ban do dia chinh

Saturday, 28/05/2016 09:04
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Chuyen kho tin trong vu lam gia ho so cap so do tai Soc Son Ban do dia chinh xa dot nhien mat tich

  10:35 | Thứ ba 15/03/2005 (GMT+7)

  Chuyen kho tin trong vu lam gia ho so cap so do tai Soc Son Ban do dia chinh xa dot nhien mat tich

  Hom qua, 14/3, buoi lam viec cua co quan An ninh Dieu tra – Cong an Thanh pho Ha Noi voi Phong Tai nguyen – Moi truong huyen Soc Son, UBND xa Dong Xuan va cac ca nhan co lien quan trong vu lam gia ho so cap so do da ket thuc voi mot phat hien het su kho tin.

 • Thanh lap ban do dia chinh khu cua khau Bo Y

  18:54 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Thanh lap ban do dia chinh khu cua khau Bo Y

  Thu tuong Chinh phu vua quyet dinh phe duyet Du an do ve ban do dia hinh va ban do dia chinh Khu kinh te cua khau quoc te Bo Y, tinh Kon Tum. Khu cua khau quoc te Bo Y. Anh Web Chinh phu.Theo do, thanh lap ban do dia chinh ty le 1/1.000 cho khu vuc dat o nong thon, dat quy hoach co gia tri kinh te cao; ban do dia chinh ty le 1/2.000 cho khu vuc dat nong nghiep, dat quy hoach; lap ho so dia chinh phuc vu dang ky cap giay chung nhan quyen su dung dat, kiem ke, phan..

 • Vinh Phuc 40 nam nua moi phu kin ban do dia chinh

  09:23 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  Du bao bi quan nay da duoc giam doc So Tai nguyen - moi truong Vinh Phuc Nguyen Van Loc dua ra tai cuoc lam viec cua bo truong Bo Tai nguyen - moi truong voi lanh dao tinh hom 6-4.

 • Khanh Hoa Nguoi dan bi mat o Song Lo doi hoi nhung gi

  07:00 | Chủ nhật 31/10/2004 (GMT+7)

  Khanh Hoa Nguoi dan bi mat o Song Lo doi hoi nhung gi

  TTCN - Chieu 22-10-2004, ong Le Xuan Than - pho chu tich UBND tinh Khanh Hoa, truong doan cong tac giai quyet khieu nai cua tinh da co cuoc gap dan Song Lo tai UBND xa Phuoc Dong lan 2.

 • Binh Duong lap ban do dia chinh cap so do chi 20 ngay

  10:47 | Thứ sáu 06/07/2001 (GMT+7)

  Ngay trong thang nay, thoi gian cap ma so thue, ma so hai quan, xac nhan ke hoach xuat nhap khau cho doanh nghiep cua tinh se khong qua 7 ngay, cac thu tuc xay dung hoan tat trong 10 ngay, thu tuc khac con dau toi da 4 ngay.

 • Nhu vay co phai la hanh dan

  05:21 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Toi duoc ba thim da lon tuoi uy quyen di tach so do cho bon nguoi con cua ba theo bien ban hop gia dinh phan chia tai san khi chu toi con song. Tren thuc te, bon nguoi con cua chu thim toi da duoc cha me chia dat tho cu ben canh nhau va moi nguoi deu cat nha de o rieng tu lau.

 • Da Nang Quy dinh thu tuc han muc le phi cap lai cap doi giay chung nhan quyen su dung dat

  14:49 | Thứ hai 11/12/2006 (GMT+7)

  Da Nang Quy dinh thu tuc han muc le phi cap lai cap doi giay chung nhan quyen su dung dat

  Nham gop phan giam phien ha va don gian hoa thu tuc trong linh vuc nha dat, UBND TP. Da Nang vua ban hanh Quy dinh thu tuc, han muc, le phi cap lai, cap doi giay chung nhan quyen su dung dat (GCNQSDD). Theo do, nguoi su dung dat co nhu cau cap lai, cap doi GCNQSDD can nop ho so tai Van phong dang ky quyen su dung dat.

 • Luc Ngan Bac Giang Dat lam truong bi xe thit

  00:00 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Luc Ngan Bac Giang Dat lam truong bi xe thit

  Nguoi dan thon Lam Truong (Nghia Ho, Luc Ngan) dang buc xuc ve viec chua duoc cap so do va khong biet nguyen nhan do dau. Chi khi UBND xa do, ve ban do dia chinh khuat tat moi he lo…

 • GIS Tai sao khong phat trien

  13:18 | Thứ sáu 07/10/2005 (GMT+7)

  Toi theo doi chang duong phat trien GIS cua thanh pho (TP) da lau, chi theo doi thoi nen khong nam ro noi tinh ben trong cua cac co quan chinh quyen TP. Neu toi nho khong lam thi du an SAGOGIS cua TP duoc trien khai da 3-4 nam nay, vay ma vao cac web site cua TP thi van chi thay ban do bang file anh jpg.

 • Do loi cho quy hoach

  08:41 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Do loi cho quy hoach

  Hom qua (31/5), UBND TP.Ha Noi da hop voi cac co quan chuc nang de trien khai chi dao cua Thu tuong Chinh phu xem xet trach nhiem cua cac ca nhan, tap the lien quan den viec quan ly rung o huyen Soc Son. Chinh quyen dia phuong cap "so do" cho dat rung Ve cac sai pham trong quan ly dat rung, viec cap giay chung nhan quyen su dung dat o (so do) la sai pham nghiem trong nhat. Theo ket luan Thanh tra Chinh phu, mot so can bo dia chinh huyen va chinh quyen xa, huyen..

 • VN thiet lap he thong tin hoc quan ly dat dai

  22:04 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Nham ho tro Viet Nam xay dung he thong quan ly dat dai hien dai theo huong cong khai minh bach, Ngan hang the gioi (WB) da giup Viet Nam dao tao doi ngu can bo quan ly ky thuat ve do dac, lap ban do dia chinh, ho so dia chinh.

 • Quoc hoi dat muc tieu GDP 2008 tu 8 59

  16:54 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi dat muc tieu GDP 2008 tu 8 59

  Sang 12/11, Quoc hoi da thong qua hai Nghi quyet quan trong ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2008 va ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2008 voi da so phieu tan thanh. Theo do, muc tieu tang truong GDP nam 2008 dat tu 8,5-9%, trong khi chi so gia tieu dung thap hon tang truong kinh te. Phan dau GDP dat tren 9% Truoc khi Quoc hoi bieu quyet thong qua Nghi quyet ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2008, mot so dai bieu da co y kien ve cac muc..

 • Ha Tay Mot quan huyen an 556m2 dat cong

  07:10 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Ha Tay Mot quan huyen an 556m2 dat cong

  Thoi gian gan day, VM da nhan duoc don thu phan anh cua nhan dan thon Nhue, xa Duc Thuong, huyen Hoai Duc ( Ha Tay) to cao ve viec mot quan huyen da tu y san nen, lan chiem 556m2 dat cong, roi xay tuong bao quanh. Vu viec da gay buc xuc trong du luan de nghi cac cap chinh quyen giai quyet. Anh Dang Van Manh, nguoi dan thon Nhue cho chung toi biet, nguon goc thua dat 171 khu cau Mo, thon Nhue la dat nong nghiep, da the hien tren ban do dia chinh xa, thuoc quy dat..

 • Phong cong chung se khong con chung thuc

  08:04 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Phong cong chung se khong con chung thuc

  Ngay 22/8, Hoi nghi DBQH chuyen trach thao luan, cho y kien du an Luat Cong chung. Van de moi trong du luat nay la cac phong cong chung se khong lam nhiem vu chung thuc. Ben canh do, se cho thanh lap cac phong cong chung tu nhan. Nhieu dai bieu lo ngai, nhu vay cac phong cong chung cong co nguy co… that nghiep. Theo thong ke cua Bo Tu phap, hien nay 97% cong viec o cac phong cong chung la chung thuc ban sao giay to, con lai chi 3% la cong chung hop dong, giao..

 • Ca Mau Khu do thi moi im ang

  06:32 | Thứ bảy 12/11/2005 (GMT+7)

  Ca Mau Khu do thi moi im ang

  Mot dot khao sat moi day cua UBND TP Ca Mau cho thay trong cac khu do thi moi cua thanh pho moi co sau du an duoc phe duyet, bay du an dang do dac dia hinh, lap ban do dia chinh, dieu tra xa hoi hoc va ba du an chua trien khai duoc gi.

 • Dang ky tai san gan lien tren dat vao so do

  08:15 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truong Mai Ai Truc vua ky ban hanh thong tu huong dan mot so dieu cua Nghi dinh 181. Theo do, nhung tai san gan lien voi dat cung se duoc do ve va the hien tren ban do dia chinh va duoc ghi vao giay chung nhan quyen su dung dat.

 • Kiem ke dat se phat sinh nhieu kho khan

  07:00 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Kiem ke dat se phat sinh nhieu kho khan

  Cung voi ca nuoc, ngay 1/1/2005, TP HCM se tien hanh tong kiem ke dat dai (dinh ky 5 nam mot lan). Cac don vi truc tiep trien khai viec kiem ke nhan dinh so voi lan truoc, viec xac dinh loai va muc dich su dung dat se phuc tap hon nhieu lan.

 • 7 gop y cu the cho cac dieu cua Luat Dat dai

  18:53 | Thứ tư 27/08/2003 (GMT+7)

  Van phong Luat su Vuong Trong The xin gop y 7 diem vao du thao luat, de dam bao tinh chinh xac, hop ly, tranh gay ra nhung cach hieu khac nhau o tung dieu luat.

 • Vo chong ly di co duoc chia tai san bo me tang

  10:42 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Me chong em cho 2 vo chong em manh dat dien tich la: 4,2 m x 13 m (mat duong). Xin toa soan giai dap cho em mot so thac mac: - 1. Trinh tu thu tuc lam giay chu quyen dat cho chong em (me chong em da co so do). - 2. Thu tuc xay dung can lam nhung loai giay to gi (tu luc bat dau xay cho den sau khi hoan thanh, em du dinh xay 1 tret 1 lau)? - 3. Bay gio 2 vo chong bo chung tien cat nha, sau nay co ly di thi em co duoc chia doi tai san khong (vi dat la cua gia dinh..

 • Ha Noi Xem xet ban hanh 4 loai phi moi

  08:59 | Thứ tư 17/12/2003 (GMT+7)

  Tai ngay lam viec thu nhat (16-12) cua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XII, UBND TP Ha Noi da trinh HDND TP bon loai phi cho phep thu trong nam 2004 la phi qua do, phi cho, phi thu vien va phi do dac lap ban do dia chinh .

 • Gan 16.000m2 dat cong bi ho bien hon chuc nam

  05:04 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Gan 16.000m2 dat cong bi ho bien hon chuc nam

  Qua xac dinh tren ban do dia chinh, Trung tam Phat trien qui dat TP thuoc So Tai nguyen - moi truong TP.HCM phat hien gan 16.000m2 dat cong tai P.Tan Phu, Q.9, bi chinh quyen dia phuong tu y cho thue de thu tien. Khu dat tri gia hang ti dong duoc “chuyen tay” qua nhieu don vi va den nay van chua thu hoi duoc...

 • Cap so do va chuyen nhuong thu tuc ra sao bao lau

  07:35 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  “Nguoi dan khong phai e ngai ma hay duong hoang den co quan hanh chinh. Nguoi dan co quyen doi hoi co quan hanh chinh dap ung yeu cau cua minh va co quan hanh chinh co nghia vu phai phuc vu dan” va “trong truong hop cac co quan hanh chinh khong thuc hien hoac cham thuc hien cac thu tuc, de them qui dinh ngoai luat, ngoai nghi dinh... nguoi dan cu kien ra toa”.

 • TPHCM ke khai dang ky nha dat toan TP nam 2004

  09:20 | Thứ bảy 27/12/2003 (GMT+7)

  Sang 26-12-2003 UBND TP.HCM da to chuc hoi nghi ve cong tac cap giay chung nhan quyen so huu nha va quyen su dung dat. Tai hoi nghi, ong Nguyen Van Dua - pho chu tich UBND TP - da chi dao cac quan huyen khoan cap doi giay chung nhan cho nha dat hop le de cho mau giay chung nhan theo Luat dat dai moi. Va ngay sau bau cu HDND cac cap nam 2004 se thuc hien ke khai dang ky nha dat tren toan dia ban TP ket hop voi cong tac cap giay chung nhan va cap nhat nhung bien..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0