ban chi dao

Wednesday, 25/05/2016 20:02
 • Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM

  08:13 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" da hop lan thu hai duoi su chu tri cua TBT Nong Duc Manh, Truong Ban Chi dao Trung uong va thanh vien Bo phan giup viec cua Ban Chi dao.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Xu ly nghiem cac vu viec phuc tap du luan quan tam

  08:23 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Xu ly nghiem cac vu viec phuc tap du luan quan tam

  Ngay 10/4, Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung hop phien thu 3 duoi su chu tri cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, Truong ban Chi dao, de danh gia tinh hinh, cong tac phong, chong tham nhung trong quy 1/2007 va de ra chuong trinh cong tac quy 2/2007. Pho Thu tuong, Pho Truong Ban Chi dao Truong Vinh Trong trinh bay du thao Bao cao tinh hinh thuc hien cong tac phong, chong tham nhung trong quy I/2007 va Uy vien Thuong truc, Chanh Van phong Ban..

 • Thu tuong la Truong ban Chi dao TU phong chong tham nhung

  15:13 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/11, Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quyet dinh ve viec dieu chinh phan cong nguoi dung dau to chuc phoi hop lien nganh do Thu tuong Chinh phu thanh lap.

 • Thu tuong la Truong ban Chi dao TW phong chong tham nhung

  12:18 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  13/11, Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quyet dinh ve viec dieu chinh phan cong nguoi dung dau to chuc phoi hop lien nganh do Thu tuong Chinh phu thanh lap.

 • Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

  17:33 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

  Nhieu cau hoi rat cu the, khong it nhung cau hoi thuoc tam vi mo, khong it nhung cau hoi khong de tra loi... Hon 300 cau hoi gui den buoi giao luu hom nay da thuc su lam cac quan chuc trong cac nganh chuc nang co ban phai toat mo hoi. Cau tra loi co the chua du muc thoa man, nhung chac chan, se la mot buoc thu ngan lai khoang cach co ve nhu con kha xa giua nguoi dan va cac co quan cong quyen.

 • Co quan chong tham nhung phai co du quyen luc

  18:15 | Thứ hai 13/06/2005 (GMT+7)

  Co quan chong tham nhung phai co du quyen luc

  Tai phien thao luan chieu nay ve luat phong, chong tham nhung, cac dai bieu deu nhat tri phai xem xet lai viec thanh lap Ban chi dao phong chong tham nhung, chuc nang, quyen han va co che hoat dong cua Ban nay. Mot so y kien lo ngai ve tinh kha thi cua du luat.

 • Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung

  21:49 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 28/7/2006, Thu tuong Chinh phu da ra Quyet dinh so 1009/QD-TTg ve viec phan cong cong viec cua Thu tuong va cac Pho thu tuong. Quyet dinh neu ro nguyen tac phan cong, quan he cong tac giua Thu tuong va cac Pho Thu tuong, trach nhiem, quyen han cua Pho Thu tuong trong pham vi linh vuc duoc phan cong. Ve phan cong cu the, Quyet dinh neu ro: 1. Thu tuong Chinh phu, Bi thu Ban Can su dang Chinh phu: a) Chi dao, dieu hanh va quan ly chung moi hoat dong cua Chinh..

 • Khong de chim xuong cac vu an lon

  04:16 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  Khong de chim xuong cac vu an lon

  Uy ban Thuong vu Quoc hoi (TVQH) hom 28-8 da khai mac phien hop 42 tai Ha Noi voi viec xem xet, thong qua du thao nghi quyet cua Uy ban TVQH ve to chuc, nhiem vu, quyen han va qui che hoat dong cua Ban chi dao trung uong ve phong chong tham nhung.

 • Cong dien khan cua Chu tich Uy ban quoc gia tim kiem cuu nan

  10:45 | Thứ hai 30/10/2006 (GMT+7)

  Cong dien khan cua Chu tich Uy ban quoc gia tim kiem cuu nan

  Bao so 7 dang di chuyen vao khu vuc bien Dong. Day la con bao rat manh suc gio cap 12, cap 13 giat tren cap 13 va dien bien phuc tap, co kha nang anh huong truc tiep den cac tinh ven bien tu Quang Binh den Khanh Hoa. Chu tich Uy ban Quoc gia Tim kiem Cuu nan de nghi: 1. Ban chi dao PCLB, CN, CR-TKCN Bo Quoc phong, chi dao Quan khu 4, 5, Quan chung Phong khong - Khong quan, Hai quan va Bo doi Bien phong phoi hop voi chinh quyen dia phuong bang moi bien phap keu..

 • Moi tinh thanh lap mot Ban chi dao chong tham nhung

  11:40 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Ban chi dao phong chong tham nhung tai cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong se ra doi trong thoi gian toi. Sang nay, noi dung sua doi trong Luat phong, chong tham nhung nay da duoc Van phong Chu tich nuoc cong bo.> Chu tich tinh lam truong ban chi dao chong tham nhung / Xem xet lap Ban chi dao phong chong tham nhung cap tinh

 • Chu tich tinh lam truong ban chi dao chong tham nhung

  07:00 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Sang 20/6, Chanh van phong Ban chi dao phong chong tham nhung trung uong Vu Tien Chien cho biet, neu khong co ban chi dao cap tinh, hoat dong cua cap trung uong se gap kho khan trong phong chong tham nhung tren nhieu mat.>Xem xet lap Ban chi dao phong chong tham nhung cap tinh

 • Ban Chi dao chong tham nhung hop phien dau tien

  09:52 | Thứ tư 04/10/2006 (GMT+7)

  Ban Chi dao chong tham nhung hop phien dau tien

  Ngay 4/10, Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung hop phien dau tien tai Ha noi. Phien hop dien ra 5 ngay truoc Hoi nghi toan quoc trien khai tang cuong su lanh dao cua Dang phong chong tham nhung lang phi.

 • Xem xet lap Ban chi dao phong chong tham nhung cap tinh

  17:32 | Thứ hai 18/06/2007 (GMT+7)

  "Khong nen lo ngai khi Chu tich tinh lam Truong ban chi dao thi viec chong tham nhung chi goi gon o dia phuong", Pho chu nhiem Uy ban Phap luat Phan Trung Ly trao doi voi bao chi ve viec thanh lap Ban chi dao phong, chong tham nhung cap tinh.> Ban chi dao phong chong tham nhung "dat hang"

 • Truong Ban duoc dinh chi chuc vu thu truong va chu tich tinh

  15:01 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Truong Ban duoc dinh chi chuc vu thu truong va chu tich tinh

  Thu tuong, Truong ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung co quyen tam dinh chi chuc vu thu truong va tuong duong, chu tich, pho chu tich HDND, UBND cap tinh...khi nguoi do co dau hieu tham nhung, gay kho khan cho hoat dong chong tham nhung.

 • Mot ngay o trung tam chong tham nhung

  11:38 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Mot ngay o trung tam chong tham nhung

  Mac du khong co chuc nang tiep dan, nhung gan nhu thong le, cu thu ba va thu nam hang tuan la dong dao nguoi dan lai tim den Van phong Ban chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung de dua don khieu kien.

 • Bo sung 3 thanh vien vao Ban Chi dao TU

  05:58 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  Bo sung 3 thanh vien vao Ban Chi dao TU

  Ngay 12/9/2007, Bo Chinh tri da ban hanh quyet dinh so 82-QD/TW ve viec bo sung ba dong chi: Truong Tan Sang, Ngo Van Du, Phung Huu Phu tham gia Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Theo do, dong chi Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu la Pho truong Ban thuong truc Ban Chi dao. Hai dong chi: Ngo Van Du, Uy vien Trung uong Dang, Chanh Van phong Trung uong va Phung Huu Phu, Uy vien Trung..

 • Ban chi dao phong chong tham nhung Co quyen tam dinh chi tu thu truong tro xuong

  06:24 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Ban chi dao phong chong tham nhung Co quyen tam dinh chi tu thu truong tro xuong

  “Gan day, cac co quan phap luat, ke ca Thu tuong Chinh phu, dang tap trung chi dao giai quyet dut diem mot so vu viec cu the. Toi nghi chieu huong chuyen dong dang tot”. Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong nhan dinh nhu tren voi bao chi ben le phien khai mac hoi nghi dai bieu Quoc hoi chuyen trach lan 9 dien ra sang qua 8-8.

 • Ban chi dao chong tham nhung co quyen dinh chi thu truong

  09:45 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Ban chi dao chong tham nhung co quyen dinh chi thu truong

  De an ve to chuc quyen han va quy che hoat dong cua Ban chi dao trung uong phong chong tham nhung se duoc Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua tai phien hop thu 42 sap toi. Ngay 8/8, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong da co cuoc trao doi voi bao chi ve de an nay.

 • Mot ngay o trung tam chong tham nhung

  07:55 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Mot ngay o trung tam chong tham nhung

  TP - Mac du khong co chuc nang tiep dan, nhung gan nhu thong le, cu thu Ba va thu Nam hang tuan la dong dao nguoi dan lai tim den Van phong Ban chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung de dua don khieu kien.

 • Mot ngay o trung tam chong tham nhung

  15:07 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Mot ngay o trung tam chong tham nhung

  Mac du khong co chuc nang tiep dan nhung nguoi dan van tim den Van phong Ban chi dao TW ve chong tham nhung de dua don khieu kien.

 • Chu tich UBND tinh khong nen la truong ban chong tham nhung

  23:11 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  Chu tich UBND tinh khong nen la truong ban chong tham nhung

  Mot trong nhung y kien do Uy ban Tu phap neu sang nay, 2/8 truoc QH la khong nen quy dinh Chu tich UBND la Truong Ban chi dao phong, chong tham nhung tinh, thanh pho truc thuoc trung uong. Theo do, nen giao chuc vu nay cho Chu tich HDND tinh, thanh.

 • Chong tham nhung theo tieu chuan quoc te

  23:52 | Thứ ba 08/08/2006 (GMT+7)

  Chong tham nhung theo tieu chuan quoc te

  ** Don thu to cao nac danh "co bang chung" se duoc xem xet>> Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong: Ban Chi dao phong, chong tham nhung hoat dong theo phap luat va dieu le DangKet qua ra soat he thong phap luat cua Viet Nam do to chuyen gia cua 11 bo, nganh tien hanh cho thay, ve co ban, cac quy dinh ve phong chong tham nhung (PCTN) cua Viet Nam hien nay da tuong thich voi quy dinh cua Cong uoc cua Lien Hiep Quoc (LHQ) ve chong tham nhung.

 • Nghe An Ha Tinh Chuan bi don tam bao

  12:03 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Nghe An Ha Tinh Chuan bi don tam bao

  Ca Nghe An va Ha Tinh deu dang chuan bi don tam bao, mua lon bat dau trut xuong tu chieu qua (1-10)... >> Bao Lekima cap 11 dang huong vao Nghe An - Ha Tinh + Tu mo sang 2-10 gio gam ru, mua lon keo dai nhieu gio tai vung dong bang ven bien hai tinh Nghe An. Theo ong Nguyen Dinh Chi - pho chu tich tinh Nghe An, rat nhieu kha nang bao Lekima se do bo truc tiep vao hai huyen Dien Chau va Quynh Luu. Hien ong Chi dang di thi sat tinh hinh phong chong bao o Lach Quen..

 • Khong chuyen cong tac cho nghi huu thay cho viec xu ly hanh vi tham nhung

  05:02 | Thứ bảy 04/06/2005 (GMT+7)

  Thanh lap ban chi dao trung uong, ban chi dao cap tinh ve phong chong tham nhung

 • Ban khoan viec lap Ban chi dao chong tham nhung dia phuong

  03:03 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  Theo ke hoach, hom nay 20-6, Uy ban Thuong vu Quoc hoi se cho y kien ve viec thanh lap ban chi dao phong chong tham nhung o cac tinh, TP truc thuoc trung uong. Mac du cho den nay chua co qui dinh cu the nao ve viec thanh lap ban chi dao phong chong tham nhung o dia phuong, nhung mot so tinh, TP da co ban chi dao do chu tich UBND lam truong ban.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0