Vu Hanh chinh

Tuesday, 31/05/2016 17:05
 • Dich vu hanh chinh cong chi la giai phap tinh the

  16:49 | Thứ bảy 29/06/2002 (GMT+7)

  Hom nay, sau hon mot thang thi diem trien khai dich vu hanh chinh cong o Ha Noi, nhung nguoi lam cong tac thuc tien da co dip trao doi voi cac nha nghien cuu trong cuoc hoi thao do khoa Luat, DH Quoc gia to chuc. Ho deu thay mot mau thuan lon: Nha nuoc ve nguyen tac phai cung cap dich vu cong vo dieu kien, the ma nguoi dan lai phai chi tien.

 • Trung tam dich vu hanh chinh cong cua Ha Noi chet yeu

  08:09 | Thứ ba 09/12/2003 (GMT+7)

  20 thang sau khi ra quyet dinh thanh lap, UBND thanh pho lai vua co van ban dong cua tu thang 12 voi trung tam vu hanh chinh cong quan Tay Ho va Tu Liem - 2 trong 4 diem dich vu cong cua thu do. Co quan cong quyen da khong the tu cai to minh de phuc vu nguoi dan tot hon.

 • Gia dich vu hanh chinh cong qua cao

  10:47 | Thứ sáu 24/05/2002 (GMT+7)

  Ngay 23/5, Trung tam dich vu hanh chinh cong huyen Tu Liem, Ha Noi khai truong, it ngay sau khi trung tam cua quan Tay Ho mo cua. Tuy nhien, khong it nguoi dan va cac doanh nghiep to ra hoai nghi ve loi ich cua hoat dong nay vi muc phi dua ra qua cao so voi dich vu ngoai.

 • Co dich vu hanh chinh cong o Ha Noi

  10:28 | Thứ ba 31/05/2005 (GMT+7)

  Co dich vu hanh chinh cong o Ha Noi

  Thoi thi truong, thoi thi du cac loai “co” tu nha dat den viec lam, nhung co mot thu "co" chuyen “ria” quanh cac dich vu hanh chinh cong - manh ruong xem ra con nhieu hach sach, lam nhieu khe. “Nuoc duc” nen “beo co”… Theo ban, can lam gi de cai cach thuc su dich vu hanh chinh cong, mot trong nhung dich vu thiet yeu va co ban nhat danh cho moi cong dan trong xa hoi ?

 • Dich vu hanh chinh cong la khong phu hop

  10:42 | Chủ nhật 07/07/2002 (GMT+7)

  Nguoi dan da dong thue de nuoi mot bo may cong chuc va ho co quyen doi hoi duoc cung cap nhung dich vu hanh chinh cong tot nhat. Nay lai yeu cau nguoi dan phai bo them mot khoan tien khong nho de nhan cai dich vu nay thi that la vo ly.

 • Nguoi dan TP HCM hai long voi hanh chinh cong

  08:29 | Thứ bảy 30/10/2004 (GMT+7)

  Nguoi dan TP HCM hai long voi hanh chinh cong

  "Day la so dien thoai tra loi tu dong cua To nghiep vu hanh chinh cong quan Binh Thanh. Ho so cua quy khach da hoan tat, moi quy khach den nhan ket qua", sau khi goi so may (08)5510242, ba Vu Thi Thu Hang, ngu tai 246B Hoang Hoa Tham, co the nhan thong tin ve tien do thu ly ho so cap phep xay dung cua minh.

 • Nhieu dich vu hanh chinh cong se duoc thuc hien qua mang

  07:48 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Nhieu dich vu hanh chinh cong se duoc thuc hien qua mang

  TS- Theo Nghi dinh Ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong cua co quan nha nuoc ma Thu tuong vua ky ban hanh, co quan nha nuoc se tiep nhan qua mang nhung y kien gop y, khieu nai, to cao, yeu cau cung cap thong tin cua to chuc, ca nhan.

 • Da Nang se co dich vu hanh chinh cong

  08:51 | Thứ năm 13/06/2002 (GMT+7)

  Ong Nhat Thanh, Giam doc So tu phap TP Da Nang cho biet, So dang hoan tat de an mo dich vu hanh chinh cong trong linh vuc cong chuc, chung thuc de trinh UBND TP Da Nang phe duyet. Du kien, den cuoi thang 6 dich vu dau tien o day se duoc trien khai hoat dong.

 • Ha Noi khai truong dich vu hanh chinh cong

  14:50 | Thứ hai 13/05/2002 (GMT+7)

  Hom nay (13/5), Trung tam dich vu hanh chinh cong quan Tay Ho bat dau thuc hien nhung giao dich dau tien theo chuc nang da duoc phe duyet: thuc hien dich vu cho viec cap phep xay dung, dang ky kinh doanh, cap giay chung nhan quyen su dung dat, quyen so huu nha o, chung thuc thi thuc.

 • Dich vu hanh chinh cong TP HCM lam viec tu 9 den 15 gio

  00:17 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua chinh thuc trinh HDND thanh pho phuong an bo tri lech ca, lech gio lam viec, hoc tap, ap dung cho tat ca cac co quan hanh chinh nha nuoc tren dia ban thanh pho, ke ca bo phan thuc hien dich vu hanh chinh cong, to chuc chinh tri, chinh tri - xa hoi thuoc thanh pho (goi tat la don vi), nham gop phan giam un tac giao thong.

 • Uoc gi quan nao cung co to nghiep vu hanh chinh cong

  12:29 | Thứ năm 09/09/2004 (GMT+7)

  Trong doi toi khong co noi so nao bang noi so di lam giay to. Sao y ban chinh bang tot nghiep pho thong trung hoc : mot buoi. Lam giay to nha dat : khong biet den bao gio moi xong.

 • Mo hinh to nghiep vu hanh chinh cong da phuc vu dan tot hon

  09:10 | Thứ sáu 09/07/2004 (GMT+7)

  Sang 8-7, lam viec voi cac quan 3, 11, Binh Thanh ve viec thuc hien thi diem to nghiep vu hanh chinh cong (NVHCC), Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Thien Nhan ghi nhan: buoc dau thi diem o quan Binh Thanh da thay co nhung chuyen bien tich cuc. Do la viec nguoi dan duoc phuc vu tot hon, co quan nha nuoc dan dan tach bach duoc cong viec phuc vu dan voi quan ly nha nuoc, qui duoc trach nhiem cua can bo, cong chuc khi thu ly vu viec cua dan...

 • Can Tho ung dung ISO vao dich vu hanh chinh cong

  04:12 | Thứ ba 28/03/2006 (GMT+7)

  UBND thanh pho Can Tho cho biet mot so co quan se ung dung he thong quan ly chat luong ISO 9001-2000 cho cac hoat dong dich vu hanh chinh cong trong nam 2006.

 • To nghiep vu hanh chinh cong chinh thuc hoat dong

  05:10 | Thứ ba 21/09/2004 (GMT+7)

  Ba Nguyen Thi Thu Ha, chanh van phong UBND quan Binh Thanh (TP.HCM), cho biet hom nay 21-9, to nghiep vu hanh chinh cong (NVHCC) cua quan chinh thuc di vao hoat dong sau mot thoi gian “chay thu”.

 • Vinh Phuc Portal se trien khai dich vu hanh chinh cong

  18:52 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  Vinh Phuc Portal se trien khai dich vu hanh chinh cong

  12/5/2006 - Ky niem hai nam thanh lap va phat trien voi tron 1 trieu luot truy cap, ban bien tap cong thong tin dien tu tinh Vinh Phuc dua ra loi hua: "Se dua cac dich vu hanh chinh cong len vinhphuc.gov.vn de phuc vu nhan dan tot hon nua."

 • Thuc hien To nghiep vu hanh chinh cong tai TP HCM Dan het bi lam phien nhung

  20:54 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Thuc hien To nghiep vu hanh chinh cong tai TP HCM Dan het bi lam phien nhung

  “Qua khao sat y kien cua nguoi dan va to chuc o mot so quan ve co che “mot cua” theo mo hinh To nghiep vu hanh chinh cong (NVHCC), binh quan co 85-87% y kien hai long ve cach to chuc, thu tuc, quy trinh hanh chinh; thai do phuc vu cua can bo, cong chuc; thoi gian giai quyet ho so...”. Do la mot trong nhung thanh tuu noi bat cua mo hinh To NVHCC sau hon mot nam thi diem tai 4 quan: 3, 11, Tan Binh va Binh Thanh, duoc cong bo tai Hoi nghi so ket sang 2/6.

 • Co dich vu hanh chinh cong o Ha Noi

  09:00 | Thứ hai 30/05/2005 (GMT+7)

  Co dich vu hanh chinh cong o Ha Noi

  Thoi thi truong, thoi thi du cac loai “co” tu nha dat den viec lam, nhung co mot thu "co" chuyen “ria” quanh cac dich vu hanh chinh cong - manh ruong xem ra con nhieu hach sach, lam nhieu khe. “Nuoc duc” nen “beo co”…

 • TP HCM Cong chuc khong lam dich vu hanh chinh cong

  13:19 | Thứ bảy 09/11/2002 (GMT+7)

  Hom qua, tai buoi lam viec voi So Dia chinh - Nha dat, ong Le Minh Nhut, Pho chu tich HDND TP HCM da phat bieu: "Dich vu hanh chinh cong de gay hieu lam cho nguoi dan, nhung neu khong qua cua nay thi ho so nha dat bi ngam, bi lam kho de... De tranh thac mac, khong nen bo tri can bo qua lam dich vu nay".

 • Trung tam Dich vu Hanh chinh cong dau tien o Ha Noi

  10:15 | Thứ ba 05/03/2002 (GMT+7)

  Day la Trung tam Dich vu Hanh chinh cong Tay Ho voi nhiem vu nhan tu van va dich vu trong viec chuan bi va hoan thien cac thu tuc hanh chinh, giup ca nhan va to chuc xa hoi trinh cap co tham quyen giai quyet cac cong viec.

 • Khai truong trung tam dich vu hanh chinh cong Tay Ho

  07:28 | Thứ bảy 20/04/2002 (GMT+7)

  Tu nay den truoc ngay 1/5, quan Tay Ho se chinh thuc khai truong Trung tam dich vu hanh chinh cong dat tai UBND quan. Day la quan dau tien o noi thanh Ha Noi duoc chon thi diem trien khai mo hinh nay trong qua trinh cai cach hanh chinh toan thanh pho.

 • Thuc hien cac dich vu hanh chinh cong tren mang

  05:40 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  Co quan nha nuoc co trach nhiem cung cap thong tin cong khai, minh bach, kip thoi, day du va chinh xac tren moi truong mang. Day la mot trong nhung noi dung cua nghi dinh ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong cua co quan nha nuoc vua duoc Thu tuong Chinh phu ky quyet dinh ban hanh.

 • Van ban dien tu co gia tri phap ly tuong duong van ban giay

  12:04 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky ban hanh Nghi dinh so 64/2007/ND-CP ve ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong cua co quan nha nuoc. Theo do cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cap tinh co trach nhiem cong bo danh muc, lo trinh cung cap cac dich vu hanh chinh cong tren moi truong mang, va huong dan to chuc, ca nhan tham gia giao dich voi co quan nha nuoc khi thuc hien cac dich vu hanh chinh cong tren moi truong mang.

 • Co quan doc lap danh gia dich vu hanh chinh cong

  03:05 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  Co quan doc lap danh gia dich vu hanh chinh cong

  Toi hoan toan dong y voi luong y kien cho rang do la nhung con so khong dang tin cay vi trong thuc te nguoi dan rat buc xuc truoc cac ach tac cua cac co quan cong quyen.

 • Sao con so dep lai lam buon long nguoi

  06:21 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  Khi cac so nganh dang dam nhan viec giai quyet dich vu hanh chinh cong cho nguoi dan o TP.HCM cong bo nhung con so “dep nhu mo” ve chi so hai long cua nguoi dan trong cac dich vu hanh chinh cong: Lao dong - thuong binh - xa hoi 100%, Giao thong cong chinh 99%, Tai nguyen - moi truong 90%... tuong rang se lam vui long nhieu nguoi.

 • Van ban dien tu co gia tri phap ly tuong duong van ban giay

  14:33 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky ban hanh Nghi dinh so 64/2007/ND-CP ve ung dung cong nghe thong tin trong hoat dong cua co quan nha nuoc. Theo do cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cap tinh co trach nhiem cong bo danh muc, lo trinh cung cap cac dich vu hanh chinh cong tren moi truong mang, va huong dan to chuc, ca nhan tham gia giao dich voi co quan nha nuoc khi thuc hien cac dich vu hanh chinh cong tren moi truong mang.

 • TP HCM Dich vu hanh chinh cong lam viec tu 9 den 15 gio

  08:07 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua chinh thuc trinh HDND TP phuong an bo tri lech ca, lech gio lam viec, hoc tap, ap dung cho tat ca cac co quan hanh chinh tren dia ban nham gop phan giam un tac giao thong.

 • Tin van ngay 19 3

  10:26 | Thứ ba 19/03/2002 (GMT+7)

  Mo rong Vuon quoc gia Yok Don *Dam bao an ninh Festival Hue *Quang Ngai: 3 nguoi chet vi ngo doc ca noc *Ha Tinh: Pha rung de... trong rung *Nghe An xay dung duong cao toc *Ho Than Tho bi hut can nuoc *3 phong cong chung Ha Noi sap chuyen sang dich vu hanh chinh cong.

 • Tim cach de dan som duoc huong thu CNTT

  17:39 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  Tim cach de dan som duoc huong thu CNTT

  Ngay 5/3/2008, tai Ha Noi, Bo Thong tin va Truyen thong da to chuc Hoi nghi “Ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc, xay dung Chinh phu dien tu o Viet Nam”. Hoi nghi duoc to chuc nham lay y kien cua cac chuyen gia dau nganh CNTT de day nhanh qua trinh ung dung CNTT trong co quan nha nuoc va xay dung Chinh phu dien tu. Day la Hoi nghi duoc Bo Thong tin va Truyen thong (TTTT) dac biet coi trong va co su tham gia cua Bo truong Bo TTTT Le Doan Hop..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0