bac luong

Monday, 30/05/2016 23:28
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Tu 1 1 2005 luong co gi moi

  21:08 | Chủ nhật 09/01/2005 (GMT+7)

  Tu 1 1 2005 luong co gi moi

  Ngay 5/1, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Lien bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi - Noi vu da ban hanh 11 thong tu huong dan thuc hien che do tien luong moi doi voi nguoi lao dong va lanh dao trong cac doanh nghiep nha nuoc, luong huu va tro cap bao hiem xa hoi... Chung toi xin gioi thieu mot so noi dung quan trong.

 • Che do BHXH khi thay doi muc luong do nang ngach

  07:12 | Chủ nhật 12/11/2006 (GMT+7)

  Chi gai toi la ky su, theo ngach bac luong cu thi thoi diem len luong gan day nhat (2-2002) chi toi duoc huong bac luong 8/10 voi he so luong la: 3,56. Den thang 10-2004, theo che do moi cua Nha nuoc ve chuyen doi luong thi chi toi duoc chuyen sang huong bac luong 8/8 voi he so luong la 4,51. Nhu vay theo ngach luong ky su thi chi toi da het bac luong de len.

 • Co quan tu dam bao luong bien che vuot dinh muc

  20:29 | Thứ ba 11/01/2005 (GMT+7)

  Bo Noi vu, Tai chinh va Lao dong Thuong binh va Xa hoi vua ban hanh 11 thong tu huong dan thuc hien che do luong moi doi voi cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang.

 • Chuyen cong tac duoc bao luu bac luong

  11:12 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  + Toi cong tac tai mot cong ty nha nuoc tu nam 1992, sau do cong ty co phan hoa. Vi hoan canh gia dinh, toi xin cham dut hop dong lao dong va cong ty da chap thuan.

 • Luong moi co gi moi

  22:14 | Chủ nhật 19/12/2004 (GMT+7)

  Luong moi co gi moi

  Nhu TS da dua tin (ngay 18-12), Thu tuong Chinh phu da ky ban hanh sau nghi dinh ve che do tien luong. Theo do, ve co ban tien luong, tro cap, phu cap cua can bo, cong chuc, vien chuc, luc luong vu trang, nguoi nghi huu, huong tro cap deu duoc tang.

 • De cong ty lo 2 nam lien tiep giam doc bi ha 1 bac luong

  19:58 | Thứ tư 05/01/2005 (GMT+7)

  Hom nay, Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi da ban hanh 10 thong tu lien quan den viec dieu chinh luong trong cac cong ty nha nuoc. Hang loat che do ve luong, thuong, cach tinh phu cap da duoc quy dinh chi tiet nhu: phu cap trach nhiem cao nhat la 145.000 dong/thang...

 • Chenh lech giua hai bac luong lien ke it nhat la 5

  14:58 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  Neu doanh nghiep quy dinh luong bac mot la 1 trieu dong thi luong bac hai it nhat se la 1.050.000 dong (tang 5%) va bac ba la 1.100.000 dong. Day la noi dung quan trong nhat cua thong tu 28 do Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi ban hanh ngay 5/12.>Dau nam 2008 dong loat tang luong toi thieu

 • Truong hop nao duoc nang luong

  11:33 | Thứ sáu 14/12/2007 (GMT+7)

  Toi lam o cong ty cu duoc 6 nam 3 thang, bac luong 2/8, moc tinh thoi diem tang luong la ngay 1-7-2004. Tuy nhien cuoi thang 6-2007 toi lam don xin nghi viec va duoc phe duyet vao ngay 3-7-2007, thoi gian bat dau nghi la ngay 1-8-2007.

 • Dang kiem vien nhan hoi lo se bi ha bac luong buoc thoi viec

  00:24 | Thứ bảy 17/04/2004 (GMT+7)

  Ong Nguyen Van Ban, Cuc truong Cuc Dang kiem (Bo Giao thong van tai) cho biet Cuc vua ban hanh van ban huong dan xu ly cac hanh vi vi pham ve quan ly, kiem tra chat luong, thu nghiem va kiem tra ky thuat an toan xe co gioi.

 • Chenh lech moi bac luong chi bang mot tiet day them

  07:45 | Chủ nhật 18/11/2001 (GMT+7)

  Chieu 16/11, Cong doan giao duc Viet Nam da to chuc hoi thao ve cac phuong an cai cach chinh sach tien luong moi. Theo du thao de an cai cach, muc chenh lech giua bac 1 va 2 cua ngach giao vien trung hoc la 16.800 dong, chi bang mot tiet day them.

 • De xuat ha bac luong nhan vien thue lam co

  05:58 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Theo Chi cuc Thue quan 8, TP.HCM, sau khi TS co bai viet ve tinh trang nhan vien chi cuc dung ra lam “co”, nhan lo ho so nha dat cua nguoi dan de lam theo duong dich vu (“Co” dong thue, TS ngay 29-12-2005), Chi cuc Thue quan 8 da kiem diem va xu ly sai pham cua nhan vien Ho Van Cu.

 • 19 nam khong qua noi mot bac luong

  08:11 | Thứ sáu 30/09/2005 (GMT+7)

  Moi lan tang luong, thu nhap cua nhieu giao vien lai “tut hon” so voi truoc, vi vat gia tang con nhanh hon ca luong. Da the, voi che do thang bang luong nhieu nhieu khe, rac roi, co nhieu nha giao hang chuc nam khong qua noi mot bac luong.

 • Ca Mau buoc thoi viec 93 giao vien su dung bang cap khong hop phap

  15:18 | Thứ hai 09/05/2005 (GMT+7)

  So Giao duc va Dao tao (GD-DT) tinh Ca Mau vua quyet dinh buoc thoi viec 93 giao vien su dung bang cap khong hop phap, trong do co 1 Pho Hieu truong va 92 giao vien. Ngoai ra, So con quyet dinh ky luat ha bac luong 2 giao vien co tham nien trong cong tac giang day do vi pham ve van bang chung chi va canh cao, ha bac luong doi voi 2 giao vien khac cho muon bang tot nghiep trung hoc co so (THCS), tao co hoi cho mot so giao vien thuc hien hanh vi gian lan trong su..

 • Bai 3 Ma tran tien luong

  14:35 | Thứ hai 18/12/2006 (GMT+7)

  Bai 3 Ma tran tien luong

  Nhan xet ve co che luong bong hien tai, mot chuyen gia tai chinh hang dau da bong dua: “Nhung bo oc vi dai nhat, nhung vang tran tu duy nhat cung khong tai nao hieu noi che do tien luong cua VN”. Nghe qua thi thay ngoa, nhung neu ai trot lac vao “tran dia” tien luong chac khong khoi rung minh va dong cam voi cau noi tuong nhu gieu cot nay.

 • Sua doi luong toi thieu o Trung Quoc

  08:01 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Sua doi luong toi thieu o Trung Quoc

  Do dat nuoc rong, cac yeu to anh huong den muc thu nhap va tieu dung cua dan cu chenh lech nhau kha nhieu nen muc luong toi thieu o Trung Quoc duoc xac dinh theo cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong, khu tu tri. Trong cac tinh, thanh pho con co nhieu bac luong toi thieu khac nhau, muc do khac nhau cung kha lon.

 • Khong the mai canh tranh bang lao dong gia re

  08:45 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Khong the mai canh tranh bang lao dong gia re

  “Neu co con co chau lam viec o nhieu doanh nghiep hien nay thi moi hieu duoc cong nhan song nhu the nao, vat va ra sao...”. Ong DANG NGOC TUNG - chu tich Tong lien doan Lao dong VN - da boc bach nhu vay khi trao doi voi TT. Ong noi: Nghe doc noi dung toan bai:

 • Luong toi thieu co the tang 400.000 dong mot thang

  09:23 | Thứ tư 09/05/2001 (GMT+7)

  Luong toi thieu co the tang 400.000 dong mot thang

  Tuy nhien de dat duoc dieu nay, chung ta phai khac phuc duoc 4 ton tai cua chinh sach tien luong hien nay. Do la giam so nguoi huong luong tu ngan sach, sap xep lai doi tuong, he thong bac luong va phai tiet kiem. Day la ket luan dua ra ngay hom qua (8/4), tai hoi thao “Cai cach chinh sach tien luong nha nuoc”.

 • Ha bac luong co giao phat hoc tro ngam gie

  09:33 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  TP - TP da dua tin co giao Hoang Thi Mai Le - giao vien truong tieu hoc Truong Son II (huyen Duc Tho) phat hoc tro ngam gie.

 • Rac roi nhu luong cong chuc

  13:45 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Rac roi nhu luong cong chuc

  Buc xuc lon nhat cua chinh sach tien luong hien nay la su rac roi va thieu khoa hoc trong co che xay dung va quan ly no. Va moi lan dieu chinh la moi lan chap va.

 • Luong phai dam bao khuyen khich duoc nguoi lao dong

  17:00 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  Luong phai dam bao khuyen khich duoc nguoi lao dong

  Theo 3 thong tu huong dan do Bo LD-TB-XH vua ban hanh, tu 1/1/2008, muc luong toi thieu chung la 540.000 dong/thang. Chenh lech giua hai bac luong lien ke thap nhat bang 5%.

 • Luong phai dam bao khuyen khich duoc nguoi lao dong

  17:00 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  Luong phai dam bao khuyen khich duoc nguoi lao dong

  Theo 3 thong tu huong dan do Bo LD-TB-XH vua ban hanh, tu 1/1/2008, muc luong toi thieu chung la 540.000 dong/thang. Chenh lech giua hai bac luong lien ke thap nhat bang 5%.

 • Ha bac luong co giao phat hoc tro ngam gie

  14:35 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Co Hoang Thi Mai Le, giao vien Truong tieu hoc Truong Son II (huyen Duc Tho, Ha Tinh) vua bi ky luat ha ngach luong tu bac dai hoc xuong trung cap. Co giao nay da phat 2 hoc sinh bang cach bat ngam gie.

 • Ha bac luong co giao phat hoc tro ngam gie

  11:11 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Co Hoang Thi Mai Le, giao vien Truong tieu hoc Truong Son II (huyen Duc Tho, Ha Tinh) vua bi ky luat ha ngach luong tu bac dai hoc xuong trung cap. Co giao nay da phat 2 hoc sinh bang cach bat ngam gie.

 • Kien Giang 50 giao vien o Phu Quoc bi quen nang luong

  06:42 | Thứ tư 22/06/2005 (GMT+7)

  It nhat khoang 50 giao vien dang dung lop giang day tai 22/24 diem truong thuoc khoi cac truong tieu hoc tren dia ban huyen dao Phu Quoc (Kien Giang) da khong duoc xet nang bac luong trong nhieu nam lien.

 • Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung Luong se tiep tuc duoc cai cach

  22:43 | Thứ ba 11/01/2005 (GMT+7)

  Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung Luong se tiep tuc duoc cai cach

  Ben le hoi nghi huong dan thuc hien cac quy dinh ve che do tien luong moi to chuc tai TP.HCM tu 10-11/1/2005, phong vien Thanh Nien da co cuoc trao doi voi Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung chung quanh van de tien luong hien hanh va tac dong cua no doi voi nguoi lao dong.

 • Ke khai tai san khong trung thuc se bi cach chuc

  16:18 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  Ke khai tai san khong trung thuc se bi cach chuc

  Day la mot trong nhung hinh thuc ky luat doi voi nguoi ke khai tai san khong trung thuc, ben canh hinh thuc khien trach, canh cao, ha bac luong, ha ngach, buoc thoi viec.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0