Ve Sinh Lao Dong

Thursday, 26/05/2016 15:45
 • Luxemburg giup Viet Nam nang cao an toan ve sinh lao dong

  18:04 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 25/9 Chinh phu Luxemburg da ky ket voi Viet Nam Du an nang cao nang luc huan luyen an toan ve sinh lao dong o Viet Nam trong thoi gian 3 nam (2006-2009) voi tong tri gia 530 nghin USD, trong do Viet Nam dong gop 53 nghin USD.

 • Phat dong tuan le quoc gia an toan ve sinh lao dong

  09:20 | Chủ nhật 19/03/2006 (GMT+7)

  Phat dong tuan le quoc gia an toan ve sinh lao dong

  Chieu 18/3, tai thanh pho Nha Trang (Khanh Hoa), Pho Thu tuong Pham Gia Khiem da phat dong Tuan le quoc gia an toan ve sinh lao dong va phong chong chay no lan thu 8 (Tu ngay 19-25/3).

 • Ho tro 530.000 USD cho an toan ve sinh lao dong

  14:57 | Thứ ba 26/09/2006 (GMT+7)

  Nham giam tai nan lao dong va benh nghe nghiep tai cac doanh nghiep tren dia ban ca nuoc, Bo Lao dong - Thuong binh- Xa hoi va To chuc lao dong Quoc te (ILO), Chinh phu Luxemburg da ky ket du an “Nang cao nang luc huan luyen an toan ve sinh lao dong”.

 • Nam 2007 Tong so vu tai nan lao dong tang 1 19

  16:06 | Thứ sáu 22/02/2008 (GMT+7)

  Nam 2007 Tong so vu tai nan lao dong tang 1 19

  Sang nay (22/2), tai Ha Noi, Bo Lao dong- Thuong binh va Xa hoi da co cuoc hop bao Cong bo Tuan le quoc gia ve an toan ve sinh lao dong va phong chong chay no lan thu 10, se duoc to chuc tai Phu Tho tu 16-22/3. Voi chu de : “Cai thien dieu kien lam viec, han che tai nan lao dong, benh nghe nghiep, chay no”, Tuan le quoc gia lan thu 10 huong toi muc dich day manh cong tac an toan ve sinh lao dong, phong ngua va han che den muc thap nhat tai nan lao dong, benh..

 • 1364 tinh thanh chua lap ke hoach ve bao ho an toan ve sinh lao dong nam 2008

  08:43 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  13/64 tinh thanh chua lap ke hoach ve bao ho, an toan - ve sinh lao dong nam 2008. Do la thong tin tu ngay lam viec thu hai cua Bo Lao dong - thuong binh va xa hoi tai TP.HCM.

 • Khai dien Tuan le quoc gia ve an toan ve sinh lao dong phong chong chay no

  22:26 | Chủ nhật 14/03/2004 (GMT+7)

  Khai dien Tuan le quoc gia ve an toan ve sinh lao dong phong chong chay no

  Sang 14/3, tai quan Ninh Kieu, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi phoi hop cung Bo Y te, Bo Cong an, Tong lien doan Lao dong Viet Nam, Phong Thuong mai va cong nghiep Viet Nam, Hoi Nong dan Viet Nam, TP Can Tho va tinh Hau Giang da to chuc le mit tinh - dieu hanh khai mac “Tuan le ve an toan ve sinh lao dong - Phong chong chay no cap quoc gia lan thu 6 - nam 2004”.

 • Tap huan an toan ve sinh lao dong

  16:08 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Tap huan an toan ve sinh lao dong

  Ngay 23/11, Trung tam Y te Du phong tinh Ba Ria-Vung Tau da to chuc lop tap huan ve an toan ve sinh lao dong, benh nghe nghiep va so cap cuu ban dau cho cac can bo, cong nhan vien xi nghiep tau dich vu dau khi PTSC (so 73, duong 30/4, TP Vung Tau).

 • Ca Mau Bat cap an toan ve sinh lao dong va phong chong chay no

  14:21 | Thứ sáu 01/04/2005 (GMT+7)

  Ca Mau Bat cap an toan ve sinh lao dong va phong chong chay no

  Tinh trang vi pham an toan ve sinh lao dong (ATVSLD), phong chong chay no (PCCN) dang dien ra o nhieu noi, nhieu doanh nghiep (DN), nhat la cac DN ngoai quoc doanh.

 • Cong doan se khoi kien neu DN tac trach de xay ra tai nan

  17:27 | Thứ tư 23/02/2005 (GMT+7)

  Cong doan se khoi kien neu DN tac trach de xay ra tai nan

  Tu 20 den 26/3, tai Ha Long dien ra tuan le quoc gia an toan lao dong voi chu de an toan ve sinh lao dong, phong chong chay no trong linh vuc co nhieu nguy co tai nan, chay no, benh nghe nghiep. VnE da trao doi voi ong Dang Ngoc Chien, Pho chu tich Lien doan lao dong VN, Pho ban to chuc, ve viec nay.

 • Tinh trang vi pham ve ve sinh lao dong con pho bien

  09:12 | Thứ tư 04/02/2004 (GMT+7)

  Tai hoi thao “Ve sinh lao dong (VSLD) va vai tro cua thanh tra” dien ra o Ha Noi sang 3-2, Thu truong Bo Lao dong - thuong binh va xa hoi Le Duy Dong cho rang: “He thong chinh sach phap luat ve VSLD con chua kip thich ung voi su bien doi nhanh chong cua thuc tien. Hien tuong vi pham cac qui dinh ve VSLD con qua pho bien” (ket qua thanh - kiem tra nam 2003 cho thay co den gan 40% doanh nghiep vi pham phap luat ve VSLD).

 • Tuan le an toan ve sinh lao dong huong ve nong thon

  14:00 | Thứ sáu 07/03/2003 (GMT+7)

  Tuan le an toan ve sinh lao dong huong ve nong thon

  Sang nay, tai cuoc hop trien khai Tuan le quoc gia an toan, ve sinh lao dong va phong chong chay no (tu 16 den 23/3), Thu truong Bo LDTB-XH Le Duy Dong cho biet, nam nay cac hoat dong tuyen truyen chu yeu huong vao nong thon, vung bien, cac doanh nghiep vua va nho.

 • Phat dong tuan le quoc gia an toan ve sinh lao dong

  10:30 | Chủ nhật 16/03/2003 (GMT+7)

  Phat dong tuan le quoc gia an toan ve sinh lao dong

  Sang nay, tai thanh pho Vinh, Nghe An, Bo LDTB-XH, Tong Lien doan lao dong Viet Nam phoi hop voi UBND tinh to chuc le phat dong Tuan le ve sinh an toan lao dong va phong chong chay no nam 2003. Pho thu tuong Pham Gia Khiem da toi du.

 • Nhieu tai nan lao dong chet nguoi khong duoc bao cao

  11:14 | Chủ nhật 20/06/2004 (GMT+7)

  Pho giam doc So Lao dong Thuong binh va xa hoi TP HCM Tran Trung Dung nhan dinh, nguyen nhan co ban cua tinh trang tren la do co quan chuc nang chua chu trong kiem tra an toan - ve sinh lao dong tai co so. Dieu nay khien chu doanh nghiep xem nhe trach nhiem trong viec chap hanh quy dinh bao ho lao dong.

 • Tuan le Quoc gia ve an toan ve sinh lao dong Huong den doanh nghiep vua va nho

  05:36 | Thứ bảy 12/03/2005 (GMT+7)

  Sang 11-3, Trung tam Suc khoe lao dong - moi truong TP.HCM phat dong huong ung Tuan le quoc gia ve an toan ve sinh lao dong - phong chong chay no dien ra tu 20 den 26-3-2005, voi chu de “An toan ve sinh lao dong - phong chong chay no trong cac linh vuc san xuat co nhieu nguy co ve tai nan lao dong, chay no va benh nghe nghiep”.

 • Can quan tam den an toan ve sinh lao dong

  10:36 | Thứ sáu 27/10/2006 (GMT+7)

  Can quan tam den an toan ve sinh lao dong

  Trong 10 thang dau nam nay, tren dia ban tinh Ba Ria-Vung Tau co tren 1.000 truong hop bi tai nan lao dong.

 • Tai nan lao dong chet nguoi tang ngay cang nhanh

  19:54 | Thứ tư 16/06/2004 (GMT+7)

  Tai nan lao dong chet nguoi tang ngay cang nhanh

  Cac quy dinh ve an toan, ve sinh lao dong, phong chong chay no hien van chua duoc pho bien, tuyen truyen den dung doi tuong. Do la nhan dinh chung cua cac so, ban nganh TP ve cong tac thuc hien ATLD - nguyen nhan chinh gay ra cac vu TNLD...

 • Doanh nghiep phot lo bao cao tai nan lao dong

  18:59 | Thứ năm 23/02/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep phot lo bao cao tai nan lao dong

  Trung binh 100 doanh nghiep thi co 2 don vi thuc hien che do bao cao tai nan lao dong theo quy dinh. So con lai phot lo hoac giau nhem. Thong tin nay duoc dua ra, sang nay, tai buoi hop bao phat dong Tuan le quoc gia an toan ve sinh lao dong - phong chong chay no lan thu 8.

 • Lam 10 nam cong nhan kiet suc

  10:56 | Thứ hai 22/08/2005 (GMT+7)

  Lam 10 nam cong nhan kiet suc

  Moi truong lao dong o nhiem doc hai. So nguoi mac benh nghe nghiep ngay cang tang. Nhieu lao dong khong duoc kham suc khoe dinh ky, khong duoc mua bao hiem y te. Nhung bua an thieu dinh duong... dang bao mon suc khoe nguoi lao dong.

 • Hoi thi Thanh nien voi moi truong va an toan ve sinh lao dong

  15:53 | Thứ hai 22/12/2003 (GMT+7)

  Hoi thi do Hoi LHTN tinh Dong Nai phoi hop voi So tai Nguyen va Moi truong, Lien doan lao dong to chuc da dien ra tai TP Bien Hoa vao ngay 21/12. Co 12 doi tham du. Tong kinh phi cuoc thi la 70 trieu dong do cong ty Taekwang Vina tai tro. Hoi thi se ket thuc vao ngay 4/1/2004.

 • So vu tai nan lao dong co xu huong tang

  10:50 | Thứ ba 12/03/2002 (GMT+7)

  So vu tai nan lao dong co xu huong tang

  Sang nay, tai buoi hop bao chuan bi cho Tuan le quoc gia an toan ve sinh lao dong, phong chong chay no lan thu 4 (24-30/3), ong Le Duy Dong, Thu truong Bo LDTB-XH, cho biet, nam 2001 da xay ra 3.600 vu tai nan lao dong, lam 395 nguoi chet, 1.160 nguoi bi thuong nang.

 • Lam 10 nam kiet suc

  04:03 | Thứ hai 22/08/2005 (GMT+7)

  Lam 10 nam kiet suc

  Moi truong lao dong con nhieu o nhiem doc hai. So nguoi mac benh nghe nghiep ngay cang tang. Nhieu lao dong khong duoc kham suc khoe dinh ky, khong duoc mua bao hiem y te.

 • Tai nan lao dong S O S

  09:18 | Thứ bảy 16/04/2005 (GMT+7)

  Tai nan lao dong S O S

  Tu dau nam 2005 den nay da co 13 vu tai nan lao dong lam chet nguoi, trong do co 4 nguoi chet ngay trong Tuan le quoc gia ve an toan ve sinh lao dong va phong chong chay no lan thu 7 dien ra vao trung tuan thang Ba. Bat chap nhieu loi canh bao da duoc dua ra, so vu tai nan chet nguoi van khong co dau hieu suy giam.

 • Cong ty Bao hiem Liberty cam ket voi van de an toan

  08:58 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Cong ty Bao hiem Liberty cam ket voi van de an toan

  Ngay 4/12 vua qua cong ty Bao hiem Liberty tai tro va phoi hop voi Hoi KHKT An toan va Ve sinh Lao dong (VOSHA) truc thuoc Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam to chuc hoi thao quoc gia “Tai nan Lao dong o Viet Nam – Thuc trang va Giai phap”.

 • So lieu thong ke cac vu tai nan lao dong thuong thap xa so voi thuc te

  21:26 | Thứ năm 06/12/2007 (GMT+7)

  Theo thong ke cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, trong 6 thang dau nam 2007 ca nuoc xay ra 2.996 vu tai nan lao dong lam 3.057 nguoi bi nan, trong do co 197 vu lam 224 nguoi chet, 457 nguoi bi thuong nang. Tuy nhien, theo ong Nguyen An Luong, Chu tich Hoi Khoa hoc Ky thuat An toan va Ve sinh lao dong Viet Nam thi "so lieu thong ke tinh hinh tai nan lao dong qua cac nam la chua day du va thap xa so voi thuc te hang chuc lan".

 • Tang cuong huan luyen ve an toan cho nguoi lao dong

  08:17 | Thứ năm 04/09/2003 (GMT+7)

  Tang cuong huan luyen ve an toan cho nguoi lao dong

  Thu truong Bo LDTB-XH Le Duy Dong vua yeu cau cac bo, nganh, dia phuong can tang cuong huan luyen an toan, ve sinh lao dong doi voi chu su dung va lao dong. Dac biet, lao dong moi tuyen dung, nguoi lam cong viec nang nhoc, nguy hiem va nguoi hanh nghe tu do can duoc chu y.

 • Bao hiem Liberty tham gia cam ket nang cao an toan cho cong dong

  21:21 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Thong qua tai tro cac hoat dong cua Hoi Khoa hoc ky thuat An toan Ve sinh Lao dong va Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi, Liberty da cung hop tac voi cac Bo, nganh huu quan cua Viet Nam trong nhung cam ket nang cao an toan cho cong dong voi phuong cham truyen thong “giup moi nguoi song mot cuoc song an toan va dam bao hon”.

 • Chinh phu chi 242 ty dong chong tai nan lao dong

  07:02 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Chinh phu chi 242 ty dong chong tai nan lao dong

  Theo Chuong trinh quoc gia ve bao ho lao dong, an toan lao dong, ve sinh lao dong tu nay den nam 2010, Chinh phu se dau tu 242 ty dong nham cai thien dieu kien lao dong trong doanh nghiep, phong va chong tai nan lao dong tap trung vao mot so linh vuc co nguy co cao...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0