ban ke khai

Sunday, 29/05/2016 03:10
 • Ke ma khong khai

  11:00 | Chủ nhật 16/12/2007 (GMT+7)

  Trong cuoc “Doi thoai ve phong chong tham nhung nam 2007” giua Chinh phu va dai dien cac nha tai tro quoc te lon, Tong Thanh tra Chinh phu Tran Van Truyen da noi: “Cang cong khai, minh bach cang kiem soat duoc tham nhung”.

 • Ke khai tai san de chong tham nhung

  09:11 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Ke khai tai san de chong tham nhung

  Chinh phu vua ban hanh nghi dinh ve minh bach tai san, thu nhap doi voi can bo cong chuc Nha nuoc. Theo do, can bo tu cap uy vien UBND xa, phuong, thi tran tro len deu co nghia vu ke khai tai san. Ban ke khai nay la mot trong nhung co so de xac minh tham nhung.

 • Ke khai tai san de xac minh tham nhung

  08:58 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Ke khai tai san de xac minh tham nhung

  TP - Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Nghi dinh ve minh bach tai san, thu nhap. Theo do, nguoi co nghia vu phai ke khai ca tai san, tai khoan o nuoc ngoai cua ban than, vo hoac chong va con chua thanh nien.

 • Ke khai tai san khong trung thuc se bi ky luat

  17:51 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Ke khai tai san khong trung thuc se bi ky luat

  Day la mot noi dung trong Du thao Nghi dinh minh bach tai san quy dinh chi tiet ve cac doi tuong phai ke khai tai san, ke khai nhung tai san gi vua duoc Thanh tra Chinh phu hoan thien trinh Chinh phu.

 • Tan Tong thong Phap co bao nhieu tai san

  10:12 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Tan Tong thong Phap co bao nhieu tai san

  Cac phuong tien truyen thong Phap vua cho dang tai ban ke khai tai san cua Tong thong moi dac cu cua Phap. Theo do ong Nicolas Sarkozy dang so huu khoan tai san len toi 2,5 trieu euro.

 • Tong thong moi dac cu cua Phap co bao nhieu tai san

  16:22 | Thứ hai 14/05/2007 (GMT+7)

  Tong thong moi dac cu cua Phap co bao nhieu tai san

  Cac phuong tien truyen thong Phap vua cho dang tai ban ke khai tai san cua Tong thong moi dac cu cua Phap. Theo do ong Nicolas Sarkozy dang so huu khoan tai san len toi 2,5 trieu euro.

 • Dung de ban ke khai tai san chi la mot to giay

  09:16 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Dung de ban ke khai tai san chi la mot to giay

  Ngay 3-12, dai dien cac nha tai tro quoc te lon va Chinh phu VN da cung nhau ngoi lai trong khuon kho cuoc "Doi thoai ve phong chong tham nhung nam 2007" dien ra tai Ha Noi ngay truoc Hoi nghi CG 2007 (khai mac cuoi tuan nay).

 • Ke khai tai san khong trung thuc se bi ky luat

  08:07 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Ke khai tai san khong trung thuc se bi ky luat

  TP - Day la mot noi dung trong Du thao Nghi dinh minh bach tai san quy dinh chi tiet ve cac doi tuong phai ke khai tai san, ke khai nhung tai san gi vua duoc Thanh tra Chinh phu hoan thien trinh Chinh phu.

 • Minh bach tai san thu nhap Ke khai nhung khong cong khai

  13:09 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Minh bach tai san thu nhap Ke khai nhung khong cong khai

  “Minh bach tai san, thu nhap (TSTN) rat can thiet trong boi canh phong chong tham nhung hien nay” - TS luat hoc NGUYEN DINH LOC, uy vien UB Phap luat Quoc hoi, nguyen bo truong Bo Tu phap, khang dinh nhu vay voi TS ve viec Chinh phu chuan bi ban hanh nghi dinh minh bach TSTN. Ong Loc cho rang se khong it tai san bat minh duoc phat hien neu tien hanh ke khai nghiem tuc. Tuy nhien...

 • Luat phong chong tham nhung du thao lay y kien nhan dan

  10:06 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  QUOC HOI

 • 12 2007 can bo nha nuoc bat dau ke khai tai san

  10:27 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Nguoi thuoc dien phai ke khai tai san, thu nhap se tien hanh ke khai lan dau vao thang 12-2007 (doi voi nhung truong hop chua ke khai theo nghi dinh 37/2007) hoac ke khai de phuc vu viec bo nhiem.

 • Truong phong cap huyen tro len phai ke khai tai san

  18:49 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Can bo, cong chuc tu pho truong phong cua UBND cap huyen tro len va nguoi duoc huong phu cap chuc vu tuong duong pho truong phong cua UBND cap huyen tro len trong co quan, to chuc, don vi co nghia vu ke khai tai san, thu nhap.

 • Hoi nghi hiep thuong lan 2 Se cong khai ket qua xac minh nhung ban ke khai tai san co van de

  00:19 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 20/3, Hoi nghi Hiep thuong lan thu hai cua Ban thuong truc Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam da dong y lap danh sach so bo 167 nguoi va 5 nguoi du phong do cac co quan, to chuc, don vi o Trung uong gioi thieu de gui di lay y kien cu tri noi cu tru.

 • Lanh dao phong cap huyen tro len phai ke khai tai san

  11:21 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Theo Nghi dinh 37 vua duoc Chinh phu ban hanh thi can bo, cong chuc tu pho truong phong cua UBND cap huyen tro len va nguoi duoc huong phu cap chuc vu tuong duong pho truong phong cua UBND cap huyen tro len trong co quan, to chuc, don vi co nghia vu ke khai tai san, thu nhap.

 • Kho cong khai viec ke khai tai san

  10:45 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Kho cong khai viec ke khai tai san

  Ngay 26/11, Thanh tra Chinh phu da mo hoi nghi tap huan cho lanh dao lam cong tac to chuc cua cac bo, nganh trung uong thuc hien Thong tu cua Thanh tra Chinh phu ve minh bach tai san, thu nhap.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Chua co ban ke tai san trong ho so ung vien

  13:27 | Thứ sáu 02/03/2007 (GMT+7)

  Chua co ban ke tai san trong ho so ung vien

  Pho chu tich Uy ban TUMTTQVN Do Duy Thuong cho biet, hien bo ho so ung cu dai bieu QH khoa XI moi gom so yeu li lich, don xin ung cu va tieu su tom tat. Thieu ban ke khai tai san - mot dieu kho giai thich neu cu tri co thac mac.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Nam 2005 Bill Clinton noi duoc bao nhieu tien

  12:08 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Nam 2005 Bill Clinton noi duoc bao nhieu tien

  Nho vao ban ke khai tai chinh hang nam cua Thuong nghi sy Hillary Rodham Clinton, ma nguoi ta biet duoc rang, trong nam 2005, cuu Tong thong My Bill Clinton da kiem duoc bac trieu tu cac bai phat bieu co gia tuong doi “cat co”.

 • Ke khai tai san thu nhap Toi chang giau dieu gi

  06:03 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Ke khai tai san thu nhap Toi chang giau dieu gi

  Truoc cau hoi: Ca nhan ong co ngai viec cong khai tai san, thu nhap cua minh khong, Pho Tong thanh tra Chinh phu Le Tien Hao tra loi ngay: Khong, toi chang giau dieu gi!

 • Giup nhan vien lay lai hung thu

  10:24 | Thứ sáu 10/11/2006 (GMT+7)

  Giup nhan vien lay lai hung thu

  Neu nhan vien cua ban cu phai lam mai mot cong viec trong suot thoi gian dai, ho se cam thay nham chan va khong con hung thu voi cong viec nua.

 • Chua co huong dan kiem tra sau ke khai tai san can bo

  10:00 | Thứ ba 11/06/2002 (GMT+7)

  "Viec ke khai chu yeu keu goi tinh than tu giac, tinh trung thuc cua can bo. Trung uong chua co chu truong chung ve viec nay. Mat khac, viec tien hanh kiem tra doi hoi phai co ke hoach cu the, co du luc luong ma thanh pho chua co dieu kien de kiem tra dong loat", ong Tran Van Nhin, Pho Ban To chuc Thanh uy TP HCM, cho biet.

 • Chong tham nhung Cuoc chien cua toan dan

  19:00 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Chong tham nhung Cuoc chien cua toan dan

  Chong tham nhung the nao co hieu qua? Duong nhu cau tra loi that su day du va kha thi nhat van con dang o phia truoc...

 • Thang 12 can bo nha nuoc bat dau ke khai tai san

  08:06 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Tong Thanh tra Chinh phu Tran Van Truyen vua ky ban hanh thong tu moi huong dan thi hanh mot so dieu cua nghi dinh 37/2007 ve minh bach tai san, thu nhap. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Mot cuoc choi khong minh bach

  06:54 | Thứ hai 03/05/2004 (GMT+7)

  Mot cuoc choi khong minh bach

  Du an tang cuong nang luc day nghe tri gia 15 trieu USD duoc trien khai bang nguon von vay tu Ngan hang Phat trien chau A (ADB) nhung lai co qua nhieu van de...

 • Boc thuoc cho can benh cua quyen luc

  22:27 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Boc thuoc cho can benh cua quyen luc

  (TPO) Gan 1000 y kien, giai phap tam huyet duoc ban doc lien tuc gui ve trong suot 3 gio dong ho truc tuyen. Dung nhu loi Nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu, trong buc thu gui Tien phong, tin tuong buoi truc tuyen se "co an tuong tot trong quang dai nhan dan".

 • Cong khai tai san giup trong sach vien chuc nha nuoc

  15:53 | Chủ nhật 04/02/2007 (GMT+7)

  Cong khai tai san giup trong sach vien chuc nha nuoc

  “Thu tuong Viet Nam sap giao luu truc tuyen voi nguoi dan. Do la mot cach lam rat hay! Day la co hoi de nguoi dan tham gia gop y vao cac chinh sach cua nha nuoc va lam cho ngai Thu tuong gan dan hon”, ba Jane S. Ley, pho giam doc Van phong phu trach cong tac dao duc cua vien chuc chinh quyen (truc thuoc Chinh phu My) noi voi TS. >> Ap dung “toi hau thu” cho thu tuc hanh chinh? >> TS moi ban doc doi thoai voi Thu tuong >> Don doc xu ly cac vu tham nhung..

 • Giup nhan vien lay lai hung thu voi cong viec

  11:26 | Thứ bảy 11/11/2006 (GMT+7)

  Giup nhan vien lay lai hung thu voi cong viec

  Neu nhan vien cua ban cu phai lam mai mot cong viec trong suot thoi gian dai, ho se cam thay nham chan va khong con hung thu voi cong viec nua. Khi do, rat co the ho se khong con quan tam den viec dam bao nang suat va hieu qua lao dong can thiet. Ho lam viec voi tam trang ho hung, tho o co phan vo trach nhiem. Day la mot thuc te pho bien noi cong so, song lai it duoc cac cong ty chu y den.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0