Vung Tay Nguyen

Monday, 30/05/2016 11:55
 • Xay dung Tay Nguyen thanh vung san xuat hang hoa lon

  10:37 | Thứ bảy 10/05/2003 (GMT+7)

  Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon vua hoan tat quy hoach chuyen doi co cau san xuat nong - lam nghiep vung Tay Nguyen thoi ky 2002-2010. Trong do neu ro muc tieu dua noi day thanh vung san xuat hang hoa lon, co gia tri nong san xuat khau 1,1-1,2 ty USD/nam

 • Giao duc dao tao o cac tinh Tay Nguyen Chi cho giao duc thap nhat ca nuoc

  22:40 | Thứ sáu 22/12/2006 (GMT+7)

  Giao duc dao tao o cac tinh Tay Nguyen Chi cho giao duc thap nhat ca nuoc

  Ngay 20.12 tai thanh pho Da Lat (Lam Dong), ban chi dao Tay Nguyen phoi hop voi Bo GD-DT to chuc hoi nghi ban phuong huong phat trien giao duc, dao tao, day nghe (GD- DT-DN) vung Tay Nguyen giai doan 2006-2010.

 • Tuyen duong 16 gia dinh dan toc thieu so tieu bieu

  00:34 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Tuyen duong 16 gia dinh dan toc thieu so tieu bieu

  Hom qua 18.6, tai hoi truong co quan phia Nam cua Van phong Chinh phu (so 9 Le Duan, Q.1, TP.HCM), Uy ban Dan so - Gia dinh va Tre em da to chuc Hoi nghi tuyen duong 16 gia dinh dan toc thieu so tieu bieu vung Tay Nguyen va Tay Nam Bo.

 • Dao tao 66.700 can bo co so cho Tay Nguyen

  23:37 | Chủ nhật 06/11/2005 (GMT+7)

  Vua qua tai TP Pleiku, tinh Gia Lai, Bo Noi vu da to chuc hoi nghi so ket 2 nam thuc hien quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve viec cung co, kien toan chinh quyen co so vung Tay Nguyen giai doan 2002-2010.

 • Tu thien Xa hoi

  20:12 | Thứ ba 05/04/2005 (GMT+7)

  Tu thien Xa hoi

  Giup dong bao ngheo o Tay Nguyen. Huong ung cuoc van dong cua Ban Tai chinh quan tri Thanh uy TP.HCM quyen gop tien de giup do dong bao ngheo vung Tay Nguyen, Ban Giam doc Trung tam Dien thoai di dong CDMA S-Telecom vua trao cho dai dien ban to chuc 300 phan qua tong tri gia tren 10 trieu dong (anh). (T.Q.H)

 • Den nam 2018 them 11.760 can bo y te cho cac vung kho khan

  17:39 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua co quyet dinh phe duyet De an dao tao nhan luc y te cho vung kho khan, vung nui cua cac tinh thuoc mien Bac va mien Trung, vung dong bang song Cuu Long va vung Tay Nguyen theo che do cu tuyen.

 • Len Da Lat chinh phuc dinh Langbian

  19:22 | Thứ năm 01/01/2004 (GMT+7)

  Len Da Lat chinh phuc dinh Langbian

  Day la tour moi vua duoc Xi nghiep Van chuyen huong dan du lich Da Lat (Dalat Toserco – 9 Le Dai Hanh, TP Da Lat) gioi thieu voi du khach nhan dip nam moi 2004. Theo do, chuong trinh chinh la di bo chinh phuc dinh nui cao nhat cua vung Tay Nguyen va nghe nguoi huong dan ke ve nhung cau chuyen tinh cam dong cua chang Lang va nang Bian.

 • SFONE huong toi ky niem 30 nam thong nhat dat nuoc

  08:21 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  SFONE huong toi ky niem 30 nam thong nhat dat nuoc

  Huong ung cuoc van dong cua Ban Tai chinh Quan tri Thanh Uy nham quyen gop tien de giup do dong bao ngheo vung Tay Nguyen, sang ngay 1/4/2005 tai Hoi truong Ban TCQT Thanh Uy, Ban Giam doc Trung tam DTDD CDMA S-Telecom da trao tang dai dien Ban To chuc 300 phan qua tong tri gia tren 10 trieu dong.

 • Tay Nguyen Xay dung co che chinh sach rieng de phat trien GD DT

  08:10 | Thứ năm 21/12/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 20/12, 150 dai bieu la lanh dao cac bo, nganh T.U va 5 tinh Tay Nguyen tham du Hoi nghi cua Chinh phu ve “Phat trien giao duc va dao tao vung Tay Nguyen giai doan 2006 – 2010”.

 • Tao dong luc de Tay Nguyen phat trien ben vung

  10:45 | Thứ hai 17/07/2006 (GMT+7)

  Tao dong luc de Tay Nguyen phat trien ben vung

  Ngay 16/7, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung chu tri Hoi nghi phat trien kinh te - xa hoi Tay Nguyen giai doan 2006-2010. Thu tuong de nghi cac bo, nganh va dia phuong phan tich ro su no luc cua nganh va dia phuong, ton tai, yeu kem chua phat trien tuong xung voi tiem nang Tay Nguyen, nhat la cac yeu kem thuoc ve chu quan de xay dung ke hoach tiep theo 2006-2010. Thuc hien Nghi quyet 10-NQ/TW cua Bo Chinh tri ve phat trien kinh te xa hoi va dam bao quoc phong,..

 • Bao tang Dong vat Tay Nguyen

  10:00 | Thứ sáu 19/12/2003 (GMT+7)

  Bao tang Dong vat Tay Nguyen

  Bao tang Dong vat Tay Nguyen thuoc Phan vien Sinh hoc mien Nam tai TP Da Lat (tinh Lam Dong) la noi suu tap nhieu loai dong vat sinh song o vung Tay Nguyen Viet Nam - mot dia chi du khach khong the khong ghe tham khi den Da Lat.

 • Ca phe Pleiku Pho

  09:08 | Thứ bảy 02/12/2006 (GMT+7)

  Ca phe Pleiku Pho

  Mau dat do bazan vung Tay Nguyen nhu pha hon cho sac mau cua quan Pleiku Pho. Ca phe Pho nui duoc trang tri boi chiec gui, cong chieng... khap noi trong quan tao nen khong khi rieng mot vung dat cao nguyen.

 • Tay Nguyen 9 thang dau nam GDP vuot muc binh quan ca nuoc

  14:53 | Thứ tư 20/10/2004 (GMT+7)

  Tay Nguyen 9 thang dau nam GDP vuot muc binh quan ca nuoc

  Tong san pham quoc noi (GDP) 9 thang dau nam cua toan vung Tay Nguyen dat 9.735 ty dong; GDP cua cac tinh trong khu vuc deu dat muc tang truong tu 10,8% den 12,5%. Con so nay da vuot muc binh quan cua ca nuoc va cung chua nam nao Tay Nguyen dat duoc trong cung ky cac nam truoc day.

 • Han che tinh trang dan di cu tu do

  15:52 | Thứ sáu 03/12/2004 (GMT+7)

  Bo NN-PTNT chu tri, phoi hop bo KH-DT, bo Tai chinh xem xet tinh hinh dan di cu tu do hien nay tai cac dia phuong, nhat la vung Tay Nguyen de xu ly kip thoi nham han che tinh trang nay; dong thoi xac dinh muc ho tro phu hop de trien khai trong nam 2005 cho tung tinh, trinh Thu tuong quyet dinh lam co so ung von cho cac dia phuong thuc hien.

 • 47.782 ho nguoi dan toc Tay nguyen duoc cap dat

  02:18 | Thứ bảy 08/04/2006 (GMT+7)

  TT (Da Nang) - Hon ba nam qua, tren toan vung Tay nguyen da co 47.782 ho dong bao dan toc it nguoi duoc cap dat san xuat va dat o voi tong dien tich 20.608,84ha.

 • Uu tien dac biet cho dong bao dan toc thieu so

  08:44 | Thứ sáu 20/08/2004 (GMT+7)

  TT (Da Lat) - Pho thu tuong thuong truc Nguyen Tan Dung da nhan manh nhu vay tai hoi nghi dien ra chieu qua 19-8 (keo dai den het ngay hom nay 20-8) tai TP Da Lat ve tinh hinh phat trien kinh te - xa hoi vung Tay nguyen. Pho thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao nam tinh Tay nguyen (Lam Dong, Dac Nong, Dac Lac, Gia Lai, Kontum) va cac bo, nganh T.U sau sat va quan tam hon nua trong viec nang cao dan tri, dao tao nhan luc la nguoi thieu so tai cho de dua Tay nguyen..

 • Lam gi co bien lai de lo

  22:51 | Thứ ba 21/09/2004 (GMT+7)

  Lam gi co bien lai de lo

  Tu lau roi, nhieu dia phuong trong vung Tay Nguyen ap dung bien phap phat hanh chinh doi voi nhung nguoi sinh con thu ba tro len voi so tien la 50.000d, 100.000d, co xa toi 200.000d/dua tre, nham muc dich canh cao nguoi co tinh khong thuc hien ke hoach hoa gia dinh.

 • Xem dua voi tren cao nguyen

  19:57 | Chủ nhật 07/11/2004 (GMT+7)

  Xem dua voi tren cao nguyen

  Hom nay, 7/11, Hoi dua voi lon nhat tu truoc toi nay da dien ra tai buon Don voi su chung kien cua hang ngan du khach trong va ngoai nuoc. Hoi dua voi bieu thi tinh than thuong vo cua cac dan toc anh em Ede, M’Nong, Giarai va cung chinh la ban sac van hoa vung Tay nguyen...

 • Thanh lap them mot thanh pho va hai tinh moi

  10:33 | Thứ tư 05/11/2003 (GMT+7)

  Thanh lap them mot thanh pho va hai tinh moi

  “Viec thanh lap them mot thanh pho truc thuoc trung uong o khu vuc dong bang song Cuu Long va hai tinh moi o khu vuc Tay nguyen va Tay Bac nuoc ta co y nghia quan trong tao nen dong luc moi ve phat trien kinh te - xa hoi va do thi o vung Tay Nam bo, cung co va tang cuong an ninh quoc phong cho vung Tay nguyen...

 • Mot lang o Tay nguyen luu giu 30 bo chieng

  16:17 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Lang dan toc Gia Rai M"Rong Yo thuoc xa Ia Ka, huyen ChuPah, tinh Gia Lai - mot trong so it buon lang giau chieng nhat o vung Tay Nguyen - hien dang luu giu 30 bo cong chieng, phan nhieu la nhung bo chieng co.

 • Tay nguyen dau tu 85 trieu USD cho du an phat trien lam nghiep

  05:03 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  TT (Lam Dong) - Nguon tin tu Bo Nong nghiep va phat trien nong thon cho biet dau thang 12-2006 du an “Phat trien lam nghiep de cai thien doi song vung Tay nguyen” se chinh thuc trien khai tren dia ban sau tinh, gom nam tinh Tay nguyen la Gia Lai, Kontum, Dac Lac, Dac Nong, Lam Dong va Phu Yen.

 • Dang Le Nguyen Vu Chang cowboy tren cao nguyen

  00:01 | Chủ nhật 22/08/2004 (GMT+7)

  Dang Le Nguyen Vu Chang cowboy tren cao nguyen

  Nha doanh nghiep tre Sao do Dang Le Nguyen Vu - Tong giam doc Cong ty Ca phe Trung Nguyen vua duoc trao giai "Nha doanh nghiep tre xuat sac ASEAN 2004". Chua duoc 10 nam, tu mot co so rang ca phe... be teo tren vung Tay Nguyen xa xoi, thuong hieu Ca phe Trung Nguyen nay khong chi co mat gan khap cac chau luc ma con "dam" canh tranh voi nhung ten tuoi lon nhu Nestle hay Starbuck. "Von lieng cua Vu la y chi", nha doanh nghiep tre 33 tuoi tam su...

 • Phat hien loai khuou moi o Tay Nguyen

  09:09 | Thứ bảy 16/06/2001 (GMT+7)

  Them mot loai khuou la vua duoc mo ta tu mau vat tim thay o vung Tay Nguyen, dua so loai chim moi duoc mo ta o vung nay len 3. Ban ta mau chuan cua loai moi nay da duoc dang trong tap san chuyen de cua Cau lac bo Dieu hoc Anh quoc.

 • Tong lanh su My tai TP HCM tim hieu tinh hinh KT XH Gia Lai

  23:58 | Thứ ba 15/03/2005 (GMT+7)

  Chieu ngay 15/3/2005, doan Tong lanh su quan Hoa ky tai TP Ho Chi Minh do ong Seth D.Winnics - Tong lanh su dan dau da toi Gia Lai, nham tim hieu nhieu van de ve phat trien kinh te - xa hoi o vung Tay Nguyen noi chung va Gia Lai noi rieng, trong do dac biet quan tam den tinh hinh ton giao va dan toc.

 • Serepok dong song chay nguoc ky 1 Noi khai sinh Serepok

  04:12 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Serepok dong song chay nguoc ky 1 Noi khai sinh Serepok

  Khong theo qui luat tu coi nguon xuoi dong do ra bien lon nhu cac dong song khac, dong song Serepok cua vung Tay nguyen lai chay nguoc len huong thuong nguon va sang dat Campuchia. Mot chuyen di kham pha khong chi nhung dieu ky thu cua thien nhien ma ca cong suc cua ban tay con nguoi ghi dau tren dong song huyen thoai. Chung toi don xe tu thanh pho Buon Ma Thuot (Dac Lac) den thi tran Buon Trap (huyen Krong Ana) de bat dau hanh trinh len noi khai sinh dong..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0