Xu Phat Vi Pham Hanh Chinh

Thursday, 26/05/2016 17:42
 • Xu phat vi pham hanh chinh bon ngan hang thuong mai

  09:08 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Xu phat vi pham hanh chinh bon ngan hang thuong mai

  Ngay 5/11/2007, Chanh Thanh tra Uy ban Chung khoan Nha nuoc da ky cac Quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va thi truong chung khoan doi voi 04 Ngan hang thuong mai, cu the nhu sau:

 • Sap trinh du thao Nghi dinh xu phat vi pham hanh chinh ve du lich

  18:14 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 21-6, Van phong Chinh phu da co cong van ( so 3423/VPCP-KTTH) truyen dat y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu yeu cau Tong cuc Du lich hoan chinh du thao Nghi dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc du lich, trinh Chinh phu cham nhat cuoi thang 6-2007.

 • Khieu nai cac quyet dinh thu hoi dat va xu phat vi pham hanh chinh

  21:51 | Chủ nhật 04/01/2004 (GMT+7)

  Ong Tran Van Hung va ba Vo Thi Xuan Em (khu pho 2, P.Phu Hai, TP Phan Thiet, Binh Thuan) khieu nai cac quyet dinh thu hoi dat va xu phat vi pham hanh chinh cua UBND TP Phan Thiet doi voi gia dinh ong.

 • Quy dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong quan ly xay dung nha

  08:55 | Chủ nhật 06/06/2004 (GMT+7)

  Quy dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong quan ly xay dung nha

  Chinh phu vua co nghi dinh quy dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong hoat dong xay dung, quan ly cong trinh ha tang do thi va quan ly su dung nha (Nghi dinh so 126/2004/ND-CP ban hanh ngay 26/5/2004). Theo do, to chuc, ca nhan mua nha o nhung khong lam thu tuc dang ky truoc ba, sang ten sau 6 thang, ke tu thoi diem hop dong mua ban nha o duoc ky ket, bi phat tu 1 den 3 trieu dong...

 • Xu phat mot loat to chuc vi pham giao dich chung khoan

  17:55 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  Xu phat mot loat to chuc vi pham giao dich chung khoan

  Ngay 01/3/2007, Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) da co thong bao so 20/TB-UBCK ve cac Quyet dinh xu phat cua Chanh Thanh tra UBCKNN doi voi mot so to chuc tham gia thi truong. Muc phat cao nhat len toi 50 trieu dong.

 • Quy dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong thi hanh an

  10:07 | Thứ bảy 09/10/2004 (GMT+7)

  Quy dinh ve thu tuc cuong che va xu phat vi pham hanh chinh trong thi hanh an dan su, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 173/2004/ND-CP (ngay 30/9/2004).

 • TPHCM ban hanh nhieu van ban trai luat

  09:38 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  TPHCM ban hanh nhieu van ban trai luat

  Moi day, Cuc Kiem tra van ban quy pham phap luat (VBQPPL) - Bo Tu phap, co van ban gui UBND TPHCM thong bao nhieu van ban do chinh UBND TPHCM ban hanh de xu phat hanh chinh nguoi dan deu trai luat! Phat giao thong, tu trai luat den... trai luat Trong 8 van ban do UBND TPHCM ban hanh tu nam 2003 - 2004, nguoi ta phat hien toi 4 van ban danh cho xu phat an toan giao thong (ATGT). Do la cong van so 7696/UB-DT, ra ngay 14/12/2003 cua UBND TP, ve tang cuong kiem tra..

 • Rac thai o at vao Viet Nam

  14:09 | Thứ tư 12/12/2007 (GMT+7)

  Rac thai o at vao Viet Nam

  Cuc Canh sat moi truong (C36), Bo Cong an vua cho biet, thong ke tu dau nam den nay cho thay, hang chuc nghin tan phe lieu khong phu hop tieu chuan da duoc nhap khau vao Viet Nam. Mac du Luat Bao ve moi truong da co hieu luc va di vao cuoc song, Viet Nam da co he thong phap luat ve moi truong tuong doi hoan thien nhung tinh trang vi pham moi truong o nuoc ta van dang dien bien rat phuc tap, nong bong voi thu doan ngay cang tinh vi. Gan 1 nam sau thanh lap, C36 da..

 • Vi pham hanh chinh ve hang khong bi phat den 100 trieu dong

  16:52 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 1/6/2007, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 91/2007/ND-CP ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc hang khong dan dung, bao gom: vi pham quy dinh ve tau bay, cang hang khong, san bay, nhan vien hang khong, hoat dong bay, hoat dong van chuyen hang khong, an ninh hang khong.

 • Vi pham hanh chinh trong linh vuc du tru quoc gia Phat toi da 70 trieu dong

  11:42 | Chủ nhật 25/02/2007 (GMT+7)

  Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 25/2007/ND-CP (ngay 15-2-2007) quy dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc du tru quoc gia doi voi ca nhan, co quan, to chuc co hanh vi co y hoac vo y vi pham cac quy dinh cua phap luat ve du tru quoc gia ma khong phai la toi pham va theo quy dinh cua Nghi dinh nay phai bi xu phat vi pham hanh chinh.

 • Khan truong trien khai giai phap bao ve tac quyen am nhac

  08:27 | Thứ ba 29/01/2008 (GMT+7)

  Do la yeu cau cua Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan doi voi Bo Van hoa The thao va Du lich tai cong van so 623/VPCP-VX ngay 28/1. Theo cong van nay, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan da yeu cau Bo Van hoa, The thao va Du lich khan truong trien khai thuc hien cac giai phap bao ve quyen tac gia am nhac Viet Nam theo tham quyen. Ben canh do, can hoan thien du thao Nghi dinh Xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc ban quyen tac gia tren co so Phap lenh Xu phat vi pham..

 • Nghi dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong van tai duong sat

  03:06 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  Hanh vi tu y mo duong ngang, xay cau vuot, ham chui, cong hoac cac cong trinh khac qua duong sat, tu y khoan dao, do, lam xe dich duong ray, ta vet, vat tu, phu kien duong sat... se bi phat 10-20 trieu dong.

 • HSC bi xu phat hanh chinh

  08:33 | Thứ sáu 25/05/2007 (GMT+7)

  Chanh Thanh tra Uy ban Chung khoan vua ky Quyet dinh so 04/QD-TT ve viec xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va thi truong chung khoan doi voi Cong ty Co phan Chung khoan TP.HCM (HSC). Theo thong bao cua co quan nay, HSC da vi pham Quy dinh tai Diem d, Khoan 1, Dieu 8, Nghi dinh 161/2004/ND-CP ngay 07/9/2004 ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va thi truong chung khoan. Cu the, doi voi to chuc phat hanh, tu van phat hanh..

 • Binh Dinh Bai bo 3 van ban xu phat hanh chinh ban hanh trai luat

  15:26 | Thứ ba 24/01/2006 (GMT+7)

  UBND tinh Binh Dinh da quyet dinh bai bo 3 van ban quy dinh xu ly vi pham hanh chinh ban hanh trai luat theo ket qua kiem tra cua Cuc kiem tra van ban quy pham phap luat thuoc Bo Tu phap. Ba van ban nay deu do UBND tinh Binh Dinh ban hanh vao nam 2003 va deu o cung mot noi dung la quy dinh xu phat hanh chinh tren linh vuc an toan giao thong (ATGT), do la: Quyet dinh so 17 ngay 18/1/2003 ve viec thuc hien cac bien phap cuong che thi hanh phap luat ATGT; Quyet dinh..

 • Pham luat chung khoan vi o vung sau vung xa

  14:26 | Thứ bảy 20/10/2007 (GMT+7)

  Mot nguyen nhan vi pham cua Cong ty Co phan Mia duong Can Tho la do hoat dong tren dia ban gan nhu vung sau, vung xa. Ngay 19/10, Chanh thanh tra Uy ban Chung khoan Nha nuoc da ky Quyet dinh so 28/QD-TT ve viec xu phat vi pham hanh chinh doi voi Cong ty Co phan Mia duong Can Tho. Can cu ho so cong ty dai chung va bao cao ket qua phat hanh co phieu thuong de tang von dieu le cua Mia duong Can Tho, cong ty nay da khong nop ho so cong ty dai chung voi Uy ban Chung..

 • Nang dong loat muc phat vi pham hanh chinh

  12:23 | Thứ bảy 01/03/2008 (GMT+7)

  Nang dong loat muc phat vi pham hanh chinh

  Chinh phu vua de nghi nang muc xu phat vi pham hanh chinh trong cac linh vuc chung khoan, xay dung, dat dai, tai chinh, ngan hang, so huu tri tue, dau khi... len toi da 500 trieu dong.

 • Vi pham ve chung khoan 1 cong ty kiem toan va 5 ca nhan bi phat

  07:56 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 14/8/2007, Chanh Thanh tra Uy ban Chung khoan Nha nuoc da ky cac Quyet dinh so 13, 14, 15, 16, 17 ve viec xu phat vi pham hanh chinh doi voi 5 ca nhan, moi ca nhan 10 trieu dong.

 • Xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao duc

  07:10 | Thứ tư 13/04/2005 (GMT+7)

  Xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao duc

  Thu tuong da ky nghi dinh quy dinh ro pham vi dieu chinh, nguyen tac, hinh thuc xu phat doi voi ca nhan, to chuc co hanh vi vi pham hanh chinh trong linh vuc giao duc.

 • Dua nguoi di lao dong trai phep phat 40 trieu dong

  06:43 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 10/9, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong hoat dong dua nguoi lao dong Viet Nam di lam viec o nuoc ngoai.

 • Mot van phong khong dai dien cho 2 cong ty nuoc ngoai

  14:44 | Thứ ba 29/01/2008 (GMT+7)

  "Van phong dai dien nuoc ngoai ky hop dong mua ban hang hoa trong khi khong co van ban uy quyen cua thuong nhan nuoc ngoai co bi xu phat vi pham hanh chinh khong? Van phong dai dien cua mot cong ty da duoc hoat dong tai VN co the lam dai dien cho cac cong ty khac nua hay khong?" (Nguyen Hany)

 • Phat 160 trieu dong 2 ca nhan thao tung gia chung khoan

  17:16 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 18/7/2007, Chanh Thanh tra Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCK) da ban hanh Quyet dinh so 07 va 08/QD-TT ngay 18/7/2007, ve viec xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va TTCK doi voi ong Huynh Thanh Minh va ong Bui Quang Thanh do da thuc hien cac hanh vi vi pham quy dinh ve giao dich chung khoan. Nhung hanh vi cu the de xu phat 2 ca nhan nay la: Thong dong trong giao dich chung chi quy VFMVF1 nham tao ra cung, cau gia tao; Cau ket voi nhau lien..

 • Tham quyen cua Chu tich UBND huyen ve tich thu tai san vi pham hanh chinh

  22:33 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  So Tu phap TP HCM vua co huong dan ve tham quyen cua Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen ve tich thu tang vat, phuong tien duoc su dung de vi pham hanh chinh. Theo do, khi ra Quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh co kem hinh thuc xu phat bo sung la tich thu tang vat, phuong tien thi tham quyen cua Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen (ap dung theo Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh nam 2002) khong bi gioi han boi tri gia cua tai san bi tich thu.

 • Tre tu 14 tuoi danh nhau bi xu phat hanh chinh

  11:10 | Thứ hai 02/04/2007 (GMT+7)

  "Con trai toi (chua day 15 tuoi) danh nhau voi ban hoc gay thuong tich nhe, nhung van bi cong an phuong lap bien ban va xu phat vi pham hanh chinh voi muc "canh cao". Xin hoi, viec xu phat con toi nhu vay co dung khong?"(Ban Nguyen Van Vinh)

 • Nhieu dia phuong khong sua van ban trai luat

  14:58 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Nhieu dia phuong khong sua van ban trai luat

  Qua thoi han toi nua thang, nhung den hom nay moi co 24 trong tong so 33 tinh thanh thong bao ket qua xu ly 42/86 van ban trai luat trong linh vuc xu phat vi pham hanh chinh. Ngay 1/3 toi, Bo Tu phap se bao cao Thu tuong ve viec nay.

 • Huy quyet dinh tich thu 1 1 ty dong cua Sofitel Plaza Saigon

  18:55 | Thứ hai 12/09/2005 (GMT+7)

  Huy quyet dinh tich thu 1 1 ty dong cua Sofitel Plaza Saigon

  Do la quyet dinh cua toa phuc tham TAND Toi cao tai TP HCM trong phien xu ngay 12/9. Viec tich thu 1,1 ty dong cua Sofitel Plaza Saigon la mot phan trong quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh cua Chanh thanh tra Bo Buu chinh Vien thong doi voi khach san Sofitel Plaza Saigon.

 • Phat toi 70 trieu dong voi cac vi pham ve tien te

  10:11 | Chủ nhật 19/12/2004 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc tien te, hoat dong ngan hang. Theo do muc phat tien cho cac hanh vi se tu 500.000 dong den 70 trieu dong.

 • Dua nguoi di lao dong trai phep phat 40 trieu dong

  20:31 | Thứ năm 13/09/2007 (GMT+7)

  10/9, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong hoat dong dua nguoi lao dong Viet Nam di lam viec o nuoc ngoai. Doi tuong ap dung Nghi dinh nay bao gom: doanh nghiep, to chuc su nghiep, to chuc, ca nhan dau tu ra nuoc ngoai dua nguoi lao dong Viet Nam di lam viec o nuoc ngoai; to chuc, ca nhan Viet Nam co lien quan den hoat dong dua nguoi lao dong di lam viec o nuoc ngoai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0