Vu Ke hoach Tai chinh

Wednesday, 01/06/2016 06:42
 • Co cau tai chinh giao duc Viet Nam Con nhieu bat cap

  13:57 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Vu Ke hoach Tai chinh (Bo GD-DT) vua cong bo mot loat so lieu ve dau tu va co cau tai chinh cua giao duc Viet Nam. Trong ban thong ke so lieu day gan 40 trang nay co nhieu diem rat dang luu y.

 • 15 benh vien duoc vay 1.600 ti dong von uu dai

  00:32 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 8.10, tin tu Vu Ke hoach tai chinh, Bo Y te cho biet: Chinh phu da dong y danh 1.600 ti dong cho 15 benh vien dau nganh tren ca nuoc vay uu dai trong 12 nam.

 • Co the thu them tien HS boi duong GV on thi tot nghiep PT lan 2

  08:04 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  TP - Ong Nguyen Van Ngu - Vu truong Vu Ke hoach Tai chinh, Bo GD-DT cho biet: Muc boi duong cho giao vien tham gia giang day on tap cho hoc sinh la 200% muc thu lao binh thuong ma giao vien do duoc tra.

 • Nhieu truong CDSP phai dung tuyen sinh

  14:47 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  Nhieu truong CDSP phai dung tuyen sinh

  Hom nay, Vu Ke hoach Tai chinh (Bo GD-DT), cho biet quy mo hoc sinh cac cap hoc dang dan on dinh, nhieu dia phuong den nay khong co nhu cau bo sung giao vien, dan den quy mo dao tao cua nhieu truong CDSP cua cac tinh giam dang ke.

 • 8 3 cong bo chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang

  18:11 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  8 3 cong bo chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang

  Trua 6/3, Vu truong Vu Ke hoach Tai chinh, Bo GD-DT cho biet, viec cham tre cong bo chi tieu tuyen sinh la do nam dau thuc hien doi moi cac don vi con lung tung. Tong chi tieu se tang 10% so voi nam truoc.> De an giao chi tieu tuyen sinh chua dap ung chi dao cua Thu tuong

 • Ca nuoc thieu khoang 120.000 lop hoc

  08:53 | Thứ ba 16/08/2005 (GMT+7)

  Theo ong Dao Duc Chung, Pho vu truong Vu Ke hoach Tai chinh (Bo Giao duc - Dao tao), so lop hoc hien tai chua dap ung duoc nhu cau hoc tap cua cac dia phuong va ca nuoc thieu khoang 120.000 lop hoc cho nam hoc moi.

 • Khai thac SVD quoc gia Bao gio ong quan ly het the doc quyen

  14:32 | Thứ sáu 05/03/2004 (GMT+7)

  Khai thac SVD quoc gia Bao gio ong quan ly het the doc quyen

  Theo Vu ke hoach Tai chinh Uy ban TDTT, Ban quan ly Khu Lien hop the thao quoc gia da trinh len uy ban de an tao nguon thu tu san van dong quoc gia.

 • Se tang hoc phi o tat ca cac cap hoc

  16:11 | Thứ sáu 16/05/2003 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua trinh Chinh phu khung hoc phi moi, theo do se tang hoc phi cac cap, tru tieu hoc. Bac DH, CD, muc tran hoc phi se tang len 250.000 dong/thang, thac si, tien si cung tang len muc toi da 4,5 trieu dong/nam... Ong Nguyen Van An, Vu truong Vu ke hoach tai chinh (Bo GD-DT) da trao doi voi bao chi ve van de nay.

 • Chi tieu 2007 Bo GD lui thoi gian cong bo den 83

  16:12 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Ket thuc buoi lam viec voi cac bo, nganh ve chi tieu tuyen sinh 2007 sang nay (6/3), Vu truong Vu ke hoach Tai chinh (Bo GD-DT) Nguyen Van Ngu cho biet, cham nhat ngay 8/3 chi tieu cua cac truong se duoc cong bo de kip tien do 10/3 phat hanh cuon "Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD nam 2007".

 • Cac tinh thanh duoc quyet dinh muc thu vien phi

  00:25 | Thứ bảy 18/12/2004 (GMT+7)

  Vien phi va quan ly gia thuoc la hai van de rat duoc quan tam trong Hoi nghi tong ket nganh y te nam 2004 to chuc ngay 17/12 tai Ha Noi. Theo ong Duong Huy Lieu - Vu truong Vu Ke hoach tai chinh (Bo Y te), viec dieu chinh muc thu vien phi se duoc thuc hien mot cach "mem deo" trong thoi gian toi.

 • 1.600 ti dong cho 15 benh vien hang dau

  06:16 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 8-10, vu truong Vu Ke hoach tai chinh (Bo Y te) Duong Huy Lieu cho biet Chinh phu da dong y danh 1.600 ti dong cho 15 benh vien dau nganh tren toan quoc vay uu dai trong 12 nam.

 • Phuc tra viec mua trang thiet bi cua Benh vien Cho Ray

  06:48 | Thứ hai 11/12/2006 (GMT+7)

  Chieu 10-12, trao doi voi PV TS, Thu truong Bo Y te Tran Chi Liem cho biet trong tuan nay doan phuc tra do ong lam truong doan cung mot so thanh vien cua Vu Ke hoach tai chinh (Bo Y te) se lam viec voi Benh vien (BV) Cho Ray.

 • Hom nay cong bo chi tieu tuyen sinh 2007

  05:00 | Thứ năm 08/03/2007 (GMT+7)

  Hom nay cong bo chi tieu tuyen sinh 2007

  Trao doi voi TS chieu 7-3, ong Nguyen Van Ngu - vu truong Vu Ke hoach tai chinh (Bo GD-DT) - cho biet chieu nay 8-3, Bo GD-DT se chinh thuc cong bo chi tieu tuyen moi nam 2007 cua cac truong DH, CD truc thuoc bo va cac truong DH, CD ngoai cong lap. So nay khoang 100 truong.

 • Tre 6 16 tuoi benh nang se duoc mien giam vien phi

  08:03 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Day la thong bao cua TS Duong Huy Lieu, vu truong Vu Ke hoach tai chinh (Bo Y te). Theo ong Lieu, du thao vien phi moi dang duoc trinh Chinh phu da mo rong dien duoc mien giam vien phi (gom nhom tre 6-16 tuoi bi benh nang, co su dung dich vu ky thuat cao, chi phi lon, nguoi benh do thien tai tham hoa, nguoi khuyet tat khong con kha nang lao dong, tre mo coi, nguoi ngheo, tre duoi 6 tuoi...).

 • Tu 616 tuoi benh nang se duoc mien giam vien phi

  10:41 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Theo TS Duong Huy Lieu, vu truong Vu Ke hoach tai chinh (Bo Y te), du thao vien phi moi dang duoc trinh Chinh phu da mo rong dien duoc mien giam vien phi, trong do co de cap den viec mien giam vien phi cho tre 6-16 tuoi bi benh nang.

 • 15 benh vien hang dau duoc vay 1600 ti dong

  21:54 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 8/10, vu truong Vu Ke hoach tai chinh (Bo Y te) Duong Huy Lieu cho biet Chinh phu da dong y danh 1.600 ti dong cho 15 benh vien dau nganh tren toan quoc vay uu dai trong 12 nam.

 • Vu Nha may chui qua lo kim Sao chua khoi to vu an

  09:54 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Vu Nha may chui qua lo kim Sao chua khoi to vu an

  TP - Trao doi voi TP ve viec Cty Ha Long Simexco “lam thua lo”, de that thoat hang ty dong von Nha nuoc, ong Bui Khiem Nhuong- Pho Tong GD Tong Cty Ha Long cho biet vu viec nay la nghiem trong, dau hieu co y lam trai da ro.

 • Nam 2002 co 168.000 chi tieu dai hoc cao dang

  09:53 | Thứ năm 31/01/2002 (GMT+7)

  Theo Vu Ke hoach Tai chinh (Bo GD-DT), nam nay co 168.000 chi tieu tuyen moi DH, CD. Bo GD-DT ap dung dan tieu chi so sinh vien/1 can bo giang day de phan bo chi tieu cho cac truong. Cac tieu chi khac nhu so met vuong san/1 sinh vien, gia tri thiet bi/1 sinh vien chua ap dung nhung duoc coi la so lieu tham khao khi phan bo.

 • Giu nguyen muc le phi dang ky du thi

  17:17 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Theo ong Nguyen Van Ngu, Vu truong Vu Ke hoach Tai chinh, Bo GD-DT, le phi dang ky du thi (DKDT) DH, CD nam 2007 van giu nhu nam truoc, 40.000d/bo ho so.

 • Duoi 20 ngan sach giao duc chua phat trien ben vung

  09:29 | Thứ bảy 26/10/2002 (GMT+7)

  Day la y kien cua ong Nguyen Van An, Vu truong Vu ke hoach tai chinh, Bo GD-DT. Nam 2003, ngan sach danh cho giao duc se tiep tuc tang nham dat ty le 18% vao nam 2005. Tuy nhien, ong An cho rang muc tang nay chua dap ung yeu cau.

 • Giu nguyen muc le phi dang ky du thi

  14:56 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Giu nguyen muc le phi dang ky du thi

  Sang nay, 20/3, ong Dang Van Ngu, Vu truong Vu Ke hoach Tai chinh - Bo GD-DT cho biet, nam nay, muc le phi dang ky du thi van la 40.000 dong/ho so nhu nam truoc.

 • Tai sao VN khong dat chi tieu ve giam sinh

  10:40 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Tai sao VN khong dat chi tieu ve giam sinh

  Ong Dinh Cong Khoan - Vu truong Vu ke hoach Tai chinh cho biet: “Cac bien phap tranh thai lau dai co the kiem soat deu giam, so nguoi moi triet san giam 3.412 nguoi (12%). Nam 2008, nganh y te tap trung moi no luc, phan dau muc giam sinh la 0,3%0 va ty le phat trien dan so tu nhien la 1,25%. Nang cao chat luong dan so ve the chat, tri tue va tinh than; ngan chan viec lua chon gioi tinh khi sinh. Phan bo dan so phu hop voi su phat trien nhanh, ben vung va on..

 • Ho tro toi da khong qua 10 trieu dongnguoi dot dieu tri

  08:58 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Ho tro toi da khong qua 10 trieu dongnguoi dot dieu tri

  Sang 8/1, Tien si Duong Huy Lieu, Vu truong Vu Ke hoach Tai chinh (Bo Y te) da thong bao mot so noi dung moi ve De an chinh sach vien phi sap ban hanh. Theo do, chinh sach vien phi moi, quy dinh mua the BHYT voi cac doi tuong duoc ho tro 100% kinh phi tu nguon ngan sach nha nuoc gom: nguoi co cong voi cach mang, cuu chien binh tham gia khang chien tu 30/4/1975 tro ve truoc, nguoi truc tiep tham gia khang chien chong My cuu nuoc co cong voi cach mang, ho dong bao..

 • Cong bo chi tieu tuyen sinh 2007 vao ngay 8 3

  15:27 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Cong bo chi tieu tuyen sinh 2007 vao ngay 8 3

  Theo ong Nguyen Van Ngu, Vu truong Vu Ke hoach Tai chinh - Bo GD-DT, Bo nay se cong bo toan bo chi tieu tuyen sinh nam nay vao ngay 8/3.

 • Con cua nguoi co cong duoc mien hoc phi nhu the nao

  03:05 | Chủ nhật 03/12/2006 (GMT+7)

  Con cua nguoi co cong duoc mien hoc phi nhu the nao

  Che do uu dai trong giao duc - dao tao doi voi nguoi co cong voi cach mang va con cua nguoi co cong moi duoc sua doi. Theo qui dinh moi, con cua nguoi co cong se duoc mien hoc phi, tro cap tien mua sach vo hang nam ra sao? Ong Nguyen Van Ngu (anh) - vu truong Vu Ke hoach tai chinh (Bo GD-DT) - cho biet:

 • Hoc truong ngoai cong lap co duoc mien giam hoc phi

  03:06 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Hoc truong ngoai cong lap co duoc mien giam hoc phi

  Nha nuoc da co qui dinh uu dai mien giam hoc phi doi voi hoc sinh, sinh vien (HSSV) dien chinh sach. Nhung neu HSSV hoc tai cac truong ngoai cong lap, dac biet la DH, CD, co duoc mien giam hoc phi? Ong NGUYEN VAN NGU, vu truong Vu Ke hoach tai chinh (Bo GD-DT), da giai dap:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0