Xac dinh gia tri doanh nghiep

Thursday, 26/05/2016 17:40
 • Bo Cong nghiep tang toc co phan hoa

  10:28 | Thứ hai 01/11/2004 (GMT+7)

  Bo Cong nghiep tang toc co phan hoa

  Chinh phu giao nam 2004 co phan hoa 52 DN nhung Bo Cong nghiep da lap ke hoach co phan hoa toi 92 don vi. Den giua thang 10/2004, bo da phe duyet phuong an co phan hoa cho 53 cong ty va xac dinh gia tri doanh nghiep cho 72 don vi khac. Voi ket qua nay, Bo Cong nghiep dang tro thanh bo dau tien hoan thanh vuot muc chi tieu co phan hoa.

 • Se thay doi phuong phap xac dinh gia tri doanh nghiep

  09:32 | Thứ ba 18/12/2001 (GMT+7)

  Mot thay doi quan trong trong du thao nghi dinh ve co phan hoa chinh la dua gia tri quyen su dung dat vao viec xac dinh gia tri doanh nghiep. Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta da trao doi voi bao gioi ve nhung diem moi trong du thao nay.

 • TPHCM lap them 7 hoi dong xac dinh gia tri doanh nghiep

  05:20 | Thứ tư 28/04/2004 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua co van ban cho phep thanh lap them bay hoi dong xac dinh gia tri doanh nghiep nha nuoc (DNNN) nham thuc day nhanh qua trinh co phan hoa (CPH) cac DNNN (truoc nay chi co mot hoi dong).

 • Co phan hoa DN nha nuoc Ap dung co che mo

  15:49 | Thứ năm 25/11/2004 (GMT+7)

  Co phan hoa DN nha nuoc Ap dung co che mo

  Neu khong co gi thay doi, du kien dau thang 12 nay, Nghi dinh 187/2004/ND-CP ve viec chuyen cong ty nha nuoc thanh cong ty co phan vua duoc ky ban hanh ngay 16/11/2004 se co hieu luc. Voi nhung thay doi quan trong ve co che, gioi chuyen mon ky vong rang nhung vuong mac cua doanh nghiep trong thoi gian qua se duoc thao go, qua do se thuc day nhanh tien trinh co phan hoa (CPH).

 • Mua ban no van cham vi sao

  10:51 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Mua ban no van cham vi sao

  Mua ban no la viec cac to chuc tin dung co cac khoan no qua han, ton dong lau ngay bang nhieu cac bien phap quyet liet de thu hoi nhung van khong thu duoc can phai xu ly ban no. Day la nhung khoan von dau tu khong hieu qua, von bi “nam chet” khong quay vong, khong co kha nang thu hoi keo dai trong nhieu nam; to chuc tin dung khong co von de dau tu vao nhung chu ky kinh doanh tiep theo. Viec ban cac khoan no nay la rat can thiet trong qua trinh sap xep, co cau..

 • Lan gio moi cho tien trinh co phan hoa cac ong lon

  10:56 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Lan gio moi cho tien trinh co phan hoa cac ong lon

  Chinh phu da thong nhat noi dung Du thao sua doi Nghi dinh so 187/2004/ND-CP ve viec chuyen cong ty nha nuoc thanh cong ty co phan. Nhung thay doi ve doi tuong co phan hoa, phuong thuc mua ban... se la lan gio moi cho tien trinh co phan hoa (CPH) cua cac doanh nghiep Nha nuoc. Cac nha lam luat hy vong nghi dinh sua doi nay se tao lan gio moi cho tien trinh co phan hoa (CPH) cua cac doanh nghiep Nha nuoc (DNNN), nhat la cac doanh nghiep lon, boi trong nam 2007,..

 • Xac dinh gia tri DN khi co phan hoa Cho tau pha bang

  13:37 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Xac dinh gia tri DN khi co phan hoa Cho tau pha bang

  Sau khi Vietcombank duoc Chinh phu “bat den xanh” de tien toi IPO trong thang 10, cac chuyen gia phan tich da nhan dinh, thanh cong hay that bai cua cuoc ra mat ngan hang quoc doanh so 1 Viet Nam se anh huong rat nhieu toi lo trinh co phan hoa cua cac nha bang noi trong tuong lai.

 • Kiem tra qua trinh co phan hoa Cong ty MTS Co den 2 ket luan khac nhau

  09:11 | Thứ ba 16/11/2004 (GMT+7)

  Sau gan mot thang kiem tra (KT) qua trinh co phan (CP) hoa Cong ty Trang thiet bi ky thuat y te (goi tat la MTS) theo chi dao cua UBND TP.HCM, to KT qua trinh CP hoa Cong ty MTS da co bao cao ket qua kiem tra ve van de nay. The nhung, co hai thanh vien trong doan KT da khong thong nhat voi bao cao ket qua KT cua to va co ngay mot bao cao ket qua KT nguoc lai!

 • Xac dinh gia tri doanh nghiep cho 100 doanh nghiep co phan hoa

  09:24 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  Theo mot quan chuc cua Bo Cong nghiep, den nay Bo da xac dinh gia tri tai san DN cho hon 100/107 DN du dinh tien hanh co phan hoa trong nam 2003. Day la khau kho khan va mat nhieu thoi gian nhat trong viec co phan hoa noi chung.

 • Cuoi nam tien hanh dinh gia Ngan hang Ngoai thuong

  10:19 | Chủ nhật 07/08/2005 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua co cong van de nghi Thu tuong Chinh phu ban hanh quyet dinh co phan hoa Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (VCB), trong do de xuat thoi diem xac dinh gia tri doanh nghiep cua ngan hang nay la 31/12/2005.

 • Doi dat lay co phan hoa

  10:10 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Doi dat lay co phan hoa

  Chi vi khong tinh dat thue vao gia tri doanh nghiep khi co phan hoa nen co phieu mot doanh nghiep nha nuoc chua niem yet da ngat nguong 250.000 dong/co phieu, mac du lai rong 6 thang cua doanh nghiep nay chi 1,4 ty dong tren doanh thu gan 60 ty! Nhung tuong bat cap nay se duoc sua doi triet de trong Nghi dinh 109/CP ban hanh moi day nhung thuc te lai khac. Phai chang, dat la thu trao doi de tien trinh co phan hoa doanh nghiep Nha nuoc nhanh hon? Khi phat hanh co..

 • Khong nen chi li trong dinh gia doanh nghiep co phan hoa

  08:32 | Thứ tư 28/04/2004 (GMT+7)

  Khong nen chi li trong dinh gia doanh nghiep co phan hoa

  Ong Bui Van Mai, Vu truong Che do Ke toan va Kiem toan da nhan manh nhu vay khi trao doi voi VnE. Theo ong, day la mot trong nhung bien phap quan trong de thuc day viec co phan hoa doanh nghiep nha nuoc, phat trien hoat dong kiem toan.

 • Ban nha cong ty cho vo Tong giam doc

  06:29 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Ban nha cong ty cho vo Tong giam doc

  Chieu 19/12, Pho Chu tich UBND TPHCM Nguyen Huu Tin da co ket luan ve ket qua thanh tra toan dien hoat dong tai chinh cua Cong ty Co phan Ky thuat Xay dung Phu Nhuan (goi tat la Cong ty Phu Nhuan).

 • Thuong hieu Vinaconex tri gia 3 5 ty dong

  11:11 | Chủ nhật 16/01/2005 (GMT+7)

  "Tong gia tri tai san cua Tong cong ty Xuat nhap khau xay dung Viet Nam (Vinaconex) la gan 3.700 ty dong, trong do gia tri thuong hieu tam tinh la 3,5 ty dong", ong Dinh Tien Dung, Thu truong Bo Xay dung, cho biet khi trao doi voi bao gioi.

 • Co phan hoa khong con duong lui

  09:07 | Thứ tư 23/02/2005 (GMT+7)

  Co phan hoa khong con duong lui

  Cang toi giai doan canh tranh quyet liet, doanh nghiep cang phai tu tao the chu dong trong hoat dong san xuat kinh doanh thay vi trong cho vao Nha nuoc. Du chua co ke hoach, nhieu doanh nghiep truc thuoc Bo Cong nghiep da xin duoc co phan hoa.

 • Xu ly lo khi DNNN tien hanh co phan hoa

  10:36 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  Toi day, cac khoan lo cua doanh nghiep Nha nuoc (DNNN) khi chuyen thanh cong ty co phan neu phat sinh tu thoi diem xac dinh gia tri doanh nghiep den thoi diem chuyen thanh cong ty co phan se duoc xu ly theo Thong tu so 43/2004/TT-BTC cua Bo Tai chinh ban hanh ngay 20/5.

 • Dinh gia doanh nghiep chua chuyen nghiep

  03:17 | Thứ sáu 07/10/2005 (GMT+7)

  Dinh gia doanh nghiep chua chuyen nghiep

  Thu truong Tai chinh Le Thi Bang Tam nhan xet dinh gia doanh nghiep o VN thuong nghieng ve tinh gia tri tren so sach. Viec tinh gia tri tiem nang nhu thuong hieu, suc phat trien tuong lai chi duoc ang chung roi cong vao chu khong co co so xac thuc.

 • IPO doanh nghiep lon can go roi

  19:10 | Thứ bảy 08/09/2007 (GMT+7)

  IPO doanh nghiep lon can go roi

  Cac dot IPO doanh nghiep lon chua the thuc hien duoc khong chi xuat phat o viec Chinh phu chu dong dieu tiet lo trinh de tranh tang cung o at ra TTCK ma ngay qua trinh thuc hien cac thu tuc co phan hoa (CPH) tai cac doanh nghiep cung vuong. Kha nang “ve dich” trong nam 2007 voi nhieu tong cong ty duong nhu kho kha thi.

 • Them 3 cong ty nop ho so niem yet

  10:37 | Thứ hai 29/05/2006 (GMT+7)

  Them 3 cong ty nop ho so niem yet

  Ngay 26/05, UBCKNN tiep tuc cong bo danh tinh cua 3 cong ty co phan da nop don niem yet co phieu tren TTGDCK Tp.HCM. Ca 3 cong ty nay deu co tru so tai Tp.HCM va mot trong so do la cong ty co phan Gach men Chang-Yih - cong ty co von dau tu nuoc ngoai duoc phep chuyen doi sang hinh thuc co phan. Voi von dieu le hon 90,478 ty dong nhung so luong von so co phieu xin niem yet cua Chang Yih la 1.990.530 co phieu.Ngoai Chang Yih, hai cong ty CP cua VN cung nop ho so..

 • MobiFone la doanh nghiep di dong dau tien duoc co phan hoa

  18:11 | Thứ sáu 12/05/2006 (GMT+7)

  MobiFone la doanh nghiep di dong dau tien duoc co phan hoa

  Theo Bo BCVT, thuc hien chi dao cua Chinh phu, Bo dang tich cuc chi dao Tap Doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) tien hanh co phan hoa cac doanh nghiep trong linh vuc cung cap dich vu vien thong, truoc tien la cong ty Thong tin di dong VMS. La cong ty dau tien trong linh vuc di dong dau tien duoc chon de co phan hoa, do vay trong qua trinh thuc hien can phai dac biet chu y toi nhung giai phap dac thu ve phuong phap xac dinh gia tri doanh nghiep, to chuc ban..

 • Tin van kinh te ngay 2106

  13:57 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Tin van kinh te ngay 2106

  *Viet Nam va Han Quoc cung xay trung tam thuong mai UBND Tp.HCM vua co cong van de nghi Bo Ke hoach va Dau tu trinh Thu tuong ve du an thanh lap Cong ty Lien doanh Lotte Vina Shopping, lien doanh giua doanh nghiep tu nhan san xuat thuong mai Minh Van (Viet Nam) va Cong ty Lotte Shopping Co., Ltd (Han Quoc), dau tu xay dung trung tam thuong mai tong hop tai thanh pho. Muc tieu hoat dong cua du an la dau tu xay dung, quan ly, van hanh va kinh doanh mot mang luoi..

 • IPO dung gia de vuc day thi truong

  10:09 | Thứ hai 10/03/2008 (GMT+7)

  IPO dung gia de vuc day thi truong

  Cuoi cung thi Chinh phu cung chinh thuc len tieng “khong de thi truong chung khoan di xuong” trong Van ban so 319 ban hanh ngay 3/3/2008 ve viec tang cuong cac bien phap kiem che lam phat.

 • Co phan hoa ba ngan hang quoc doanh

  07:44 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  Co phan hoa ba ngan hang quoc doanh

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da dong y cho ba ngan hang thuong mai quoc doanh lon la Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV), Ngan hang Cong thuong Viet Nam (ICB), Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam (Agribank) se thuc hien co phan hoa theo 2 buoc. Buoc mot, nang cao nang luc tai chinh theo huong dat cac chi so lanh manh tai chinh theo chuan quoc te vao cuoi nam 2006 doi voi BIDV, ICB va cuoi nam 2007 doi voi Agribank. Buoc hai,..

 • Xu ly no ton dong de co phan hoa ngan hang

  14:04 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Xu ly no ton dong de co phan hoa ngan hang

  Phac thao buc tranh no ton dong Tai Hoi thao "Xu ly no ton dong o Viet Nam Thuc trang, kho khan va nhung kien nghi chinh sach" duoc Bo Tai chinh to chuc cuoi thang 6/2006, cac chuyen gia deu nhan dinh rat kho co the dua ra mot buc tranh day du ve tinh hinh no dong trong khoi doanh nghiep Nha nuoc va He thong ngan hang. Theo so lieu dieu tra tai 108 Tong cong ty 90, 91, cua Cty Mekong (don vi tu van cho du an) so no that thu ton dong tinh den het ngay 31/12/2005..

 • Deutsche Bank AG tu van co phan hoa cho MHB

  11:04 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Deutsche Bank AG tu van co phan hoa cho MHB

  Ngan hang phat trien nha Dong bang song Cuu Long (MHB) - mot trong 4 ngan hang du kien se phat hanh co phieu lan dau ra cong chung trong nam nay - da chon duoc nha tu van cho qua trinh co phan hoa la Deutsche Bank AG Singapore. Le ky ket chinh thuc da dien ra ngay 25/5 tai Ha Noi. Theo thoa thuan hai ben, Deutsche Bank AG Singapore va cac nha thau phu Viet Nam se thuc hien tu van co phan hoa MHB theo cac phan viec la xac dinh gia tri doanh nghiep; xay dung phuong..

 • Se mo rong dien co phan hoa

  10:57 | Thứ năm 02/09/2004 (GMT+7)

  Se mo rong dien co phan hoa

  Bo Tai chinh vua trinh Chinh phu du thao Nghi dinh thay the Nghi dinh 64/2002/ND-CP ve viec chuyen doanh nghiep nha nuoc thanh cong ty co phan. Mot trong nhung thay doi quan trong trong du thao la van de mo rong dien co phan hoa.

 • Vietcombank cho quyet dinh CPH cua Thu tuong

  09:45 | Thứ sáu 05/08/2005 (GMT+7)

  Vietcombank cho quyet dinh CPH cua Thu tuong

  Ngan hang Nha nuoc Viet Nam (SBV) hom 2/8 vua co cong van gui Thu tuong Chinh phu de nghi chinh thuc ban hanh quyet dinh co phan hoa Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (VCB).

 • BIDV se IPO trong quy II nam toi

  09:11 | Thứ tư 14/11/2007 (GMT+7)

  Day la chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung duoc truyen dat trong cong van ngay 12/11. Theo do, ngay 31/12 toi la thoi diem de Ngan hang Dau tu va Phat trien VN (BIDV) xac dinh gia tri doanh nghiep de co phan hoa. >BIDV da chon duoc nha tu van co phan hoa


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0