VN

  Hoi dau nam, sau khi ban giao cong viec va bi tai tieng qua viec tham muu mot so van de ve phap ly cho Thuong truc LDBDVN khong sau sat va nhat la chi dao dieu hanh cong tac giam sat trong tai trong mua giai khong nghiem minh, bi du luan phan ung, ong Vu Hang, nguyen Truong ban thi dua khen thuong ky luat LDBDVN khoa 4 da duoc LDBDVN khoa V thong nhat cho nghi huu. Khi co mot thanh vien LDBDVN mua nay de nghi cho ong theo lop giam sat trong tai de chuan bi "bac..

 • Ton vinh 100 doanh nhan Viet Nam tieu bieu

  00:17 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Ton vinh 100 doanh nhan Viet Nam tieu bieu

  Ngay 12/10, ky niem Ngay Doanh nhan Viet Nam 13/10, tai Nha hat lon Ha Noi, Thu tuong Nguyen Tan Dung da den du le trao giai cho 100 doanh nhan Viet Nam tieu bieu va 533 doanh nhan tieu bieu khoi bo, nganh trung uong va dia phuong nam 2006 do Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam, Ban Thi dua - Khen thuong trung uong, Ban Chi dao doi moi va phat trien doanh nghiep to chuc.

 • 107 DN duoc trao cup San pham Viet uy tin chat luong

  08:01 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  107 DN duoc trao cup San pham Viet uy tin chat luong

  Toi 7-1 tai Van phong Quoc hoi khu vuc phia Nam, Hoi so huu tri tue VN phoi hop voi Ban Thi dua khen thuong Trung uong, Hiep hoi Doanh nghiep nho va vua va mang truyen thong thuong mai dien tu to chuc trao cup vang “San pham Viet uy tin - chat luong” lan thu I cho 120 san pham cua 107 doanh nghiep thuoc 26 tinh, thanh cua ca nuoc.

 • Sap nhap va thanh lap mot so so moi

  11:33 | Thứ hai 18/02/2008 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh 2 Nghi dinh so 13/2008/ND-CP va 14/2008/ND-CP quy dinh to chuc cac co quan chuyen mon thuoc UBND tinh, TP truc thuoc TU va cac co quan chuyen mon thuoc UBND huyen, quan, thi xa, TP thuoc tinh. Theo do, to chuc cac co quan chuyen mon truc thuoc UBND tinh, TP truc thuoc TU co su thay doi nhu: sap nhap Ban thi dua - khen thuong va Ban ton giao vao So Noi vu; hop nhat So Cong nghiep voi So Thuong mai (hoac So Thuong..

 • Ngam ca quyet dinh cua chu tich nuoc

  10:46 | Thứ sáu 20/07/2007 (GMT+7)

  TP - Ban Thi dua, khen thuong tinh Lam Dong cho biet, ngay 7/6/2005 Chu tich nuoc ra quyet dinh tang thuong Huan, Huy chuong cho 87 can bo va nguoi dan o huyen Don Duong da co thanh tich trong khang chien chong Phap va chong My.

 • Ton vinh 8 tap the va ca nhan anh hung dien hinh tien tien

  09:42 | Chủ nhật 02/09/2007 (GMT+7)

  TP - Chuong trinh Vinh quang Viet Nam lan thu V, do Hoi dong Thi dua khen thuong TU, Ban thi dua khen thuong TU, Tong LDLDVN, Bao Lao Dong, Dai THVN, Dai TNVN, Cty Huu nghi A Chau phoi hop to chuc da dien ra tai Ha Noi hom qua (1/9).

 • 8 tuoi da co bao hiem xa hoi

  08:53 | Chủ nhật 03/02/2008 (GMT+7)

  Theo nguon tin cua Thanh tra Ban Thi dua khen thuong TU; Bao hiem XH tinh Lam Dong va cac tai lieu lien quan thi ong Huynh Van Ngan, Pho GD Khu Sang tac, Bo VH-TT va DL co nhieu van de khuat tat trong qua trinh ke khai ly lich, hoc hanh…

 • Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung

  21:49 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 28/7/2006, Thu tuong Chinh phu da ra Quyet dinh so 1009/QD-TTg ve viec phan cong cong viec cua Thu tuong va cac Pho thu tuong. Quyet dinh neu ro nguyen tac phan cong, quan he cong tac giua Thu tuong va cac Pho Thu tuong, trach nhiem, quyen han cua Pho Thu tuong trong pham vi linh vuc duoc phan cong. Ve phan cong cu the, Quyet dinh neu ro: 1. Thu tuong Chinh phu, Bi thu Ban Can su dang Chinh phu: a) Chi dao, dieu hanh va quan ly chung moi hoat dong cua Chinh..

 • Ong Vu Hang bi nghi viec

  08:26 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  Ong Vu Hang bi nghi viec

  Chu tich VFF Nguyen Trong Hy da co y kien chinh thuc cho ong Vu Hang, nguyen Truong ban thi dua khen thuong ky luat Lien doan khoa IV, tung la chuyen vien theo doi mang an ninh de phoi hop cung cap ho so cho co quan dieu tra trong 6 thang dau tien cua VFF khoa V vua qua nghi viec.

 • LDBDVN chinh thuc cho ong Vu Hang nghi viec

  00:41 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  LDBDVN chinh thuc cho ong Vu Hang nghi viec

  Theo nguon tin cua Thanh Nien, Chu tich LDBDVN Nguyen Trong Hy da co y kien chinh thuc cho ong Vu Hang, nguyen Truong ban thi dua khen thuong ky luat LDBDVN khoa IV, tung la chuyen vien theo doi mang an ninh de phoi hop cung cap ho so cho co quan dieu tra trong 6 thang dau tien cua LDBDVN khoa V vua qua, nghi khoi LDBDVN.

 • Dai phau o SLNA That vong

  08:34 | Thứ hai 09/08/2004 (GMT+7)

  Dai phau o SLNA That vong

  Thay vi bat binh, lanh dao SLNA lai to ve hai long voi nhung loi choi toi cua cac cau thu ma chinh ho da duyet nhung loi buoc toi truoc do. Hom nay moi co phan quyet ve muc ky luat cua 6 cau thu, nhung ngay chu nhat dinh menh troi qua voi mot ket luan: SLNA dang mo sot benh nhan.

 • Ton vinh nhung guong mat dien hinh

  23:25 | Thứ bảy 23/07/2005 (GMT+7)

  Ton vinh nhung guong mat dien hinh

  Sang ngay 23/7, Dai hoi Thanh nien tien tien lam theo loi Bac da chinh thuc khai mac tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi. Nguyen Tong bi thu Do Muoi; Uy vien Bo Chinh tri, Pho chu tich Quoc hoi Truong Quang Duoc; Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam Pham The Duyet; cac Uy vien T.U Dang: Trinh Trong Quyen, Truong ban Thi dua khen thuong T.U; Do Trung Ta, Bo truong Bo Buu chinh - Vien thong; Tran Thi Trung Chien, Bo truong Bo Y te; Vu Trong Kim, Pho truong ban thuong truc..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0