ap dung thue

Wednesday, 01/06/2016 14:24
 • Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  17:04 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  Ngay sau khi du thao Luat thue thu nhap ca nhan duoc cong bo, VnExpress nhan duoc rat nhieu thac mac cua doc gia lien quan den thue suat, cach tinh thue va chiet tru gia canh. Pho tong cuc truong Tong cuc Thue Nguyen Thi Cuc da giai thich ro them ve dieu nay. > Danh thue bat dong san: Con dao 2 luoi Nguoi gui tiet kiem lo nop thue

 • Noi dung co ban cua Du thao Luat thue Thu nhap ca nhan

  00:00 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  I. Su can thiet ban hanh Luat:

 • Cong ty chung khoan duoc ap dung thue suat 20

  09:28 | Thứ tư 27/10/2004 (GMT+7)

  Theo Thong tu huong dan vua duoc Bo Tai chinh ban hanh, Cong ty chung khoan va Cong ty quan ly quy dau tu chung khoan duoc ap dung thue suat thue thu nhap doanh nghiep la 20% trong thoi han 10 nam, ke tu khi khai truong.

 • Cty chung khoan duoc ap dung thue suat 20

  11:01 | Thứ tư 27/10/2004 (GMT+7)

  Theo Thong tu huong dan vua duoc Bo Tai chinh ban hanh, Cong ty chung khoan va Cong ty quan ly quy dau tu chung khoan duoc ap dung thue suat thue thu nhap doanh nghiep la 20% trong thoi han 10 nam, ke tu khi khai truong.

 • Dai dien Quy Friedrich Ebert Duc Ap dung thue chong pha gia doi voi cac san pham cua Viet Nam la hoan toan vo ly

  00:02 | Thứ sáu 24/09/2004 (GMT+7)

  Dai dien Quy Friedrich Ebert Duc Ap dung thue chong pha gia doi voi cac san pham cua Viet Nam la hoan toan vo ly

  Tai cuoc hoi thao "Hoi nhap khu vuc: cac quan diem so sanh" vua to chuc o Ha Noi, tien si Felix Schmidt - dai dien Quy Friedrich Ebert (Duc) khi de cap den vu kien chong pha gia doi voi Viet Nam da noi rang nhung ly le de ap dung thue chong pha gia doi voi cac san pham cua Viet Nam nhu tom va ca basa la hoan toan vo ly. Khong the vien ly do Viet Nam chua phai la nen kinh te thi truong.

 • Thu hep pham vi ap dung thue gia tri gia tang

  08:46 | Thứ hai 23/09/2002 (GMT+7)

  Tong cuc Thue du kien de xuat voi cap co tham quyen ve viec chi ap dung thue gia tri gia tang (VAT) doi voi to chuc, ca nhan co doanh thu hoat dong san xuat, kinh doanh dat den mot muc do nhat dinh. Ngoai ra, de duoc ap dung VAT, cac doi tuong phai thuc hien tot che do hoa don, chung tu.

 • Bo Tai chinh xem xet ve ap dung thue theo CEPT

  09:36 | Thứ hai 20/10/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh xem xet ve ap dung thue theo CEPT

  Tin tu Bo Tai chinh cho biet kien nghi cua cac doanh nghiep (DN) trong khu che xuat ve viec cho duoc ap dung thue suat uu dai theo hiep dinh CEPT se duoc lanh dao Bo Tai chinh thao luan trong tuan nay truoc khi trinh Chinh phu xem xet, dua ra quyet dinh chinh thuc.

 • Hang tu khu che xuat khong duoc ap dung thue CEPT

  15:39 | Thứ hai 15/09/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh cong van huong dan xu ly cac vuong mac trong thuc hien Thong tu 64/2003/TT-BTC ve Hiep dinh uu dai thue quan co hieu luc chung CEPT/AFTA. Theo do, hang hoa nhap khau tu khu che xuat thanh lap tai VN vao thi truong noi dia se khong duoc ap dung thue CEPT.

 • EC ap dung thue pha gia san pham chot cai cua VN

  14:19 | Thứ hai 30/05/2005 (GMT+7)

  EC ap dung thue pha gia san pham chot cai cua VN

  TS- Them mot san pham xuat khau nua cua Viet Nam cung voi 4 nuoc khac o Chau A bi Lien minh Chau Au (EU) ap thue chong ban pha gia.

 • Moi ban doc dong gop y kien cho mot so noi dung co ban cua Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan

  20:03 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  Du an luat quy dinh doi tuong nop thue la ca nhan nguoi Viet Nam, nguoi nuoc ngoai co thu nhap chiu thue, bao gom ca ca nhan tu kinh doanh va ca nhan la chu ho hoac nguoi dai dien ho gia dinh san xuat, kinh doanh trong cac linh vuc, nganh nghe.

 • Chau Au de nghi ap dung thue chong pha gia doi voi giay da tu Viet Nam

  16:06 | Thứ hai 20/02/2006 (GMT+7)

  Chau Au de nghi ap dung thue chong pha gia doi voi giay da tu Viet Nam

  Theo tin nuoc ngoai, Uy ban chau Au (EC) du kien se de nghi ap dung thue ban pha gia doi voi giay da san xuat tai Viet Nam va Trung Quoc duoc ban tai thi truong chau Au.

 • Thu tuc doi voi hang xuat khau duoc ap dung thue GTGT 0

  09:08 | Thứ ba 30/10/2001 (GMT+7)

  Theo huong dan cua Bo Tai chinh ngay 26/10, doi voi hop dong xuat khau (ke ca hoat dong mua ban hang tren bo voi Trung Quoc, Lao, Campuchia), co so kinh doanh nop thue GTGT theo phuong phap khau tru thue phai co hop dong ky voi thuong nhan nuoc ngoai (bao gom ca dien bao, telex, fax, thu dien tu…).

 • TTCK am len sau thong tin lui ap dung thue chung khoan

  12:04 | Thứ ba 08/01/2008 (GMT+7)

  TTCK am len sau thong tin lui ap dung thue chung khoan

  TTCK tap trung cua Viet Nam ngay lap tuc tang diem sau khi nhan lien tiep 2 thong tin tot.

 • Mien giam thue thu nhap cho mot so DN moi thanh lap

  07:04 | Thứ tư 11/08/2004 (GMT+7)

  Mien giam thue thu nhap cho mot so DN moi thanh lap

  Ap dung thue suat uu dai la 10% trong 15 nam, ke tu khi bat dau hoat dong kinh doanh; duoc mien thue trong 4 nam, ke tu khi co thu nhap chiu thue va giam 50% so thue phai nop trong 9 nam tiep theo... la nhung dieu kien uu dai moi cho co so kinh doanh moi thanh lap tu du an dac biet khuyen khich dau tu; co so kham chua benh, giao duc, dao tao va nghien cuu khoa hoc co von dau tu nuoc ngoai moi thanh lap.

 • Thuoc la san xuat tu nguyen lieu nhap khau chiu thue 65

  15:28 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  Thuoc la san xuat tu nguyen lieu nhap khau chiu thue 65

  Thuoc la dieu co dau loc san xuat chu yeu bang nguyen lieu nhap khau se phai ap dung thue suat thue tieu thu dac biet (TTDB) 65%.

 • Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

  19:03 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

  Trong gan 3 tieng chieu nay, nguyen pho tong cuc truong, Tong cuc Thue - Nguyen Thi Cuc da giai dap phan lon noi dung cua hon 1.000 cau hoi ma doc gia VnE gui toi. Ba thua nhan mot minh chinh sach thue khong the giai quyet duoc het cac van de xa hoi va dam bao cong bang tuyet doi.

 • Tin van kinh te 2606

  16:22 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Tin van kinh te 2606

  *Giam thue nhap khau oto tu Trung Quoc Theo quy dinh, muc thue nay cung duoc ap dung chung cho cac loai xe nhap khau nguyen chiec duoc thiet ke dac biet de di tren tuyet, xe oto hang golf, xe dua nho, xe co dong co dung de van tai hang hoa tong trong luong co tai toi da khong qua 24 tan. Doi voi cac xe tai van, pick-up, tai thong thuong, xe tai nhe 3 banh co dung tich xi lanh khong qua 356 cc va suc tai khong qua 350 kg...toi da khong qua 5 tan nhap khau tu Trung..

 • Hue Cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te Chan May Lang Co

  15:28 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Hue Cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te Chan May Lang Co

  Sang ngay 7/6, le cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te Chan May - Lang Co da duoc dien ra trong the tai Cang Chan May, thi tran Lang Co, tinh Thua Thien Hue. Trong phuong huong phat trien vung Kinh te trong diem mien Trung, Thu tuong chinh phu da xac dinh Khu kinh te Chan May - Lang Co la mot khu kinh te co nhieu tiem nang, the manh. Voi dien tich tu nhien 27.108ha, bao gom cac don vi hanh chinh : thi tran Lang Co, cac xa Loc Thuy, Loc Tien, Loc Vinh thuoc..

 • Se ap dung thue nhap khau theo gia tri tuyet doi

  14:45 | Thứ sáu 10/05/2002 (GMT+7)

  Theo phuong phap nay, thue suat thue nhap khau duoc quy dinh theo gia tri tuyet doi cho mot don vi hang hoa, ma khong tinh theo ty le phan tram va cung khong lay tri gia cua hang hoa lam can cu tinh thue.

 • De nghi ap dung thue luy tien nha dat

  18:16 | Thứ năm 22/12/2005 (GMT+7)

  De nghi ap dung thue luy tien nha dat

  Cuc Quan ly gia Bo Tai chinh vua de nghi ap dung mot so bien phap nham thuc day thi truong bat dong san, trong do dang chu y la giai phap ap dung chinh sach thue luy tien voi viec su dung dat dai nha o, gop phan chong dau co.

 • Lam quen luat chong pha gia truoc khi tham nhap thi truong My

  11:44 | Thứ tư 02/07/2003 (GMT+7)

  Lam quen luat chong pha gia truoc khi tham nhap thi truong My

  Lam an truc tiep voi My chua lau, cac doanh nghiep Viet Nam da phai doi mat voi vu kien ca tra, ca basa gay nhieu tranh cai, trong khi bong ma vu kien tom van lan khuat dau day. Truoc la sau quen, con kinh doanh voi My, nhung xung dot tuong tu con xay ra vi chong pha gia la bien phap khac phuc thuong mai duoc su dung nhieu nhat o quoc gia nay. Theo thong ke, tai My, khoang 90% ho so xu ly thue quan bao ve san xuat trong nuoc la co lien quan den chong pha gia.

 • Nen can nhac khi ap dung thue thu nhap ca nhan

  15:32 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Theo toi, viec tinh thue thu nhap chi nen ap dung cho cac doi tuong co nhu nhap cao va on dinh va thuong xuyen nhu ca sy, dien vien, nguoi lam cho cac cong ty nuoc ngoai, to chuc quoc te... chu khong nen danh dai tra den moi tang lop dan cu trong xa hoi, nhat la nguoi gui tiet kiem phan lon la nguoi gia (Xuan Kien).

 • Malaysia ap dung thue uu dai cho san pham tu Viet Nam

  15:35 | Thứ tư 16/06/2004 (GMT+7)

  Malaysia ap dung thue uu dai cho san pham tu Viet Nam

  Bo truong Bo Ngoai thuong va Cong nghiep Malaysia - ba Rafidah Aziz cho biet: Malaysia dang danh cho Viet Nam chuong trinh uu dai hoi nhap ASEAN, theo do co 170 mat hang tu Viet Nam xuat khau vao Malaysia duoc giam hoac huong thue suat 0%.

 • Ap dung thue luy tien nha dat

  14:11 | Thứ ba 27/12/2005 (GMT+7)

  Ap dung thue luy tien nha dat

  Cuc Quan ly gia (Bo Tai chinh) vua de xuat cho phep 2 thanh pho Ha Noi va TP.HCM thi diem viec hinh thanh quy nha xay dung moi hang nam co gia phu hop voi kha nang chi tra cho nguoi co thu nhap thap.

 • Nhieu uu dai thue cho nha dau tu vao Khu kinh te mo Chu Lai

  07:59 | Thứ ba 02/03/2004 (GMT+7)

  Nhieu uu dai thue cho nha dau tu vao Khu kinh te mo Chu Lai

  Cac du an dau tu vao Khu kinh te mo Chu Lai duoc mien thue thu nhap DN trong thoi gian 4 nam ke tu khi co thu nhap chiu thue, duoc giam 50% thue thu nhap trong 9 nam ke tiep va ap dung thue suat thu nhap DN 10% trong 15 nam ke tu khi du an bat dau hoat dong kinh doanh.

 • Gia thep khong the binh on bang giai phap ngan han

  15:13 | Thứ hai 26/04/2004 (GMT+7)

  Gia thep khong the binh on bang giai phap ngan han

  Sau khi Bo Tai chinh quyet dinh giam thue nhap khau thep xuong con 0%, nhieu nha dau tu nuoc ngoai rat lo ngai ve tac dong cua no doi voi nganh san xuat thep tai Viet Nam, trong do co ho.

 • Nen ap dung thue tuyet doi voi oto cu

  16:10 | Thứ tư 22/03/2006 (GMT+7)

  La nguoi su dung oto cu 10 nam nay o My, toi nhan thay tat ca cac xe oto cu (tru loai da qua tai nan nghiem trong, bi ngap lut, danh cap) deu co cac decal rat ro rang o 2 cua, ghi cu the ngay san xuat, ma cua dong co, mau son, hop so. Do vay, viec ap thue nhung loai xe nay khong qua kho.

 • Hang nhap khau tu Lao duoc giam 50 thue tu 16 1 04

  06:19 | Thứ sáu 02/04/2004 (GMT+7)

  Hang nhap khau tu Lao duoc giam 50 thue tu 16 1 04

  Hang hoa nhap khau tu Lao co to khai hang hoa da dang ky voi co quan Hai quan, ke tu ngay 16/1 tro di duoc ap dung thue suat thue nhap khau bang 50% muc thue suat thue nhap khau uu dai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0