ban chap hanh trung uong

Tuesday, 31/05/2016 03:17
 • Be mac Hoi nghi lan thu 13 BCH Trung uong Dang

  21:36 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi lan thu 13 BCH Trung uong Dang

  Tu ngay 11/1 den ngay 18/1/2006, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da hop Hoi nghi lan thu 13 tai Thu do Ha Noi. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da chu tri Hoi nghi, doc loi khai mac va be mac Hoi nghi. Ban Chap hanh Trung uong da nghe bao cao ve y kien cua dai hoi dang bo cac cap, cac co quan, to chuc dang, cac vi dai bieu Quoc hoi va cac to chuc xa hoi tham gia gop y kien vao cac du thao van kien trinh Dai hoi X cua Dang; nghiem tuc thao luan, tiep thu..

 • Quy che bau cu Co ban giu nguyen nhu du thao

  09:08 | Thứ bảy 22/04/2006 (GMT+7)

  Quy che bau cu Co ban giu nguyen nhu du thao

  Sang 21/4, dong chi Tran Duc Luong, UV Bo Chinh tri dieu hanh phien hop tai Hoi truong, thao luan va bieu quyet mot so van de trong Dieu le Dang (bo sung, sua doi) lien quan den bau cu Ban Chap hanh Trung uong khoa X. DH cung thong qua Quy che bau cu Ban Chap hanh Trung uong khoa X; nghe bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong khoa IX ve cong tac nhan su Ban Chap hanh Trung uong khoa X; thao luan va bieu quyet ve so luong Ban Chap hanh Trung uong khoa X.

 • Quy che bau cu Co ban giu nguyen nhu du thao

  18:08 | Thứ sáu 21/04/2006 (GMT+7)

  Quy che bau cu Co ban giu nguyen nhu du thao

  Sang 21/4, dong chi Tran Duc Luong, UV Bo Chinh tri dieu hanh phien hop tai Hoi truong, thao luan va bieu quyet mot so van de trong Dieu le Dang (bo sung, sua doi) lien quan den bau cu Ban Chap hanh Trung uong khoa X.

 • Nang luc lanh dao cua Dang can duoc the hien toan dien

  22:24 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Nang luc lanh dao cua Dang can duoc the hien toan dien

  Ngay 18/1, tai phien be mac Hoi nghi Trung uong 13 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa IX), Tong Bi thu Nong Duc Manh da co bai phat bieu. Sau day la toan van bai phat bieu: Sau 8 ngay lam viec khan truong, tap trung tri tue, phat huy dan chu va tinh than trach nhiem cao, Hoi nghi lan thu 13 Ban Chap hanh Trung uong Dang da hoan thanh nhung nhiem vu de ra: hoan thien cac du thao van kien, chuan bi mot buoc quan trong nhan su Ban Chap hanh Trung uong khoa X. Hoi..

 • 16h30 ngay 234 bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa X

  12:33 | Thứ bảy 22/04/2006 (GMT+7)

  16h30 ngay 234 bo phieu bau Ban chap hanh Trung uong khoa X

  * Chieu 24/4, khai mac HN lan thu nhat Ban chap hanh Trung uong khoa X Hom nay (22/4), tai Trung tam Bao chi Dai hoi X cua Dang, ong Dao Duy Quat, - Pho truong Ban tu tuong van hoa Trung uong, giam doc Trung tam bao chi da thong bao cho phong vien chuong trinh lam viec cua Dai hoi cho den khi be mac.

 • Thi hanh ky luat Dang doi voi ong Dao Ngoc Dung

  20:24 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi, Ban Chap hanh Trung uong da nghe Bo Chinh tri bao cao ve viec dieu chinh phan cong cong tac mot so nhan su; xem xet, quyet dinh thi hanh ky luat Dang doi voi ong Dao Ngoc Dung - Bi thu thu nhat Trung uong Doan.

 • Dang cung co noi bo day manh chong tham nhung

  20:28 | Chủ nhật 30/07/2006 (GMT+7)

  Dang cung co noi bo day manh chong tham nhung

  Tu ngay 24/7 den ngay 29/7, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hop Hoi nghi lan thu ba tai Thu do Ha Noi. Rat nhieu noi dung lon trong Dang da duoc dua ra ban thao, xem xet va thong qua tai hoi nghi lan nay.

 • Dai hoi X cua Dang duoc to chuc tu ngay 184 den 2542006

  22:27 | Thứ sáu 24/03/2006 (GMT+7)

  Dai hoi X cua Dang duoc to chuc tu ngay 184 den 2542006

  Ngay 24/3, Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX chuan bi cho Dai hoi X cua Dang da ket thuc tai Ha Noi sau 5 ngay lam viec. Doc dien van be mac Hoi nghi, Tong Bi thu Nong Duc Manh neu ro Hoi nghi da hoan thanh tot dep nhung nhiem vu de ra.

 • Kien quyet chong tham nhung lang phi xay dung doi ngu can bo cong chuc ky cuong liem chinh

  00:08 | Chủ nhật 30/07/2006 (GMT+7)

  Kien quyet chong tham nhung lang phi xay dung doi ngu can bo cong chuc ky cuong liem chinh

  >> Thong qua quy dinh dang vien lam kinh te tu nhan** Phan cong Uy vien Bo Chinh tri Ho Duc Viet tham gia Ban Bi thu** Thi hanh ky luat khien trach va phan cong cong tac khac doi voi Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan Dao Ngoc Dung do vi pham quy che thi tuyen nghien cuu sinh

 • Thong qua danh sach nhan su gioi thieu ung cu T U khoa X

  00:50 | Thứ bảy 25/03/2006 (GMT+7)

  * Thi hanh ky luat 1 uy vien T.U DangHoi nghi lan thu 14 BCH T.U Dang vua ra thong bao, toan van nhu sau: “Tu ngay 20/3 den ngay 24/3/2006, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da hop Hoi nghi lan thu 14 tai thu do Ha Noi de tiep tuc cong viec chuan bi Dai hoi X cua Dang. Dong chi Tong bi thu Nong Duc Manh da chu tri Hoi nghi, doc loi khai mac va be mac Hoi nghi.

 • Be mac Hoi nghi Trung uong 14

  20:53 | Thứ sáu 24/03/2006 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi Trung uong 14

  Ngay 24/3, Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX chuan bi cho Dai hoi X cua Dang da ket thuc tai Ha Noi sau 5 ngay lam viec.

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh khai mac Hoi nghi lan thu 13 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX

  19:06 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh khai mac Hoi nghi lan thu 13 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX

  Hom nay, Hoi nghi lan thu 13 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa IX) khai mac dung vao dip dau nam duong lich 2006. Toi xin gui toi cac dong chi Trung uong cung tat ca cac dong chi tham du Hoi nghi loi chuc mung nam moi tot dep nhat.

 • Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

  20:02 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Tiep tuc trien khai chuong trinh lam viec toan khoa nham thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, trong cac ngay tu 14 den 22/01/2008, tai Thu do Ha Noi, Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da hop Hoi nghi lan thu sau.

 • Khai mac ky hop thu nhat Hoi dong Ly luan Trung uong

  20:36 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Sang 24/3, tai Ha Noi, Hoi dong Ly luan Trung uong nhiem ky 2006 - 2010 da khai mac trong the ky hop thu nhat. Den du phien khai mac co cac dong chi: Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Nong Duc Manh, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang Truong Tan Sang, Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet; nhieu dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Uy vien Trung uong; lanh dao cac co..

 • Xuat ban Van kien Hoi nghi 9 BCH Trung uong khoa IX

  17:18 | Thứ ba 16/03/2004 (GMT+7)

  Nham phuc vu cho can bo, dang vien va nhan dan ca nuoc nghien cuu, hoc tap va quan triet nhung noi dung Hoi nghi lan thu chin Ban Chap hanh Trung uong khoa IX, Nha xuat ban Chinh tri quoc gia da xuat ban cuon Van kien Hoi nghi lan thu chin Ban Chap hanh Trung uong khoa IX.

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Be mac Hoi nghi lan thu tu BCH T U Dang Hinh thanh nhanh va dong bo cac yeu to cua nen kinh te thi truong

  00:23 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi lan thu tu BCH T U Dang Hinh thanh nhanh va dong bo cac yeu to cua nen kinh te thi truong

  * Phan dau tro thanh mot quoc gia manh ve bien* Cac ban cua T.U Dang duoc to chuc lai thanh 6 co quan* Nam 2007, chuyen cac doanh nghiep lam kinh te don thuan hien co thuoc cac co quan Dang, luc luong vu trang, Mat tran va cac doan the chinh tri - xa hoi sang cac co quan Nha nuoc quan ly

 • Cac ong Tran Duc Luong Phan Van Khai Nguyen Van An chinh thuc xin tu nhiem

  11:31 | Thứ bảy 24/06/2006 (GMT+7)

  Cac ong Tran Duc Luong Phan Van Khai Nguyen Van An chinh thuc xin tu nhiem

  Sang nay, 24/6 ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI da chinh thuc lam cong tac nhan su. Ba vi lanh dao cao cap nhat cua Nha nuoc da doc don tu nhiem truoc Quoc hoi.

 • Phat bieu cua TBT Nong Duc Manh khai mac Hoi nghi lan thu ba BCH TU Dang khoa X

  16:49 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Sang 24/7, tai Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X), Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu khai mac. TP xin gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu.

 • Phat bieu cua TBT Nong Duc Manh khai mac Hoi nghi lan thu ba BCH TU Dang khoa X

  08:27 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  Sang 24/7, tai Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X), Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu khai mac. Chung toi xin gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu.

 • Chu tich nuoc Chu tich QH Thu tuong chinh thuc tu nhiem

  14:02 | Thứ bảy 24/06/2006 (GMT+7)

  Chu tich nuoc Chu tich QH Thu tuong chinh thuc tu nhiem

  Sang nay, 24-6, ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI da chinh thuc bat tay vao viec thuc hien cong tac nhan su. Ba vi lanh dao cao cap nhat cua Nha nuoc ta da doc don tu nhiem truoc Quoc hoi. Mo dau phien hop sang nay, Quoc hoi da nghe Tong Bi thu Nong Duc Manh phat bieu y kien. Tong Bi thu noi:

 • Khai mac hoi nghi Trung uong 3 khoa X

  16:36 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Khai mac hoi nghi Trung uong 3 khoa X

  Hoi nghi lan thu 3 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da khai mac sang 24/7 tai Ha Noi.

 • Ket thuc Hoi nghi lan thu 15 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX

  19:08 | Chủ nhật 16/04/2006 (GMT+7)

  Ket thuc Hoi nghi lan thu 15 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX

  Sau hai ngay lam viec voi tinh than khan truong, dan chu, tap the, trach nhiem cao, hom qua 15/4, Hoi nghi lan thu 15 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da ket thuc.

 • Thong bao Hoi nghi Trung uong 15 Hoan tat cong viec chuan bi Dai hoi X

  22:30 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi Trung uong 15 Hoan tat cong viec chuan bi Dai hoi X

  * Trung uong Dang khang dinh quyet tam kien quyet chong tham nhung, tieu cuc va yeu cau dieu tra xu ly nghiem minh vu an PMU 18Chieu qua, hoi nghi Trung uong 15 da ket thuc. Sau day la thong bao hoi nghi: “Trong hai ngay 14.4 va 15.4.2006, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da hop Hoi nghi lan thu 15 tai thu do Ha Noi de hoan tat cong viec chuan bi Dai hoi X cua Dang. Dong chi Tong bi thu Nong Duc Manh chu tri, phat bieu khai mac va be mac hoi nghi.

 • Thong bao Hoi nghi 11 lan 2 Ban chap hanh TU Dang

  16:55 | Thứ hai 26/03/2001 (GMT+7)

  Thi hanh ky luat Dang doi voi 4 uy vien TU va mot uy vien Bo Chinh tri: Canh cao Bo truong - Chu nhiem Uy ban Dan toc va Mien nui Hoang Duc Nghi, Bo truong - Chu nhiem UBTDTT Ha Quang Du, Tong Giam doc Tong cong ty Than Viet Nam Doan Van Kien; khien trach Bo truong Quoc Phong Pham Van Tra, Tong Tham muu truong QDNDVN Le Van Dung.

 • Khai mac Hoi nghi lan thu 15 Ban Chap hanh Trung uong Ðang khoa IX

  08:13 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Khai mac Hoi nghi lan thu 15 Ban Chap hanh Trung uong Ðang khoa IX

  Hoi nghi lan thu 15 Ban Chap hanh Trung uong Ðang khoa IX da khai mac sang 14/4/2006, tai Ha Noi nham tiep tuc xem xet va thong qua Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong trinh Dai hoi Dang lan thu X, hoan chinh phuong an nhan su cac co quan lanh dao khoa X.

 • Thong qua danh sach nhan su cho Dai hoi Dang IX

  08:35 | Thứ tư 11/04/2001 (GMT+7)

  Hoi nghi tien hanh tu ngay 7 den 10/4 de hoan thien cac van kien cua Ban Chap hanh Trung uong trinh Dai hoi IX cua Dang va tiep tuc chuan bi nhan su trinh Dai hoi xem xet, de cu, ung cu va bau cu Ban Chap hanh Trung uong khoa IX.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0